Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0012

Директива 2013/12/ЕС на Съвета от 13 май 2013 година за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност поради присъединяването на Република Хърватия

OJ L 141, 28.5.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 005 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/12/oj

28.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 141/28


ДИРЕКТИВА 2013/12/ЕС НА СЪВЕТА

от 13 май 2013 година

за адаптиране на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно енергийната ефективност поради присъединяването на Република Хърватия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Договора за присъединяването на Хърватия, и по-специално член 3, параграф 4 от него,

като взе предвид Акта за присъединяване на Хърватия, и по-специално член 50 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 50 от Акта за присъединяване на Хърватия, когато актове на институциите, приети преди присъединяването, изискват адаптация, дължаща се на присъединяването, и необходимите адаптации не са предвидени в посочения акт за присъединяване или в неговите приложения, Съветът, с квалифицирано мнозинство, по предложение на Комисията, приема необходимите за целта актове, ако първоначалният акт не е приет от Комисията.

(2)

В Заключителния акт на конференцията, на която беше съставен Договорът за присъединяване на Хърватия, беше посочено, че високодоговарящите страни са постигнали политическо споразумение относно определен брой наложени от присъединяването адаптации на актове, приети от институциите, и приканват Съвета и Комисията да приемат тези адаптации преди присъединяването, допълнени и актуализирани, където е необходимо, за да бъде отчетено развитието на правото на Съюза.

(3)

С Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (1) се изисква държавите членки да определят индикативни национални цели за енергийна ефективност, като по този начин държавите членки следва да вземат предвид енергопотреблението на ЕС към 2020 г.

(4)

Поради присъединяването на Хърватия е необходимо данните за прогнозното енергопотребление на Съюза към 2020 г. да бъдат технически адаптирани, за да отразяват потреблението в 28 държави членки. Съгласно прогнози от 2007 г. потреблението на първична енергия през 2020 г. ще възлиза на 1 842 Mtoe за всички 27 държави членки. Според същите прогнози през 2020 г. потреблението на първична енергия за 28 държави членки, включително Хърватия, ще възлиза на 1 853 Mtoe. Намаление с 20 % означава потреблението през 2020 г. да е 1 483 Mtoe, т.е. намалението е с 370 Mtoe в сравнение с прогнозите. Това техническо адаптиране е необходимо с оглед прилагането на Директива 2012/27/ЕС в Хърватия.

(5)

Поради това Директива 2012/27/ЕС следва да бъде съответно изменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2012/27/ЕС се изменя, както е посочено в приложението към настоящата директива.

Член 2

Измененията, посочени в приложението към настоящата директива, не засягат крайния срок, предвиден в член 28, параграф 1, първа алинея от Директива 2012/27/ЕС.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила, при условие че и от датата на влизането в сила на Договора за присъединяването на Хърватия.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 13 май 2013 година.

За Съвета

Председател

S. COVENEY


(1)  ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Член 3 от Директива 2012/27/ЕС се изменя, както следва:

а)

в параграф 1, втора алинея буква а) се заменя със следния текст:

„а)

че потреблението на енергия на Съюза през 2020 г. не трябва да надвишава 1 483 Mtoe за първичната енергия и 1 086 Mtoe за крайната енергия;“

б)

параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.   До 30 юни 2014 г. Комисията прави оценка на постигнатия напредък и преценява дали има вероятност Съюзът да постигне през 2020 г. потребление на енергия, ненадвишаващо 1 483 Mtoe за първичната енергия и/или 1 086 Mtoe за крайната енергия.“;

в)

в параграф 3 буква г) се заменя със следния текст:

„г)

сравнява резултатите по букви а) — в) с количеството на енергопотреблението, което би било необходимо за постигане през 2020 г. на енергопотребление, ненадвишаващо 1 483 Mtoe за първичната енергия и/или 1 086 Mtoe за крайната енергия.“


Top