EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0827

Регламент за изпълнение (ЕС) № 827/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на средствата за публично оповестяване на нетна позиция в акции, формàта за предоставяне на информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, видовете договори, споразумения и мерки за адекватно гарантиране, че акциите или държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, и датите и периода за определяне на основното място за търговия на дадена акция в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение текст от значение за ЕИП

OJ L 251, 18.9.2012, p. 11–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 37 - 44

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/827/oj

18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 827/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за определяне на технически стандарти за изпълнение по отношение на средствата за публично оповестяване на нетна позиция в акции, формàта за предоставяне на информация на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, видовете договори, споразумения и мерки за адекватно гарантиране, че акциите или държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, и датите и периода за определяне на основното място за търговия на дадена акция в съответствие с Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (1), и по-специално член 9, параграф 6, член 11, параграф 4, член 12, параграф 2, член 13, параграф 5 и член 16, параграф 4 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

С настоящия регламент се цели да се определи списък на изключените от изискванията акции като необходима стъпка към публичното оповестяване на къси позиции във всички неизключени от изискванията акции, и условията, при които тази информация следва да бъде изпратена на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-долу „ЕОЦКП“). Следователно е от съществено значение да се определят правила по отношение на споразуменията и мерките, които трябва да бъдат приети по отношение на тези неизключени от изискванията акции. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби за късите продажби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, уместно е всички технически стандарти за изпълнение, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, да бъдат включени в един регламент.

(2)

За гарантиране на еднакво прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на информацията, която следва да бъде предоставена на ЕОЦКП от страна на компетентните органи, и за постигане на ефикасната ѝ обработка, информацията следва да се обменя електронно по сигурен начин, като за целта се използва стандартен формуляр.

(3)

Важно е да се позволи лесен достъп до, и повторно използване на, данните за нетните къси позиции, които са оповестени на участниците на пазара чрез централни уебсайтове, поддържани или контролирани от компетентен орган. За тази цел тези данни следва да бъдат предоставени във формат, който да позволява гъвкаво използване на данните, а не само да предлага възможност за статични факсимилни документи. Когато това е технически възможно, следва да се използва машинночитаем формат, за да се даде възможност на потребителите да обработват информацията по структуриран и разходно-ефективен начин.

(4)

За гарантиране на публичността на тази информация по отношение на пазара, в допълнение към оповестяването на централния уебсайт, управляван или контролиран от компетентен орган, следва да има възможност данните за дадена нетна къса позиция да могат да бъдат публично оповестявани по други начини.

(5)

Когато се оповестяват индивидуални нетни къси позиции в акции над съответния праг за оповестяване, е изключително важно потребителите да разполагат с два основни източника на информация. Те следва да включват компактен списък или таблица с нетните къси позиции над прага за оповестяване, които не са изкупени обратно към момента на свързването с централния уебсайт, и списък или таблица с данни от минали периоди за всички публикувани индивидуални нетни къси позиции.

(6)

Когато дадена нетна къса позиция в акции спадне под съответния праг за оповестяване, подробностите, включително и действителният размер на позицията, следва да бъдат публикувани. За да не бъдат обърквани потребителите, ползващи централните уебсайтове, оповестяването на позиции, които са паднали под 0,5 % от емитирания акционерен капитал на съответното дружество, не следва да остават за неопределен срок заедно с текущите позиции, а следва да бъдат предоставени като данни от минали периоди, след като са били оповестени в продължение на 24 часа.

(7)

С цел да се осигури ясна, последователна и все пак гъвкава рамка, важно е да бъдат определени видовете договори за получаване в заем и други дължими вземания с подобен ефект, и видовете споразумения с трети страни, гарантиращи адекватно, че акциите или държавните дългови инструменти ще бъдат налични за сетълмента, и да бъдат определени критериите, на които следва да отговарят подобни договори и споразумения.

(8)

Упражняването на права за записване на нови акции във връзка с къса продажба може адекватно да осигури наличието за сетълмент само когато, съгласно споразумението, сетълментът на дадена къса продажба е гарантиран в изисквания срок. Следователно от особено значение е определянето на правила, с които да се гарантира, че получените вследствие на упражняването на права за записване акции са на разположение на или преди датата на сетълмента, както и че са в количество най-малко равностойно на броя акции, за които съществува намерение за къса продажба.

