Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0642

Регламент (ЕС) № 642/2012 на Съвета от 16 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

OJ L 187, 17.7.2012, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 236 - 240

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/642/oj

17.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 642/2012 НА СЪВЕТА

от 16 юли 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 147/2003 относно някои ограничителни мерки по отношение на Сомалия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215, параграф 1 от него,

като взе предвид Решение 2010/231/ОВППС на Съвета от 26 април 2010 г. относно ограничителни мерки спрямо Сомалия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 147/2003 (2) се налага обща забрана за предоставянето на технически консултации, помощ, обучение, финансиране и финансова помощ, свързани с военни дейности, на всяко лице, образувание или орган в Сомалия.

(2)

На 22 февруари 2012 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2036 (2012) на ССООН, в чийто параграф 22 призовава всички държави — членки на ООН, да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на прекия или непрекия внос на дървени въглища от Сомалия.

(3)

На 16 юли 2012 г. Съветът прие Решение 2012/388/ОВППС (3) за изменение на Решение 2010/231/ОВППС с цел да се предвиди забрана на прекия или непрекия внос на дървени въглища от Сомалия в Съюза.

(4)

Настоящата мярка попада в обхвата на Договора и следователно за нейното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото ѝ прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 147/2003 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 147/2003 се изменя, както следва:

1)

Създава се следният член:

„Член 3б

1.   Забранява се:

а)

вносът на дървени въглища в Съюза, ако

i)

са с произход от Сомалия; или

ii)

са били изнесени от Сомалия;

б)

закупването на дървени въглища, които се намират в Сомалия или са с произход от Сомалия;

в)

транспортирането на дървени въглища, ако са с произход от Сомалия или се изнасят от Сомалия за която и да е друга държава;

г)

предоставянето, пряко или непряко, на финансиране или финансова помощ, както и застраховане и презастраховане, свързани с внос, транспорт и закупуване на дървени въглища от Сомалия, посочени в букви а), б) и в); и

д)

съзнателното и преднамерено участие в дейности, чийто предмет или последици са пряко или непряко заобикаляне на забраните, посочени в букви а), б), в) и г).

2.   За целите на настоящия член „дървени въглища“ означава продуктите, изброени в приложение II.

3.   Забраните, посочени в параграф 1, не се прилагат за закупуването или транспортирането на дървени въглища, които са били изнесени от Сомалия преди 22 февруари 2012 г.“

2)

В член 2а, член 6а и член 7а, параграф 1 позоваванията на „приложението“ се заменят с позовавания на „приложение I“.

3)

Приложението се преименува на „приложение I“ и се заменя с текста на приложение I към настоящия регламент.

4)

Текстът в приложение II към настоящия регламент се добавя като приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 105, 27.4.2010 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 24, 29.1.2003 г., стр. 2.

(3)  Виж страница 38 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ I

Уебсайтове за информация относно компетентните органи и адрес за уведомяване на Европейската комисия

БЕЛГИЯ

http://www.diplomatie.be/eusanctions

БЪЛГАРИЯ

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

ДАНИЯ

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ГЕРМАНИЯ

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ЕСТОНИЯ

http://www.vm.ee/est/kat_622/

ИРЛАНДИЯ

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

ГЪРЦИЯ

http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ИСПАНИЯ

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

ФРАНЦИЯ

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ИТАЛИЯ

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

КИПЪР

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

ЛАТВИЯ

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

ЛИТВА

http://www.urm.lt/sanctions

ЛЮКСЕМБУРГ

http://www.mae.lu/sanctions

УНГАРИЯ

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

МАЛТA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

НИДЕРЛАНДИЯ

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

АВСТРИЯ

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

ПОЛША

http://www.msz.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

http://www.min-nestrangeiros.pt

РУМЪНИЯ

http://www.mae.ro/node/1548

СЛОВЕНИЯ

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

СЛОВАКИЯ

http://www.foreign.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ШВЕЦИЯ

http://www.ud.se/sanktioner

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Адрес за уведомяване на Европейската комисия:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)

Електронна поща: relex-sanctions@ec.europa.eu“.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продукти, включени по смисъла на понятието „дървени въглища“

Код по ХС

Описание

4402

Дървени въглища (включително въглищата от черупки или костилки), агломерирани или не“.


Top