Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22012D0834

2012/834/ЕС: Решение № 2/2012 на Съвместния комитет за въздушен транспорт между ЕС и Швейцария учреден съгласно Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт от 30 ноември 2012 година заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

OJ L 356, 22.12.2012, p. 109–128 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/834/oj

22.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 356/109


РЕШЕНИЕ № 2/2012 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ЕС И ШВЕЙЦАРИЯ УЧРЕДЕН СЪГЛАСНО СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ПО ВЪПРОСИ НА ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ

от 30 ноември 2012 година

заменящо приложението към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт

(2012/834/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ МЕЖДУ ЕС И ШВЕЙЦАРИЯ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария по въпроси на въздушния транспорт, наричано по-долу „споразумението“, и по-специално член 23, параграф 4 от него,

РЕШИ:

Член единствен

От 1 февруари 2013 г. приложението към настоящото решение заменя приложението към споразумението.

Съставено в Женева на 30 ноември 2012 година.

За Съвместния комитет

Ръководител на делегацията на Европейския съюз

Matthew BALDWIN

Ръководител на делегацията на Швейцария

Peter MÜLLER


ПРИЛОЖЕНИЕ

За целите на настоящото споразумение:

по силата на Договора от Лисабон, влязъл в сила на 1 декември 2009 г., Европейският съюз замества Европейската общност и е неин правоприемник;

когато актове, посочени в настоящото приложение, съдържат позовавания на държави членки на Европейската общност или на Европейския съюз като неин правоприемник, или изискване за връзка с последните, за целите на Споразумението се разбира, че позоваванията важат в еднаква степен и за Швейцария или за изискване за връзка с Швейцария;

позоваванията на Регламенти (ЕИО) № 2407/92 и № 2408/92 на Съвета, съдържащи се в членове 4, 15, 18, 27 и 35 от споразумението, трябва да се разбират като позовавания на Регламент (ЕО) № 1008/2008;

без да се засяга член 15 от настоящото споразумение, терминът „въздушен превозвач на Общността“, посочен в директивите и регламентите на Общността, които следват, се прилага и за въздушен превозвач, който има разрешение за дейност и основното му място на дейност, или съответно седалището му, ако има такова, е в Швейцария в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета. Всяко позоваване на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета се разбира като позоваване на Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета;

всяко позоваване в следните текстове на членове 81 и 82 от Договора или на членове 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз се разбира като позоваване на членове 8 и 9 от настоящото споразумение.

1.   Либерализация на сектора на въздухоплаването и други правила, приложими към гражданската авиация

№ 1008/2008

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

№ 2000/79

Директива на Съвета от 27 ноември 2000 г. относно прилагането на Европейското споразумение за организация на работното време на мобилните работници в гражданската авиация, сключено от Асоциацията на европейските авиокомпании (АЕА), Европейската федерация на транспортните работници (ETF), Европейската асоциация на пилотите (ECA), Асоциацията на европейските регионални авиокомпании (ERA) и Международната асоциация на въздушните превозвачи (IACA)

№ 93/104

Директива на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно някои аспекти на организацията на работното време, изменена с:

Директива 2000/34/ЕО

№ 437/2003

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 27 февруари 2003 г. относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздуха

№ 1358/2003

Регламент на Комисията от 31 юли 2003 г. относно прилагането на Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни по отношение на превоза на пътници, товари и поща по въздух и за изменение на приложения I и II към него

№ 785/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно застрахователните изисквания за въздушни превозвачи и оператори на въздухоплавателни средства, изменен с:

Регламент (ЕС) № 285/2010 на Комисията.

№ 95/93

Регламент на Съвета от 18 януари 1993 г. относно общите правила за разпределяне на слотовете на летищата в Общността (членове 1—12), изменен с:

Регламент (ЕО) № 793/2004

№ 2009/12

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно летищните такси (да се прилага в Швейцария от 1 юли 2011 г.)

№ 96/67

Директива на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността

(Членове 1—9, 11—23 и 25)

№ 80/2009

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно кодекс за поведение при компютризирани системи за резервация и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2299/89 на Съвета

2.   Правила за конкуренция

№ 3975/87

Регламент на Съвета от 14 декември 1987 г. за определяне на процедурите за прилагане на правилата за конкуренцията по отношение на предприятията в областта на въздушните превози (член 6, параграф 3), последно изменен с:

Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (членове 1—13, 15—45)

№ 1/2003

Регламент на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (членове 1—13 и 15—45)

(Доколкото този регламент се отнася до прилагането на настоящото споразумение. Включването на този регламент не засяга разпределянето на задачи съгласно настоящото споразумение.)

Регламент № 17/62 е отменен с Регламент № 1/2003 с изключение на член 8, параграф 3, който продължава да се прилага за решения, приети по член 81, параграф 3 от Договора преди началната дата на прилагане на настоящия регламент, до датата на изтичане на срока на тези решения.

№ 773/2004

Регламент на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно член 81 и 82 от Договора за ЕО, изменен с:

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията.

Регламент (ЕО) № 622/2008 на Комисията.

№ 139/2004

Регламент на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО)

(Членове 1—18, член 19, параграфи 1—2 и членове 20—23)

По отношение на член 4, параграф 5 от Регламента за сливанията се прилага следното между Европейската общност и Швейцария:

(1)

Относно концентрация по смисъла на член 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004, която няма общностно измерение по смисъла на член 1 от същия регламент и която може да бъде разгледана по вътрешното законодателство в областта на конкуренцията на най-малко три държави—членки на ЕО и Конфедерация Швейцария, лицата или предприятията, посочени в член 4, параграф 2 от същия регламент, могат, преди да уведомят компетентните органи, да информират Комисията на ЕО посредством представяне на мотивирано искане, че концентрацията следва да бъде разгледана от Комисията.