(9)

При определянето на ограничени във времето споразумения за потвърждение е важно да се определи времевата рамка за покриване на къса продажба чрез покупки по начин, съвместим с различни цикли на сетълмент при различните юрисдикции.

(10)

За да се гарантира в достатъчна степен наличността за сетълмент на инструментите в случаите, когато физическо или юридическо лице, което извършва къса продажба, има споразумение с трета страна, съгласно което третата страна е потвърдила, че инструментът е локализиран, е от съществено значение да съществува увереност, че третата страна, когато е установена в трета държава, подлежи на подходящ надзор и че са налице подходящи споразумения за обмен на информация между надзорните органи. Такива подходящи споразумения могат да включват подписване, от дадена страна, на меморандум за разбирателство, установен от Международната организация на комисиите по ценни книжа (IOSCO).

(11)

За осигуряване на правилното изпълнение на изискването за определяне дали основното място за търговия на дадена акция е извън територията на Съюза, следва да бъдат въведени преходни споразумения за първоначално определяне на списъка на изключените от изискванията акции по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 236/2012. Освен това, въпреки че списъкът на изключените от изискванията акции е валиден за двугодишен период, е необходимо да се предвиди известна гъвкавост, тъй като съществуват случаи, при които преразглеждането на посочения списък може да се окаже необходимо по време на двугодишния период.

(12)

С оглед гарантиране на последователност, настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. За да се даде обаче достатъчно време на физическите и юридическите лица да изготвят списък на изключените от изискванията акции по силата на Регламент (ЕС) № 236/2012, подготовката на този списък и последващото му публикуване на интернет страницата на ЕОЦКП следва да се осъществят достатъчно време преди датата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. Следователно разпоредбите по отношение на датата и периода на изчисленията за установяване на основното място за търговия, на датата на уведомяване на ЕОЦКП за акции, чието основно място за търговия е извън територията на ЕС, както и на датата, от която списъкът с изключените от изискванията акции влиза в сила, следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(13)

Тъй като в Регламент (ЕС) № 236/2012 е установено, че следва да бъдат приети задължителни технически стандарти, преди той да може да се прилага ефективно, и е от съществено значение преди 1 ноември 2012 г. да се определят изискуемите ключови несъществени елементи, които ще спомогнат за спазването на посочения регламент от участниците на пазара и осигуряването на неговото прилагане от компетентните органи, е необходимо настоящият Регламент да влезе в сила в деня след публикуването му.

(14)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(15)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на технически стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят технически стандарти за изпълнение относно:

а)

средствата, чрез които физически или юридически лица могат публично да оповестяват информация за нетни къси позиции, както и формàта на информацията, която се представя на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-долу „ЕОЦКП“) от компетентните органи съгласно член 9, параграф 6 и член 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 236/2012;

б)

видовете договори, споразумения и мерки, гарантиращи адекватно, че акциите са налични за сетълмента, и видовете договори или споразумения, гарантиращи адекватно, че държавните дългови инструменти са налични за сетълмента, в съответствие с член 12, параграф 2 и член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012;

в)

датата и периода на изчисленията за установяване на основното място за търговия, на уведомяване на ЕОЦКП, както и датата, от която съответният списък влиза в сила, съгласно член 16, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 236/2012.

ГЛАВА II

СРЕДСТВА ЗА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИ НЕТНИ КЪСИ ПОЗИЦИИ В АКЦИИ

[ЧЛЕН 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 2

Средства за публично оповестяване на информация

Информацията за нетни къси позиции в акции се оповестява публично чрез публикуването ѝ на централен уебсайт, управляван или контролиран от съответния компетентния орган, в съответствие с член 9, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 236/2012. Информацията се оповестява публично чрез средства, които:

а)

публикуват информацията във формàта, определен в приложение I, по начин, позволяващ на свързващите се с уебсайта достъп до една или повече таблици, които предлагат цялата съответна информация относно позициите по емитенти на акции;

б)

позволяват на потребителите да идентифицират и да филтрират информация в зависимост от това дали нетните къси позиции в акции на даден емитент са достигнали или надхвърлили съответния праг за публикуване към момента на свързване с уебсайта;

в)

предоставят данни от минали периоди за публикуваните нетни къси позиции в акции на даден емитент;

г)

включват, когато това е технически възможно, файлове с нетни къси позиции, публикувани текущо и от минали периоди, които могат да бъдат изтеглени в машинночитаем формат, като това означава, че файловете са достатъчно структурирани, за да могат компютърни приложни програми надеждно да идентифицират съдържащите се в тях отделни данни, както и вътрешната им структура;

д)

показват в продължение на един ден, заедно с информацията по буква б), нетните къси позиции, които се публикуват поради това, че са спаднали под прага за публикуване от 0,5 % от емитирания акционерен капитал, преди заличаването и прехвърлянето на тази информация в раздела с данни от минали периоди.

