Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0875

2011/875/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 16 декември 2011 година за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (нотифицирано под номер C(2011) 9197) текст от значение за ЕИП

OJ L 343, 23.12.2011, p. 77–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/875/oj

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/77


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за освобождаване на някои финансови услуги от сектора на пощенските услуги в Унгария от прилагането на Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги

(нотифицирано под номер C(2011) 9197)

(само текстът на унгарски език е автентичен)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/875/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги (1), и по-специално член 30, параграфи 5 и 6 от него,

като взе предвид искането, изпратено по пощата от Magyar Posta, получено на 24 юни 2011 г.,

като има предвид, че:

I.   ФАКТИ

(1)

На 24 юни 2011 г. Комисията получи искане в съответствие с член 30, параграф 5 от Директива 2004/17/ЕО, изпратено до Комисията по пощата. Комисията изиска допълнителна информация от заявителя и унгарския орган по конкуренцията чрез електронни съобщения от 8 август 2011 г. Съответните отговори бяха получени на 2 септември и на 15 септември 2011 г. Заявлението, изпратено от Magyar Posta (наричано по-нататък „Posta“), се отнася за различни финансови услуги, предоставяни от Posta, и се състои от две части, а именно: платежни услуги и услуги, извършвани от името на други финансови институции. Всяка от частите засяга различни финансови услуги, които са групирани тематично по следния начин, определен от Posta:

Платежни услуги:

1.

Съществуващи собствени услуги:

1.1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка (обикновени и експресни плащания),

1.2.

Услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка: (услуги за доставка на пари в брой и услуги за плащане на пенсии),

1.3.

Услуги за парични преводи (вътрешни платежни нареждания, международни платежни нареждания и платежни нареждания чрез Western Union —извършвани от името на други финансови институции);

2.

Обслужване на сметки и свързани с тях платежни услуги, които е предложено да се предоставят в бъдеще:

2.1.

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,

2.2.

Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка, както и всички операции по обслужване на разплащателна сметка,

2.3.

Извършване на платежни транзакции между платежни сметки,

2.4.

Издаване на платежни инструменти като заместители на карти.

Услуги, извършвани от името на други финансови институции:

3.1.

Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги (услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка),

3.2.

Извършване на кредитно посредничество от името на кредитни институции,

3.3.

Посредничество и приемане на разплащателни карти от името на кредитни институции (кредитни карти, дебитни карти, приемане на банкови карти и POS терминали),

3.4.

Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други финансови институции:

а)

Продажби на финансови инструменти (държавни ценни книжа, инвестиционни фондове и други ценни книжа);

б)

Посредничество при продукти за спестявания на домакинствата,

3.5.

Посредничество при застрахователни продукти: (животозастраховане и други видове застраховане).

(2)

Според заявлението (2) мрежата на Posta се състои от повече от 2 600 постоянни пощенски клона. Не всички изброени в заявлението услуги обаче се предоставят от всички клонове (3). Общият брой на клоновете на кредитните институции, функциониращи понастоящем на територията на Унгария, е 4 605. Според Giro Zrt, OTP bank е най-голямата институция с 809 клона, следвана от K&H Bank Zrt. (377 клона), CIB Bank Zrt. (218 клона), Reiffeisen Bank Zrt. (180 клона) и Erste Bank Hungary Nyrt. (145 клона). Всяка от осемте най-големи банки в сектора на кредитните институции има по над 100 клона, като съществуват и 22 малки и средни банки, 10 клона на кредитни институции и 138 кредитни институции, учредени под формата на кооперации, като най-големите сред тях имат мрежа от 20—40 клона. За сравнение в международен план, на основата на данни от Синята книга на ЕЦБ за 2007 г. (4), това поставя Унгария в средата на класацията по брой на клоновете на глава от населението.

II.   ПРАВНА РАМКА

(3)

Следва да се припомни, че в съответствие с буква в) от член 6, параграф 2 от Директива 2004/17/ЕО, предоставянето на финансови услуги, както са определени в четвъртото тире на посочената буква в), е обхванато от тази директива единствено в степента, в която такива услуги се предоставят от субекти, които предоставят също пощенски услуги по смисъла на буква б) от същата разпоредба. Posta е единственият възложител в Унгария, който предлага услугите, засегнати от това решение.

(4)

Съгласно член 30 от Директива 2004/17/ЕО поръчките, които позволяват да се осъществява някоя от дейностите, за които се отнася директивата, не попадат в обхвата на директивата, ако в държавата-членка, в която се извършва тази дейност, тя е пряко изложена на конкуренция на пазари, достъпът до които не е ограничен. Прякото излагане на конкуренция се оценява въз основа на обективни критерии, като се отчитат особените белези на засегнатия сектор. Счита се, че достъпът не е ограничен, ако държавата-членка е изпълнила и приложила съответното общностно законодателство за отваряне на даден сектор или на част от него. Когато в приложение XI към директивата не е посочено приложимо общностно законодателство, както е в случая по отношение на услугите, засегнати от настоящото решение, тогава съгласно втора алинея от член 30, параграф 3 „следва да се покаже, че достъпът до въпросния пазар е свободен фактически и юридически.“

(5)

По отношение на финансовите услуги следва да се припомни, че на ниво ЕС са приети голям обем законодателни мерки, насочени към либерализиране на установяването и предоставянето на услуги в този сектор (5). По отношение на платежните услуги е отбелязано, че Унгария е транспонирала изцяло и своевременно Директива 2007/64/ЕО относно платежните услуги във вътрешния пазар чрез Закон LXXXV/2009 относно извършването на дейност в сферата на платежните услуги.

