EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0832

Регламент за изпълнение (ЕС) № 832/2012 на Комисията от 17 септември 2012 година за разрешаване на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване (притежател на разрешителното: Latochema Co Ltd) текст от значение за ЕИП

OJ L 251, 18.9.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 278 - 279

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/832/oj

18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/27


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 832/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

за разрешаване на препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване (притежател на разрешителното: Latochema Co Ltd)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на амониев хлорид. Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на посочения в приложението препарат от амониев хлорид като фуражна добавка за агнета за угояване, която трябва да се включи в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи в становището си от 31 януари 2012 г. (2), че при предложените условия на употреба и за ограничен период на използване при храненето на животните посоченият в приложението препарат от амониев хлорид не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и хората или върху околната среда и че употребата му може да намали рН в урината на агнетата за угояване. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така той провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, който представи референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

При оценката на посочения в приложението препарат от амониев хлорид се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и функционалната група „други зоотехнически добавки“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(2):2569.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

mg добавка /kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: други зоотехнически добавки (намаляване на рН в урината)

4d7

Latochema

Co Ltd

Амониев хлорид

 

Състав на добавката

Амониев хлорид ≥ 99,5 %

(в твърдо състояние)

 

Характеристика на активното вещество

Амониев хлорид ≥ 99,5 %

NH4Cl CAS № 12125-02-9

натриев хлорид ≤ 0,5 %

получено чрез химичен синтез

 

Метод за анализ  (1)

Количествено определяне на амониевия хлорид във фуражната добавка: титриране с натриев хидроокис (Европейска фармакопея, монография 0007) или титриране със сребърен нитрат (монография на Експертния комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (СЕКДХ) „Амониев хлорид“).

Агнета за угояване

10 000

1.

Добавката се добавя във фуража под формата на премикс.

2.

Мерки за безопасност: да се използват средства за дихателна защита, средства за защита на очите, ръкавици и предпазно облекло по време на работа.

3.

Фуражът, който съдържа добавката, не трябва да се използва като фураж повече от 3 месеца.

8 октомври 2022 г.


(1)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top