Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0829

Решение 2012/829/ОВППС на Съвета от 21 декември 2012 година за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

OJ L 356, 22.12.2012, p. 71–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 014 P. 207 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/829/oj

22.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 356/71


РЕШЕНИЕ 2012/829/ОВППС НА СЪВЕТА

от 21 декември 2012 година

за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 29 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 26 юли 2010 г. Съветът прие Решение 2010/413/ОВППС (1).

(2)

В Решение 2010/413/ОВППС следва да бъде добавена разпоредба относно засилено наблюдение върху всички дейности на финансовите институции в рамките на Съюза с ирански финансови институции.

(3)

В допълнение една разпоредба от Решение 2010/413/ОВППС относно замразяването на финансови средства и икономически ресурси следва да бъде изменена.

(4)

Освен това в съдържащия се в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС списък на лицата и образуванията, които подлежат на ограничителни мерки, следва да бъдат включени допълнителни лица и образувания, някои образувания следва да бъдат заличени от посочения списък, а вписванията за някои образувания следва да бъдат изменени.

(5)

Решение 2010/413/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/413/ОВППС се изменя, както следва:

(1)

В член 10 се вмъква следният параграф:

„3a.   В дейностите си с банки и финансови институции, посочени в параграф 1, финансовите институции се задължават:

a)

да проявяват постоянна бдителност по отношение на движението по сметките, включително посредством своите механизми за финансов надзор над клиентите, и по силата на задълженията си във връзка с изпирането на пари и финансирането на тероризма;

б)

да изискват попълването на всички информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до инициатора и до бенефициера на трансакцията; и ако тази информация не е предоставена, да откажат трансакцията;

в)

да поддържат всички регистри на трансакции за срок от пет години и да ги предоставят на националните органи при поискване;

г)

ако подозират или имат разумни основания да се съмняват, че средствата са свързани с финансиране на разпространението на ядрено оръжие, незабавно да уведомят за своите подозрения ЗФР или всеки друг компетентен орган, посочен от съответната държава членка. ЗФР или другият компетентен орган получават пряк или косвен своевременен достъп до финансовата и административната информация и до информацията относно правоприлагането, която му е необходима за пълноценно изпълнение на неговите функции, включително анализ на данните за съмнителни трансакции.“.

(2)

Член 20, параграф 1, буква б) се заменя със следното:

„б)

лица и образувания, които не са обхванати от приложение I, които участват, директно са свързани с или предоставят подкрепа за чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран или за разработването на носители на ядрено оръжие, включително като участват в доставяне на забранени изделия, стоки, оборудване, материали и технологии, или лица или образувания, действащи от тяхно име или по тяхно указание, или образувания, притежавани или контролирани от тях, включително по незаконен начин, или лица и образувания, които са съдействали на посочените в списъците лица или образувания за заобикаляне или нарушаване на разпоредбите на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) и 1929 (2010) на Съвета за сигурност на ООН или на настоящото решение, както и други членове и образувания на иранската Ислямска революционна гвардия и IRISL и образувания, притежавани или контролирани от тях или действащи от тяхно име или извършващи застрахователни или други съществени услуги за тях, както е посочено в приложение II.“.

Член 2

Приложение II към Решение 2010/413/ОВППС се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 195, 27.7.2010 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

I.

В списъка, съдържащ се в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС, се добавят посоченото по-долу лице и образувания.

"I.   Лица и образувания, участващи в ядрени дейности и в дейности, свързани с балистични ракети, и лица и образувания, оказващи подкрепа на правителството на Иран

Лице

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Babak Zanjani

Дата на раждане: 12 март 1971 г.

Babak Zanjani подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Zanjani е важен посредник в сделките с ирански нефт и прехвърлянето на парични средства от свързани с нефт дейности. Zanjani притежава и управлява компанията Sorinet Group със седалище в Обединените арабски емирства, като използва някои от включените в компанията дружества за извършване на плащания по свързани с нефт дейности.

22.12.2012 г.


Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включва-не в списъка

1.