(2)

Европейската комисия предоставя без забавяне всички искания по член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004 и по предходния параграф на Конфедерация Швейцария.

(3)

В случаите когато Конфедерация Швейцария е изразила несъгласието си по отношение на искането за препращане на случая за разглеждане, швейцарският компетентен орган по въпросите на конкуренцията запазва правомощията си и случаят не се препраща от Конфедерация Швейцария за преразглеждане по силата на настоящия параграф.

Като се спазват сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6 и член 22, параграф 2 от Регламента за сливанията:

(1)

Европейската комисия предава на компетентния швейцарски орган без забавяне всички съответни документи съгласно член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6 и член 22, параграф 2.

(2)

Изчисляването на сроковете, посочени в член 4, параграфи 4 и 5, член 9, параграфи 2 и 6, и член 22, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 139/2004, започва за Конфедерация Швейцария от получаването на съответните документи от компетентния в областта на конкуренцията швейцарски орган.

№ 802/2004

Регламент на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета относно контрола върху концентрациите между предприятията (членове 1—24), изменен с:

Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията.

Регламент (ЕО) № 1033/2008 на Комисията.

№ 2006/111

Директива на Комисията от 16 ноември 2006 г. относно прозрачността на финансовите отношения между държавите членки и публичните предприятия, както и относно финансовата прозрачност в рамките на някои предприятия

№ 487/2009

Регламент (ЕО) № 487/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за някои категории споразумения и съгласувани практики в областта на въздушните превози

3.   Безопасност на въздухоплаването

№ 216/2008

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО, изменен с:

Регламент (ЕО) № 690/2009 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1108/2009

Агенцията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на разпоредбите на регламента.

Комисията се ползва и в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по отношение на решенията, взети по силата на член 11, параграф 2, член 14, параграфи 5 и7, член 24, параграф 5, член 25, параграф 1, член 38, параграф 3, буква и), член 39, параграф 1, член 40, параграф 3, член 41, параграфи 3 и 5, член 42, параграф 4, член 54, параграф 1 и член 61, параграф 3.

Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена във втората алинея на приложението към Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на въздушния транспорт, позоваванията на „държавите членки“ в член 65 от регламента или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, упоменати в посочената разпоредба, не се разбират като важащи за Швейцария.

Разпоредбите на този регламент не трябва да се тълкуват в смисъл, че на Европейската агенция за авиационна безопасност се предоставят правомощия да действа от името на Швейцария в рамките на международни споразумения за други цели, освен с цел подпомагане изпълнението на поетите от нея задължения по силата на тези споразумения.

За целите на настоящото споразумение текстът на регламента се адаптира, както следва:

а)

член 12 се изменя, както следва:

i)

в параграф 1 след думата „Общността“ се вмъкват думите „или Швейцария“;

ii)

в параграф 2, буква а) след думата „Общността“ се вмъкват думите „или Швейцария“;

iii)

в параграф 2, букви б) и в) се заличават;

iv)

добавя се следният параграф:

„3.   Когато Общността преговаря с трета държава за сключване на споразумение, в което се предвижда държава членка или Агенцията да могат да издават сертификати въз основа на сертификати, издадени от авиационните власти на тази трета държава, тя се стреми да получи и за Швейцария предложение за сключване на подобно споразумение с въпросната трета държава. Швейцария от своя страна също се стреми да сключи с третите държави споразумения, които съответстват на споразуменията с Общността.“

б)

в член 29 се добавя следният параграф:

„4.   Чрез дерогация от член 12, параграф 2, буква а) от условията за работа на другите служители на Европейските общности гражданите на Швейцария, които се ползват с пълните си граждански права, могат да бъдат назначавани на договорна основа от изпълнителния директор на Агенцията.“

в)

В член 30 се добавя следният параграф:

„Швейцария прилага към Агенцията Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, включен като приложение А към настоящото приложение в съответствие с допълнението към приложение А.“

г)

В член 37 се добавя следният параграф:

„Швейцария участва пълноправно в Управителния съвет и има същите права и задължения в него като държавите—членки на Европейския съюз, с изключение на правото на гласуване.“

д)

в член 59 се добавя следният параграф:

„12.   Швейцария участва във финансовата вноска, посочена в параграф 1, буква б), по следната формула:

Formula

където:

S

=

частта от бюджета на Агенцията, която не е покрита от таксите и вноските, посочени в параграф 1, букви в) и г)

a

=

броят на асоциираните държави

b

=

броят на държавите — членки на ЕС

c

=

вноската на Швейцария в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация

C

=

общата вноска на държавите — членки на ЕС и асоциираните държави в бюджета на Международната асоциация за гражданска авиация.“

е)

В член 61 се добавя следният параграф:

„Разпоредбите, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Общността в Швейцария по отношение на лицата, които участват в дейностите на Агенцията, са посочени в приложение Б към настоящото приложение.“

ж)

Приложение II към регламента се разширява и обхваща и следните въздухоплавателни средства като продукти, попадащи под действието на член 2, параграф 3, буква a), подточка ii) от Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. относно определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателната годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (1):

 

A/c - [HB-IDJ] — тип CL600-2B19,

 

A/c - [HB-IKR, HB-IMY, HB-IWY] — тип Gulfstream G-IV

 

A/c - [HB-IMJ, HB-IVZ, HB-JES] — тип Gulfstream G-V

 

A/c - [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF] — тип MD900.