(6)

Унгария е въвела законодателството на Съюза по отношение на либерализирането на движението на капитали и свободно предоставяне на услуги, както и съответното законодателство за либерализиране на финансовите пазари. Освен това Унгария е изпълнила изискванията, определени в плана за действие за финансовите услуги. Унгарският пазар на кредитните институции и платежните услуги е добре регулиран. Съгласно Закон CXII: 1996 г. за кредитните институции и финансовите предприятия (Закона за банкирането), финансовите услуги и спомагателните дейности подлежат на разрешителен режим. Съгласно Закон CXXXVII/2007 г. за инвестиционните дружества и стоковите дилъри и правилата, управляващи техните дейности, инвестиционни услуги могат да се извършват единствено от инвестиционни дружества и кредитни институции. Закон LX/2003 за застрахователните дружества и застрахователната дейност предвижда, че застрахователни дейности могат да се извършват единствено от застрахователни дружества. Posta има разрешение от унгарския финансов надзорен орган да извършва финансови услуги съгласно това приложение. Всяка институция, която е в състояние да изпълни разпоредбите относно разумното функциониране и ефективния надзор, може да получи разрешение да извършва тези услуги. Финансови услуги или спомагателни дейности към финансовите услуги, както и инвестиционни и застрахователни услуги могат да се извършват също от чуждестранни дружества чрез клоновете им, при условие че имат разрешение за това от компетентния надзорен орган в страната, в която са установени. Изискването да имат клон в Унгария не се прилага за финансови институции, установени в държава-членка на ЕИП, тъй като тези институции могат да предоставят своите услуги трансгранично.

(7)

Като се имат предвид фактите, изложени в съображения 5 и 6 по-горе, може да се допусне, че условието, установено в член 30, параграф 3, относно свободния достъп до пазара, може да се счита за изпълнено.

(8)

Прякото излагане на конкуренция на конкретен пазар следва да се оценява въз основа на обективни критерии, като никой от тях не е решаващ сам по себе си. По отношение на пазарите, за които се отнася настоящото решение, пазарният дял на основните участници на даден пазар представлява един от критериите, които следва да се вземат предвид. Други критерии могат да бъдат степента на концентрация на тези пазари и/или правото на смяна на доставчика от страна на потребителите. Тъй като условията за различните дейности, засегнати от настоящото решение, варират, проучването на конкурентната среда следва да вземе предвид различното състояние на различните пазари.

(9)

Въпреки че в някои случаи може да се предвижда по-тясно или по-широко определение на пазара, точното определение на съответния пазар може да остане открито за целите на настоящото решение, що се отнася до броя на услугите, включени в заявлението, изпратено от Posta, в степента в която резултатите от анализа остават еднакви, независимо дали е основан на по-тясно или на по-общо определение.

(10)

Настоящото решение не засяга прилагането на правилата за защита на конкуренцията.

III.   ОЦЕНКА

(11)

В заявлението са изброени две отделни категории платежни услуги, а именно: А) съществуващи услуги, и Б) услуги, чието въвеждане е планирано за 2012 г. За целите на оценката, свързана с настоящото решение, ще бъдат взети предвид единствено съществуващите услуги, тъй като няма състоятелни доказателства за въздействието, което планираните услуги биха оказали, ако и след като бъдат въведени.

(12)

Съществуващите платежни услуги, извършвани от Posta, представляват услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, и услуги, позволяващи теглене на пари в брой от банкова сметка, при което Posta действа като посредник, както и услуги за парични преводи (самостоятелни услуги на Posta за вътрешни и международни платежни нареждания, както и услуги за платежни нареждания чрез Western Union, при които действа като посредник).

(13)

Целта на настоящото решение е да установи дали услугите, предлагани от Posta, са изложени на такова равнище на конкуренция (на пазари със свободен достъп), което би гарантирало, че и при липса на дисциплината, налагана от подробните правила за възлагане на обществени поръчки, постановени в Директива 2004/17/ЕО, възлагането от страна на Posta на обществени поръчки за извършване на разглежданите тук дейности ще се изпълнява по прозрачен, недискриминационен начин въз основа на критерии, които му позволяват да намери решението, което като цяло е икономически най-изгодно. За тази цел следователно е необходимо да се проучи дали банките и другите финансови институции имат възможност да упражняват конкурентен натиск върху Posta.

(14)

Основните конкуренти на Posta на пазара на платежните услуги са банките и другите финансови институции, които не са обхванати от разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО, тъй като те не са възложители по смисъла на директивата и/или не предоставят финансови услуги заедно с пощенски услуги.

