Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0644

Регламент за изпълнение (ЕС) № 644/2012 на Комисията от 16 юли 2012 година за изменение по отношение на Русия на Регламент (ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране текст от значение за ЕИП

OJ L 187, 17.7.2012, p. 18–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 89 - 96

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/644/oj

17.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/18


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 644/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 юли 2012 година

за изменение по отношение на Русия на Регламент (ЕС) № 206/2010 за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо, и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/68/ЕО на Съвета от 26 април 2004 г. относно определяне на ветеринарно-санитарните правила за внос и транзит в Общността на някои живи копитни животни, за изменение на Директиви 90/426/ЕИО и 92/65/ЕИО и за отмяна на Директива 72/462/ЕИО (1), и по-специално член 3, параграф 1, първа и втора алинея, член 6, параграф 1, първа алинея, член 7, буква д), член 8, буква г) и член 13, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2004/68/ЕО са определени ветеринарно-санитарните изисквания за внос и транзит през Съюза на живи копитни животни. В нея се предвижда, че за транзита през Съюза на живи копитни животни, пристигащи от трети страни, на които е дадено разрешение, могат да бъдат определяни специфични разпоредби, включително образци на ветеринарни сертификати, при условие че тези животни преминават транзитно през територията на Съюза под одобрението и надзора на митническите служби и официалните ветеринарни служби, през одобрени гранични контролно-пропускателни пунктове и без спиране на територията на ЕС, освен спиранията, необходими за целите на хуманното отношение към животните.

(2)

С Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията (2) се установяват изискванията за ветеринарно сертифициране при въвеждане в Съюза на определени пратки, които съдържат живи животни, включително копитни. В приложение I към посочения регламент се съдържа списък на трети страни, територии или части от тях, от които могат да се въвеждат такива пратки в Съюза, заедно с образците на ветеринарните сертификати, които трябва да придружават посочените пратки.

(3)

Във връзка с искане от страна на Русия да бъде разрешено транзитното преминаване на живи животни от рода на едрия рогат добитък за отглеждане и разплод от област Калининград („Калининградская область“) през територията на Литва, Комисията проведе инспекция в Калининград. Тя заключи, че ветеринарно-санитарната ситуация в тази област изглежда благоприятна. На тази основа следва да бъде разрешено въвеждането в Съюза на пратки от такива животни единствено за целите на транзита от област Калининград към други части от територията на Русия през територията на Литва посредством пътни превозни средства.

(4)

В допълнение Литва може да осигури изпълнението на мерките, предвидени в член 8, параграф 1 от Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (3) по отношение на тези животни от област Калининград, за които поради външни обстоятелства транзитният превоз не може да бъде осъществен без разтоварване.

(5)

Русия също така потвърди съгласието си с Беларус в рамките на митническия съюз, който включва и двете държави и чието съществуване предполага прилагането на едни и същи стандартни ветеринарно-санитарни изисквания за внос и в двете страни.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 206/2010 следва да бъде изменен, така че да бъде уреден транзитът на живи животни от рода на едрия рогат добитък за отглеждане и разплод от област Калининград. Списъкът на третите страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Съюза на някои животни, посочени в част 1 от приложение I към Регламент (ЕС) № 206/2010, следва да бъде съответно изменен.

(7)

Също така е необходимо да се предвиди образец на ветеринарен сертификат за транзита на такива животни. Съответно в част 2 от приложение I към Регламент (ЕС) № 206/2010 следва да бъде вмъкнат образец на ветеринарен сертификат „BOV-X-TRANSIT-RU“.

(8)

Поради това Регламент (ЕС) № 206/2010 следва да бъде съответно изменен.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 206/2010 се изменя, както следва:

(1)

Вмъква се следният член:

„Член 12a

Дерогация за транзита през Литва на определени пратки, които съдържат живи животни от рода на едрия рогат добитък за отглеждане и разплод

1.   Транзитното преминаване по шосе през Литва на пратки от живи говеда за отглеждане и разплод, произхождащи от руската област Калининград и изпратени до местоназначение извън Съюза, се разрешава, ако са изпълнени следните условия:

a)

животните влизат в Литва през граничния контролно-пропускателен пункт Кибартай и я напускат при граничния контролно-пропускателен пункт Медининкай;

б)

животните се превозват в контейнери на пътни превозни средства, запечатани с пломба със сериен номер на граничния контролно-пропускателен пункт на въвеждане в Съюза при пункта Кибартай от ветеринарните служби на компетентния орган на Литва;

в)

документите, посочени в член 7, параграф 1, третото тире от Директива 91/496/ЕИО на Съвета, включително надлежно попълненият ветеринарен сертификат в съответствие с образеца на ветеринарен сертификат „BOV-X-TRANSIT-RU“, установен в част 2 от приложение I към настоящия регламент, които придружават животните от граничния контролно-пропускателен пункт Кибартай до граничния контролно-пропускателен пункт Медининкай, са подпечатани с надпис „САМО ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ ОТ РУСКАТА ОБЛАСТ КАЛИНИНГРАД ПРЕЗ ЛИТВА“ на всяка страница от официалния ветеринарен лекар на компетентния орган, отговорен за граничния контролно-пропускателен пункт Кибартай;