№ 1108/2009

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 216/2008 в областта на летищата, управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за отмяна на Директива 2006/23/ЕО

№ 805/2011

Регламент на Комисията от 10 август 2011 г. относно определянето на подробни правила за свидетелствата за правоспособност на ръководителите на полети и за някои свидетелства и сертификати съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

№ 1178/2011

Регламент на Комисията от 3 ноември 2011 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с екипажите на въздухоплавателни средства в гражданското въздухоплаване в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета, изменен с:

Регламент (ЕС) № 290/2012 на Комисията

№ 91/670

Директива на Съвета от 16 декември 1991 г. относно взаимно приемане на лицензите на персонала за упражняване на функции в гражданската авиация

(Членове 1—8)

№ 3922/91

Регламент на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (членове 1—3, член 4, параграфи 2, 5—11 и 13), изменен с:

Регламент (ЕО) № 1899/2006,

Регламент (ЕО) № 1900/2006,

Регламент (ЕО) № 8/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 859/2008 на Комисията.

№ 996/2010

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО

№ 2004/36

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно безопасността на въздухоплавателните средства на трети страни, използващи летища на Общността (членове 1—9 и 11—14), последно изменена с:

Директива 2008/49/ЕО на Комисията.

№ 351/2008

Регламент на Комисията от 16 април 2008 г. относно прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за определяне на приоритет при наземните инспекции, осъществявани на борда на въздухоплавателни средства, които използват летища на Общността

№ 768/2006

Регламент на Комисията от 19 май 2006 г. за прилагане на Директива 2004/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на събирането и обмена на информация за безопасността на въздухоплавателните средства, използващи летища на Общността, и управлението на информационната система

№ 2003/42

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване (членове 1—12)

№ 1321/2007

Регламент на Комисията от 12 ноември 2007 г. за установяване на правила за прилагане за въвеждане в централен регистър на информация за събития в гражданското въздухоплаване, обменена в съответствие с Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

№ 1330/2007

Регламент на Комисията от 24 септември 2007 г. за установяване прилагането на правилата за разпространение сред заинтересованите страни на информация за събития в гражданското въздухоплаване, посочени в член 7, параграф 2 от Директива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

№ 736/2006

Регламент на Комисията от 16 май 2006 г. относно работните методи на Европейската агенция за авиационна безопасност за провеждане на стандартизационни инспекции

№ 1702/2003

Регламент от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации, изменен с:

Регламент (ЕО) № 335/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 381/2005 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 375/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 706/2006 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 287/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1057/2008 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1194/2009 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 90/2012 на Комисията

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се разбират със следната адаптация:

член 2 се изменя, както следва:

в параграфи 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 и 14 датата „28 септември 2003 година“ се заменя с „датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет за въздушен транспорт между Общността и Швейцария, с което Регламент 216/2008 се включва в приложението към Регламента“.

№ 2042/2003

Регламент на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, изменен със:

Регламент (ЕО) № 707/2006 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 376/2007 на Комисията,

Регламент (ЕО) № 1056/2008 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 127/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 962/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 1149/2011 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 593/2012 на Комисията

№ 104/2004

Регламент на Комисията от 22 януари 2004 г. за определяне на правила за организацията и състава на Апелативния орган на Европейската агенция за авиационна безопасност

№ 593/2007

Регламент на Комисията от 31 май 2007 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, последно изменен с:

Регламент (ЕО) № 1356/2008 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 494/2012 на Комисията

№ 2111/2005

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, и за информиране на пътниците на въздушния транспорт за самоличността на опериращите въздушни превозвачи и за отмяна на член 9 от Директива 2004/36/ЕО

№ 473/2006

Регламент на Комисията от 22 март 2006 г. за установяване на правила за прилагане на списъка на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета

№ 474/2006

Регламент на Комисията от 22 март 2006 г. за създаване на списък на Общността на въздушните превозвачи, предмет на оперативна забрана в границите на Общността, посочен в глава II от Регламент (ЕО) № 2111/2005 на Европейския парламент и на Съвета, последно изменен с:

Регламент за изпълнение (ЕС) № 295/2012 на Комисията (2)

№ 1332/2011

Регламент на Комисията от 16 декември 2011 г. относно установяване на общи изисквания за използване на въздушното пространство и работни процедури за избягване на опасни сближения във въздуха

№ 646/2012

Регламент за изпълнение на Комисията от 16 юли 2012 г. за определяне на подробни правила относно глобите и периодичните имуществени санкции съгласно Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета

№ 748/2012

Регламент (ЕС) № 748/2012 на Комисията от 3 август 2012 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации

4.   Сигурност на въздухоплаването

№ 300/2008

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно общите правила в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2320/2002

№ 272/2009

Регламент на Комисията от 2 април 2009 г. за допълване на общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, предвидени в приложението към Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета, изменен със:

Регламент (ЕС) № 297/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 720/2011 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 1141/2011 на Комисията

№ 1254/2009

Регламент (ЕС) на Комисията от 18 декември 2009 г. за определяне на критерии, позволяващи на държавите членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за сигурност

№ 18/2010

Регламент (ЕС) на Комисията от 8 януари 2010 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на сигурността на гражданското въздухоплаване

№ 72/2010

Регламент (ЕС) на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на процедурите за провеждане на проверки от Комисията в областта на сигурността на въздухоплаването

№ 185/2010

Регламент (ЕС) на Комисията от 4 март 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, изменен с:

Регламент (ЕС) № 357/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 358/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 573/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 983/2010 на Комисията,

Регламент (ЕС) № 334/2011 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 859/2011 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1087/2011 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1147/2011 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 173/2012 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 711/2012 на Комисията,

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1082/2012 на Комисията

№ 2010/774

Решение (ЕС) на Комисията от 13 април 2010 г. за установяване на подробни мерки за прилагането на общите основни стандарти за сигурност във въздухоплаването, съдържащо информация съгласно член 18, буква а) от Регламент (ЕО) № 300/2008, изменено с:

Решение 2010/2604/ЕС на Комисията,

Решение 2010/3572/ЕС на Комисията,

Решение 2010/9139/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2011/5862/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2011/8042/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2011/9407/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2012/1228/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2012/5672/ЕС на Комисията,

Решение за изпълнение 2012/5880/ЕС на Комисията.

