Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0243

2013/243/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 24 май 2013 година за временна дерогация от правилата за произход, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Свазиленд по отношение на праскови, круши и ананаси (нотифицирано под номер C(2013) 2906)

OJ L 141, 28.5.2013, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 255 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/243/oj

28.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/54


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 24 май 2013 година

за временна дерогация от правилата за произход, определени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета, за да се вземе предвид специалната ситуация в Свазиленд по отношение на праскови, круши и ананаси

(нотифицирано под номер C(2013) 2906)

(2013/243/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1528/2007 на Съвета от 20 декември 2007 г. за прилагане на режима за продукти с произход от определени страни, които са част от групата държави от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн (АКТБ), предвидени в споразуменията, установяващи или водещи до установяване на споразуменията за икономическо партньорство (1), и по-специално член 36, параграф 4 от приложение II към него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 април 2012 г. Комисията прие Решение за изпълнение 2012/213/ЕС (2), с което се предоставя временна дерогация от правилата за произход, предвидени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, за да се вземе предвид специалната ситуация в Свазиленд по отношение на праскови, круши и ананаси.

(2)

В съответствие с член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 на 28 февруари 2013 г. Свазиленд поиска нова дерогация за срок от две години — от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2014 г., от правилата за произход, определени в посоченото приложение. Искането се отнася за общо количество от 780 тона праскови, круши и смеси от праскови и/или круши, и/или ананас в плодов сок с кодове по КН ex 2008 70 98, 2008 40 90 и ex 2008 97 98.

(3)

Според получената от Свазиленд информация държавата не е в състояние да изпълни специфичното за продукта правило за произход, както е определено в допълнение 1 към приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007, съгласно което се изисква, inter alia, всички използвани материали да се класират в позиция, различна от тази на крайния продукт. Тъй като Свазиленд не разполага с местно производство на праскови и круши от търговски мащаб, за производството на крайния продукт страната се снабдява от съседната държава Южна Африка с нарязани на кубчета праскови и круши в сок без захар с кодове по КН ex 2008 70 92 и 2008 40 90 без произход. В съответствие с член 6, параграф 7 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 крайните продукти са изключени от кумулиране с Южна Африка. Следователно крайният продукт не отговаря на правилата, предвидени в посоченото приложение.

(4)

В член 36 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 се посочва, че Общността отговаря положително на всички искания на държавите от АКТБ, които са надлежно обосновани в съответствие с разпоредбите на същия член и които не могат да причинят тежка вреда на вече съществуващи производства в Общността.

(5)

В съответствие с член 36, параграф 1, буква б) от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 Свазиленд поиска повече време, за да се подготви да спази правилата за произход, тъй като в момента икономическите оператори се опитват да използват пресни праскови и/или круши от Южна Африка, белени, нарязани и пакетирани в барабани в студена вода и транспортирани в охладено състояние до Свазиленд за допълнителна преработка там. Използването на такива материали, които са класифицирани в глава 8 на Хармонизираната система, би позволило крайният продукт, произвеждан в Свазиленд, да отговаря на горепосоченото правило.

(6)

Свазиленд обясни нуждата да се задоволят изискванията на европейските купувачи за редица консервирани продукти, включително ограничени количества круши и праскови, които не се отглеждат на нейна територия. Ако европейските търговци на дребно не са в състояние да купуват пълна продуктова гама от доставчика в Свазиленд, това може да доведе до загуба на производството в Свазиленд на пакетирано в чашки желе, ананас и цитрусови плодове.

(7)

Тъй като Свазиленд има нужда от повече време, за да се подготви за изпълнението на правилата за произход, следва да се предостави временна дерогация. Съгласно член 36, параграф 2 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 временната дерогация следва да се ограничи до периода от време, необходим на дружеството бенефициер да постигне съответствие с правилата.

(8)

За да се даде възможност на Свазиленд да се възползва изцяло от предоставените количества и като се вземе предвид, че Свазиленд успя да използва предходната дерогация само през втората половина на 2012 г., временната дерогация следва да влезе в сила със задна дата, считано от 1 януари 2013 г.

