Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0395

2012/395/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 16 юли 2012 година за признаване на схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

OJ L 187, 17.7.2012, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/395/oj

17.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/62


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2012 година

за признаване на схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ за доказване на съответствие с критериите за устойчивост съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(2012/395/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (1), и по-специално член 18, параграф 6 от нея,

като взе предвид Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива (2), изменена с Директива 2009/30/ЕО (3), и по-специално член 7в, параграф 6 от нея,

след консултация с Консултативния комитет, създаден съгласно член 25, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО,

като има предвид, че:

(1)

Директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО определят критериите за устойчивост за биогоривата. Разпоредбите на член 7б, 7в и приложение IV към Директива 98/70/ЕО са сходни с разпоредбите на членове 17, 18 и приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

(2)

В случаите, в които биогоривата и другите течни горива от биомаса следва да бъдат взети предвид за целите, посочени в член 17, параграф 1, букви а), б) и в) от Директива 2009/28/ЕО, държавите членки следва да изискват от икономическите оператори да покажат съответствието на биогоривата и течните горива от биомаса с критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи от 2 до 5 от Директива 2009/28/ЕО.

(3)

В съображение 76 от Директива 2009/28/ЕО се посочва, че налагането на прекомерна тежест върху промишлеността трябва да се избягва и доброволните схеми биха могли да спомогнат за създаването на ефективни решения за доказване на съответствие с тези критерии за устойчивост.

(4)

Възможно е Комисията да реши, че дадена доброволна национална или международна схема доказва, че партидите биогорива съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 3—5 от Директива 2009/28/ЕО, или че доброволна национална или международна схема за измерване на намалението на емисиите на парникови газове съдържа точни данни за целите на член 17, параграф 2 от същата директива.

(5)

Комисията може да признае подобна доброволна схема за период от 5 години.

(6)

Когато даден икономически оператор предостави доказателство или данни, получени в съответствие с доброволна схема, която е била призната от Комисията, до изискваната от решението за признаване степен, държавата членка следва да не изисква от доставчика да предостави допълнителни доказателства за съответствие с критериите за устойчивост.

(7)

Схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ бе представена на Комисията на 4 април 2012 г. с искане за признаване. Тази схема покрива зърнени култури, маслодайни семена и захарно цвекло, произведени в Обединеното кралство, до достигането на първата точка на доставка на тези култури. Признатата схема следва да бъде на разположение чрез платформата за прозрачност, създадена по силата на Директива 2009/28/ЕО. Комисията следва да вземе предвид съображенията, свързани с търговската поверителност, и може да реши да публикува схемата само частично.

(8)

Оценката на схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ установи, че тя напълно обхваща критериите за устойчивост в член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО, както и че до достигането на първата точка на доставка на тези култури тя прилага методологията на системата за масов баланс в съответствие с изискванията на член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО. Схемата не обхваща член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО, но предоставя точни данни за два елемента, необходими за целите на член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО и член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО, в частност географския район, от който произхождат културите, и годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на променен начин на използване на земята. Малък процент от членовете на схемата не покриват критериите за устойчивост по отношение на част от земята си. В специалната си база данни в Интернет схемата указва пълното или частичното съответствие на земята на членовете с изискванията, както и съответствието на партидите с критериите за устойчиво развито производство в съответствие с паспорта на обработваеми с комбайн култури, наричан също декларация след прибиране на реколтата.

(9)

Оценката на схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ установи, че схемата изцяло отговаря на стандартите за надеждност, прозрачност и независим одит.

(10)

Допълнителните елементи за устойчивост, обхванати от схемата „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, не се вземат под внимание в настоящото решение. За тези допълнителни елементи за устойчивост не е задължително да се доказва съответствие с изискванията за устойчивост, предвидени в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Доброволната схема „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“, за която на 4 април 2012 г. бе подадено заявление за признаване до Комисията, показва чрез своя паспорт на обработваеми с комбайн култури, че партидите от зърнени култури, маслодайни семена и захарно цвекло съответстват на критериите за устойчивост, посочени в член 17, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграфи 3, 4 и 5 от Директива 98/70/ЕО. Схемата съдържа също и точни данни за целите по член 17, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО и член 7б, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, доколкото се отнася за годишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на променен начин на използване на земята (e l ), посочени в част В, точка 1 от приложение IV към Директива 98/70/ЕО и част В, точка 1 от приложение V към Директива 2009/28/ЕО, за които доказва, че се равняват на нула, и географския район, посочен в част В, точка 6 от приложение IV към Директива 98/70/ЕО и част В, точка 6 от приложение V към Директива 2009/28/ЕО.

Доброволната схема „Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet Scheme“ може да се използва до първото място на доставка на партидите, които се вземат предвид за доказване на съответствието с член 7в, параграф 1 от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 1 от Директива 2009/28/ЕО.

Член 2

Настоящото решение е валидно за срок от 5 години след влизането му в сила. Ако след неговото приемане съдържанието на схемата претърпи промени, които биха поставили под въпрос основанието на решението, тези промени се съобщават незабавно на Комисията. Комисията ще направи оценка на съобщените промени, за да установи дали схемата все още отразява в достатъчна степен критериите за устойчивост, за които е призната.

Ако има ясни доказателства, че схемата не е изпълнила елементи от съществено значение за настоящото решение или са налице тежки и сериозни нарушения на тези елементи, Комисията може да отмени своето решение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58.

(3)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 88.


Top