Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0871

Решение 2011/871/ОВППС на Съвета от 19 декември 2011 година за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 35–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 129 - 147

No longer in force, Date of end of validity: 26/03/2015; отменен от 32015D0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/871/oj

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/35


РЕШЕНИЕ 2011/871/ОВППС НА СЪВЕТА

от 19 декември 2011 година

за създаване на механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите на Европейския съюз с военни последици или последици в областта на отбраната (ATHENA)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 26, параграф 2 и член 41, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На заседанието си в Хелзинки от 10 и 11 декември 1999 г. Европейският съвет постигна специална договореност, че „в доброволното сътрудничество при операциите, водени от Европейския съюз, държавите-членки трябва да бъдат готови до 2003 г. да разположат в срок от 60 дни и да поддържат поне една година военни сили до 50 000 — 60 000 души, които да могат да извършват целия обем задачи от Питърсбърг“.

(2)

На 17 юни 2002 г. Съветът одобри условията и реда за финансиране на ръководените от ЕС операции по управлението на кризи, които имат военни последици или последици в областта на отбраната.

(3)

В заключенията си от 14 май 2003 г. Съветът потвърди необходимостта от способност за бързо реагиране, особено за хуманитарни и спасителни задачи.

(4)

На заседанието си в Солун от 19 и 20 юни 2003 г. Европейският съвет приветства заключенията от заседанието на Съвета от 19 май 2003 г., които по-специално потвърдиха необходимостта от военна способност за бързо реагиране от страна на Европейския съюз.

(5)

На 22 септември 2003 г. Съветът реши, че Европейският съюз следва да проявява гъвкавост при администрирането на финансирането на общите разходи за военни операции от всякакъв мащаб, сложност или неотложност, по-специално като създаде до 1 март 2004 г. постоянен финансов механизъм, който да поеме финансирането на общите разходи за всяка бъдеща военна операция на ЕС.

(6)

На 23 февруари 2004 г. Съветът прие Решение 2004/197/ОВППС за създаване на механизъм за администриране на общите разходи на операциите на Европейския съюз с военни и отбранителни последици (1). Впоследствие решението беше изменяно и заменяно неколкократно, като последния път това стана чрез Решение 2008/975/ОВППС (2).

(7)

Европейският съюз е в състояние да провежда военни операции за бързо реагиране в съответствие с концепцията, определена от Военния комитет на ЕС. Европейският съюз е в състояние и да разполага бойни групи в съответствие със съответните концепции, определени от Военния комитет на ЕС.

(8)

Схемата за авансово финансиране е насочена преди всичко към операциите за бързо реагиране.

(9)

Одобрените от Комитета по политика и сигурност (КПС) учения на политическо и военностратегическо равнище на командването, както и структурите за контрол и процедурите относно военните операции на ЕС посредством ученията на Генералния щаб на ЕС допринасят за засилване на цялостната оперативна готовност на Съюза.

(10)

Съветът решава за всеки отделен случай дали дадена операция има военни последици или последици в областта на отбраната по смисъла на член 41, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

(11)

Съгласно член 41, параграф 2, втора алинея ДЕС държавите-членки, чиито представители в Съвета са направили официална декларация съгласно член 31, параграф 1, втора алинея от него, не се задължават да участват във финансирането на съответните операции с военни последици или последици в областта на отбраната.

(12)

В съответствие с член 5 от Протокол (№ 22) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, Дания не участва в изготвянето и осъществяването на решения и действия на Съюза, свързани с въпросите на отбраната. Дания не участва в настоящото решение и поради това не участва във финансирането на механизма.

(13)

Съгласно член 44 от Решение 2008/975/ОВППС Съветът преразгледа това решение и постигна съгласие по неговото изменение.

(14)

С цел постигане на яснота Решение 2008/975/ОВППС следва да бъде отменено и заменено с ново решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

а)

„участващи държави-членки“ означава държавите-членки на Европейския съюз с изключение на Дания;

б)

„допринасящи държави“ означава държавите-членки, които допринасят за финансирането на съответната военна операция в съответствие с член 41, параграф 2 ДЕС, както и трети държави, допринасящи за финансирането на общите разходи по тази операция съгласно споразумения между тях и Европейския съюз;

в)

„операции“ означава операции на ЕС с военни последици или последици в областта на отбраната;

г)

„военни поддържащи операции“ означава операции на Европейския съюз или части от тях, за които е взето решение от Съвета в подкрепа на трета държава или трета организация и които имат военни последици или последици в областта на отбраната, но не са под командването на Генералния щаб на Европейския съюз.

ГЛАВА 1

МЕХАНИЗЪМ

Член 2

Създаване на механизма

1.   С настоящото се създава механизъм за администриране на финансирането на общите разходи за операциите.

2.   Този механизъм се нарича АТHENА.

3.   АТHENА действа от името на участващите държави-членки или, по отношение на конкретните операции, от името на допринасящите държави.

Член 3

Юридическа правоспособност

АТHENА има необходимата юридическа правоспособност да осъществява административно управление на финансирането на операциите на ЕС с военни последици или последици в областта на отбраната, по-специално да притежава банкови сметки, да придобива, притежава или да се разпорежда със собственост, да встъпва в договори или административни договорености и да бъде страна по съдебни производства. АТHENА е с нестопанска цел.

Член 4

Координиране с трети страни

В степента, необходима за постигане на нейните задачите, и в съответствие с целите и политиките на Европейския съюз ATHENA координира дейностите си с държавите-членки, с институциите и органите на Съюза и с международни организации.