5.   Управление на въздушното движение

№ 549/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на единно европейско небе (Рамков регламент), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 6, 8, 10, 11 и 12.

Член 10 се изменя по следния начин:

В параграф 2 думите „на общностно равнище“ се заменят с думите „на общностно равнище с участието на Швейцария“.

Независимо от хоризонталната адаптация, предвидена във второто тире от приложението към Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по въпроси на въздушния транспорт, позоваванията на „държавите членки“ в член 5 от Регламент (ЕО) № 549/2004 или в разпоредбите на Решение 1999/468/ЕО, упоменати в посочената разпоредба, не се разбират като важащи за Швейцария.

№ 550/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 9а, 9б, 15а, 16 и 17.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се изменят, както следва:

а)

Член 3 се изменя по следния начин:

В параграф 2 след думата „Общността“ се вмъква изразът „и Швейцария“.

б)

член 7 се изменя, както следва:

В параграфи 1 и 6 след думата „Общността“ се вмъкват думите „и Швейцария“.

в)

член 8 се изменя, както следва:

В параграф 1 след думата „Общността“ се вмъква изразът „и Швейцария“.

г)

член 10 се изменя, както следва:

В параграф 1 след думата „Общността“ се вмъква изразът „и Швейцария“.

д)

Член 16, параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Комисията адресира своето решение до държавите членки и информира доставчика на аеронавигационно обслужване за него, доколкото той е засегнат юридически от това решение.“

№ 551/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно организацията и използването на въздушното пространство в единното европейско небе („Регламент за въздушното пространство“), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 3а, 6 и 10.

№ 552/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. относно оперативната съвместимост на европейската мрежа за управление на въздушното движение (Регламент за оперативната съвместимост), изменен със:

Регламент (ЕО) № 1070/2009

Комисията се ползва в Швейцария с правомощията, предоставени ѝ по силата на членове 4, 7 и 10, параграф 3.

За целите на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се изменят, както следва:

а)

член 5 се изменя, както следва:

В параграф 2 след думата „Общността“ се вмъква изразът „или Швейцария“;

б)

член 7 се изменя, както следва:

В параграф 4 след думата „Общността“ се вмъква изразът „или Швейцария“;

в)

Приложение III се изменя, както следва:

В раздел 3, второ и последно тирета, след думата „Общността“ се вмъкват думите „или в Швейцария“.

№ 2150/2005

Регламент на Комисията от 23 декември 2005 г. за установяване на общи правила за гъвкаво използване на въздушното пространство

№ 1033/2006

Регламент на Комисията от 4 юли 2006 г. за определяне на изискванията за процедурите за полетни планове в предполетната фаза за единното европейско небе, последно изменен с:

Регламент (ЕС) № 929/2010 на Комисията

№ 1032/2006

Регламент на Комисията от 6 юли 2006 година за определяне на изискванията за автоматичните системи за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между единиците за контрол на въздушното движение, последно изменен с:

Регламент (ЕО) № 30/2009 на Комисията.

№ 1794/2006

Регламент на Комисията от 6 декември 2006 година за установяване на обща схема за таксуване на аеронавигационното обслужване (да се прилага в Швейцария от датата на влизане в сила на съответното швейцарско законодателство, но не по-късно от 1 януари 2012 г.), последно изменен със:

Регламент (ЕС) № 1191/2010 на Комисията

№ 2006/23

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно лиценза на ръководителите на полети в Общността

№ 730/2006

Регламент на Комисията от 11 май 2006 г. за класифициране на въздушното пространство и достъпа на полети, осъществявани според правилата за визуални полети, над полетно ниво 195

№ 219/2007

Регламент на Съвета от 27 февруари 2007 г. за създаване на Съвместно предприятие за разработване на ново поколение Европейска система за управление на въздушното движение (SESAR), последно изменен със:

Регламент (ЕО) № 1361/2008 на Съвета.

№ 633/2007

Регламент на Комисията от 7 юни 2007 г. за определяне на изискванията към прилагането на протокол за обмен на полетна информация за целите на нотифицирането, координирането и трансфера на полети между звената за ръководство на въздушното движение.

Регламент (ЕС) № 283/2011 на Комисията

№ 1265/2007

Регламент на Комисията от 26 октомври 2007 г. за определяне на изисквания за честотно отстояние между гласовите канали въздух-земя за Единното европейско небе

№ 482/2008

Регламент на Комисията от 30 май 2008 година относно изграждане на система за осигуряване безопасността на софтуера, която да бъде въведена от доставчиците на аеронавигационни услуги, и за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 2096/2005

№ 29/2009

Регламент на Комисията от 16 януари 2009 г. за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни за Единното европейско небе

За целите на настоящото споразумение текстът на регламента се адаптира, както следва:

В приложение I, част А се добавя „Switzerland UIR“.