(15)

Методите на плащане, предлагани от банките, като цяло са по-привлекателни от плащанията чрез документи върху хартиен носител и/или с пари в брой и са всеобщо достъпни. Съгласно GfK Hungaria (6), броят на потребителите на онлайн банкови услуги е нараснал с 200 000 до края на 2010 г. в сравнение с предходната година и е достигнал 1 милион потребители, като се увеличава темпът на растежа. В същото време, според същия източник, намалява броят на онези, които предпочитат да извършват банкови операции лично — една четвърт от всички клиенти вече не посещават банковите клонове, за да извършват банкови операции.

(16)

Съгласно определението на заявителя, продуктовият пазар представлява пазарът на платежни услуги, предоставяни от кредитни институции и други доставчици на платежни услуги, докато за съответния географски пазар се счита, че има национален мащаб. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) посочи, че макар да не разполага с цялата информация и данни, за да може да даде правилно и точно определение на продуктовия пазар, определението на съответния продуктов пазар, направено от заявителя, „изглежда приемливо“. Що се отнася до географския пазар, при същата уговорка както по-горе, GVH посочи, че „не са му известни данни, според които географският пазар не обхваща цялата територия на Унгария“.

(17)

За целите на настоящото решение няма да се прави допълнително разделяне на пазара на платежните услуги на отделни продуктови пазари за продажби на дребно и продажби на едро, тъй като резултатът от анализа остава до голяма степен същият, независимо дали се базира на по-тясно или по-широко определение.

(18)

Позовавайки се на степента на концентрация на пазара на платежни услуги, унгарският орган по конкуренцията заяви, че вероятно „съществуващите 5—6 основни банки, заедно с Magyar Posta, имат много висок комбиниран пазарен дял при платежните услуги на дребно и вероятно обхващат по-голямата част от пазара. Допуска се, че пазарът за продукти на едро вероятно е по-слабо концентриран поради присъствието на няколко други финансови институции“.

(19)

Тези услуги позволяват на клиентите да правят плащания за закупена услуга или стока. Те се използват от частни лица за изпълнение на задължения за плащане, и по-специално за извършване на плащания за комунални услуги, телекомуникационни услуги, финансови услуги, застрахователни услуги, услуги за доставка до дома, плащане на данъци и т.н.

(20)

Основният фактор, който определя съответния продуктов пазар, е установяването на обхвата на заместващия продукт, което означава алтернативните начини, с които даден клиент би разполагал за изпълнение на задължения за плащане. Следователно заявителят счита, че съответният продуктов пазар обхваща депозитите на пари в брой, направени в банкови сметки в банки или чрез ATM (7), плащанията чрез карти и преводите между банкови сметки (обикновени преводи и автоматични дебитни преводи).

(21)

Що се отнася до смяната на методите на плащане, унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „основните доставчици на комунални услуги и другите доставчици на услуги са склонни да предлагат разнообразни методи за плащане на своите клиенти, с възможност лесно да се преминава от един метод към друг. Изглежда, че съществува също тенденция да се убеждават клиентите да използват методи за електронни плащания, вместо методи с хартиен носител и чрез пари в брой“. В този контекст следва да се отбележи нарасналата употреба на онлайн банкирането. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.

(22)

Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи депозиране на пари в брой в разплащателна сметка, изчислен като процент от общия пазар, както е определен, представляваше (8) 3,91 % през 2007 г., 3,88 % през 2008 г. и 4,14 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната стойност са се понижили през 2009 г. в сравнение с предходните две години (9).

(23)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(24)

Услугите, позволяващи тегленето на пари в брой, се характеризират с това, че титулярят на сметката разрешава плащане от своята разплащателна сметка по нареждане на трета страна. Понастоящем тези услуги обхващат доставката на пари в брой и услугите за плащане на пенсии. Тегленията се извършват основно от държавната хазна и общинската администрация, като тази схема се използва за плащане на семейни надбавки, социални обезщетения и обезщетения за безработица и т.н. При плащания, направени от държавата, получателят на плащане има възможността сумите да бъдат превеждани по банкова сметка или да ги получава чрез пощенски запис. В случай на плащане на пенсия, получателите имат възможност също част от сумата да бъде преведена по тяхна сметка, а другата част да получат като пари в брой. По всяко време е възможна промяна между пощенски запис на пари в брой и банков превод чрез подаване на обикновена молба до централната администрация на националната пенсионно-осигурителна служба.

(25)

Чрез националната банка унгарската държава осъществява политика, насочена към намаляване на обема на транзакциите с пари в брой и към насърчаване на развитието на методите за електронни плащания и свързаната с това инфраструктура. Юридическите лица са длъжни да извършват плащания чрез платежни сметки и възнагражденията на държавните служители се плащат по банкови сметки. Съгласно неотдавнашно проучване (10), направено от унгарската национална банка, понастоящем половината от пенсиите, отпуснати от държавата, се плащат по други начини, а не чрез пощите, и съгласно заявлението (11) през последните години непрекъснато намаляват както броят, така и общият размер на пенсиите, плащани чрез Posta.

(26)

Поради горните причини преводът на плащания между платежни сметки (обикновен превод и групови преводи), тегленията на пари в брой с банкови карти от ATM и POS (12) терминали и тегленията на пари в брой на каса в банка се считат за съответния продуктов пазар за услугите, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка.