ГЛАВА 2

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Член 5

Управленски органи и персонал

1.   ATHENA се управлява, под ръководството на специален комитет, от:

а)

администратор;

б)

командващ операцията, по отношение на операцията, която командва (наричан по-нататък „командващ операцията“);

в)

счетоводител.

2.   ATHENA използва във възможно най-голяма степен съществуващите административни структури на Съюза. ATHENA използва персонал, осигурен, при необходимост, от институциите на Съюза или командирован от държавите-членки.

3.   Генералният секретар на Съвета може да предостави на администратора и на счетоводителя персонал, необходим за изпълняване на техните функции, като може да направи това въз основа на предложение от участваща държава-членка.

4.   Органите и персоналът на ATHENA се мобилизират според оперативните нужди.

Член 6

Специален комитет

1.   Създава се специален комитет, състоящ се от по един представител от всяка участваща държава-членка.

Представители на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и Комисията се канят да присъстват на заседанията на специалния комитет, без да участват в гласуването.

2.   ATHENA се ръководи от специалния комитет.

3.   Когато специалният комитет обсъжда финансирането на общите разходи по дадена операция:

а)

специалният комитет е съставен от по един представител от всяка допринасяща държава-членка;

б)

представителите на допринасящите трети държави участват в работата на специалния комитет. Те нито участват, нито присъстват при гласуването;

в)

командващият операцията или негов представител участва в работата на специалния комитет, без да участва в гласуването.

4.   Председателството на Съвета свиква и председателства заседанията на специалния комитет. Администраторът осигурява секретариата на специалния комитет. Той съставя протокол с резултатите от обсъжданията в комитета. Той не взема участие в гласуването.

5.   Счетоводителят участва в работата на специалния комитет при необходимост, без да участва в гласуването.

6.   Председателството свиква специалния комитет в рамките най-много на 15 дни по искане на участваща държава-членка, на администратора или на командващия операцията.

7.   Администраторът уведомява по подходящ начин специалния комитет относно всяка претенция или спор, засягащ ATHENA.

8.   Специалният комитет приема решения с единодушие на членовете си, като се съобразява съставът, определен в параграфи 1 и 3. Неговите решения са задължителни.

9.   Специалният комитет одобрява всички бюджети, като взема предвид съответните референтни суми, и като цяло упражнява правомощията по настоящото решение.

10.   Администраторът, командващият операцията и счетоводителят предоставят на специалния комитет информация, както е предвидено в настоящото решение.

11.   Текстът на актовете, одобрени от специалния комитет съгласно настоящото решение, се подписва в момента на одобряването им от председателя на специалния комитет и от администратора.

Член 7

Администратор

1.   След като уведоми специалния комитет, генералният секретар на Съвета назначава администратор и поне един заместник-администратор за срок от три години.

2.   Администраторът изпълнява своите функции от името на ATHENA.

3.   Администраторът:

а)

съставя и представя на специалния комитет проектобюджетите. Разходната част за всяка операция от проектобюджета се съставя въз основа на предложение от командващия операцията;

б)

приема бюджетите след тяхното одобряване от специалния комитет;

в)

е разпоредител с бюджетните кредити по отношение на приходите, общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, и общите оперативни разходи, направени извън активната фаза на операцията;

г)

по отношение на приходите, изпълнява финансовите споразумения, постигнати с трети лица във връзка с финансирането на общите разходи на военните операции на ЕС;

д)

открива една или повече банкови сметки от името на ATHENA.

4.   Администраторът осигурява спазването на правилата, установени с настоящото решение, и изпълнението на решенията на специалния комитет.

5.   На администратора се предоставят правомощия да предприема мерките, които счита за необходими за изпълнението на разходите, финансирани чрез ATHENA. Той информира за това специалния комитет.

6.   Администраторът координира работата по финансовите въпроси, свързани с военните операции на ЕС. По тези въпроси той е лицето за контакт с националните администрации, а при нужда и с международните организации.

7.   Администраторът се отчита пред специалния комитет.

Член 8

Командващ операцията

1.   Командващият операцията изпълнява от името на ATHENA функциите си по финансирането на общите разходи на операцията, която командва.

2.   За операцията, която командва, командващият операцията:

а)

изпраща на администратора предложенията си за раздел „Разходи — общи оперативни разходи“ от проектобюджетите;

б)

в качеството си на разпоредител с бюджетните кредити изпълнява бюджетните кредити, свързани с общите оперативни разходи и разходите съгласно член 28; осигурява ръководството на всяко лице, участващо в изпълнението на тези бюджетни кредити, включително по отношение на предварителното финансиране; може да възлага договори и да встъпва в договори от името на ATHENA; открива банкова сметка от името на ATHENA за операцията, която командва.

3.   За операцията, която командва, командващият операцията е упълномощен да предприема всички мерки, които счита за нужни за изпълнението на разходите, финансирани чрез ATHENA. Той уведомява администратора и специалния комитет за това.

4.   Командващият операцията използва счетоводната система и системата за управление на активите, осигурени от ATHENA, освен в надлежно обосновани случаи, одобрени от специалния комитет по предложение на администратора. Администраторът предварително уведомява специалния комитет, когато смята, че са налице такива случаи.

Член 9

Счетоводител

1.   Генералният секретар на Съвета назначава счетоводител и поне един заместник-счетоводител за срок от три години.

2.   Счетоводителят изпълнява задълженията си от името на ATHENA.

