Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0038

Регламент за изпълнение (ЕС) № 38/2012 на Комисията от 18 януари 2012 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 6 януари 2012 г. до 13 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос, отнасящи се до подквота III, в рамките на тарифната квота за меката пшеница с качество, различно от високото, открита с Регламент (ЕО) № 1067/2008

OJ L 16, 19.1.2012, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/38/oj

19.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 16/35


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 38/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 януари 2012 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към подадените от 6 януари 2012 г. до 13 януари 2012 г. заявления за лицензии за внос, отнасящи се до подквота III, в рамките на тарифната квота за меката пшеница с качество, различно от високото, открита с Регламент (ЕО) № 1067/2008

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1067/2008 на Комисията (3) се откри обща годишна тарифна квота за внос на 3 112 030 тона мека пшеница с качество, различно от високото. Тази квота е разделена на четири подквоти.

(2)

Член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 разделя подквота III (пореден номер 09.4125) на четири тримесечни подпериода и определя на 594 597 тона количеството за подпериод № 1, за периода от 1 януари до 31 март 2012 г.

(3)

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1324/2011 на Комисията (4) въведе дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за 2012 година, като обедини подпериоди 1 и 2 и подквота III (пореден номер 09.4125) и определи на 1 189 194 тона количеството за подпериод 1 — от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г.

(4)

От предоставената информация съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 следва, че заявленията, подадени от 6 януари 2012 г., от 13 часа нататък, до 13 часа брюкселско време на 13 януари 2012 г., в съответствие с член 4, параграф 1, втора алинея от посочения регламент, се отнасят до количества, надхвърлящи наличните. Поради това следва да се определи до каква степен могат да бъдат издавани лицензии за внос, като се определи коефициентът на разпределение, който ще се прилага към заявените количества.

(5)

Следва също да не се издават повече лицензии за внос по силата на подквота III, както е посочено в Регламент (ЕО) № 1067/2008 за текущия квотен подпериод.

(6)

С цел да се гарантира ефективното управление на процедурата за издаване на лицензии за внос настоящият регламент трябва да влезе в сила веднага след неговото публикуване,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За всяко заявление за лицензия за внос, отнасящо се до подквота III, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 и подадено от 6 януари 2012 г., от 13 часа нататък, до 13 януари 2012 г. 13 часа брюкселско време, следва да се издаде лицензия за заявените количества, коригирани с коефициент на отпускане в размер на 65,561415 %.

2.   Издаването на лицензии за количествата, заявени от 13 януари 2012 г., 13 часа брюкселско време, отнасящи се до подквота III, посочена в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1067/2008, се прекратява за текущия квотен подпериод.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 януари 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 65.


Top