ГЛАВА III

ФОРМАТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЕОЦКП ПО ОТНОШЕНИЕ НА НЕТНИТЕ КЪСИ ПОЗИЦИИ

[ЧЛЕН 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 3

Формат на периодичната информация

1.   Информацията относно нетните къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и суапи за кредитно неизпълнение в съответствие с член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012, която следва да бъде предоставяна на всяко тримесечие на ЕОЦКП, се предоставя от съответните компетентни органи във формàта, определен в приложение II към настоящия регламент.

2.   Информацията, посочена в параграф 1, се изпраща до ЕОЦКП по електронен път чрез система, установена от ЕОЦКП, която гарантира, че пълнотата, целостта и поверителността на информацията са съхранени по време на предаването ѝ.

Член 4

Формат на информацията, предоставяна при поискване

1.   Съответният компетентен орган предоставя информацията относно нетните къси позиции в акции и държавни дългови инструменти или относно непокритите позиции, свързани със суапи за кредитно неизпълнение, съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012 във формàта, определен в искането на ЕОЦКП.

2.   Когато исканата информация се отнася до информация, която се съдържа в уведомлението, получено от компетентния орган в съответствие с членове 5, 7 и 8 от Регламент (ЕС) № 236/2012, тази информация се предоставя в съответствие с изискванията, установени в член 2 от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) № 826/2012 (3).

3.   Исканата информация се изпраща от компетентния орган в електронен формат, с използване на система за обмен на информация, установена от ЕОЦКП, която гарантира, че пълнотата, целостта и поверителността на информацията са съхранени по време на предаването ѝ.

ГЛАВА IV

ДОГОВОРИ, СПОРАЗУМЕНИЯ И МЕРКИ ЗА АДЕКВАТНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАЛИЧНОСТ ЗА СЕТЪЛМЕНТ

[ЧЛЕНОВЕ 12 И 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 5

Договори за получаване в заем и други дължими вземания с подобен ефект

1.   Договорът за получаване в заем или друго дължимо вземане, посочени в член 12, параграф 1, буква б) и член 13, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 236/2012, се сключва чрез следните видове договор, споразумение или вземане, които са правно обвързващи за срока на късата продажба:

а)

фючърси и суапи: договори за фючърси и суапи, водещи до физически сетълмент на съответните акции или държавни дългови инструменти и покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на доставка или на изтичане на срока, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

б)

опции: договори за опции, водещи до физически сетълмент на съответните акции или държавни дългови инструменти и покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на изтичане на срока, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

в)

договори за обратно изкупуване: договори за обратно изкупуване, покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на обратно изкупуване, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

г)

дългосрочни договори или схеми: договор или схема, сключени преди или едновременно с късата продажба, за предварително определен размер от конкретно определени акции или държавни дългови инструменти, който за времетраенето на късата продажба покрива най-малко броя акции или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице и посочва дата на доставка или на изпълнение, която гарантира, че сетълментът на късата продажба може да бъде извършен в изисквания срок;

д)

договори, свързани с право за записване: договори, свързани с право за записване, при които физическото или юридическото лице притежава права за записване на нови акции на същия емитент и от същия клас, покриващи най-малко броя на акциите, предложени за къси продажби, при условие че физическото или юридическото лице има право да получи акциите на, или преди, датата на сетълмента на късата продажба;

е)

други вземания или договори, водещи до доставка на акции или държавни дългови инструменти: договори или вземания, покриващи най-малко броя на акциите или стойността на държавните дългови инструменти, които са предложени за къси продажби от физическото или юридическото лице, сключени преди или едновременно с късата продажба и посочващи дата на доставка или на изпълнение, която гарантира, че сетълментът може да бъде извършен в изисквания срок.

2.   Договорът, споразумението или вземането се предоставя на траен носител от контрагента на физическото или юридическо лице, като доказателство за наличието на договор за получаване в заем или друго дължимо вземане.