3.   Счетоводителят отговаря за:

а)

правилното извършване на плащанията, събирането на приходите и на установените вземания;

б)

изготвянето на финансовите отчети за ATHENA, а след завършване на всяка операция — на отчетите за нея;

в)

подпомагането на администратора, когато той представя на специалния комитет за одобрение годишните счетоводни отчети или счетоводните отчети за дадена операция;

г)

воденето на счетоводната отчетност на ATHENA;

д)

определянето на правилата и методите за водене на счетоводството и на сметкоплана;

е)

създаването и утвърждаването на счетоводните системи за приходите и, когато е необходимо, утвърждаването на системите, създадени от разпоредителя с бюджетни кредити, за предоставяне или обосноваване на счетоводна информация;

ж)

съхраняването на оправдателните документи;

з)

управлението на средствата съвместно с администратора.

4.   Администраторът и командващият операцията предоставят на счетоводителя цялата информация, необходима за изготвянето на отчетите, които дават точна представа за активите на ATHENA и изпълнението на администрирания от ATHENA бюджет. Те гарантират неговата надеждност.

5.   Счетоводителят се отчита пред специалния комитет.

Член 10

Общи разпоредби, приложими за администратора, счетоводителя и персонала на ATHENA

1.   Функциите на администратора или заместник-администратора, от една страна, и на счетоводителя или заместник-счетоводителя, от друга страна, са взаимно несъвместими.

2.   Всеки заместник-администратор действа под ръководството на администратора. Всеки заместник-счетоводител действа под ръководството на счетоводителя.

3.   Заместник-администраторът замества администратора при отсъствие. Заместник-счетоводителят замества счетоводителя при отсъствие.

4.   При изпълнение на функциите си от името на ATHENA длъжностните лица и останалите служители на Европейския съюз остават подчинени на приложимите за тях правила и разпоредби.

5.   Персоналът, предоставен на ATHENA от държавите-членки, се подчинява на същите правила като правилата, посочени в решението на Съвета относно правилата, приложими към командированите национални експерти, и на разпоредбите, договорени между техните национални администрации и съответната институция на Съюза или ATHENA.

6.   Преди назначаването си членовете на персонала на ATHENA трябва да са получили разрешение за достъп до класифицирана информация най-малко до ниво „SECRET UE“ от Съвета или равностойно разрешение за достъп до класифицирана информация от държава-членка.

7.   Администраторът може да преговаря и да встъпва в договорености с държавите-членки или с институциите на Съюза за предварително определяне на онази част от персонала, която при нужда би могла да бъде незабавно предоставена на ATHENA.

ГЛАВА 3

АДМИНИСТРАТИВНИ ДОГОВОРЕНОСТИ И РАМКОВИ ДОГОВОРИ

Член 11

Административни договорености и рамкови договори

1.   С държави-членки, институции и органи на Съюза, трети държави и международни организации могат да бъдат постигани административни договорености с цел да се улесни възлагането на обществени поръчки и/или финансовите аспекти на взаимното подпомагане при провеждането на операции по икономически най-целесъобразен начин.

2.   Тези договорености:

а)

са предмет на консултация със специалния комитет, когато се сключват с държави-членки, институции или органи на Съюза;

б)

се представят за одобрение от специалния комитет, когато се сключват с трети държави или международни организации.

3.   Тези договорености се подписват от администратора или, когато е необходимо, от съответния командващ операцията, действащи от името на ATHENA, и от компетентните административни органи на другите страни, посочени в параграф 1.

4.   С цел да се улесни възлагането на обществени поръчки по икономически най-целесъобразен начин могат да се сключват рамкови договори. Преди да бъдат подписани от администратора, тези договори се представят за одобрение на специалния комитет и се предоставят на държавите-членки и на командващите операциите, в случай че поискат да ги използват. Тази разпоредба не налага на държавите-членки задължение да използват или предоставят стоки или услуги въз основа на рамков договор.

Член 12

Постоянни и ad hoc административни договорености относно реда и условията за заплащане на вноските на трети държави

1.   В рамките на споразуменията, сключени между Европейския съюз и трети държави, посочени от Съвета като потенциални участници в операциите на ЕС или като участници в определена операция на ЕС, администраторът договаря с тези трети държави съответно постоянни или ad hoc административни договорености. Тези договорености са под формата на размяна на писма между ATHENA и компетентните административни служби на съответните трети държави, в които се определят условията, необходими за улесняване на бързото заплащане на вноските.

2.   До сключване на договореностите по параграф 1 администраторът може да вземе необходимите мерки за улесняване на плащанията от допринасящите трети държави.

3.   Администраторът уведомява предварително специалния комитет за предвижданите договорености, посочени в параграф 1, преди подписването им от името на ATHENA.

4.   При предприемането на дадена военна операция от Съюза администраторът изпълнява, за стойността на определените от Съвета вноски, споразуменията с третите държави, допринасящи към операцията.

ГЛАВА 4

БАНКОВИ СМЕТКИ

Член 13

Откриване и цел

1.   Банковите сметки се откриват в евро в първокласна финансова институция, чието главно управление се намира на територията на държава-членка, под формата на текуща или краткосрочна сметка в евро. В надлежно обосновани случаи и след одобрението на администратора могат да се откриват сметки във финансови институции, чието главно управление е извън територията на държавите-членки.

2.   В надлежно обосновани случаи могат да се откриват сметки във валута, различна от евро.

3.   Вноските на допринасящите държави се плащат по тези банкови сметки. Тези сметки се използват за заплащане на разходите, администрирани от ATHENA, и за плащане на необходимия аванс на командващия операцията за изпълнение на разходите, свързани с общите разходи на военната операция.

Член 14

Управление на средствата

1.   За всяко плащане от сметката на ATHENA са необходими едновременно подписите на администратора или заместник-администратора, от една страна, и на счетоводителя или заместник-счетоводителя, от друга страна.

2.   Не се разрешава овърдрафт по тези банкови сметки.