National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)

No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,

P.O.Box: 79145/3184

Тел.: +98-21-77606030

Уебсайт: www.niopdc.ir

Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012 г.

2.

Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)

No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.

Тел.: +98-21-88801960/+98-21-66152223

Факс: +98-21-66154351

Уебсайт: www.ioptc.com

Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012 г.

3.

National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)

No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.

P.O.Box: 11365/6714

Тел.: +98-21-88907472

Факс: +98-21-88907472

Уебсайт: www.nioec.org

Дъщерно дружество на National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)

22.12.2012 г.

4.

Iran Composites Institute

Iran Composites Institute,

Iranian University of Science and Technology,

16845-188, Tehran, Iran,

Тел.: 98 217 3912858

Факс: 98 217 7491206

E-mail: ici@iust.ac.ir

Уебсайт: http://www.irancomposites.org

Iranian Composites Institute (ICI, известен още като Composite Institute of Iran) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От 2011 г. насам по силата на договор ICI доставя на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA) ротори за центрофуги от типа IR-2M.

22.12.2012 г.

5.

Jelvesazan Company

22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran

Тел.: 98 0311 2658311 15

Факс: 98 0311 2679097

Jelvesazan Company подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2012 г. компанията е възнамерявала да доставя вакуумни помпи, предмет на контрол, на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012 г.

6.

Iran Aluminium Company

Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran

Тел.: 98 861 4130430

Факс: 98 861 413023

Уебсайт: www.iralco.net

Iran Aluminium Company (известна още като IRALCO, Iranian Aluminium Company) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От средата на 2012 г. IRALCO има сключен договор за доставка на алуминий на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012 г.

7.

Simatec Development Company

 

Simatec Development Company подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2010 г. Simatec има сключен договор с посочената от ООН Kalaye Electric Company (KEC) за доставка на инвертори тип "Vacon" за захранване на центрофуги за обогатяване на уран. От средата на 2012 г. Simatec се опитва да доставя инвертори, които са предмет на контрол от страна на ЕС.

22.12.2012 г.

8.

Aluminat

1.

Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Завод)

2.

Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran

Тел.: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237

Факс: 98 21 22057127

Уебсайт: www.aluminat.com

Aluminat подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От началото на 2012 г. Aluminat има сключен договор за доставка на алуминий 6061-T6 на посочената от ЕС Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012 г.

9.

Organisation of Defensive Innovation and Research

 

Organisation of Defensive Innovation and research (SPND) подпомага посочени в списъците лица и образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и пряко подкрепя чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. Международната агенция за атомнаенергия (МААЕ) посочва SPND във връзка със загрижеността си за възможно военно измерение на иранската ядрена програма, по което Иран все така отказва да сътрудничи. SPND се ръководи от посочения от ООН Mohsen Fakhrizadeh и е част от Министерството на отбраната и логистиката на въоръжените сили (MODAFL), в списъка на ЕС от май 2011 г. Davoud Babaei е включен в списъка на ЕС през декември 2011 г. в качеството му на завеждащ сигурността на SPND, в което той отговаря за предотвратяване разкриването на информация, включително пред МААЕ.

22.12.2012 г.

10.

First Islamic Investment Bank

Клон: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450

Тел.: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110

Клон: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000

Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950

First Islamic Investment Bank (FIIB) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. FIIB е част от Sorinet Group, притежавана и управлявана от Babak Zanjani. Използва се за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности.

22.12.2012 г.

11.

International Safe Oil

 

International Safe Oil (ISO) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. ISO е част от Sorinet Group, притежавана и управлявана от Babak Zanjani. Използва се за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности.

22.12.2012 г.

12.

Sorinet Commercial Trust

SCT Bankers Company

Клон: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988

Тел.: 0097 14 3257022-99

E-mail: INFO@SCTBankers.com

Код SWIFT (Дубай): SCTSAEA1

Клон: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618

Тел.: +98 764 444 32 341-2

Факс: +98 764 444 50 390-1

Sorinet Commercial Trust (SCT) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. SCT е част от Sorinet Group, притежавана и управлявана от Babak Zanjani. Използва се за извършване на плащания по свързани с ирански нефт дейности.