Член 6

Споразумения и мерки за предприемане по отношение на къси продажби на акция, допусната до търговия на място за търговия

[член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012]

1.   С параграфи 2, 3 и 4 се определят споразуменията и мерките за предприемане по отношение на къси продажби на акция, допусната до търговия на място за търговия по силата на член 12, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012.

2.   Стандартни споразумения и мерки за локализиране: означават споразумения, потвърждения и мерки, които включват всеки един от следните елементи:

а)

за потвържденията за локализиране: потвърждение, което се предоставя от третата страна преди физическото или юридическото лице да сключи сделка за къса продажба, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и в което посочва периодът, за който акцията е локализирана.

б)

за потвържденията за задържане: предоставено преди сключване на сделка за къса продажба потвърждение от трета страна, че същата е задържала за това лице най-малко поискания брой акции.

3.   Стандартно споразумение и мерки за локализиране в същия ден означават споразумения, потвърждения и мерки, които включват всеки един от следните елементи:

а)

за исканията за потвърждение: искане от физическо или юридическо лице за потвърждение от трета страна, в което се посочва, че късата продажба ще бъде покрита от покупки през деня, в който се извършва късата продажба;

б)

за потвържденията за локализиране: предоставено преди сключването на сделка за къса продажба потвърждение от третата страна, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и което посочва периода, за който акциите са локализирани.

в)

за потвържденията за лесна осъществимост на заемането или покупката потвърждение от трета страна, предоставено преди сключване на сделка за къса продажба, че тази страна счита заемането или покупката в съответното количество за лесно осъществими, като се вземат предвид пазарните условия и друга информация, с която разполага съответната трета страна, относно предлагането на акции или, при отсъствието на такова потвърждение от третата страна, че същата е задържала за физическото или юридическото лице най-малко поискания брой акции;

г)

за наблюдението: инициатива на физическото или юридическото лице за наблюдаване на стойността на късата продажба, непокрита от покупки;

д)

за указанията в случай на неизпълнение на задължението за покриване: инициатива от страна на физическо или юридическо лице, при която, в случай че извършените къси продажби не са покрити от покупки в същия ден, физическото или юридическото лице незабавно изпраща указание на третата страна да осигури акциите за покриване на късата продажба, за да се гарантира сетълмент в изисквания срок.

4.   Споразумения и мерки по отношение на считане на заемането или покупката за лесно осъществими означават споразумения, потвърждения и мерки, когато физическо или юридическо лице сключва сделка за къса продажба на акции, които отговарят на изискванията за ликвидност, определени в член 22 от Регламент (ЕО) № 1287/2006 на Комисията (4), или други акции, които са включени в основния национален индекс на дяловите ценни книжа, както са определени от съответния компетентен орган на всяка държава членка и са основният финансов инструмент за дериватен договор, допуснат до търговия на място за търговия, които да включват следните елементи:

а)

за потвържденията за локализиране: предоставено преди сключването на сделка за къса продажба потвърждение от третата страна, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и което посочва периода, за който акциите са локализирани;

б)

за потвържденията за лесна осъществимост на заемането или покупката потвърждение от трета страна, предоставено преди сключване на сделка за къса продажба, че тази страна счита заемането или покупката на акцията в съответното количество за лесно осъществими, като се вземат предвид пазарните условия и друга информация, с която разполага съответната трета страна, относно предлагането на акции или, при отсъствието на такова потвърждение от третата страна, че същата е задържала за физическото или юридическото лице най-малко поискания брой акции; и

в)

за указанията за покриване: когато извършените къси продажби няма да бъдат покрити от покупки или заеми, инициатива, според която физическото или юридическото лице незабавно ще изпрати указание на третата страна да осигури акциите за покриване на късата продажба, за да се гарантира сетълмент в изисквания срок.

5.   Споразуменията, потвържденията и указанията, посочени в параграфи 2, 3 и 4, се предоставят на траен носител от третата страна на физическото или юридическото лице като доказателство за съществуването на споразуменията, потвържденията и указанията.

Член 7

Споразумения с трети страни, които трябва да бъдат сключени по отношение на държавни дългови инструменти

[член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012]

1.   С параграфи 2—5 се определят споразуменията с трети страни, които трябва да бъдат сключени по отношение на държавни дългови инструменти по силата на член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 236/2012.