ГЛАВА 5

ОБЩИ РАЗХОДИ

Член 15

Определение за общи разходи и срокове за допускане

1.   Общите разходи, изброени в приложение I, са за сметка на ATHENA, независимо кога са направени. При вписването им в статия от бюджета относно операцията, с която са най-тясно свързани, те се разглеждат като оперативни разходи за съответната операция. В противен случай те се разглеждат като общи разходи, направени във връзка с подготовката на операциите или след тяхното провеждане.

2.   Освен това ATHENA поема общите оперативни разходи, изброени в приложение II, за периода от одобряването на концепцията за управление на кризи за съответната операция до назначаването на командващия операцията. При особени обстоятелства специалният комитет може да промени периода, през който тези разходи се поемат от ATHENA, след консултация с КПС.

3.   По време на активната фаза на дадена операция, която тече от датата на назначаване на командващия операцията до датата, на която щабът на операцията прекрати дейността си, ATHENA поема следните оперативни общи разходи:

а)

общите разходи, посочени в част А от приложение III;

б)

общите разходи, посочени в част Б от приложение III, ако Съветът вземе решение за това;

в)

общите разходи, посочени в част В от приложение III, по искане на командващия операцията и с одобрение от специалния комитет.

4.   По време на активната фаза на дадена военна поддържаща акция, съгласно определеното на Съвета, ATHENA поема като общи оперативни разходи общите разходи, определени от Съвета за всеки отделен случай съгласно приложение III.

5.   Общите оперативни разходи по дадена операция включват и разходите, необходими за нейното окончателно приключване, изброени в приложение IV.

Операцията е окончателно приключена, когато оборудването и инфраструктурата, съвместно финансирани за операцията, са достигнали крайното си местоназначение и средствата от сметките за операцията са били одобрени.

6.   Не могат да се считат за общи разходи разноски, направени за покриването на разходи, които във всички случаи биха били поети от една или повече от допринасящите държави, от институция на Съюза или от международна организация, независимо от организирането на дадена операция.

7.   Специалният комитет може да вземе решение във всеки отделен случай да признае, с оглед на конкретните обстоятелства, за общи разходи по дадена операция по време на активната фаза определени допълнителни разходи извън посочените в част Б от приложение III.

8.   Ако в рамките на специалния комитет не може да се постигне единодушие, то той, по инициатива на председателството, може да отнесе този въпрос за разглеждане от Съвета.

Член 16

Учения

1.   Общите разходи за ученията на Европейския съюз се финансират чрез ATHENA, съобразно правила и процедури, подобни на прилагащите се за операциите, за които допринасят всички участващи държави-членки.

2.   Тези общи разходи се състоят, първо, от допълнителните разходи за разгърнатите или постоянни щабове и, второ, от допълнителните разходи, направени във връзка с ползването от страна на ЕС на общите активи и възможности на НАТО, предоставени за дадено учение.

3.   Общите разходи за ученията не включват разходите, свързани със:

а)

придобиване на трайни материални активи, включително свързаните със сгради, инфраструктура и оборудване;

б)

планирането и подготвителната фаза на ученията, освен ако не са били одобрени от специалния комитет;

в)

транспорта, казармите и настаняването на въоръжените сили.

Член 17

Референтна сума

Всяко решение на Съвета, с което Съветът решава да създаде или да удължи срока на военна операция на Съюза, съдържа референтна сума за общите разходи на тази операция. Администраторът, с подкрепата, по-специално, на военния личен състав на Съюза и, в случай че е встъпил в длъжност — на командващия операцията, преценява сумата, считана за необходима за покриване на общите разходи на операцията за планирания период. Чрез председателството администраторът предлага тази сума на органа на Съвета, отговарящ за разглеждането на проекта за решение. Членовете на специалния комитет се канят на обсъжданията на този орган във връзка с референтната сума.

ГЛАВА 6

БЮДЖЕТ

Член 18

Бюджетни принципи

1.   Бюджетът, съставен в евро, е актът, с който за всяка финансова година се предвиждат и разрешават приходите и разходите, свързани с общите разходи, администрирани от ATHENA.

2.   Всички разходи се свързват с определена операция с изключение на разходите, изброени в приложение I.

3.   Вписаните в бюджета кредити се разрешават за срок от една финансова година, която започва да тече на 1 януари и приключва на 31 декември същата година.

4.   Бюджетните приходи и разходи трябва да бъдат балансирани.

5.   Приходите и разходите, свързани с общите разходи, може да бъдат изпълнени само чрез вписване в съответния бюджетен ред и в рамките на бюджетните кредити, определени в него, освен в случаите съгласно член 32, параграф 5.

Член 19

Годишен бюджет

1.   Всяка година администраторът съставя проектобюджет за следващата финансова година с помощта на всеки командващ операция за съответната операция.

2.   Проектът включва:

а)

бюджетните кредити, счетени за необходими за покриване на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите;

б)

бюджетните кредити, счетени за необходими за покриване на общите оперативни разходи за продължаващите или планираните операции, включително, когато е необходимо, за възстановяване на общите разходи, които са били предварително финансирани от дадена държава-членка или трета страна;

в)

временните бюджетни кредити, посочени в член 26;

г)

разчет на приходите, необходими за покриване на разходите.

3.   Бюджетните кредити за поети задължения и бюджетните кредити за плащания се класифицират в дялове и глави, като разходите се обединяват по вид или цел и, ако е необходимо, се подразделят в статии. В проектобюджета се включват подробни коментари към отделните глави или статии. За всяка операция има отделен дял. Един от дяловете е за общата част на бюджета и включва общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите.

4.   Всеки дял може да включва глава, озаглавена „Временни бюджетни кредити“. Тези бюджетни кредити се вписват в тази глава при несигурност, за която има сериозни основания, относно размера на необходимите бюджетни кредити или възможността на изпълнение на вписаните кредити.

