Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0881

2011/881/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година относно приемането на финансово решение за подпомагане на провеждани на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии (нотифицирано под номер C(2011) 9597)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 119–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/881/oj

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/119


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2011 година

относно приемането на финансово решение за подпомагане на провеждани на доброволни начала изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии

(нотифицирано под номер C(2011) 9597)

(2011/881/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално членове 22—24 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (2), и по-специално член 75, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (3) (наричани по-долу „правилата за прилагане“), и по-специално член 90 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Общността в разходите във ветеринарната област.

(2)

По-специално в член 22 от Решение 2009/470/ЕО се предвижда, че Общността може да предприема или да подпомага държавите-членки да предприемат необходимите технически и научни мерки за развитието на общностното законодателство във ветеринарната област.

(3)

В Съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно здравето на пчелите (4) се прави преглед на вече предприетите от Комисията и провеждани в момента действия по отношение на здравето на пчелите в ЕС. Основният проблем, разглеждан в съобщението, е смъртността при пчелите, която се наблюдава в редица страни по света, а така също в ЕС.

(4)

В проекта на ЕОБХ от 2009 г. „Bee mortality and bee surveillance in Europe“ („Смъртност на пчелите и наблюдение на пчелите в Европа“) се прави заключението, че системите за наблюдение в ЕС като цяло са слаби и че липсват данни на равнището на държавите-членки, както и съпоставими данни на равнището на ЕС.

(5)

Основните действия, предложени от Комисията, са определянето на референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите и лансирането на изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии, които да се подпомагат по отношение на техническите аспекти от референтната лаборатория на ЕС и да се съфинансират от Комисията.

(6)

Първата стъпка вече е направена, тъй като референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите бе създадена с Регламент (ЕС) № 87/2011 на Комисията (5) и започна работа на 1 април 2011 г. (ANSES – Sophia Antipolis – FR).

(7)

По искане на Комисията референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите изготви технически документ „Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses“ („Основи за пилотен проект за наблюдение на загубата на пчелни колонии“, достъпен на адрес http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm), с който на държавите-членки се предоставят насоки за изготвянето на техни изследвания за наблюдение.

(8)

За да се подобри наличието на данни за здравето на пчелите, е целесъобразно да се оказва помощ и подкрепа на някои провеждани от държавите-членки изследвания за наблюдение на загубата на пчели.

(9)

Държавите-членки бяха поканени да изпратят на Комисията своите изследвания за наблюдение, основаващи се на техническия документ на референтната лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, до 30 септември 2011 г.

(10)

Двадесет държави-членки изпратиха предложенията си за изследвания за наблюдение. В момента посочените предложения са предмет на техническа и финансова оценка, за да се оцени съответствието им с техническия документ „Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses“. След приключване на процедурата за оценка и подбор процентът на съфинансиране, който няма да надвишава 70 %, и размерът на индивидуалното участие, предоставено на всяка държава-членка, ще бъдат фиксирани с последващо решение на Комисията

(11)

Необходимо е изследванията за наблюдение да включват контрол на пчелините в периода преди настъпването на зимата, както и посещение след приключването на зимата. Друго посещение се предвижда през лятото. Следователно, в зависимост от разработените от държавите-членки програми, първото посещение се очаква да бъде проведено преди зимата на 2012 г., а второто — през следващата година. Поради това е уместно периодът на прилагане на настоящото решение да започне на 1 януари 2012 г. и да приключи на 30 юни 2013 г.

(12)

Целесъобразно е да се въведе финансиране на изследванията от Съюза чрез отпускането на 3 750 000 EUR.

(13)

Настоящото решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 и член 90 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

(14)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Участието на Европейския съюз за провеждането на изследвания за наблюдение на загубата на пчелни колонии се определя на 3 750 000 EUR. Това участие се прилага за периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2013 г.

2.   Посоченото в параграф 1 участие покрива максимум 70 % от разходите и се ограничава до разходите, свързани със:

i)

извършването на лабораторни изследвания; и

ii)

персонала, натоварен специално със:

вземането на проби, и

наблюдението на здравния статус на пчелините и пчелните колонии.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.

(4)  COM(2010) 714 окончателен.

(5)  ОВ L 29, 3.2.2011 г., стр. 1.


Top