EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0826

Делегиран регламент (ЕС) № 826/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции текст от значение за ЕИП

OJ L 251, 18.9.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 27 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/826/oj

18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 826/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за допълнение на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за изискванията за уведомяване и оповестяване във връзка с нетни къси позиции, подробностите по информацията, която се предоставя на Европейския орган за ценни книжа и пазари относно нетните къси позиции, и метода за изчисляване на оборота, въз основа на който се определят изключените от изискванията акции

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (1), и по-специално член 9, параграф 5, член 11, параграф 3 и член 16, параграф 3 от него,

след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Целта на настоящия регламент е да се установи единен режим на подаването на уведомления и информация от инвеститорите до националните компетентни органи или от националните компетентни органи до Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“). Тъй като изчисляването на оборота за определяне на изключените от изискванията акции също така е тясно свързано с предоставянето на информация относно акциите, чието основно място за търговия е в Съюза, то също следва да бъде обхванато от настоящия регламент. С оглед на съгласуването на посочените разпоредби, които следва да влязат в сила едновременно, и на осигуряването на възможност за цялостен поглед и лесен достъп до тях за лицата, които трябва да спазват произтичащите от тях задължения, желателно е всички регулаторни технически стандарти, изисквани съгласно Регламент (ЕС) № 236/2012, да бъдат включени в един регламент.

(2)

Следва да се предвидят уеднаквени правила, включително общ стандарт, относно уведомяването за нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти, както и относно публичното оповестяване на значителни нетни къси позиции в акции, за да се гарантира последователност в прилагането на съответните изисквания в целия Съюз, повишена ефикасност на докладването и предоставяне на съпоставима информация на обществеността.

(3)

За да се осигури еднозначното идентифициране на лицето, което държи съответните позиции, уведомлението следва по възможност да включва код, допълващ името на това лице. До въвеждането на единен, надежден и общопризнат идентификатор на юридическите лица следва да се използват съществуващите кодове, които могат да имат някои лица, държащи съответни позиции, като например банковият идентификационен код.

(4)

С цел изпълнение на задълженията си съгласно настоящия регламент и Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (2) компетентните органи трябва на всяко тримесечие да предоставят на ЕОЦКП информация относно получените от тях уведомления за нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти, както и допълнителна информация за нетните къси позиции при поискване от ЕОЦКП.

(5)

За да се оползотвори тази информация с оглед на безпрепятственото функциониране и лоялните отношения на финансовите пазари, както и стабилността на финансовата система в Съюза, тримесечната информация следва да бъде стандартизирана, стабилна във времето и достатъчно подробна, като се представя под формата на обобщени дневни данни, което да позволи на ЕОЦКП да извършва обработка, проучване и анализ.

(6)

ЕОЦКП не е в състояние да посочи предварително каква информация може да изисква от даден компетентен орган, тъй като тя може да се определи единствено според конкретния случай и да включва разнородни сведения, като например индивидуални или обобщени данни за нетните къси позиции или за непокритите позиции в суапи за кредитно неизпълнение. Независимо от това, от съществена важност е да се определи общата информация, която следва да се предоставя в това отношение.

(7)

За целите на изчисляването на оборота, въз основа на който се установява основното място на търговия на дадена акция в Съюза и извън него, съответният компетентен орган трябва да посочи подходящи източници на информация за определяне на сделките със съответната акция и измерване на обема им. Понастоящем не съществуват нито уеднаквени изисквания на Съюза за отчитане на сделките с акции, допуснати до търговия само на многостранни системи за търгуване, нито международни стандарти за статистическите данни за сделките с отделни акции в местата за търговия, при които могат да се наблюдават значителни различия. Поради това на компетентните органи следва да се предостави известна гъвкавост при тези изчисления.

(8)

С оглед гарантиране на последователност настоящият регламент следва да се прилага от същата дата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. За да се даде обаче достатъчно време на физическите и юридическите лица да изготвят списък на изключените от изискванията акции по силата на член 16 от Регламент (ЕС) № 236/2012, подготовката на този списък и последващото му публикуване на интернет страницата на ЕОЦКП следва да се осъществят достатъчно време преди датата, от която се прилага Регламент (ЕС) № 236/2012. Следователно методът за изчисляване на оборота, въз основа на който се установява основното място за търговия на дадена акция, следва да се прилага от деня, в който влиза в сила настоящият регламент.