5.   Приходите се състоят от:

а)

вноски, платими от участващите и допринасящите държави-членки и, когато е целесъобразно, от трети допринасящи държави;

б)

други приходи, подразделени по дялове, включително получените лихви, приходите от продажби и бюджетния излишък от предходната финансова година, след като е бил определен от специалния комитет.

6.   Администраторът предлага проектобюджета на специалния комитет най-късно до 31 октомври. Специалният комитет одобрява проектобюджета в срок до 31 декември. Администраторът приема одобрения бюджет и уведомява участващите държави-членки и допринасящите трети държави.

Член 20

Коригиращи бюджети

1.   В случай на непреодолими, изключителни или непредвидими обстоятелства, включително когато дадена операция започне в хода на финансовата година, администраторът предлага проект за коригиращ бюджет. Проектът за коригиращ бюджет се изготвя, предлага, одобрява и приема и уведомяването се извършва съгласно процедурата, приложима към годишния бюджет. Специалният комитет го обсъжда, като взема предвид неговата неотложност.

2.   Когато този проект за коригиращ бюджет е в резултат на започването на нова операция или на промени в бюджета на текуща операция, администраторът уведомява специалния комитет за общата сума на разходите, предвидени за тази операция. Ако тези разходи съществено надвишават съответната референтна сума, специалният комитет може да поиска от одобрението на Съвета.

3.   Проектът за коригиращ бюджет в резултат на започването на нова операция се представя на специалния комитет в срок от 4 месеца след одобряването на референтната сума, освен ако специалният комитет не вземе решение за по-дълъг срок.

Член 21

Прехвърляния

1.   Администраторът, когато е целесъобразно — по предложение на командващия операцията, може да прави прехвърляния на бюджетни кредити. Доколкото неотложността на ситуацията позволява това, администраторът уведомява специалния комитет за своето намерение най-малко една седмица предварително. Въпреки това предварителното одобрение на специалния комитет е необходимо, когато:

а)

планираното прехвърляне ще измени общия размер на бюджетните кредити, предвидени за дадена операция;

или

б)

планираните прехвърляния между главите през съответната финансова година надхвърлят 10 % от бюджетните кредити, вписани в главата, от която се теглят кредитите, според указаното в приетия бюджет за съответната финансова година, на датата, на която е направено предложението за прехвърляне.

2.   Когато командващият операцията счете това за необходимо за правилното протичане на операцията, в трите месеца след датата на започване на операцията той може да прави прехвърляния на бюджетни кредити, предназначени за операцията, между статиите и между главите от раздела „Общи оперативни разходи“ на бюджета. Той уведомява администратора и специалния комитет за това.

Член 22

Пренасяне на бюджетни кредити

1.   По принцип бюджетните кредити, предназначени за покриване на общи разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, които не са усвоени, се отменят в края на финансовата година, освен ако в параграф 2 не е предвидено друго.

2.   Бюджетните кредити, предназначени за покриване на разходите за съхраняване на материалите и оборудването, администрирани от ATHENA, могат да бъдат пренесени веднъж към следващата финансова година, ако до 31 декември на текущата финансова година е бил поет ангажимент в този смисъл. Бюджетните кредити, предназначени за покриване на общите оперативни разходи, могат да бъдат пренесени, ако са необходими за операция, която не е напълно приключена.

3.   Администраторът представя на специалния комитет предложения за пренасяне на бюджетни кредити, за които не са поети задължения от предходната финансова година, до 15 февруари. Тези предложения се смятат за одобрени, освен ако специалният комитет не реши друго до 15 март.

4.   Бюджетните кредити за поети задължения от предишната финансова година се пренасят, а администраторът уведомява специалния комитет за това до 15 февруари.

Член 23

Предварително изпълнение

След приемане на годишния бюджет бюджетните кредити могат да се използват за покриване на задълженията и плащанията, доколкото това е оперативно необходимо.

ГЛАВА 7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Член 24

Определяне на вноските

1.   Бюджетните кредити за плащания, предназначени за покриване на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, които не се покриват от различните приходи, се финансират от вноски на участващите държави-членки.

2.   Бюджетните кредити за плащания, предназначени за покриване на общите оперативни разходи за дадена операция, се покриват от вноски на допринасящите държави.

3.   Вноските, платими от допринасящите държави-членки за дадена операция, са равни на сумата на бюджетните кредити за плащания, вписани в бюджета и предназначени за покриване на общите оперативни разходи за съответната операция, след приспадане на вноските, платими за същата операция от допринасящите трети държави съгласно член 12.

4.   Разбивката на вноските между държавите-членки, от които се изисква участие под формата на вноски, се определя съгласно размера на брутния национален продукт, определен в член 41, параграф 2 ДЕС, и в съответствие с Решение 2007/436/ЕО, Евратом на Съвета от 7 юни 2007 г. относно системата на собствените ресурси на Европейските общности (3) или всяко друго решение на Съвета, което го заменя.

5.   Данните за изчисляване на вноските са данните, вписани в колоната „БНД собствени ресурси“ от таблицата „Резюме на финансирането от общия бюджет по вид на собствените ресурси и по държава-членка“, приложена към последния общ бюджет, приет от Съюза. Вноската на всяка държава-членка, която дължи такава, е пропорционална на дела на брутния национален доход (БНД) на тази държава-членка в общия сбор от БНД на държавите-членки, които дължат вноски.

Член 25

График за плащане на вноските

1.   Когато Съветът е приел референтна сума за военна операция на ЕС, допринасящите държави-членки плащат своите вноски в размер на 30 % от референтната сума, освен ако Съветът не вземе решение за друг размер. Администраторът отправя покани за вноски в зависимост от оперативните нужди за операцията до договореното равнище.