(27)

В случая на горните услуги, за целите на плащанията към лица с банкова сметка плащанията между платежни сметки (обикновени преводи и групови преводи, при които плащанията се правят от единична сметка към няколко лица) биха могли да се считат за заместващи продукти. Тук също точното определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение

(28)

Пазарният дял на Posta за услуги, позволяващи теглене на пари в брой от разплащателна сметка, изчислен като процент от общата заместваща услуга, представляваше (13) 2,44 % през 2007 г., 2,49 % през 2008 г. и 2,61 % през 2009 г. По отношение на обема и стойността следва да се отбележи, че броят на транзакциите на Posta и тяхната обща стойност показаха низходяща тенденция през последните три години, за които има данни, а именно през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. (14).

(29)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(30)

Услугата за парични преводи, предоставяна от Posta, се използва като цяло за плащания между частни лица. Съответните услуги са вътрешни платежни нареждания и международни платежни нареждания, предоставяни самостоятелно от Posta, както и парични преводи чрез Western Union, които са достъпни за вътрешни и международни операции, по система за изпращане на пари в реално време.

(31)

При вътрешните преводи, извършвани самостоятелно от Posta, както и от името на Western Union, заявителят счита, че транзакциите между платежни сметки заместват паричните преводи, ако получателят на плащане има разплащателна сметка. Следователно, пазарът на осъществяваните в Унгария плащания между сметки би могъл да се счита за съответния продуктов пазар на вътрешните парични преводи, въпреки че точното определение може да бъде оставено открито.

(32)

Изчислен по съответния начин, пазарният дял на Posta е бил по-малък от 1 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г.

(33)

При международните парични преводи дейностите, извършвани от Posta и Western Union, бяха разгледани като тясно взаимно заменяеми. Освен това плащанията през платежни сметки се считат за заменяеми продукти, следователно трансграничните плащания между платежни сметки се разглеждат от заявителя като съответния продуктов пазар. При все това точното определение на съответния пазар може да бъде оставено отворено.

(34)

През 2007 г., 2008 г. и през 2009 г. пазарният дял на Posta, изчислен на тази база, представлява 0,5 %.

(35)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(36)

Заявлението за освобождаване се отнася също за определени дейности на Posta, извършвани от името на други, във връзка с определени финансови услуги, при които Posta действа като посредник.

(37)

Заявлението за освобождаване обхваща посредничеството при текущи сметки и свързаните с тях продукти и услуги, а именно: услуги за банкови сметки на дребно и фирмени банкови сметки, предлагани от името на кредитни институции, включително приемане и препращане на платежни нареждания за изпълнение, както и посредничество при безсрочни депозити и срочни депозити, свързани с банкова сметка.

(38)

Финансовите продукти и услугите, предлагани от Posta като посредник, се осигуряват от Erste Bank и OTP Bank. Posta предлага също собствени депозитни продукти.

(39)

В предишната практика на Комисията (15) се прави разлика между банкиране на дребно и фирмено банкиране. Определението за банкиране на дребно включва всички банкови услуги за частни лица и много малки предприятия, докато фирменото банкиране обхваща като цяло банковите услуги за големи фирмени клиенти и малки и средни предприятия. При все това в предишните си решения (16), свързани със сектора на банкиране на дребно, Комисията е оставила открит въпроса дали отделните продукти на банкирането на дребно представляват отделни продуктови пазари, или няколко продукта на банкирането на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.

(40)

Съответният продуктов пазар трябва да се разграничава според етапа, на който се намира във веригата за дистрибуция (нагоре по веригата — предоставяне на текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги, или надолу по веригата —посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги). По отношение на дейността посредничество при платежни сметки на дребно, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при текущи сметки и депозитни продукти на дребно. По отношение на дейността посредничество при фирмени платежни сметки, съответният продуктов пазар може да се счита за пазар на посредничеството при фирмени текущи сметки и депозитни продукти. При все това в съответствие със съображение 9 от настоящото решение не е необходимо да се прави определение на съответния пазар.

(41)

Заявителят определя географския пазар като цялата територия на Унгария. Унгарският орган по конкуренцията (GVH) потвърди, че „за целта на настоящия случай всички съществуващи финансови институции в Унгария извършват своята дейност в цялата страна; при предоставянето на финансови услуги няма признаци за регионално отклонение в каквото и да било отношение“. Освен това съгласно предишната практика на Комисията (17) във връзка с финансовите пазари съответният географски пазар се счита за национален пазар по своя обхват поради различните условия на конкуренцията в отделните държави-членки и значението на мрежата от клонове.

(42)

Пазарните дялове на Posta, изчислени въз основа на горното съображение, са следните: за текущите сметки и депозити на дребно: 1,45 % през 2007 г., 1,38 % през 2008 г. и 1,51 % през 2009 г., докато на пазара на фирмени текущи сметки и депозити пазарните дялове на Posta бяха пренебрежимо малки (0 %) през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. Стойностите показват, че пазарните дялове за посредничество при тези финансови услуги са също ниски.

(43)

Останалата част от пазара е разделена между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО.