2.   Стандартно споразумение за локализиране на държавни дългови инструменти означава предоставено преди сключването на сделка за къса продажба потвърждение от третата страна, че тя счита, че може да осигури наличието на акциите за сетълмента своевременно, като се вземе предвид размерът на евентуалната продажба и пазарните условия, и което посочва периода, за който акциите са локализирани.

3.   Ограничено във времето споразумение за потвърждение означава споразумение, при което физическото или юридическото лице декларира на третата страна, че късата продажба ще бъде покрита чрез покупки в деня на късата продажба, а третата страна потвърждава, преди сключването на сделката за къса продажба, че има разумно очакване, че държавният дългов инструмент може да бъде закупен в съответното количество, като се вземат предвид пазарните условия и друга информация, с която разполага тази трета страна, относно предлагането на държавни дългови инструменти в деня на сключване на сделката за късата продажба.

4.   Потвърждение за безусловно обратно изкупуване означава потвърждение, при което третата страна потвърждава, преди сключване на сделка за късата продажба, че има разумно очакване, че сетълментът може да се извърши в изисквания срок в резултат на нейно участие в структурно споразумение, организирано или управлявано от централна банка, от служба за управление на дълга или от система за сетълмент на ценни книжа, което осигурява безусловен достъп до въпросните държавни дългови инструменти в размер, съответстващ на размера на сделката за къса продажба.

5.   Потвърждение за лесна осъществимост на заемането или покупката на държавни дългови инструменти означава потвърждение от третата страна, предоставено преди сключване на сделка за къса продажба, че третата страна има разумно очакване, че сетълментът може да се извърши в изисквания срок, въз основа на това, че заемането или покупката на въпросните държавни дългови инструменти в съответния размер е лесно осъществимо, като се вземат предвид пазарните условия и всяка друга налична за тази трета страна информация относно предлагането на държавни дългови инструменти.

6.   Споразуменията, потвържденията и указанията, посочени в параграфи 2—5, се предоставят на траен носител от третата страна на физическото или юридическото лице като доказателство за съществуването на споразуменията, потвържденията и указанията.

Член 8

Трети страни, с които са сключени споразумения

1.   Когато споразумение, посочено в членове 6 и 7, е сключено с трета страна, третата страна е едно от следните:

а)

в случай на инвестиционен посредник: инвестиционен посредник, който отговаря на изискванията по параграф 2;

б)

в случай на централен контрагент: централен контрагент, който осигурява услуги по клиринг на съответните акции или държавни дългови инструменти;

в)

в случай на система за сетълмент на ценни книжа: система за сетълмент на ценни книжа по Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5), която извършва сетълмент на плащания по отношение на съответните акции или държавни дългови инструменти;

г)

в случай на централна банка: централна банка, която приема съответните акции или държавни дългови инструменти като обезпечение или извършва операции на открития пазар, или репо-сделки, свързани със съответните акции или държавни дългови инструменти;

д)

в случай на национален орган по управление на дълга: националният орган по управление на дълга на съответния емитент на държавни дългови инструменти;

е)

всяко друго лице, което в съответствие с правото на Съюза се лицензира или регистрира от член на Европейската система за финансов надзор и отговаря на изискванията по параграф 2;

ж)

лице, установено в трета държава, което е лизензирано или регистрирано и подлежи на надзор от орган в тази трета държава и което отговаря на изискванията по параграф 2, при условие че органът в третата държава е страна по подходящо споразумение за сътрудничество относно обмена на информация със съответния компетентен орган.

2.   За целите на параграф 1, букви а), е) и ж) третата страна отговаря на следните изисквания:

а)

участва в управлението на заемането или покупката на съответните акции или държавни дългови инструменти;

б)

предоставя доказателство за това участие;

в)

при поискване е способна да предостави доказателства за способността си да достави или да процедира с доставката на акции или държавни дългови инструменти на датите, на които тя се задължи пред своите контрагенти да извърши това, включително статистически доказателства.

ГЛАВА V

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНОТО МЯСТО ЗА ТЪРГОВИЯ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ИЗКЛЮЧВАНЕТО

[ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 9

Дата и период на изчисленията за определяне на основното място за търговия

1.   Съответните компетентни органи извършват всякакви изчисления за определяне на основното място за търговия за дадена акция най-малко 35 календарни дни преди датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012 по отношение на периода от 1 януари 2010 г. до 31 декември 2011 г.

