Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0879

2011/879/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 21 декември 2011 година за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (нотифицирано под номер C(2011) 9518) текст от значение за ЕИП

OJ L 343, 23.12.2011, p. 105–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 276 - 287

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/879/oj

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/105


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 декември 2011 година

за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене

(нотифицирано под номер C(2011) 9518)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/879/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (1), и по специално член 34 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2009/158/ЕО се определят ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Съюза и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене. В приложение II към нея се посочват правилата за одобряване на предприятията за целите на търговията с посочените стоки в Съюза и програмите за наблюдение, които е необходимо да бъдат проведени за някои болести при различните видове домашни птици. В приложение IV към Директива 2009/158/ЕО се определят образците на ветеринарни сертификати за търговия в Съюза със стоките от домашни птици, които попадат в обхвата на посочената директива.

(2)

В приложение II към Директива 2009/158/ЕО, изменена с Решение 2011/214/ЕС на Комисията (2), се посочват процедурите за диагностициране на Salmonella и Mycoplasma.

(3)

В глава III от приложение II към Директива 2009/158/ЕО се определят минималните изисквания по отношение на програмите за наблюдение на болестите. В посочената глава се съдържа описание на процедурите за изследване за Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum. Необходимо е обаче да се предвидят и някои допълнителни специфични данни по отношение на изследването за Salmonella arizonae.

(4)

Освен това в клетка I.31 в част I на образеца на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, посочен в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО, се съдържа изискване да се попълни подробна информация във връзка с идентификацията на стоките, попадащи в обхвата му.

(5)

Посоченото изискване осигурява ценна информация за здравния статус на родителското стадо/родителските стада, от което/които произхождат еднодневните пилета, по-специално по отношение на изследването за някои серотипове на Salmonella. Изглежда обаче, че някои от изискванията за осигуряване на данни налагат ненужна административна тежест на стопанските субекти, особено като се има предвид непредвидимостта на излюпването. При това някои от данните, които се изисква да бъдат попълнени в тази клетка, се попълват в други части на сертификата.

(6)

Поради това посочените вписвания следва за бъдат заличени от клетка 1.31 от образците на ветеринарни сертификати за яйца за люпене, еднодневни пилета и домашни птици за разплод и доотглеждане и да бъдат заменени с вписването „Номер на одобрението“, което ще предостави по-ясна информация за произхода на съответните стоки. Поради това част I от забележките в част II от посочените образци на сертификати следва да бъде съответно изменена.

(7)

В приложение IX към Регламент (ЕО) № 798/2008 на Комисията от 8 август 2008 г. за установяване на списък от трети страни, територии, зони или подразделения, от които са разрешени вносът и транзитът през Общността на домашни птици и продукти от домашни птици, и относно изискванията за ветеринарно сертифициране (3) се посочват специфичните условия, които се прилагат за вноса на щраусови птици за разплод и отглеждане, яйца за люпене и еднодневни пилета от тях.

(8)

В точка 3 от част II от посоченото приложение, изменено с Регламент за изпълнение (ЕС) № 1380/2011 на Комисията (4), се предвижда, че когато еднодневните пилета не са отглеждани в държавата-членка, която е внесла яйцата за люпене, те трябва да се транспортират директно до крайното местоназначение и да се държат там в продължение на най-малко три седмици от датата на излюпване. Това изискване следва да бъде отразено в съответния образец на ветеринарен сертификат за еднодневни пилета, определен в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО. Ето защо посоченият образец на сертификат следва да бъде съответно изменен.

(9)

Поради това Директива 2009/158/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага, считано от 1 февруари 2012 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 90, 6.4.2011 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 226, 23.8.2008 г., стр. 1.

(4)  Вж. страница 25 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО се изменят, както следва:

1)

В приложение II, глава III точка A.2 се изменя, както следва:

а)

бележка (**) се заменя със следното:

„(**)

Да се има предвид, че пробите от околната среда като цяло не са подходящи за надеждно откриване на Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum, но са подходящи за откриването на Salmonella arizonae.“

б)

бележка (****) се заменя със следното:

„(****)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum се развиват трудно в модифицираната полутвърда Рапапорт—Василиадис (MSRV) среда, която се използва за наблюдение на зоонозна Salmonella spp. в Съюза, но тази среда е подходяща за Salmonella arizonae.“

2)

В приложение IV образци 1, 2 и 3 се заменят със следното:

„ОБРАЗЕЦ 1

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 2

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 3

Image

Image

Image


Top