(44)

При своето проучване на банкирането на дребно през 2009 г. (18) унгарският орган по конкуренцията (GVH) установи, че не съществуват големи пречки пред смяната на сметки в Унгария, а освен това се наблюдава, че нивото на смяна на текущи сметки е едно от най-високите в сравнение с останалите държави-членки на ЕС.

(45)

Преимуществата на широката мрежа на Posta се неутрализират от нарастващото значение на онлайн банкирането.

(46)

Съгласно проучване (19) на факторите, които влияят върху избора на банка от страна на клиентите, сред най-важните установени факти са надеждността и доверието, близостта и достъпността (включително наличие на средства за теглене на пари в брой) и качеството на обслужването. Тези заключения бяха потвърдени също от резултатите от проучването (20) относно финансовите услуги и услугите, свързани с текущи сметки. Според този източник най-важният аспект при избор на банка са разходите и репутацията, докато улесненият достъп (т.е. широката мрежа) изглежда има по-малко значение. Също така има значение спектърът на банковите услуги, а именно достъпността на широк набор от банкови услуги, както и високото качество на обслужване. Предвид горното, въпреки че Posta има широка мрежа, съществуват други критерии, отбелязани от клиентите като важни (репутация на банката, банкови услуги, качество на обслужването), които играят компенсираща роля при избора на банка. Ето защо клиентите, чиито нужди включват широк набор от услуги, не биха избрали или преминали към пощенска сметка, която не предлага обичайния за тях набор от услуги.

(47)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(48)

Тази дейност представлява посредничество при отпускане на кредити от трети страни, при което Posta действа като посредник за множество специални услуги. Posta предлага кредитни продукти (без изисквания за обезпечение, независимо дали под формата на движимо, или недвижимо имущество), предоставяни от Erste Bank на частни клиенти, докато във фирмения сектор Posta предлага продукт на Magyar Fejlesztesi Bank, при което действа като посредник за множество специални услуги.

(49)

Засегнатите тук услуги могат да бъдат допълнително разделени по много и различни начини в зависимост от фактори като цели, за които се взема кредитът, или типичния клиент (потребители, МСП, по-големи предприятия или публична администрация). Следователно кредитното посредничество на дребно и фирменото кредитно посредничество биха могли да се считат за отделни продуктови пазари.

(50)

Продуктовият пазар на кредитното посредничество на дребно се определя от заявителя като пазар на неограничени ипотечни заеми и персонални заеми както в унгарски форинти, така и в чуждестранна валута. Това не противоречи на предишната практика на Комисията (21), където Комисията е оставила открит въпроса дали отделните банкови продукти на дребно представляват отделни съответни продуктови пазари, или няколко банкови продукта на дребно могат да формират част от единен съответен продуктов пазар.

(51)

Във фирмения сектор Posta предлага само един вид фирмен кредитен продукт. Този продукт се предлага обикновено от други финансови институции (т.е. спестовни кооперации). Posta предлага този продукт в 45 определени клона, а не в цялата си мрежа. Заявителят счита, че съответният продуктов пазар на фирмения сектор включва заеми за МСП, предлагани от кредитни институции. При все това, както е посочено в съображение 9 по-горе, точното пазарно определение може да бъде оставено открито за целите на настоящото решение.

(52)

Географският пазар представлява цялата територия на Унгария практически по същите причини, както посочените в съображение 41.

(53)

Пазарният дял на Posta на пазара на кредити на дребно, както е определен, беше по-малък от 0,5 % през 2007 г., 2008 г. и 2009 г., докато пазарният дял на пазара на фирмени кредити е пренебрежимо малък (0 %) през същите години. Наличните данни показват, че пазарните дялове на Posta на тези пазари с тесни определения, са толкова малки, че на пазар с по-широко определение Posta би имала още по-малки пазарни дялове.

(54)

Останалата част от пазара се поделя между други банки и финансови институции, които не подлежат на разпоредбите на Директивата за комуналните услуги. Съвкупните пазарни дялове (22) на първите трима конкуренти през 2007 г., 2008 г. и 2009 г. бяха както следва: 52,54 %, 51,39 % и 54,27 % съответно на пазара на заеми на дребно, и 42,69 %, 47,36 % и 48,07 % съответно на пазара на фирмени заеми.

(55)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta.

(56)

Posta предлага кредитни карти, издавани от Erste Bank Zrt. Този продукт представлява стандартна кредитна карта по отношение на предлаганите условия и услуги.

(57)

По отношение на дебитните карти Posta действа като посредник и обхваща фирмени банкови карти и банкови карти на дребно, свързани с текущи сметки. Posta действа като посредник за множество специални услуги, докато услугата се предоставя от Erste Bank Hungary Nyrt. Предлаганите карти са стандартни дебитни карти.

(58)

По отношение на приемането на разплащателни карти пощенските клонове са оборудвани с POS терминали, позволяващи теглене на пари в брой с банкови карти. Заявителят настоява, че от гледна точка на клиентите същата услуга (получаване на пари в брой) може да бъде получена чрез теглене на пари в брой на каса в банката или на друг POS терминал, експлоатиран от трети страни на място, различно от пощенския клон, следователно продуктите са заменими.