2.   Последващи изчисления се извършват преди 22 февруари 2014 г. по отношение на периода между 1 януари 2012 г. и 31 декември 2013 г., и впоследствие на всеки две години за следващия двугодишен период.

3.   Когато съответната акция не е била допусната до търговия през целия двугодишен период на мястото за търговия в Съюза и на мястото за търговия в третата държава, при изчисленията се използва периодът, през който акцията е била допусната до търговия на двете места едновременно.

Член 10

Дата на уведомяване на ЕОЦКП

Съответните компетентни органи уведомяват ЕОЦКП за акциите, чието основно място за търговия е извън Съюза, най-малко 35 календарни дни преди датата на прилагането на Регламент (ЕС) № 236/2012 и след това в деня преди първия ден за търговия през месец март на всяка втора година, считано от март 2014 г.

Член 11

Влизане в сила на списъка с изключените от изискванията акции

Списъкът с акциите, чието основно място за търговия се намира извън Съюза, е в сила от 1 април след деня на оповестяването му от ЕОЦКП, с изключение на първия списък, публикуван от ЕОЦКП, който влиза в сила от датата на прилагане на Регламент (ЕС) № 236/2012.

Член 12

Специфични случаи на преглед на изключените от изискванията акции

1.   Съответен компетентен орган, който определя дали основното място за търговия на дадена акция се намира извън Съюза, вследствие на едно от обстоятелствата по параграф 2, гарантира че:

а)

всякакви изчисления за определяне на основното място за търговия се извършват колкото е възможно по-скоро след възникването на съответните обстоятелства и по отношение на двугодишния период, предхождащ датата на изчислението;

б)

уведомява ЕОЦКП за своето определяне възможно най-бързо и, когато е уместно, преди датата на допускане до търговия на място за търговия на територията на Съюза.

Всеки преразгледан списък влиза в сила в деня след публикуването му от ЕОЦКП.

2.   Разпоредбите на параграф 1 се прилагат, когато:

а)

акциите на едно дружество са изключени на постоянна основа от търговия на намиращо се извън територията на Съюза основно място за търговия;

б)

акциите на едно дружество са изключени на постоянна основа от търговия на намиращо се на територията на Съюза основно място за търговия;

в)

акциите на едно дружество, които преди това са били допуснати до търговия на място за търговия извън територията на Съюза, са допуснати до търговия на място за търговия на територията на Съюза.

ГЛАВА VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2012 г., с изключение на членове 9, 10 и 11, които се прилагат от деня, посочен в първа алинея.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(3)  Виж страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 241, 2.9.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Публично оповестяване на значителни нетни къси позиции (Член 2)

Лице, което притежава позицията

Наименование на емитента

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Нетна къса позиция

(%)

Дата, на която съответната позиция е открита, променена или закрита.

(гггг-мм-дд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат на информацията, която се предоставя на ЕОЦКП на всяко тримесечие (член 3)

Информация

Формат

1.

Идентификация на емитента

 

За акции: пълно наименование на дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на дадено място за търговия

 

За държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента

 

За непокрити суапи за кредитно неизпълнение във връзка с държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента на базовите държавни дългови инструменти

2.

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Само за акции: международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на основния клас обикновени акции на емитента. Ако няма обикновени акции, допуснати до търговия, се посочва международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на класа привилегировани акции (или на основния клас привилегировани акции, допуснати до търговия, когато има няколко класа такива акции)

3.

Код на държавата

Двубуквен код на емитента на държавни дългови инструменти съгласно стандарт ISO 3166-1

4.

Дата на съответната позиция

Дата, за която се докладва позицията. Формат съгласно стандарт ISO 8601:2004 (гггг-мм-дд)

5.

Обобщена ежедневна информация за нетната къса позиция по акциите от основния национален индекс

Изражение в проценти, закръглено до 2 знака след десетичната запетая

6.

Обобщена информация към края на тримесечието за нетната къса позиция в други акции

Изражение в проценти, закръглено до 2 знака след десетичната запетая

7.

Обобщена ежедневна информация за нетните къси позиции в държавни дългови инструменти;

Номинална равностойност в евро

8.

Обобщена ежедневна информация за непокритите позиции в суапи за кредитно неизпълнение по емитент на държавни дългови инструменти.

Номинална равностойност в евро


Top