г)

процедурните изисквания, предвидени в член 9 от Директива 91/496/ЕИО на Съвета, са спазени;

д)

пратката е сертифицирана като одобрена за транзит през Литва с общия ветеринарен входен документ по член 1, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 282/2004 на Комисията (4), подписан от официалния ветеринарен лекар на граничния контролно-пропускателен пункт „Кибартай“;

е)

животните се придружават от здравен сертификат, който позволява безпрепятственото им влизане в Беларус, и от ветеринарен сертификат, издаден за местоназначението на животните в Русия.

2.   Пратката не се разтоварва в Съюза и се придвижва директно към граничния контролно-пропускателен пункт на излизане Медининкай.

Официалният ветеринарен лекар при граничния контролно-пропускателен пункт Медининкай попълва част 3 от общия ветеринарен входен документ, след като посредством проверките за излизане на пратката бъде удостоверено, че това е същата пратка, влязла в Литва при граничния контролно-пропускателен пункт Кибартай.

3.   В случай на нередност или спешна ситуация по време на транзита, когато е целесъобразно държавата членка на транзит прилага мерките, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), второто тире от Директива 90/425/ЕИО (5).

4.   Компетентния орган на Литва проверява редовно дали броят на пратките, влизащи и напускащи територията на Съюза, съвпада.

(2)

Приложение I се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 321.

(2)  ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(4)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 11.

(5)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕС) № 206/2010 се изменя, както следва:

(1)

Части 1 и 2 се заменят със следното:

„ЧАСТ 1

Списък на трети страни, територии или части от тях  (1)

Код по ISO и име на третата страна

Код на територията

Описание на третата страна, територията или частта от нея

Ветеринарен сертификат

Специални условия

Образец/образци

ДГ

1

2

3

4

5

6

CA — Канада

CA-0

Цялата страна

POR-X

 

IVb

IX

V

CA-1

Цялата страна без долината Оканаган в Британска Колумбия, определена, както следва:

От точка на границата между Канада и Съединените щати с координати 120°15’ з.д и 49 с. ш.

На север до точка с координати 119°35’ з.д. и 50°30’ с.ш.

На североизток до точка с координати 119° з.д. и 50°45’ с.ш.

На юг до точка на границата между Канада и Съединените щати с координати 118°15’ з.д и 49° с. ш.

BOV-X, OVI-X, OVI-Y RUM (2)

A

CH — Швейцария

CH-0

Цялата страна

 (3)

 

 

CL — Чили

CL-0

Цялата страна

BOV-X,OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL — Гренландия

GL-0

Цялата страна

OVI-X, RUM

 

V

HR — Хърватия

HR-0

Цялата страна

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Исландия

IS-0

Цялата страна

BOV-X, BOV-Y RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

POR-X, POR-Y

B

ME — Черна гора

ME-0

Цялата страна

 

 

I

MK – бивша югославска република Македония (4)

MK-0

Цялата страна

 

 

I

NZ — Нова Зеландия

NZ-0

Цялата страна

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y OVI-X, OVI-Y

 

III

V

PM – Сен Пиер и Микелон

PM-0

Цялата страна

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y CAM

 

 

RS – Сърбия (5)

RS-0

Цялата страна

 

 

I

RU — Русия

RU-0

Цялата страна

 

 

 

RU-1

Цялата страна с изключение на област Калининград

 

 

 

RU-2

Област Калининград

BOV-X-TRANSIT-RU

 

X

Специфични условия (виж бележките под линия във всеки сертификат):

„I“

:

за транзит през територията на трета страна на живи животни, предназначени за незабавно клане, или на животни за угояване от рода на едрия рогат добитък, изпратени от държава членка и с местоназначение друга държава членка в камиони, запечатани с пломба със сериен номер.

Номерът на пломбата трябва да бъде въведен в здравния сертификат, издаден в съответствие с образеца, установен в приложение Е към Директива 64/432/ЕИО (6) за живи животни от рода на едрия рогат добитък за клане и угояване и в съответствие с образец I от приложение Д към Директива 91/68/ЕИО  (7) за животни за клане от рода на овцете и козите.

Освен това пломбата трябва да бъде цяла при пристигането на определения за влизане в Съюза граничен контролно-пропускателен пункт и номерът ѝ да е регистриран в интегрираната компютризирана ветеринарна система на Съюза (TRACES).

Сертификатът трябва да бъде подпечатан на изходния пункт на Съюза от компетентния ветеринарен орган преди транзитното преминаване през една или повече трети страни с печат, носещ следния надпис: „САМО ЗА ТРАНЗИТНО ПРЕМИНАВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ЧАСТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ/ЧЕРНА ГОРА/СЪРБИЯ (8)  (9)“.