(59)

В досегашната практика Комисията е разграничавала (23) две основни дейности, свързани с разплащателните карти: първо, издаване на карти на частни лица и дружества и второ, „набиране“ на търговци, които да приемат разплащателни карти. Освен това в рамките на дейността по издаване на разплащателни карти Комисията е обсъдила в предишни свои решения (24) възможността да се прави разлика между различните видове карти, но в крайна сметка точното определение е останало отворено.

(60)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, ще бъдат взети предвид трите продуктови пазара: пазарът на кредитни карти, пазарът на дебитни карти и приемането на карти.

(61)

Що се отнася до пазара на приемане на карти, продуктовият пазар, определен от заявителя, не представлява пазарът, който беше общо определен в предишните решения на Комисията, споменати в съображение 59. „Първоначалният“ пазар на приемане на карти е този, който се състои от търговци, които приемат плащания с карти. Друг възможен пазар на приемане на карти е този, който се състои от банки, които предлагат услуги по приемане на карти на такива търговци. При все това, както е потвърдено от унгарския орган по конкуренцията (GVH) (25), в случая на Posta, като се има предвид, че POS устройствата функционират като ATM устройства на двете банки, за които Posta действа като посредник, „Magyar Posta вероятно е била в правото да предостави данни за концентрацията въз основа на броя на действащите ATM устройства“.

(62)

По отношение на географския пазар, в предишни решения на Комисията (26) се посочва, че пазарът на разплащателните карти е все пак национален по обхват, макар да се признава, че има възможност за разширяването му в бъдеще. В настоящия случай се счита, че определението на географския пазар обхваща цялата територия на Унгария.

(63)

Между 2007 г. и 2009 г. пазарните дялове на Posta, както са определени от заявителя, бяха по-малко от 1 % на пазара на кредитни карти, по-малко от 3 % на пазара на дебитни карти и по-малко от 6 % на пазара на приемане на карти.

(64)

Според унгарския орган по конкуренцията (27) след неотдавнашно проучване, проведено от него и от унгарската национална банка, от общо 24 банки, издаващи дебитни карти, общият пазарен дял на петте банки, които издават най-много дебитни карти, е приблизително 82 %. Според същия източник пазарът на издаването на кредитни карти е по-слабо концентриран: от осемнадесетте банки, издаващи кредитни карти, седемте банки, които издават най-много кредитни карти, имат общ пазарен дял от 68 % на пазара. Освен това, съгласно заявлението, нивото на концентрация в сектора на приемането на карти e високо, тъй като три четвърти от общия брой на ATM се експлоатират от четири банки.

(65)

Предвид ниските пазарни дялове на Posta и присъствието на други банки и финансови институции, които оказват конкурентен натиск върху дейността на Posta, ние можем да направим заключението, че за целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат взети предвид като показател за прякото излагане на дейността на Posta на конкуренция.

(66)

Тази категория услуги обхваща продажбата на финансови инструменти и предлагането на пазара на специални инвестиционни продукти. Предлаганите финансови инструменти са държавни ценни книжа, инвестиционни фондове на Erste Befektetesi Zrt, други ценни книжа и специални схеми за спестявания на домакинствата от името на Fundamenta Lakaskassza Zrt. и OTP Lakastakarekpenztar Zrt., за които Posta като действа като посредник.

(67)

В предишните случаи Комисията е оставила открит въпроса дали всяка от тези услуги би могла да представлява отделен продуктов пазар (28). Определението ще бъде оставено открито в този случай, тъй като предоставяните от Posta услуги като посредник не пораждат загриженост за конкуренцията, независимо от направените алтернативни определения на пазара.

(68)

Що се отнася до географския обхват, Комисията е счела (29), че повечето пазарни сегменти са международни по своя обхват, но някои от тях са анализирани от национална гледна точка (30). Точното определение на географския обхват ще бъде оставено отворено и в настоящия случай за географски пазар ще се счита територията на Унгария.

(69)

Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малко от 4 % на пазара на държавни ценни книжа, между 3 % и 9 % на пазара на инвестиционни единици, по-малко от 2 % на пазара на облигации и по-малко от 4 % на пазара на схеми за спестявания на домакинствата.

(70)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на инвестиционния пазар.

(71)

Posta предлага животозастраховане от името на Magyar Posta Eletbiztosito Zrt. и други видове застраховане от името на Magyar Posta Biztosito Zrt.

(72)

В своите предишни решения (31) Комисията е направила разграничение между три широки категории вида застраховане, а именно: животозастраховане, други видове застраховане и презастраховане. Освен това беше наблюдавано, че с оглед на търсенето животозастраховането и другите видове застраховане могат допълнително да бъдат разделени на толкова отделни продуктови пазара, колкото вида рискове се покриват. По отношение на животозастраховането Комисията е приела в предишни решения следното сегментиране: животозастраховане за частни лица, групово животозастраховане и свързано с фондове, или като алтернатива: индивидуална защита, групова защита, персонална пенсия, групови пенсии, спестявания и инвестиции (32). По отношение на другите видове застраховане Комисията е разглеждала преди, inter alia, автокаско на МПС, застраховка срещу пожар, застраховка за превоз, здравна застраховка, застраховка на имущество, обща гражданска отговорност, застраховка срещу непредвидени обстоятелства, застраховка срещу съдебни спорове, застраховка срещу трудови злополуки и кредитно застраховане (33). При все това съображенията от страна на доставчиците биха могли да доведат до разширяване на продуктовите пазари. За целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.