(9)

Тъй като в Регламент (ЕС) № 236/2012 се отбелязва, че задължителните технически стандарти следва да се приемат преди настоящият регламент да може да се прилага ефективно, и тъй като е от особена важност преди 1 ноември 2012 година да се определят изискваните несъществени елементи, които ще спомогнат за спазването на настоящия регламент от участниците на пазара и осигуряването на неговото прилагане от компентентните органи, необходимо е настоящият регламент да влезе в сила в деня след публикуването му.

(10)

Настоящият регламент се основава на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от ЕОЦКП.

(11)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят регулаторните технически стандарти относно:

а)

подробностите по информацията за нетните къси позиции, които съгласно член 9, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012 физическите или юридическите лица предоставят на компетентните органи и оповестяват публично;

б)

подробностите по информацията, които съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 236/2012 компетентните органи предоставят на Европейския орган за ценни книжа и пазари (наричан по-нататък „ЕОЦКП“);

в)

метода за изчисляване на оборота, въз основа на който съгласно член 16, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 236/2012 се установява основното място за търговия на дадена акция.

ГЛАВА II

ПОДРОБНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО НЕТНИТЕ КЪСИ ПОЗИЦИИ, ЗА КОИТО СЕ ИЗВЪРШВА УВЕДОМЯВАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ

[ЧЛЕН 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 2

Уведомяване на компетентните органи относно нетни къси позиции в акции, държавни дългови инструменти и непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти

1.   Уведомлението съгласно член 5, параграф 1, член 7, параграф 1 или член 8 от Регламент (ЕС) № 236/2012 съдържа информацията, посочена в таблица 1 от приложение I към настоящия регламент.

Уведомлението се извършва чрез формуляр, издаден от съответния компетентен орган, във формàта изложен в приложение II.

2.   Когато компетентният орган разполага с надеждни системи, които му позволяват да определи самоличността на лицето, което подава уведомлението, и на лицето, което държи съответните позиции, включително информацията, съдържаща се в полета 1—7 от таблица 1 от приложение I, във формуляра на уведомлението съответните полета могат да не се попълват.

3.   Ако уведомлението по параграф 1 съдържа грешка, след нейното откриване подалото го физическо или юридическо лице изпраща до съответния компетентен орган заявление за анулиране на подадените данни.

Заявлението за анулиране на подадените данни се извършва чрез формуляр, издаден от компетентния орган формуляр, във формàта изложен в приложение III.

Ако е необходимо, съответното физическо или юридическо лице подава ново уведомление в съответствие параграфи 1 и 2.

Член 3

Публично оповестяване на информация за нетни къси позиции в акции

Всяко публично оповестяване на нетни къси позиции в акции, които достигат съответния праг за оповестяване съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 или спадат под него, съдържа информацията, посочена в таблица 2 от приложение I към настоящия регламент.

ГЛАВА III

ПОДРОБНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО НЕТНИТЕ КЪСИ ПОЗИЦИИ, КОЯТО СЕ ПРЕДСТАВЯ НА ЕОЦКП

[ЧЛЕН 11 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 4

Периодична информация

Съгласно член 11, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 236/2012 компетентните органи всяко тримесечие представят на ЕОЦКП следната информация:

а)

обобщена ежедневна информация за нетната къса позиция по отношение на всяка отделна акция, включена в основния национален индекс на дяловите ценни книжа, както е определено от съответния компетентен орган;

б)

обобщена информация за нетната къса позиция в края на тримесечието по отношение на всяка отделна акция, която не е включена в индекса, посочен в буква а);

в)

обобщена ежедневна информация за нетната къса позиция по отношение на всеки отделен емитент на държавни дългови инструменти;

г)

когато е приложимо — обобщена ежедневна информация за непокритите позиции в суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти.

Член 5

Информация при поискване

Информацията, която съответните компетентни органи предоставят ad hoc съгласно член 11, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 236/2012, включва цялата поискана информация, определена от ЕОЦКП, която преди това не е била представена от компетентния орган съгласно член 4 от настоящия регламент.

