Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0040

Реламент за изпълнение (ЕС) № 40/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2012 г. до 31 май 2012 г.

OJ L 16, 19.1.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/40/oj

19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/38


РЕЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 40/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

относно издаването на лицензии за внос на чесън за подпериода от 1 март 2012 г. до 31 май 2012 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 341/2007 на Комисията (3) предвижда откриването на тарифни квоти и определя тяхното управление, а също така въвежда система от лицензии за внос и сертификати за произход за чесън и други селскостопански продукти, внесени от трети страни.

(2)

Количествата, за които през първите седем дни на месец януари 2012 г. традиционните и новите вносители са подали заявления за лицензии „А“ съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, надвишават допустимите количества за продукти, произхождащи от Китай, Аржентина и всички трети държави, различни от Китай и Аржентина.

(3)

Необходимо е също така, съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, да се установи в каква степен могат да бъдат удовлетворени заявленията за лицензии „А“, изпратени до Комисията не по-късно от четиринадесето число на месец януари 2012 г. в съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 341/2007.

(4)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос, настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за внос „А“, подадени през първите седем дни на месец януари 2012 г. съгласно член 10, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 341/2007, и изпратени на Комисията до четиринадесето число на месец януари 2012 г., се приемат според процента на заявените количества, както е определено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 90, 30.3.2007 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Произход

Пореден номер

Коефициент на разпределение

Аржентина

Традиционни вносители

09.4104

100 %

Нови вносители

09.4099

1,219456 %

Китай

Традиционни вносители

09.4105

41,003539 %

Нови вносители

09.4100

0,365686 %

Други трети страни

Традиционни вносители

09.4106

100 %

Нови вносители

09.4102

3,905585 %


Top