(73)

В досегашната практика Комисията е анализирала също продажбата на застрахователните продукти и е потвърдила, че съответният пазар за продажба на продукти за животозастраховане и други видове застраховане би обхванал всички изходящи (т.е. на трети страни или без собственик) канали за дистрибуция като брокери, агенти или други посредници (34). При все това за целите на настоящото решение точното определение на продуктовия пазар може да бъде оставено открито.

(74)

По отношение на географския пазар в своите предишни решения (35) Комисията е дала определения на пазарите за животозастраховане като пазари с национален обхват поради националните канали за дистрибуция, установената пазарна структура, финансовите ограничения и различните регулаторни системи. Същият подход ще се използва в настоящия случай и за географски пазар ще се счита цялата територия на Унгария.

(75)

Между 2007 г. и 2009 г. пазарният дял на Posta беше по-малък от 5 % (36) на пазара на продукти на животозастраховане и по-малък от 1 % (37) при продукти на други видове застраховане. Тези стойности показват, че пазарните дялове за посредничество при застраховането са също ниски.

(76)

През същите години общите пазарни дялове на първите трима конкуренти бяха 52,29 %, 51,08 % и 50,1 % съответно на пазара на продукти за животозастраховане, и 54,84 %, 52,56 % и 51,66 % съответно на пазара на продукти за други видове застраховане.

(77)

За целите на настоящото решение и без да се засяга правото в областта на конкуренцията, тези фактори следва да бъдат приети като показател за прякото излагане на конкуренция на дейността на Posta на застрахователния пазар.

IV.   ЗАКЛЮЧЕНИЯ

(78)

С оглед на факторите, разгледани в съображения от 11 до 77, условието за пряко излагане на конкуренция, определено в член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО, следва да се счита за изпълнено в Унгария за следните дейности:

а)

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;

б)

Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;

в)

Услуги за парични преводи;

г)

Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;

д)

Кредитно посредничество;

е)

Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;

ж)

Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;

з)

Посредничество при застрахователни продукти.

(79)

Тъй като условието за неограничен достъп до пазара също е изпълнено, Директива 2004/17/ЕО не следва да се прилага, когато възложителите възлагат поръчки, предназначени да позволят услугите, изброени в съображение 78, да се извършват в Унгария, както и към конкурси за проект, организирани за извършването на такава дейност в Унгария.

(80)

Финансовите услуги, извършвани от Posta, са спомагателни към пощенските услуги съгласно член 6, параграф 2, буква б) от Директива 2004/17/ЕО. Пощенските услуги, извършвани от Posta, не подлежат на това искане за освобождаване, следователно разпоредбите на Директива 2004/17/ЕО продължават да се прилагат за тях. В този контекст се припомня, че обществените поръчки, които обхващат няколко дейности, се третират в съответствие с член 9 от Директива 2004/17/ЕО. Това означава, че когато даден възложител участва в „смесена“ обществена поръчка, т.е. поръчка, използвана за подпомагане както на изпълнението на дейностите, освободени от прилагането на Директива 2004/17/ЕО, така и на дейностите, които не са освободени, следва да се обърне внимание на дейностите, за които първоначално е предназначена поръчката. В случай на такава смесена поръчка, при която основната цел е да се подпомагат пощенските дейности, се прилага разпоредбата на Директива 2004/17/ЕО. Ако обективно е невъзможно да се определи за коя дейност основно е предназначена поръчката, тя се възлага в съответствие с правилата, посочени в параграфи 2 и 3 на член 9 от Директива 2004/17/ЕО.

(81)

Настоящото решение се основава на правното и фактическото положение от юли до октомври 2011 г., определено въз основа на информацията, предоставена от Magyar Posta и от унгарския орган по конкуренцията. То може да бъде преразгледано, ако наличието на съществени промени в правното и фактическото положение означава, че условията за прилагането на член 30, параграф 1 от Директива 2004/17/ЕО вече не са изпълнени.

(82)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Консултативния комитет за обществени поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Директива 2004/17/ЕО не се прилага за договори, сключени от възложители с цел разрешаване на извършването на следните услуги в Унгария:

а)

Услуги, позволяващи внасянето на пари в брой по разплащателна сметка;

б)

Услуги, позволяващи тегления на пари в брой от разплащателна сметка;

в)

Услуги за парични преводи;

г)

Посредничество при текущи сметки и свързани с тях продукти и услуги;

д)

Кредитно посредничество;

е)

Посредничество и приемане на разплащателни карти, издадени от кредитни институции;

ж)

Посредничество при инвестиции и спестявания със специална цел от името на други;

з)

Посредничество при застрахователни продукти.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Република Унгария в съответствие с Договорите.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Michel BARNIER

Член на Комисията


(1)  ОВ L 134, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  Вж. заявлението, стр. 11.

