Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0882

2011/882/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за разрешаване пускането на пазара на нова основа за дъвки като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2011) 9680)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 121–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/882/oj

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/121


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2011 година

за разрешаване пускането на пазара на нова основа за дъвки като нова хранителна съставка съгласно Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2011) 9680)

(само текстът на английски език е автентичен)

(2011/882/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 258/97 на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 1997 г. относно нови храни и нови хранителни съставки (1), и по-специално член 7 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 10 октомври 2007 г. дружество Revolymer Ltd. отправи искане към компетентните органи на Нидерландия за пускане на пазара на нова основа за дъвки като нова хранителна съставка.

(2)

На 23 април 2009 г. компетентният орган за оценка на храните на Нидерландия издаде доклад за първоначална оценка. В него се прави заключението, че новата основа за дъвки може безопасно да се използва като хранителна съставка.

(3)

На 30 април 2009 г. Комисията изпрати доклада за първоначална оценка до всички държави-членки.

(4)

В 60-дневния срок, установен в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 258/97, бяха повдигнати обосновани възражения срещу пускането на пазара на продукта в съответствие със същата разпоредба.

(5)

Поради това на 2 юли 2010 г. бе проведена консултация с Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ).

(6)

На 25 март 2011 г. в „Научно становище относно безопасността на „нова основа за дъвки (REV-7)“ като нова хранителна съставка“ (2) ЕОБХ стигна до заключението, че новата основа за дъвки е безопасна при предложените условия на употреба и предложените количества на прием.

(7)

Новата основа за дъвки отговаря на критериите, определени в член 3, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 258/97.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Новата основа за дъвки, посочена в приложението, може да бъде пусната на пазара на Съюза като нова хранителна съставка за употреба в дъвки, като не надвишава 8 % от състава им.

Член 2

Означението на новата основа за дъвки, разрешена с настоящото решение, върху етикета на храната, в чийто състав се съдържа, е „основа за дъвки (1, 3-бутадиен, 2-метил-хомополимер, малеатиран, естери с полиетилен гликол моно-Me етер)“.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Revolymer Ltd., 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Обединено кралство.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 43, 14.2.1997 г., стр. 1.

(2)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г.; 9(4):2127.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Спецификации на новата основа за дъвки

Описание

Новата хранителна съставка е синтетичен полимер (патент № WO2006016179). Цветът му варира от бяло до белезникаво.

Състои се от разклонени полимери на монометоксиполиетилен гликол (MPEG), присадени върху полиизопрен, модифициран с малеинов анхидрид (PIP-g-MA), и нереагирал монометоксиполиетилен гликол (по-малко от 35 % от теглото).

Молекулна структура на PIP-g-MA, върху който е присаден MPEG

Image

Image

Характеристики на монометоксиполиетилен гликол

Влажност

под 5 %

Пепел

под 5 mg/kg

Остатъчен анхидрид

под 15 μmol/g

Показател за полидисперсност

под 1,4

Изопрен

под 0,05 mg/kg

Етиленов оксид

под 0,2 mg/kg

Свободен малеинов анхидрид

под 0,1 %

Общо олигомери (под 1 000 далтона)

не повече от 50 mg/kg


Примеси от суровини

Етиленгликол

под 200 mg/kg

Диетилен гликол

под 30 mg/kg

Моноетилен гликол метил етер

под 3 mg/kg

Диетилен гликол метил етер

под 4 mg/kg

Триетилен гликол метил етер

под 7 mg/kg

1,4-диоксан

под 2 mg/kg

Формалдехид

под 10 mg/kg


Top