№ 262/2009

Регламент на Комисията от 30 март 2009 г. за определяне на изисквания за координираното разпределение и използване на кодове за запитване в режим S за Единното европейско небе

№ 73/2010

Регламент на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе

№ 255/2010

Регламент на Комисията от 25 март 2010 г. за определяне на общи правила за управление на потоците въздушно движение

№ 691/2010

Регламент на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги, изменен с:

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1216/2011 на Комисията

Коригиращите мерки, приети от Комисията по член 14, параграф 3 от посочения регламент, стават задължителни за Швейцария, след като бъдат приети с решение на Съвместния комитет

№ 2010/5134

Решение на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на орган за преглед на ефективността на Единното европейско небе

№ 2010/5110

Решение на Комисията от 12 август 2010 г. за определяне координатор на системата от функционални блокове въздушно пространство в контекста на Единното европейско небе

№ 176/2011

Регламент на Комисията от 24 февруари 2011 г. относно информацията, която се предоставя преди създаването и изменението на функционални блокове въздушно пространство

№ 2011/121

Решение на Комисията от 21 февруари 2011 г. за определяне на валидни за целия Европейски съюз цели за ефективност и прагове за предупреждение при доставянето на аеронавигационно обслужване през периода 2012—2014 година

№ 677/2011

Регламент на Комисията от 7 юли 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на мрежовите функции за управление на въздушното движение (УВД) и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010

№ 2011/4130

Решение на Комисията от 7 юли 2011 г. за определяне на управител на мрежовите функции в мрежата за управление на въздушното движение (УВД) на Единното европейско небе

№ 1034/2011

Регламент за изпълнение на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010

№ 1035/2011

Регламент за изпълнение на Комисията от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010

№ 1206/2011

Регламент на Комисията от от 22 ноември 2011 година за определяне на изисквания за идентификация на въздухоплавателните средства с цел наблюдение в рамките на системата Единно европейско небе

За целите на настоящото споразумение текстът на регламента се адаптира, както следва:

В приложение I се добавя „Switzerland UIR“.

№ 1207/2011

Регламент на Комисията от от 22 ноември 2011 година за определяне на изисквания относно функционирането и оперативната съвместимост на наблюдението в рамките на системата Единно европейско небе

6.   Околна среда и шум

№ 2002/30

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 26 март 2002 г. относно установяването на правила и процедури за въвеждането на експлоатационни ограничения, свързани с шума на летищата на Общността (членове 1—12 и 14—18)

(Измененията в приложение I, произтичащи от приложение II, глава 8 (политика по транспорта), раздел Ж (въздушен транспорт), точка 2 към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, и адаптациите на Договорите, върху които се основава Европейският съюз, се прилагат.)

№ 89/629

Директива на Съвета от 4 декември 1989 г. относно ограничаването на шумовите емисии от граждански дозвукови реактивни самолети

(Членове 1—8)

№ 2006/93/ЕО

Директива на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно регулирането на експлоатацията на самолети, предмет на част II, глава 3, том 1 от приложение 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, второ издание (1988 г.)

7.   Защита на потребителите

№ 90/314

Директива на Съвета от 13 юни 1990 г. относно пакетни полети, пакетни ваканции и пакетни пътувания

(членове 1—10)

№ 93/13

Директива на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори

(членове 1—11)

№ 2027/97

Регламент на Съвета от 9 октомври 1997 г. относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (членове 1—8), изменен с:

Регламент (ЕО) № 889/2002

№ 261/2004

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. за създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91

(членове 1—18)

№ 1107/2006

Регламент на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт

8.   Други продукти

№ 2003/96

Директива на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електрическата енергия

(член 14, параграф 1, буква б) и член 14, параграф 2)

9.   Приложения

A

:

Протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз

Б

:

Разпоредби, които се отнасят до финансовия контрол, упражняван от Европейския съюз по отношение на швейцарските участници в дейностите на Европейската агенция за авиационна безопасност (EASA)


(1)  ОВ L 243, 27.9.2003 г., стр. 6.

(2)  Този регламент се прилага в Швейцария, докато е в сила в ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО СЪЗНАВАТ, че по силата на член 343 от Договора за функционирането на Европейския съюз и на член 191 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия (Евратом), Европейският съюз и Евратом се ползват, на територията на държавите членки, с необходимите за изпълнението на тези задачи привилегии и имунитети,

СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Договора за Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия:

ГЛАВА I

СОБСТВЕНОСТ, СРЕДСТВА, ИМУЩЕСТВА И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 1

Помещенията и сградите на Съюза са неприкосновени. Те не могат да бъдат подлагани на претърсване, реквизиция, конфискация или експроприиране. Собствеността и имуществата на Съюза не могат да бъдат подлагани на каквито и да било административни или правни ограничения без разрешение на Съда.

Член 2

Архивите на Съюза са неприкосновени.

Член 3

Съюзът, неговото имущество, приходи и друга собственост се освобождават от всички преки данъци.

Правителствата на държавите членки, когато е възможно, вземат всички подходящи мерки, за да опростят или възстановят косвените данъци или данъците върху продажбите, включени в цената на движимата или недвижимата собственост, когато Съюзът осъществява за негови официални нужди съществени покупки, чиято цена включва данъци и такси от този вид. Тези разпоредби не се прилагат по такъв начин, че да предизвикат нарушаване на конкуренцията в рамките на Съюза.

Не се предоставя освобождаване от данъците, таксите и задължения, които са свързани с такси за предоставяне на комунални услуги.

Член 4

Съюзът е освободен от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа по отношение на предмети, предназначени за негово официално ползване; с внесените по този ред предмети не могат да се извършват сделки на разпореждане, независимо дали срещу заплащане или не, на територията на държавата, в която са били внесени, освен при условия, одобрени от правителството на тази държава.

Съюзът е освободен и от всички мита, забрани и ограничения върху вноса и износа на неговите публикации.

ГЛАВА II

КОМУНИКАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ (LAISSEZ-PASSER)

Член 5

При техните официални комуникации и изпращането на всички техни документи, институциите на Съюза се ползват на територията на всяка държава членка с третирането, предоставяно от тази държава на дипломатическите мисии.

Официалната кореспонденция и другите официални комуникации на институциите на Съюза не могат да бъдат подлагани на цензура.

Член 6

На членовете и служителите на институциите на Съюза може да бъде издадено разрешение за преминаване (laissez-passer) от председателите на тези институции във форма, определена от Съвета с обикновено мнозинство, което се признава за документ, валиден за пътуване от органите на държавите членки. Такива разрешения за преминаване (laissez-passer) се издават на длъжностни лица и други служители при условията, определени в Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза.