22.12.2012 г.

13.

Hong Kong Intertrade Company Ltd

Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong

Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) подпомага посочени в списъците образувания данарушават разпоредбите на актовете на ЕСотносно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. HKICO е дружество параван, контролирано от посочената от ЕС National Iranian Oil Company (NIOC). В средата на 2012 г. е било предвидено HKICO да получи милиони долари от нефтени продажби на NIOC.

22.12.2012 г.

14.

Petro Suisse

Petro Suisse

Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland

Petro Suisse подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на актовете на ЕС относно Иран и предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. Дружество параван, контролирано от посочената от ЕС компания NIOC. NIOC създава дружеството Petro Suisse, за да използва нейните сметки за извършване и получаване на плащания. През 2012 г. Petro Suisse продължава да бъде в контакт с NIOC.

22.12.2012 г.

15.

Oil Industry Pension Fund Investment Company

No 234, Taleghani St, Tehran Iran

Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, известна още като Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) предоставя финансова подкрепа на правителството на Иран. OPIC работи в рамките на иранското министерство на петрола и National Iranian Oil Company (NIOC), които са посочени от ЕС. Държи дялове в редица посочени от ЕС образувания.

22.12.2012 г.

16.

CF Sharp and Company Private Limited

 

Образувание, подпомогнало компанията Irano-Hind Shipping Company (IHSC) — включена в списъка на ООН на 9 юни 2010 г. — да заобиколи наложените ѝ санкции. След посочването на IHSC в списъка тя се опитва да прикрие собствеността си над три танкера, като поверява управлението им на Noah Ship Management и по-късно на Marian Ship Management. CF Sharp and Co участва в тези усилия, като сключва с IHSC договор за управление на човешките ресурси, отнасящ се за екипажа на трите танкера. Договорът е изпълнен от Noah Ship Management и Marian Ship Management.

22.12.2012 г.

17.

Sharif University of Technology

Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran

Тел.: 98 21 66022727

Факс: 98 21 66036005

Уебсайт: www.sharif.ir

Sharif University of Technology (SUT) подпомага посочени в списъците образувания да нарушават разпоредбите на санкциите на ООН и ЕС срещу Иран и предоставя подкрепа за чувствителните от гледна точка на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран. От края на 2011 г. SUT предоставя лаборатории, които се използват от посочената от ООНиранска ядрена компания Kalaye Electric Company (KEC) и посочената от ЕС компания Iran Centrifuge Technology Company (TESA).

22.12.2012 г.

18.

Moallem Insurance Company (известна още като

Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)

No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran

Тел.: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835

Факс: (98-21) 88771245

Уебсайт: www.mic-ir.com

Основен застраховател на IRISL.

22.12.2012 г.“

II.

Вписванията за изброените по-долу образувания, поместени в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС, се заменят с вписванията по-долу.

"B.   Образувания

 

Име

Идентификационни данни

Основания

Дата на включване в списъка

1.

Служба за сътрудничество в областта на технологиите към службата на иранския президент (известна още като

Център за иновации и технологии)

Tehran, Iran

Отговаря за технологичния напредък на Иран посредством съответни чуждестранни доставки и връзки за обучение. Поддържа ядрената и ракетната програма.

26.7.2010 г.

2.

Sureh (известно още като Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (известно още като Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)

Централен офис: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran

Комплекс: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan

Дружество, което е подчинено на Организацията за атомна енергия на Иран (AEOI), подложена на санкции от ООН, и се състои от завод за преработка на уран, завод за производство на гориво и завод за производство на цирконий.

23.5.2011 г.

3.

Tidewater (известна още като Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)

Пощенски адрес: № 80, Tidewater Building, Vozara Street, близо до Saie Park, Tehran, Iran

Притежавано или контролирано от IRGC

23.1.2012 г."

III.

Изброените по-долу образувания се заличават от списъка, съдържащ се в приложение II към Решение 2010/413/ОВППС.

1.

CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd

2.

Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)


Top