2.   По предложение на администратора специалният комитет може да реши, че преди приемането на коригиращ бюджет за операцията ще бъдат поискани допълнителни вноски. Специалният комитет може да реши да отнесе въпроса до компетентните подготвителни органи на Съвета.

3.   Когато за определена операция е приет коригиращ бюджет, държавите-членки заплащат остатъка от вноските, които дължат за тази операция съгласно член 24. Въпреки това, когато се предвижда операцията да продължи повече от шест месеца в рамките на една финансова година, остатъкът от дължимите суми се изплаща на два транша. В такива случаи първият транш се плаща в срок от 60 дни след началото на операцията; вторият транш се плаща в срок, определен от специалния комитет по предложение на администратора, като се отчитат оперативните нужди. Специалният комитет може да се отклони от разпоредбите на настоящия параграф.

4.   Администраторът отправя съответните покани за вноски с писмо до националните администрации, чиито данни са му били съобщени, при:

а)

одобрението на проектобюджета за финансовата година от специалния комитет съгласно член 19. Първата покана за вноски покрива оперативните нужди за осем месеца. Втората покана за вноски покрива салдото от вноските, като се взема предвид салдото на бюджетния излишък от предходната година, ако специалният комитет е взел решение това салдо да бъде включено в бюджета за текущата година, след като е било получено одитното становище,

б)

приемането на референтната сума съгласно предвиденото в член 25, параграф 1, или

в)

одобрението на коригиращ бюджет съгласно предвиденото в член 20.

5.   Без да се засягат останалите разпоредби на настоящото решение, вноските се плащат в 30-дневен срок след отправянето на съответната покана за вноски, с изключение на първата покана за вноски в бюджета за нова финансова година, когато срокът за плащане е 40 дни след отправянето на съответната покана за вноски.

6.   Всяка допринасяща държава заплаща банковите такси, свързани с плащането на нейната вноска.

7.   Администраторът потвърждава получаването на вноските.

Член 26

Авансово финансиране

1.   При военна операция на Европейския съюз за бързо реагиране допринасящите държави-членки дължат вноски на нивото на референтната сума. Без да се засяга член 25, параграф 3, плащанията се извършват съгласно предвиденото по-долу.

2.   За целите на авансовото финансиране на военни операции на ЕС за бързо реагиране участващите държави-членки:

а)

изплащат предсрочно вноските за ATHENA, или;

б)

когато Съветът вземе решение за провеждане на военна операция на ЕС за бързо реагиране, за чието финансиране те допринасят, в петдневен срок след отправянето на поканата плащат вноската си за общите разходи за операцията на равнището на референтната сума, освен ако Съветът не реши друго.

3.   За посочените по-горе цели специалният комитет, съставен от по един представител на всяка държава-членка, която плаща вноската си предсрочно, въвежда временни бюджетни кредити в определен дял от бюджета. Тези временни бюджетни кредити се покриват от вноски, платими от държавите-членки, които плащат вноската си предсрочно, в 90-дневен срок от отправянето на поканата за тези вноски.

4.   Всички временни бюджетни кредити, посочени в параграф 3 и използвани за определена операция, се попълват в 90-дневен срок от отправянето на поканата.

5.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1, всяка държава-членка, която плаща вноската си предсрочно, може при определени обстоятелства да упълномощи администратора да използва предсрочно платената от нея вноска за операция, в която тя участва, различна от операция за бързо реагиране. Предсрочно платената вноска се възстановява от съответната държава-членка в 90-дневен срок от отправянето на поканата.

6.   Когато за дадена операция, различна от операция за бързо реагиране, са необходими средства, преди да са получени достатъчно вноски за тази операция:

а)

за покриване на вноските, дължими за дадената операция, могат да се използват до 75 % от предсрочно платените вноски от държавите-членки, които допринасят за финансирането на тази операция, след одобрение от държавите-членки, които плащат вноската си предсрочно. Предсрочно платените вноски се възстановяват от държавите-членки, които плащат вноската си предсрочно, в 90-дневен срок от отправянето на поканата;

б)

в случая по буква а) от настоящия параграф вноските, дължими за операцията съгласно член 25, параграф 1 от държавите-членки, които не са платили вноската си предсрочно, се изплащат, след одобрение от съответните държави-членки, в срок от пет дни след отправянето на поканата от администратора.

7.   Независимо от член 32, параграф 3 командващият операцията може да поема задължения и да извършва плащания с предоставените му средства.

8.   Всяка държава-членка може да промени избора си като уведоми администратора най-малко три месеца предварително.

9.   Лихвите, получени в резултат на авансовото финансиране, се разпределят на годишна база между държавите-членки, които са платили вноската си предсрочно, и се добавят към техните временни бюджетни кредити. Сумите се съобщават на тези държави-членки в рамките на ежегодната процедура по одобрение на бюджета.

Член 27

Възстановяване на предварителното финансиране

1.   Всяка държава-членка, трета държава или, в зависимост от случая, международна организация, оправомощена от Съвета да финансира предварително част от общите разходи по дадена операция, може да получи тази сума обратно от ATHENA, като подаде за целта искане, придружено с необходимите документи и адресирано до администратора, най-късно два месеца след датата на завършване на съответната операция.

2.   Искането за възстановяване не може да бъде уважено, ако не е одобрено от командващия операцията, при условие че той все още изпълнява тази длъжност, и от администратора.

3.   При одобряване на искането за възстановяване, представено от допринасяща държава, сумата може да се приспадне при следващата покана за вноски, отправена към тази държава от администратора.

