Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0240

Решение 2013/240/ОВППС на Съвета от 27 май 2013 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

OJ L 141, 28.5.2013, p. 44–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 015 P. 269 - 271

No longer in force, Date of end of validity: 15/09/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/240/oj

28.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/44


РЕШЕНИЕ 2013/240/ОВППС НА СЪВЕТА

от 27 май 2013 година

за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2010 г. Съветът прие Решение 2010/279/ОВППС (1), с което EUPOL AFGHANISTAN се удължава с три години до 31 май 2013 г.

(2)

Вследствие на препоръките, които се съдържат в стратегическия преглед, проведен през октомври 2012 г., и последващото изменение на оперативния план (OPLAN), срокът на EUPOL AFGHANISTAN следва да се удължи до 31 декември 2014 г.

(3)

EUPOL AFGHANISTAN ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора.

(4)

Поради това Решение 2010/279/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/279/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 1, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Срокът на полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан („EUPOL AFGHANISTAN“ или „мисията“), създадена със Съвместно действие 2007/369/ОВППС, се удължава от 31 май 2010 г. до 31 декември 2014 г.“

2)

Член 3, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   За изпълнение на целите, посочени в член 2, EUPOL AFGHANISTAN:

а)

оказва съдействие на правителството на Афганистан за постигане на напредък по институционалната реформа на Министерството на вътрешните работи, както и при разработването и последователното прилагане на политиките и стратегията с оглед създаване на механизми за устойчиви и ефективни цивилни полицейски сили, по-специално по отношение на афганистанската униформена (цивилна) полиция и афганистанската полиция за борба с престъпността;

б)

оказва съдействие на правителството на Афганистан за допълнително засилване на професионалния характер на афганистанската национална полиция (АНП), по-специално като подкрепя развитието на инфраструктура за обучение и укрепва способностите на Афганистан да разработва и предоставя обучение;

в)

оказва съдействие на афганистанските власти за допълнително развиване на връзката между полицията и принципите на правовата държава като цяло и да осигуряват подходящи връзки със системата за наказателно правосъдие като цяло;

г)

подобрява съгласуваността и координацията сред международните участници и продължава да работи за разработването на стратегия за реформа на полицията, особено посредством Международния борд за полицейска координация (МБПК), в тясно сътрудничество с международната общност и като не прекъсва сътрудничеството с основните партньори, включително с ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността (ISAF), и мисията на НАТО за обучение, и с други участници.

Тези задачи се разработват допълнително в оперативния план (OPLAN). Мисията изпълнява своите задачи наред с другото, чрез наблюдение, насочване, консултиране и обучение.“

3)

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Структура на мисията

1.   Щабът на мисията е в Кабул. Мисията се състои от:

i)

ръководителя на мисията и неговата служба, включително старши служител по въпросите на сигурността на мисията;

ii)

полицейски компонент;

iii)

компонент по въпросите на правовата държава;

iv)

компонент, свързан с обучението;

v)

компонент, свързан с театъра на операциите;

vi)

подкрепа на мисията;

vii)

служби на място извън Кабул, ако е целесъобразно;

viii)

поддържащ елемент в Брюксел.

2.   Личният състав на мисията е разположен на централно, регионално и провинциално ниво и според необходимостта може да си взаимодейства с районното ниво за изпълнението на мандата във връзка с оценката на сигурността и при наличие на улесняващи фактори, като подходяща поддръжка по отношение на логистиката и сигурността. По техническите въпроси се сключват споразумения с ISAF и водещите нации в регионалните командвания/провинциалните екипи за възстановяване с оглед обмен на информация, осигуряване на медицинска поддръжка, поддръжка по отношение на сигурността и логистична поддръжка, включително за настаняването, от регионалните командвания и провинциалните екипи за възстановяване.

3.   В допълнение, част от личния състав на мисията се използва за подобряване на стратегическата координация на реформата на полицията в Афганистан, ако е уместно, по-специално със секретариата на МБПК в Кабул.“

4)

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи дейността на ръководителя на мисията по планирането на мерките за сигурност и осигурява тяхното правилно и ефективно изпълнение за EUPOL AFGHANISTAN в съответствие с член 5.

2.   Ръководителят на мисията носи отговорност за сигурността на операцията и за гарантиране на спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към операцията, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, участващ в мисии извън Съюза с оперативни функции съгласно дял V от Договора, и свързаните с нея документи.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по въпросите на сигурността на мисията (СССМ), който докладва на ръководителя на мисията и поддържа тесни служебни отношения с Европейската служба за външна дейност.

4.   Ръководителят на мисията назначава служители по въпросите на сигурността в провинциите и регионите на провеждане на мисията, които под ръководството на СССМ отговарят за ежедневното управление на всички аспекти на сигурността на съответните елементи на мисията.

5.   Преди да поеме изпълнението на функциите си, персоналът на EUPOL AFGHANISTAN преминава задължително обучение по въпросите на сигурността в съответствие с OPLAN. Персоналът преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от СССМ.

6.   Ръководителят на мисията осигурява защитата на класифицираната информация на ЕС в съответствие с Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2).

5)

В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL AFGHANISTAN за периода от 31 май 2010 г. до 31 юли 2011 г., е в размер на 54 600 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL AFGHANISTAN за периода от 1 август 2011 г. до 31 юли 2012 г., е в размер на 60 500 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL AFGHANISTAN за периода от 1 август 2012 г. до 31 май 2013 г., е в размер на 56 870 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL AFGHANISTAN за периода от 1 юни 2013 г. до 31 декември 2014 г., е в размер на 108 050 000 EUR.“

6)

Член 14 се заменя със следното:

„Член 14

Предоставяне на информация

1.   ВП има право да предоставя на НАТО/ISAF класифицирана информация и документи на ЕС, изготвени за целите на мисията, съгласно Решение 2011/292/ЕС. За улесняване на този процес на местно равнище се постигат споразумения по техническите въпроси.

2.   ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, ако е уместно и в съответствие с нуждите на мисията, класифицирана информация и документи на ЕС с ниво на класификация до „CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на мисията, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС.

3.   ВП се оправомощава също така да предоставя на UNAMA, ако е необходимо и в съответствие с оперативните нужди на мисията, класифицирана информация и документи на ЕС с ниво на класификация до „RESTREINT UE / EU RESTRICTED“, изготвени за целите на мисията, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. За целта се постигат споразумения на местно ниво.

4.   При конкретни и неотложни оперативни нужди ВП е оправомощен също така да предоставя на приемащата държава класифицирана информация и документи на ЕС до ниво на класификация „RESTREINT UE / EU RESTRICTED“, изготвени за целите на мисията, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и компетентните органи на приемащата държава.

5.   ВП се оправомощава да предоставя на трети държави, асоциирани към настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС във връзка с обсъжданията в Съвета по повод на мисията, при спазване на задължението за опазване на служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (3).

6.   ВП може да делегира правомощията по параграфи 1,2, 3 и 5, както и възможността за сключване на договореностите, посочени в параграф 4, на лица, които са под негово ръководство, на командващия гражданските операции и/или на ръководителя на мисията.

7)

В член 17 втората алинея се заменя със следното:

„Прилага се от 31 май 2010 г. до 31 декември 2014 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 май 2013 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 123, 19.5.2010 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.“

(3)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).“


Top