Животните за угояване от рода на едрия рогат добитък трябва да бъдат директно транспортирани до стопанството на местоназначение, определено от компетентния ветеринарен орган по местоназначение. Посочените животни не трябва да бъдат местени от посоченото стопанство, освен за незабавно клане.

„II“

:

територия, призната за официално свободна от туберкулоза за целите на износа за Съюза на живи животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат BOV-X.

„III“

:

територия, призната за официално свободна от бруцелоза за целите на износа за Съюза на живи животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат BOV-X.

„IVа“

:

територия, призната за официално свободна от ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ) за целите на износа за Съюза на животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат BOV -X.

„IVб“

:

призната за територия с официално свободни от ензоотична левкоза по говедата (ЕЛГ) стада, отговарящи на изискванията, установени в приложение Г към Директива 64/432/ЕИО за целите на износа за Съюза на живи животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат BOV-X.

„V“

:

територия, призната за официално свободна от бруцелоза за целите на износа за Съюза на живи животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат OVI-X.

„VI“

:

Географски ограничения:

„VII“

:

територия, призната за официално свободна от туберкулоза за целите на износа за Съюза на животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат RUM.

„VIII“

:

територия, призната за официално свободна от бруцелоза за целите на износа за Съюза на животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат RUM.

„IX“

:

територия, призната за официално свободна от болестта на Ауески за целите на износа за Съюза на живи животни, сертифицирани в съответствие с образеца на сертификат POR-Х.

„X“

:

Само за транзит през Литва на животни от рода на едрия рогат добитък за отглеждане и/или разплод от област Калининград към други области в Русия.

ЧАСТ 2

Образци на ветеринарни сертификати

Образци:

„BOV-X“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на едрия рогат добитък (включително видовете Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за отглеждане и/или разплод след внос.

„BOV-Y“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на едрия рогат добитък (включително видовете Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за незабавно клане след вноса.

„BOV-X-TRANSIT-RU“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на едрия рогат добитък (включително видовете Bubalus и Bison и техните кръстоски), предназначени за транзит от област Калининград към други области на Русия през територията на Литва.

„OVI-X“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на овцете (Ovis aries) и домашни животни от рода на козите (Capra hircus), предназначени отглеждане и/или разплод след вноса.

„OVI-Y“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на овцете (Ovis aries) и домашни животни от рода на козите (Capra hircus), предназначени за незабавно клане след вноса.

„POR-X“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на свинете (Sus scrofa), предназначени отглеждане и/или разплод след вноса.

„POR-Y“

:

образец на ветеринарен сертификат за домашни животни от рода на свинете (Sus scrofa), предназначени за отглеждане и/или разплод след вноса.

"RUM"

:

образец на ветеринарен сертификат за животни от разред Чифтокопитни (без животни от рода на едрия рогат добитък (включително видовете Bubalus и Bison и техните кръстоски), Ovis aries, Capra hircus, Свине и Пекари) и от семействата Носорози и Слонове.

„SUI“

:

образец на ветеринарен сертификат за дивечови животни от семейства Свине, Пекари и Тапирови.

„CAM“

:

образец на специално удостоверение за животни, внесени от Сен Пиер и Микелон съгласно условията, предвидени в част 7 от приложение I.

ДГ (допълнителни гаранции):

„A“

:

гаранции по отношение на изследванията за син език и епизоотична хеморагична болест, проведени върху животни, сертифицирани в съответствие с образците на ветеринарни сертификати BOV-X (точка II.2.8 Б), OVI-X (точка II.2.6 Г) и RUM (точка II.2.6).

„B“

:

гаранции по отношение на изследванията за везикулозна болест по свинете и класическа чума по свинете, проведени върху животни, сертифицирани в съответствие с образците на ветеринарни сертификати POR-X (точка II.2.4 Б) и SUI (точка II.2.4 Б).

„C“

:

гаранции по отношение на изследването за бруцелоза, проведено върху животни, сертифицирани в съответствие с образците на ветеринарни сертификати POR-X (точка II.2.4 В) и SUI (точка II.2.4 В)."

(2)

между образците на ветеринарни сертификати „BOV-Y“ и „OVI-X“ се вмъква следният образец на ветеринарен сертификат

Image

Image

Image


(1)  Без да се засягат специфичните изисквания за сертифициране, предвидени в което и да е приложимо споразумение между Съюза и трети страни.

(2)  Единствено за живи животни, различни от онези, които принадлежат към видовете от семейство Плътнороги.

(3)  Сертификати в съответствие със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132).

(4)  Бивша югославска република Македония: окончателната номенклатура за тази държава ще бъде договорена след провежданите понастоящем преговори на равнището на ООН.

(5)  Не включва Косово, както е определено в РССООН № 1244/99.

(6)  ОВ 121, 29.7.1964 г., стр. 1977/64.

(7)  ОВ L 46, 19.2.1991 г., стр. 19.

(8)  Ненужната страна се зачерква.

(9)  Сърбия, като не се включва Косово, както е определено в РССООН № 1244/99.


Top