Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0577

Регламент (ЕС, Евратом) № 577/2012 на Съвета от 26 юни 2012 година за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими към заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

OJ L 171, 30.6.2012, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/577/oj

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 577/2012 НА СЪВЕТА

от 26 юни 2012 година

за адаптиране на корекционните коефициенти, приложими към заплатите и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Съюза, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1), и по-специално член 64 и член 65, параграфи 2 и 3 от Правилника за длъжностните лица и приложения VII, XI и XIII към него и член 20, първа алинея и членове 64 и 92 от Условията за работа на другите служители,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

през периода от юни до декември 2011 г. в Естония е налице значително увеличаване на издръжката на живота и че по тази причина корекционните коефициенти, прилагани за заплатите на длъжностните лица и на другите служители на Съюза, следва да бъдат адаптирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Считано от 1 януари 2012 г. корекционните коефициенти, приложими в съответствие с член 64 от Правилника за длъжностните лица към заплатите на длъжностните лица и на другите служители, наети в посочената по-долу държава, са следните:

Естония: 77,8.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Люксембург на 26 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

N. WAMMEN


(1)  ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.


Top