Комисията може да сключва споразумения за признаването на тези разрешения за преминаване (laissez-passer) като документи, валидни за пътуване на територията на трети страни.

ГЛАВА III

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Член 7

Никакво административно или друго ограничение не може да бъде налагано върху свободното движение на членовете на Европейския парламент, които пътуват до или от мястото на заседанията на Европейския парламент.

На членовете на Европейския парламент по отношение на митническия и валутния контрол се предоставят:

а)

от техните собствени правителства — същите възможности, както предоставяните на висшите длъжностни лица, които пътуват в чужбина във връзка с временни официални мисии;

б)

от правителствата на останалите държави членки – същите възможности, както предоставяните на представителите на чужди правителства, осъществяващи временни официални мисии.

Член 8

Членовете на Европейския парламент не могат да бъдат подлагани под каквато и да било форма на претърсване, задържане или съдебно производство във връзка с изразените от тях мнения или подадените от тях гласове при изпълнението на задълженията си.

Член 9

По време на сесиите на Европейския парламент неговите членове притежават:

а)

на територията на тяхната собствена държава – имунитетите, предоставяни на членовете на националните парламенти;

б)

на територията на всяка друга държава членка – имунитет от всякаква форма на задържане или съдебно производство.

Имунитетът действа по подобен начин и по отношение на горепосочените членове по време на тяхното пътуване до и от мястото на заседанието на Европейския парламент.

Не може да има позоваване на имунитета, когато член на парламента бъде заловен на мястото на извършване на нарушението и имунитетът не е пречка за Европейския парламент да упражни правото си за отнемане на имунитета на някой от неговите членове.

ГЛАВА IV

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, КОИТО УЧАСТВАТ В РАБОТАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 10

Представителите на държавите членки, които участват в работата на институциите на Съюза, техните съветници и технически експерти, при изпълнението на своите задължения и по време на пътуването си до и от мястото на заседанието, се ползват с обичайните привилегии, имунитети и улеснения.

Настоящият член се прилага също така и по отношение на членовете на консултативните органи на Съюза.

ГЛАВА V

ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА И ДРУГИ СЛУЖИТЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 11

На територията на всяка държава членка, независимо от тяхното гражданство, длъжностните лица и другите служители на Съюза:

а)

се ползват с имунитет по отношение на съдебни производства във връзка с осъществените от тях действия при изпълнението на служебните им задължения, включително за казаното или написаното от тях, при спазване на разпоредбите на съответните договори, от една страна, на разпоредбите за отговорността на длъжностните лица и другите служители по отношение на Съюза и, от друга страна, на компетентността на Съда на Европейския съюз да се произнася по спорове между Съюза и неговите длъжностни лица и другите служители. Те продължават да се ползват с този имунитет и след като са престанали да заемат съответната длъжност;

б)

заедно със своите съпрузи и членовете на своите семейства на тяхна издръжка те не могат да бъдат подлагани на ограничения във връзка с имиграцията или към тях да бъдат прилагани формалностите за регистриране на чужденци;

в)

относно разпоредбите за притежаването и обмена на валута, на тях трябва да бъдат предоставени същите улеснения, каквито обикновено се предоставят на длъжностните лица от международните организации;

г)

притежават правото да внасят безмитно своите мебели и вещи към момента на тяхното първо заемане на поста в съответната държава, както и правото безмитно да реекспортират своите мебели и вещи при изтичане на мандата им в тази държава, при спазване и в двата случая на условията, които се считат за необходими от правителството на държавата, в която се упражнява това право;

д)

имат право да внасят безмитно лек автомобил за лична употреба, придобит или в държавата по тяхното последно постоянно пребиваване, или в държавата, чиито граждани са те, при условията на вътрешния пазар на тази държава, както и да го реекспортират безмитно, при спазване във всеки един от случаите на условията, които се считат за необходими от правителството на съответната държава.

Член 12

Длъжностните лица и другите служители на Съюза подлежат на данъчно облагане в полза на Съюза върху изплатените им от Съюза заплати, надници и възнаграждения, при условията и според процедурата, определена от Европейския парламент и от Съвета, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със заинтересованите институции.

Те се освобождават от националните данъци върху заплатите, надниците и възнагражденията, които са им били изплатени от Съюза.

Член 13

За целите на прилагането на данъка върху дохода, на имуществения данък и на данъка върху наследството, както и за целите на прилагането на конвенциите за избягване на двойното данъчно облагане, сключени между държавите — членки на Съюза, длъжностните лица и другите служители на Съюза, които единствено поради изпълнение на задълженията им в служба на Съюза установяват своето пребиваване на територията на държава членка, различна от тази на тяхното местоживеене за данъчни цели, по времето когато са постъпили на работа в Съюза, се считат както в държавата на тяхното действително пребиваване, така и в държавата на местоживеене за данъчни цели, че са запазили местоживеенето си в последната държава, при условие, че тя е член на Съюза. Тази разпоредба се прилага също така и спрямо съпруга/съпругата, доколкото последният/ата не упражнява някаква дейност срещу заплащане, и спрямо децата, които са зависими от и се намират под грижата на лицата, посочени в настоящия член.

Движимата собственост, която принадлежи на лицата, посочени в предходната алинея и е разположена на територията на държавата, където те временно пребивават, се освобождава от данък върху наследството в тази държава; за определянето на данъка на тази собственост тя се счита за намираща се в страната на местоживеене за данъчни цели, при спазване на правата на трети страни и при съобразяване с възможното прилагане на разпоредбите на международните конвенции за двойното данъчно облагане.

Всяко местоживеене, което е било придобито единствено с цел изпълнението на задълженията по служба в други международни организации, не се взема предвид при прилагане на разпоредбите на настоящия член.