4.   Ако при одобряването на искането не се планира отправяне на покана за вноски или ако одобреното искане за възстановяване на сума би надхвърлило очаквания размер на вноската, администраторът изплаща подлежащата на възстановяване сума в рамките на 30 дни, като взема предвид паричния поток на ATHENA и необходимата сума за финансиране на общите разходи по съответната операция.

5.   Възстановяването се дължи в съответствие с настоящото решение, дори и операцията да бъде отменена.

6.   Възстановяването включва лихвата, получена в резултат на предварителното финансиране.

Член 28

Управление от ATHENA на разходите, които не се включват в общите разходи

1.   По предложение на администратора, представено със съдействието на командващия операцията, или на държава-членка специалният комитет може да реши да повери на ATHENA административното управление на някои разходи във връзка с дадена операция (наричани по-нататък „разходи, поети на национално равнище“), макар и за тях да продължава да отговаря съответната държава-членка.

2.   В решението си специалният комитет може да упълномощи командващия операцията да сключи от името на държавите-членки, участващи в операцията, и когато е необходимо — от името на трети страни, договори за получаването на услугите и стоките, които се финансират чрез разходи, поети на национално равнище.

3.   В решението на специалния комитет се определят начините за предварително финансиране на разходите, поети на национално равнище.

4.   ATHENA води счетоводство за поверените ѝ разходи, поети на национално равнище и направени от всяка държава-членка и, когато е целесъобразно — от трети страни. Ежемесечно ATHENA изпраща на всяка държава-членка и, когато е необходимо — на посочените трети страни, отчет на разходите, поети или направени от нея или от нейния персонал през предходния месец, и отправя покана за осигуряване на необходимите средства за заплащане на тези разходи. Държавите-членки и, когато е необходимо — третите страни, заплащат на ATHENA поисканите суми в срок от 30 дни след отправяне на поканата за осигуряване на средствата.

Член 29

Лихви за забава

1.   Ако някоя държава не изпълни финансовите си задължения, по аналогия се прилагат правилата на Съюза за лихвите за забава, определени в член 71 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4), във връзка с плащането на вноските в бюджета на ЕС.

2.   Когато плащането закъснее с не повече от десет дни, не се начислява лихва. Когато плащането закъснее с повече от десет дни, лихвите се начисляват за целия период на забавата.

ГЛАВА 8

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ

Член 30

Принципи

1.   Предоставените на ATHENA бюджетни кредити се използват в съответствие с принципите на добро финансово управление, т.е. на икономичност, ефективност и ефикасност.

2.   Разпоредителите с бюджетни кредити отговарят за изпълнение на приходите и разходите на ATHENA в съответствие с принципите на добро финансово управление и за да се гарантира спазването на изискванията за законност и правомерност. За изпълнението на разходите разпоредителите с бюджетни кредити поемат бюджетни и правни задължения, утвърждават разходи и разрешават плащания и извършват предварителните действия за изпълнението на бюджетните кредити. Всеки разпоредител с бюджетни кредити може да делегира изпълнението на задълженията си с решение, в което се определя:

а)

персонал, който е на подходящо ниво за подобно делегиране;

б)

обхвата на предоставените правомощия;

в)

възможността оправомощените лица за вторично делегиране на правомощията.

3.   Изпълнението на бюджетните кредити се осигурява на принципа на разделяне на функциите на разпоредителя с бюджетни кредити от тези на счетоводителя. Функциите на разпоредителя с бюджетни кредити и на счетоводителя са несъвместими помежду си. За всяко плащане от средствата, управлявани от ATHENA, са необходими едновременно подписите на разпоредителя с бюджетни кредити и на счетоводителя.

4.   Без да се засяга настоящото решение, когато изпълнението на общите разходи е възложено на държава-членка, институция на Съюза или, ако е необходимо — на международна организация, то тази държава, институция или организация прилага правилата, приложими към изпълнението на нейните собствени разходи. Когато администраторът изпълнява пряко разходите, той спазва правилата, приложими към изпълнението на раздел „Съвет“ от общия бюджет на Европейския съюз.

5.   Въпреки това администраторът може да представи на председателството основа за предложение до Съвета или до специалния комитет относно правилата за изпълнение на общите разходи.

6.   Специалният комитет може да одобри правила за изпълнение на общите разходи, които се отклоняват от параграф 4.

Член 31

Общи разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, или които не са свързани пряко с конкретна операция

Администраторът изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, както и на общите разходи, които не могат да бъдат свързани пряко с конкретна операция.

Член 32

Общи оперативни разходи

1.   Командващият операцията изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на общите оперативни разходи по операцията, която командва. Независимо от това администраторът изпълнява задълженията на разпоредител с бюджетни кредити по отношение на общите оперативни разходи, направени по време на подготвителната фаза на дадена операция, които се изпълняват пряко чрез ATHENA или са свързани с операцията след края на нейната активна фаза.

2.   Сумите, необходими за изпълнение на разходите по дадена операция, се прехвърлят от администратора от банковата сметка на ATHENA към командващия операцията, по негово искане, в банкова сметка, открита от името на ATHENA, чиито данни са предоставени от командващия операцията.

3.   Чрез дерогация от член 18, параграф 5, приемането на референтна сума дава правото на администратора и на командващия операцията, всеки в собствената си област на компетентност, да поеме и заплати разходите за съответната операция в размер до дела от референтната сума, одобрен съгласно член 25, параграф 1, освен ако Съветът не вземе решение за по-голям размер на задълженията.

