Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1021

Регламент (ЕС) № 1021/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията текст от значение за ЕИП

OJ L 287, 29.10.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1021/oj

29.10.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 287/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1021/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 9 октомври 2013 година

за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 2 и член 114, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта за законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

С Директива 1999/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 февруари 1999 г. относно екстрактите от кафе и екстрактите от цикория (3), Директива 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 юни 2000 година относно какаовите и шоколадовите продукти, предназначени за консумация от човека (4), Директива 2001/111/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно някои захари, предназначени за консумация от човека (5), Директива 2001/113/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно плодови конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени, предназначени за консумация от човека (6), и Директива 2001/114/ЕО на Съвета от 20 декември 2001 г. относно определени частично или напълно дехидратирани консервирани млека, предназначени за консумация от човека (7) се дават на Комисията правомощия за прилагане на някои от разпоредбите на тези директиви. Тези правомощия са упражнявани в съответствие с процедурите, изложени в Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (8). Уместно е след влизането в сила на Договора от Лисабон това предоставяне на правомощия да се приведе в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

(2)

По-специално, с директиви 2000/36/ЕО, 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО се предоставят правомощия на Комисията за приемане на мерките, необходими за прилагането на тези директиви по отношение на адаптирането към техническия прогрес. Понастоящем тези мерки са обект на процедурата по регулиране с контрол, що се отнася до Директива 2000/36/ЕО, и на процедурата по регулиране, що се отнася до директиви 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО. Уместно е след влизането в сила на Договора от Лисабон това предоставяне на правомощия да се приведе в съответствие с член 290 от ДФЕС и обхватът на тези правомощия следва да бъде преразгледан.

(3)

Приложенията към директиви 2000/36/ЕО, 2001/111/ЕО и 2001/113/ЕО съдържат технически елементи, които може да се наложи да бъдат адаптирани или актуализирани, за да се отчетат промените в съответните международни стандарти. С директиви 2000/36/ЕО и 2001/111/ЕО обаче на Комисията не се предоставят необходимите правомощия за своевременно изменение на приложенията към тях, така че да се отчетат тези промени. Следователно, за да се осигури последователното прилагане на директиви 2000/36/ЕО и 2001/111/ЕО, на Комисията следва да бъдат делегирани допълнителни правомощия за изменение на приложение I, раздели В и Г към Директива 2000/36/ЕО и на част Б от приложението към Директива 2001/111/ЕО, така че да се отчетат промените в съответните международни стандарти. Освен това, с Директива 2001/113/ЕО на Комисията се предоставят правомощия за привеждане на тази директива в съответствие с промените в съответните международни стандарти съгласно процедурата по регулиране. Уместно е след влизането в сила на Договора от Лисабон това предоставяне на правомощия да се приведе в съответствие с член 290 от ДФЕС и обхватът на тези правомощия следва да бъде преразгледан.

(4)

Следователно, за да бъдат отчетени техническият прогрес и промените в съответните международни стандарти, на Комисията следва да се предоставят правомощия за приемане на актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на следното: изменение на приложение I, раздели В и Г към Директива 2000/36/ЕО; изменение на част Б от приложението към Директива 2001/111/ЕО; и изменение на приложение II и на приложение III, част Б към Директива 2001/113/ЕО. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и навременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(5)

След приемането на Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (9), който се прилага за всички етапи на производство, преработка и разпространение на храните и фуражите на равнището на Съюза и на национално равнище, общите разпоредби на Съюза за хранителните продукти се прилагат пряко към продуктите, включени в обхвата на директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО. Следователно вече не е необходимо Комисията да разполага с правомощия за привеждане на разпоредбите на тези директиви в съответствие с общите разпоредби на Съюза за хранителните продукти. Поради това разпоредбите, предоставящи такива правомощия, следва да бъдат заличени.

(6)

Настоящият регламент се ограничава до привеждането на съществуващото към момента предоставяне на правомощия на Комисията съгласно директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО в съответствие с член 290 от ДФЕС и, когато е целесъобразно, преразглеждане на обхвата на тези правомощия. Доколкото целите на тези директиви все още не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и следователно могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на своите цели.

(7)

По тези причини директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(8)

Тъй като измененията на директиви 1999/4/ЕО, 2000/36/ЕО, 2001/111/ЕО, 2001/113/ЕО и 2001/114/ЕО се отнасят само за правомощията на Комисията, не е необходимо те да бъдат транспонирани от държавите-членки,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Директива 1999/4/ЕО

Членове 4 и 5 от Директива 1999/4/ЕО се заличават.

Член 2

Изменения на Директива 2000/36/ЕО

Директива 2000/36/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

За целите на отчитането на техническия прогрес и промените в съответните международни стандарти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6 за изменение на приложение I, раздели В и Г.“.

2)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Правомощието да приема делегираните актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 18 ноември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

Член 3

Изменения на Директива 2001/111/ЕО

Директива 2001/111/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

За целите на отчитането на техническия прогрес и промените в съответните международни стандарти, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 5 за изменение на част Б от приложението.“.

2)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

1.   Правомощието да приема делегираните актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 18 ноември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

Член 4

Изменения на Директива 2001/113/ЕО

Директива 2001/113/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 5 се заменя със следното:

„Член 5

За целите на отчитането на техническия прогрес и промените в съответните международни стандарти на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 6 за изменение на приложение II и на приложение III, част Б.“.

2)

Член 6 се заменя със следното:

„Член 6

1.   Правомощието да приема делегираните актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 18 ноември 2013 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в него. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 5, влиза в сила само в случай че нито Европейският парламент, нито Съветът са повдигнали възражения в срок от два месеца от датата на нотифициране на акта на Европейския парламент и на Съвета, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

Член 5

Изменения на Директива 2001/114/ЕО

Членове 5 и 6 от Директива 2001/114/ЕО се заличават.

Член 6

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 9 октомври 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ОВ C 229, 31.7.2012 г., стр. 143.

(2)  Позиция на Европейския парламент от 11 септември 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 26 септември 2013 г.

(3)  ОВ L 66, 13.3.1999 г., стр. 26.

(4)  ОВ L 197, 3.8.2000 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 53.

(6)  ОВ L 10, 12.1.2002 г., стр. 67.

(7)  ОВ L 15, 17.1.2002 г., стр. 19.

(8)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(9)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.


Top