Член 14

Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура и след консултация със заинтересованите институции, определят схема за социално-осигурителните обезщетения на длъжностните лица и другите служители на Съюза.

Член 15

Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура и след като се консултират с останалите заинтересовани институции, определят категориите длъжностни лица и други служители, по отношение на които се прилагат изцяло или отчасти разпоредбите на член 11, член 12, втора алинея и член 13.

Имената, ранговете и адресите на длъжностните лица и други служители, включени в тези категории, се съобщават периодично на правителствата на държавите членки.

ГЛАВА VI

ПРИВИЛЕГИИ И ИМУНИТЕТИ НА МИСИИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ, АКРЕДИТИРАНИ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Член 16

Държавата членка, на чиято територия се намира седалището на Съюза, предоставя обичайните дипломатически имунитети и привилегии на мисиите на трети страни, акредитирани към Съюза.

ГЛАВА VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Привилегиите, имунитетите и улесненията се предоставят на длъжностните лица и на другите служители на Съюза единствено в интерес на Съюза.

Всяка институция на Съюза се задължава да отнеме имунитета, предоставен на длъжностно лице или на друг служител, когато институцията счита, че отнемането на този имунитет не противоречи на интересите на Съюза.

Член 18

Институциите на Съюза, за целите на прилагането на настоящия протокол, си сътрудничат с компетентните органи на съответните държави членки.

Член 19

Членове 11—14 и член 17 се прилагат и спрямо членовете на Комисията.

Член 20

Членове 11—14 и член 17 се отнасят до съдиите, генералните адвокати, секретарите и помощник-докладчиците на Съда на Европейския съюз, без да се засягат разпоредбите на член 3 от Протокола относно статута на Съда на Европейския съюз във връзка със съдебния имунитет на съдиите и генералните адвокати.

Член 21

Настоящият протокол се прилага също и по отношение на Европейската инвестиционна банка, на членовете на нейните органи, на служителите й, както и на представителите на държавите членки, които участват в работата й, без да се засягат разпоредбите на протокола за нейния устав.

Европейската инвестиционна банка, освен това, ще бъде обект на дерогация от каквито и да било фискални или подобни на тях задължения, свързани с увеличаването на капитала ѝ, както и от различни формални процедури, които това увеличение би наложило в държавата по седалището ѝ. Съответно прекратяването и ликвидацията ѝ не биха довели до никакво обременяване. Наред с това дейността на Банката и на нейните органи, когато тя се извършва при условията, определени в нейния устав, не следва да бъде обект на облагане с данък върху оборота.

Член 22

Настоящият протокол се прилага също и спрямо Европейската централна банка, членовете на нейните органи и служителите й, без да се засягат разпоредбите на Протокола за устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка.

Европейската централна банка освен това е освободена от всякакви данъци или налози от подобен характер, свързани с увеличаването на нейния капитал, както и от различни формалности, които могат да бъдат свързани с такова действие в държавата, в която е седалището на банката. Дейностите на банката и нейните органи, осъществявани в съответствие с устава на Европейската система на централните банки и Европейската централна банка, не подлежат на облагане с данък върху оборота.

Допълнение

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ В ШВЕЙЦАРИЯ НА ПРОТОКОЛА ЗА ПРИВИЛЕГИИТЕ И ИМУНИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1.   Разширяване на прилагането върху Швейцария

Всяко позоваване на държавите членки в Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз (наричан по-долу „Протоколът“) трябва да се разбира като важащо в еднаква степен и за Швейцария, освен ако следващите разпоредби не предвиждат друго.

2.   Освобождаване на Агенцията от непряко данъчно облагане (включително ДДС)

Стоките и услугите, изнасяни от Швейцария, не се облагат с швейцарски данък добавена стойност (ДДС). По отношение на стоките и услугите, предоставени на Агенцията в Швейцария за нейни официални нужди, освобождаването от ДДС се извършва съгласно член 3, втори параграф от Протокола чрез възстановяване. Освобождаването от ДДС се предоставя, в случай че действителната покупна цена на стоките и услугите, посочена във фактурата или равностоен документ, възлиза на най-малко 100 швейцарски франка (с включен данък).

Възстановяването на ДДС се извършва срещу представяне във Федералната данъчна администрация, Главен отдел "ДДС", на съответните швейцарски формуляри. По принцип молбите се обработват в срок от три месеца, считано от подаването на молбата за възстановяване, придружена от необходимите удостоверяващи документи.

3.   Ред и условия за прилагане на правилата за персонала на Агенцията

По отношение на член 12, втори параграф от Протокола, Швейцария освобождава, в съответствие с принципите на националното си законодателство, длъжностните лица и другите служители на Агенцията по смисъла на член 2 от Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 (1) от федерални, кантонални и общински данъци върху изплатените им от Европейския съюз заплати, надници и възнаграждения, които подлежат на облагане с вътрешен данък в полза на Европейския съюз.

По отношение прилагането на член 13 от Протокола Швейцария не се счита за държава членка по смисъла на точка 1 по-горе.

Длъжностните лица и другите служители на Агенцията, както и членовете на семействата им, които внасят осигуровки по осигурителната система, приложима към длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз, не е задължително да се осигуряват по швейцарската социално-осигурителна система.

Съдът на Европейския съюз има изключителна компетентност по всички въпроси, свързани с взаимоотношенията между Агенцията или Комисията и персонала ѝ по отношение на прилагането на Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 (2) на Съвета и другите разпоредби от правото на Европейския съюз, определящи условията на труд.


(1)  Регламент (Евратом, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 г. относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (ОВ L 74, 27.3.1969 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1749/2002 на Комисията (ОВ L 264, 02.10.2002, стр. 13).