(9)

В съответствие с член 36, параграф 4 от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 временната дерогация от правилата за произход не би причинила сериозни вреди на съществуващо производство в Съюза, при условие че се спазват определени изисквания, свързани с количествата, надзора и продължителността.

(10)

Поради това е надлежно обосновано да се отговори положително на искането на Свазиленд и да се предостави временна дерогация съгласно член 36, параграф 1, буква б) от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007.

(11)

Според получена от Свазиленд информация за периода от юли до декември 2012 г. страната е извършила износ на около 250 тона в рамките на дерогацията за продукти по позиция от ХС № 2008. Подлежащите на разпределяне количества за 2013 и 2014 г. следва да отговарят на това използване. Целесъобразно е да се предвидят 500 тона годишно, което съответства на капацитета на съществуващите предприятия от сектора да продължат своя износ за Съюза.

(12)

В тази връзка на Свазиленд следва да се предостави временна дерогация за период от две години по отношение на 500 тона годишно на праскови, круши и смеси от праскови и/или круши, и/или ананас в плодов сок с кодове по КН ex 2008 70 98, 2008 40 90 и ex 2008 97 98.

(13)

С Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета относно създаване на Митнически кодекс на Общността (3) се определят правилата по отношение на управлението на тарифни квоти. С цел да се осигури ефикасно управление в тясно сътрудничество между органите на Свазиленд, митническите органи на държавите членки и Комисията, посочените правила следва да се прилагат спрямо количествата, внасяни съгласно предоставената с настоящото решение дерогация.

(14)

За да се създаде възможност за по-ефикасно наблюдение на прилагането на дерогацията, органите на Свазиленд следва редовно да съобщават на Комисията данни за издадените сертификати за движение EUR.1.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета по Митническия кодекс,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от приложение II към Регламент (ЕО) № 1528/2007 и в съответствие с член 36, параграф 1, буква б) от посоченото приложение, праскови, круши и смеси от праскови и/или круши, и/или ананас в плодов сок с кодове по КН ex 2008 70 98, 2008 40 90 и ex 2008 97 98, в производството на които се използват нарязани на кубчета праскови в сок без захар с код по КН ex 2008 70 92 без произход и нарязани на кубчета круши в сок без захар с код по КН 2008 40 90 без произход, се считат за продукти с произход в Свазиленд в съответствие с условията, определени в членове от 2 до 5 от настоящото решение.

Член 2

Предвидената в член 1 дерогация се прилага за посочените в приложението продукти и количества, които са декларирани за допускане за свободно обращение в Съюза от Свазиленд през периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2014 г.

Член 3

Количествата, определени в приложението към настоящото решение, се управляват в съответствие с членове 308а, 308б и 308в от Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 4

Митническите органи на Свазиленд предприемат необходимите мерки за извършване на количествени проверки на износа на продуктите, посочени в член 1.

Всички сертификати за движение EUR.1, които те издават за посочените в член 1 продукти, съдържат препратка към настоящото решение.

Преди края на месеца, следващ изтичането на всяко тримесечие, компетентните органи на Свазиленд изпращат до Комисията тримесечна справка за количествата, за които са издадени сертификати за движение EUR.1 по силата на настоящото решение, както и серийните номера на тези сертификати.

Член 5

В клетка 7 от сертификатите за движение EUR.1, издадени съгласно настоящото решение, се съдържа следното:

„Derogation — Implementing Decision 2013/243/EU“.

Член 6

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2014 г.

Член 7

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 24 май 2013 година.

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 348, 31.12.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 113, 25.4.2012 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден №

Код по КН

Описание на стоките

Период

Общо годишно количество

(в тонове)

09.1628

2008 40 90

Хранителни продукти от праскови

от 1.1.2013 г. до 31.12.2013 г.

500

ex 2008 70 98

Хранителни продукти от круши

ex 2008 97 98

Хранителни продукти от плодове; смеси от праскови и/или круши, и/или ананаси в плодов сок

от 1.1.2014 г. до 31.12.2014 г.

500


Top