ГЛАВА IV

МЕТОД НА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОБОРОТА, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЙТО СЕ УСТАНОВЯВА ОСНОВНОТО МЯСТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДАДЕНА АКЦИЯ

[ЧЛЕН 16 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 236/2012]

Член 6

Изчисляване на оборота, въз основа на който се установява основното място за търговия на дадена акция

1.   При изчисляване на оборота съгласно член 16 от Регламент (ЕС) № 236/2012 съответният компетентен орган използва най-достоверната налична информация, която може да включва:

а)

обществено достъпна информация;

б)

данни за сделки, получени съгласно член 25, параграф 3 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3);

в)

информация от места за търговия, където се търгува съответната акция;

г)

информация, предоставена от друг компетентен орган, включително от компетентен орган на трета държава;

д)

информация, предоставена от емитента на съответната акция;

е)

информация от трети страни, включително от доставчици на данни.

2.   Определяйки какво представлява най-достоверната налична информация, съответният компетентен орган гарантира, доколкото е възможно, че:

а)

отдава предимство на обществено достъпната информация пред други източници на информация;

б)

информацията обхваща всички търговски сесии през съответния период, независимо дали дадената акция е търгувана по време на всички тях;

в)

сделките, за които е получена информация и които са включени в изчисленията, се отчитат само веднъж;

г)

сделките, за които е получена информация от място за търговия, но извършени извън него, не се отчитат.

3.   Оборотът на дадена акция на дадено място за търговия се смята за нулев, ако тя вече не се допуска до търговия на това място, дори ако е била допускана до търговия там през периода, за който се извършва изчислението.

ГЛАВА V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2012 г., с изключение на член 6, който се прилага от датата, посочена в първия параграф.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(3)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТАБЛИЦА 1

Списък на полетата, които се попълват при уведомяване (член 2)

Наименование на полето

Описание

1.

Лице, което държи съответната позиция

За физически лица: собствено и фамилно име

За юридически лица: пълно наименование, включително правна форма, според търговския регистър по място на учредяване (ако е приложимо)

2.

Идентификационен код на юридическото лице

Банков идентификационен код (ако има такъв)

3.

Адрес на лицето, което държи съответната позиция

Пълен адрес (улица, номер, пощенски код, град, област/провинция, държава)

4.

Данни за контакт на лицето, което държи съответната позиция

Телефон, факс (ако има такъв), адрес на електронна поща

5.

Лице, подаващо уведомлението

За физически лица: собствено и фамилно име

За юридически лица: пълно наименование, включително правна форма, според търговския регистър по място на учредяване (ако е приложимо)

6.

Адрес на лицето, подаващо уведомлението

Пълен адрес (улица, номер, пощенски код, град, област/провинция, държава), когато лицето, подаващо уведомлението, е различно от лицето, което държи съответната позиция

7.

Данни за контакт на лицето, подаващо уведомлението

Телефон, факс (ако има такъв), адрес на електронна поща, когато лицето, подаващо уведомлението, е различно от лицето, което държи съответната позиция

8.

Дата на уведомлението

Датата, на която е подадено уведомлението. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

9.

Идентификация на емитента

За акции: пълно наименование на дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на дадено място за търговия

За държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента

За непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти: пълно наименование на емитента на базовите държавни дългови инструменти

10.

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Само за акции: международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на основния клас обикновени акции на емитента. Ако до търговия няма допуснати обикновени акции, се посочва международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на класа привилегировани акции (или на основния клас привилегировани акции, допуснати до търговия, когато има няколко класа такива акции)

11.

Код на държавата

Двубуквен код на емитента на държавни дългови инструменти съгласно стандарт ISO 3166-1

12.

Дата на съответната позиция

Дата, на която съответната позиция е открита, променена или закрита. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

13.

Размер на нетната къса позиция в проценти

Само за акции: процент (закръглен до 2 знака след десетичната запетая) от емитирания акционерен капитал, изразен в абсолютна стойност, без знаци „+“ или „–“

14.

Равностойност на нетната къса позиция

За акции: общ брой на акциите

За държавни дългови инструменти: номинална равностойност в EUR

За непокрити суапи за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти: номинална равностойност в EUR

Числата се представят в абсолютни стойности, без знаци „+“ или „–“. Валутата се посочва съгласно стандарт ISO 4217

15.