(2)  Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определянето на статута на длъжностните лица на Европейските общности и условията за работа на другите служители, и за създаване на конкретни мерки за временно прилагане към длъжностните лица на Комисията (условия за работа на другите служители) (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2104/2005 на Комисията (ОВ L 337, 22.12.2005, стр. 7).

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ФИНАНСОВ КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ УЧАСТНИЦИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА АВИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ

Член 1

Пряка комуникация

Агенцията и Комисията комуникират пряко с всички лица или институции, установени в Швейцария, които участват в дейностите на Агенцията като договорно наети лица, участници в програми на Агенцията, получатели на плащания от бюджета на Агенцията или на Общността или подизпълнители. Тези лица могат пряко да предават на Комисията и Агенцията всякаква изискуема от тях значима информация и документация, въз основа на посочените в настоящото решение инструменти и сключени договори или споразумения, както и решения, взети в рамките на последните.

Член 2

Контрол

1.   В съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (1), и финансовия правилник, приет от Управителния съвет на Агенцията на 26 март 2003 г. съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО, Евратом) № 2343/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 185 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), както и с други нормативни документи, на които се позовава настоящото решение, в сключени договори и споразумения, както и решения, взети с бенефициери, установени в Швейцария, може да се предвижда извършването на научни, финансови, технологични или други одити във всеки момент на същите и подизпълнителите им от служители на Агенцията или Комисията, или от други упълномощени от тях лица.

2.   Длъжностните лица на Агенцията и Комисията, както и другите упълномощени от Комисията лица трябва да имат съответен достъп до обекти, дейности и документация, а също и до цялата информация, необходима за осъществяването на такива одити, включително такава в електронна форма. Това право на достъп трябва изрично да се посочва в договорите или споразуменията, сключени за целите на прилагането на инструментите, на които се позовава настоящото решение.

3.   Европейската сметна палата се ползва със същите права като Комисията.

4.   Одитите могат да се извършват до пет години след изтичане на срока на действие на настоящото решение или съгласно условията, предвидени в договорите или споразуменията или във взетите решения.

5.   Швейцарският федерален орган за контрол на финансите бива информиран предварително за извършваните на швейцарска територия одити. Това информиране не е законово условие за извършване на тези одити.

Член 3

Проверки на място

1.   В рамките на настоящото споразумение Комисията (OLAF — Европейската служба за борба с измамите) има право да извършва проверки на място и инспекции на швейцарска територия по реда и условията, предвидени в Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 година относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията с оглед защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (3).

2.   Проверките на място и инспекциите се подготвят и осъществяват от Комисията в тясно сътрудничество с Швейцарската федерална сметна палата или с останалите компетентни органи на Швейцария, определени от Швейцарската федерална сметна палата, които трябва да бъдат уведомявани навреме относно предмета, целта и правното основание за проверките и инспекциите, за да могат да окажат нужното съдействие. За целта длъжностните лица от компетентните органи на Швейцария могат да участват в проверките на място и инспекциите.

3.   Ако компетентните швейцарски органи поискат това, проверките на място и инспекциите могат да бъдат извършени съвместно от Комисията и швейцарските компетентни органи.

4.   Когато участниците в програмата се противопоставят на проверка на място или инспекция, органите на Швейцария, като действат съгласно националните правила, оказват на инспекторите на Комисията съдействието, от което се нуждаят, за да изпълнят задължението си по осъществяване на проверка на място или инспекция.

5.   Комисията съобщава във възможно най-кратък срок на Швейцарската федерална сметна палата всеки факт или съмнение за нередност, които тя е забелязала в хода на проверката на място или инспекцията. При всички случаи Комисията е длъжна да информира гореспоменатите органи относно резултата от тези проверки и инспекции.

Член 4

Информиране и консултиране

1.   С цел правилното прилагане на настоящото приложение компетентните органи на Швейцария и на Комисията редовно обменят информация и, по искане на една от страните, провеждат консултации.

2.   Компетентните швейцарски органи незабавно информират Агенцията и Комисията за всеки забелязан от тях факт или съмнение за нередност във връзка със сключването и изпълнението на договори или споразумения, сключени в съответствие с инструментите, посочени в настоящото решение.

Член 5

Поверителност

Съобщената или получената информация в каквато и да е форма по силата на настоящото приложение се счита за служебна тайна и е защитена по същия начин, както е защитена аналогична информация от швейцарското право и от съответните разпоредби, приложими към институциите на Общността. Тази информация не може да бъде съобщавана на други лица освен на тези в институциите на Общността, в държавите членки или в Швейцария, чиито служебни задължения изискват те да са запознати с нея, нито пък може да бъде използвана за цели, различни от това да се осигури ефективна защита на финансовите интереси на договарящите се страни.

Член 6

Административни мерки и санкции

Без да се накърнява прилагането на наказателното право на Швейцария, Агенцията или Комисията могат да налагат административни мерки и санкции съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. за защита на финансовите интереси на Европейските общности (4).

Член 7

Възстановяване на дължими суми и принудително изпълнение

Решенията на Агенцията или Комисията, взети в рамките на приложното поле на настоящото решение, по силата на които са наложени финансови задължения за различни от държавите правни субекти, имат изпълнителна сила в Швейцария.

Заповедта за принудително изпълнение трябва да се издава без никакъв допълнителен контрол, освен проверка на истинността на изпълнителния акт от орган, определен от швейцарското правителство, което е длъжно да уведоми Агенцията или Комисията за това. Принудителното изпълнение се извършва по швейцарските процедурни правила. Законосъобразността на решението за принудително изпълнение подлежи на контрол от страна на Съда на Европейския съюз.

Решенията на Съда на Европейския съюз по силата на арбитражна клауза подлежат на изпълнение при същите условия.


(1)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 72.

(3)  ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1.


Top