(3)  Например: от платежните услуги, международните пощенски платежни нареждания се предлагат като услуга само в 328 пощенски клона, а посреднически услуги за платежни нареждания чрез Western Union се предоставят в 1 024 пощенски клона. От услугите, предоставяни от името на други финансови институции, чрез посредничество на Posta се предлага издаване на кредитни карти, инвестиционни облигации и определени застрахователни продукти само в 343 клона, продукти на текущи сметки на OTP Bank за клиенти на дребно се предлагат в 244 пощенски клона, а кредити за фирми се предлагат само в 45 пощенски клона.

(4)  Европейска централна банка, „Плащания и системи за сетълмент на ценни книжа на Европейския съюз: страни извън еврозоната — Унгария“ от август 2007 г.

(5)  Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО, ОВ L 319, 5.12.2007 г., стр. 1.

(6)  GfK Hungaria: „Интернет банкирането продължава да печели територия“, 3 ноември 2010 г. http://www.gfk.com/imperia/md/content/gfk_hungaria/pdf/press_h/2010/press_2010_11_03_h.pdf

(7)  ATM — съкращение за терминално устройство АТМ.

(8)  Делът на съответните пазари, изчислен спрямо общата стойност на транзакциите. Моля, вж. стр. 34 от заявлението.

(9)  Вж. стр. 32 от заявлението.

(10)  Унгарската национална банка „Няма безплатни услуги: проучване на социалните разходи за основните платежни инструменти в Унгария“ от д-р Aniko Turjan, Eva Diveki, Eva Keszy-Harmath, Gergely Koczan, Kristof Takacs, Occasional Paper бр. 93, 2011 г.

(11)  Вж. стр. 35 и 36 от заявлението.

(12)  POS — съкращение на точка на продажба.

(13)  Делът на съответните пазари, изчислен спрямо общата стойност на транзакциите. Моля вж. стр. 36 от заявлението.

(14)  Вж. стр. 35 и 36 от заявлението.

(15)  Дело и COMP /M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, стр. 3.

(16)  Дело COMP/M.4844, Fortis: ABN AMRO Assets.

(17)  Дело COMP/ M. 2225 FORTIS /ASR, стр. 3, COMP/ M.5075Vienna Insurance Group /Erste Bank Versicherungssparte, и COMP/M.5384- BNP PARIBAS/FORTIS, стр. 15.

(18)  Промяна при определени финансови продукти за клиенти физически лица и дребни предприемачи — Сектор проучване — окончателен доклад, 5 февруари 2009 г., GVH — Унгарски орган по конкуренцията. GVH направи това проучване на смяната на банката за периода 2002—2006.

(19)  Промяна при определени финансови продукти за клиенти физически лица и дребни предприемачи — Сектор проучване — окончателен доклад, 5 февруари 2009 г., GVH – Унгарски орган по конкуренцията и свързаното с него първоначално проучване „Информация и опит, свързани със смяната на банка“ обобщаващ анализ на клиентския пазар, Millward Brown, септември 2006 г.

(20)  Ipsos: Финансови услуги, обслужване на текущи сметки, Обобщение на проучването на клиентите физически лица, януари 2009 г.

(21)  Дело COMP/ M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets.

(22)  Според допълнително предоставената от заявителя информация в негово писмо от 2 септември 2011 г.

(23)  Дело COMP/M.5241, American Express/Fortis/Alpha Card.

(24)  Дело COMP/M.3894 Unicredito/HVB; COMP/M.2567 Nordbanken/Postgirot; COMP/M.3740 Barclays Bank/Foerenngssparbanken/JV, COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets, COMP/M.5241 American Express/Fortis/Alpha Card.

(25)  Отговор на GVH от 15.9.2011 г. на писмо на Комисията с искане за информация от 8.8.2011 г.

(26)  Дело COMP/M.3740, Barklays Bank/ Foereningssparbanken/JV and COMP/M.2567 Nordbanken /Postgirot

(27)  Отговор на GVH от 15.9.2011 г. на писмо на Комисията с искане за информация от 8.8.2011 г.

(28)  Дело COMP/M.3894, Unicredito/HVB, Дело COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(29)  Дело COMP/M. 2225, Fortis/ASR, COMP/M.1172, Fortis AG/Generale Bank.

(30)  Дело COMP/M. 4155, BNP Paribas/BNL.

(31)  Дело COMP:M. 4284, AXA/Winterhur, Дело COMP/M.5384 BNP Paribas/FORTIS.

(32)  Дело COMP/4047 Aviva/Ark life, Дело COMP/M.4284 Axa/Winterthur, Дело COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business.

(33)  Дело COMP/M.4284, Axa/Winterthur, Дело COMP/M.4701 Generali/PPF Insurance Business, Дело COMP/ M.2676 Sampo/Vama/IF Holding/JV.

(34)  Дело COMP/M.4284 AXA/Winterthur, Дело COMP/M.4844 Fortis/ABN AMRO Assets.

(35)  Дело COMP/M. 5075 Vienna Insurance Group/Erste Bank Versicherungssparte; COMP/M.4844 Fortis/ ABN AMRO Assets.

(36)  Пазарен дял, изчислен на базата на приходите от премии.

(37)  Вж. 36.


Top