Дата на предишното уведомление

Дата на уведомяване за предходната позиция, държана от лицето по отношение на същия емитент. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

16.

Дата на анулиране

Дата на подаване на формуляр за анулиране на представено грешно уведомление. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)

17.

Забележки

Свободен текст — незадължително поле


ТАБЛИЦА 2

Списък на полетата, които се попълват при публично оповестяване (член 3)

Наименование на полето

Описание

1.

Лице, което държи съответната позиция

За физически лица: собствено и фамилно име

За юридически лица: пълно наименование, включително правна форма, според търговския регистър по място на учредяване (ако е приложимо)

2.

Наименование на емитента

Пълно наименование на дружеството, чиито акции са допуснати до търговия на дадено място за търговия

3.

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на основния клас обикновени акции на емитента. Ако до търговия няма допуснати обикновени акции, се посочва международният идентификационен номер на ценните книжа (ISIN) на класа привилегировани акции (или на основния клас привилегировани акции, допуснати до търговия, когато има няколко класа такива акции)

4.

Размер на нетната къса позиция в проценти

Процент (закръглен до 2 знака след десетичната запетая) от емитирания акционерен капитал

5.

Дата на съответната позиция

Дата, на която съответната позиция е открита, променена или закрита. Посочва се във формат по стандарт ISO 8601:2004 (ГГГГ-ММ-ДД)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Формат на формуляр за уведомление относно нетни къси позиции (член 2)

ЛИЦЕ, КОЕТО ДЪРЖИ СЪОТВЕТНАТА ПОЗИЦИЯ

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Банков идентификационен код (BIC)

(ако лицето има такъв)

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


ЛИЦЕ, ПОДАВАЩО УВЕДОМЛЕНИЕТО

(ако е различно)

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В АКЦИИ

1.

Дата на уведомлението

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.   

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг

4.1

Равностойност в общ брой на акциите

 

4.2

Процент от емитирания акционерен капитал

 

5.

Дата на предишното уведомление

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на уведомлението

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг

Номинална равностойност

 

5.

Дата на предишното уведомление

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


ПОЗИЦИЯ В НЕПОКРИТИ СУАПИ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на уведомлението

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг

Номинална равностойност

 

5.

Дата на предишното уведомление

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Формат на формуляр на заявление за анулиране на грешни уведомления (член 2)

ЛИЦЕ, КОЕТО ДЪРЖИ СЪОТВЕТНАТА ПОЗИЦИЯ

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Банков идентификационен код (BIC)

(ако лицето има такъв)

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


ЛИЦЕ, ПОДАВАЩО ФОРМУЛЯРА ЗА АНУЛИРАНЕ

(ако е различно)

Собствено име

ФАМИЛНО ИМЕ

Пълно наименование на дружеството

 

Държава

 

Адрес

 

Лице за контакт

Собствено име

Фамилно име

 

Телефон

 

Факс

 

Адрес на електронна поща

 


АНУЛИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В АКЦИИ

1.

Дата на анулиране

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Международен идентификационен номер на ценните книжа (ISIN)

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция, уведомлението за която се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.   

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг, указана в уведомлението, което се анулира

4.1

Равностойност в брой на акциите

 

4.2

Процент от емитирания акционерен капитал

 

5.

Дата на подаване на уведомлението, което се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


АНУЛИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕТНА КЪСА ПОЗИЦИЯ В ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на анулиране

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция, уведомлението за която се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг, указана в уведомлението, което се анулира

Номинална равностойност

 

5.

Дата на подаване на уведомлението, което се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


АНУЛИРАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОЗИЦИЯ В НЕПОКРИТИ СУАПИ ЗА КРЕДИТНО НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ДЪРЖАВНИ ДЪЛГОВИ ИНСТРУМЕНТИ

1.

Дата на анулиране

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

2.   

Наименование на емитента

2.1

Код на държавата

 

2.2

Пълно наименование

 

3.

Дата на съответната позиция, уведомлението за която се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

4.

Нетна къса позиция след преминаване на съответния праг, указана в уведомлението, което се анулира

Номинална равностойност

 

5.

Дата на подаване на уведомлението, което се анулира

(ГГГГ-ММ-ДД)

 

6.

Забележка

 


Top