Въз основа на предложение на администратора или на командващия операцията и като вземе предвид оперативната необходимост и неотложност, специалният комитет може да разреши поемането и — по целесъобразност — плащането на допълнителни разходи. Специалният комитет може да реши да препрати въпроса чрез председателството на компетентните подготвителни органи на Съвета, освен ако оперативните обстоятелства не наложат друго. Настоящата дерогация не се прилага, считано от датата на приемане на бюджета за съответната операция.

4.   За периода до приемането на бюджета за дадена операция администраторът и командващият операцията или негов представител докладват на специалния комитет всеки месец, като всеки докладва по засягащите го въпроси във връзка с разходите, които са допустими като общи разходи по тази операция. Специалният комитет, по предложение на администратора, на командващия операцията или на държава-членка, може да дава насоки за изпълнение на разходите през този период.

5.   Чрез дерогация от член 18, параграф 5, в случай на непосредствена опасност за живота на персонала, участващ във военна операция на ЕС, командващият операцията може да изпълни разходите, необходими за запазване живота на членовете на този персонал, които надвишават вписаните в бюджета кредити. Той уведомява за това администратора и специалния комитет възможно най-скоро. В тези случаи администраторът, в тясна връзка с командващия операцията, предлага необходимите прехвърляния за финансиране на непредвидените разходи. Ако не е възможно да се осигури достатъчно финансиране за тези разходи посредством прехвърляне, администраторът предлага коригиращ бюджет.

ГЛАВА 9

КРАЙНО МЕСТОНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪВМЕСТНО ФИНАНСИРАНИТЕ ОБОРУДВАНЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

Член 33

Оборудване и инфраструктура

1.   С оглед окончателното приключване на операцията, която е командвал, командващият операцията предлага крайно местоназначение за оборудването и инфраструктурата, финансирани съвместно за целите на тази операция. Той предлага на специалния комитет съответната подходяща степен на амортизация.

2.   Администраторът управлява оборудването и инфраструктурата, оставащи след края на активната фаза на операцията, с оглед, ако е необходимо, за тях да се намери крайно местоназначение. Той предлага на специалния комитет съответната подходяща степен на амортизация.

3.   Степента на амортизация на оборудването, инфраструктурата и останалите активи се одобрява от специалния комитет при първа възможност.

4.   Крайното местоназначение на съвместно финансираните оборудване и инфраструктура се одобрява от специалния комитет, като се вземат предвид оперативните нужди и финансови критерии. Крайното местоназначение може да бъде, както следва:

а)

за инфраструктура — продажба или прехвърляне чрез ATHENA на приемащата държава, на държава-членка или на трета страна;

б)

за оборудване — продажба чрез ATHENA на държава-членка, на приемащата държава или на трета страна, или неговото съхранение и поддръжка от ATHENA, от държава-членка или от съответната трета страна с цел използване в следваща операция.

5.   При продажба оборудването и инфраструктурата се продават на пазарната им цена или, ако пазарната цена не може да бъде определена, на справедлива и разумна цена, като се вземат предвид конкретните условия на място.

6.   Продажбата или прехвърлянето на приемащата или на трета страна се осъществява съобразно съответните действащи правила за сигурност.

7.   Когато се вземе решение ATHENA да запази оборудването, финансирано съвместно за целите на дадена операция, допринасящите държави-членки могат да поискат финансова компенсация от другите участващи държави-членки. Специалният комитет, съставен от представители на всички участващи държави-членки, взема съответните решения по предложение на администратора.

ГЛАВА 10

СЧЕТОВОДСТВО И ИНВЕНТАРИ

Член 34

Осчетоводяване на общите оперативни разходи

Командващият операцията води счетоводството на прехвърлянията, получени от ATHENA, на разходите, за които е поел задължение, и на направените плащания и получените приходи, както и инвентарна книга на движимата собственост, финансирана от бюджета на ATHENA и използвана за операцията, която той командва.

Член 35

Консолидирано счетоводство

1.   Счетоводителят води счетоводство за поисканите вноски и направените прехвърляния. Той също така съставя счетоводен отчет за общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, както и за оперативните разходи и приходи, за които администраторът носи пряка отговорност.

2.   Счетоводителят съставя консолидирания счетоводен отчет за приходите и разходите на ATHENA. Всеки командващ операция му изпраща счетоводен отчет за разходите, за които е поел задължение, за направените плащания и за получените приходи.

ГЛАВА 11

ОДИТ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ ОТЧЕТИ

Член 36

Редовни отчети до специалния комитет

На всеки три месеца администраторът представя на специалния комитет отчет за изпълнението на приходите и разходите от началото на финансовата година. За тази цел всеки командващ операция представя на администратора отчет за общите оперативни разходи за операцията, която командва.

Член 37

Условия за извършване на проверки

1.   Лицата, отговарящи за одита на приходите и разходите на ATHENA, трябва преди изпълнението на задачата си да са получили разрешение за достъп до класифицирана информация най-малко до ниво „SECRET UE“ на Съвета или равностойно разрешение за достъп до класифицирана информация от държава-членка или от НАТО, в зависимост от случая. Тези лица гарантират, че ще спазват поверителността на информацията и ще пазят в тайна данните, които са узнали по време на одита, в съответствие с правилата, приложими към тази информация или данни.

2.   Лицата, отговарящи за одита на приходите и разходите на ATHENA, получават, без да отправят предварително предупреждение, незабавен достъп до документите и съдържанието на всички материални носители на данни, свързани с приходите и разходите, както и до помещенията, където се съхраняват тези документи и материални носители. Те могат да правят копия. Лицата, участвали в изпълнението на приходите и разходите на ATHENA, оказват на администратора и на лицата, отговарящи за одита на тези приходи и разходи, необходимата помощ за изпълнение на тяхната задача.

Член 38

Външен одит на счетоводните отчети

1.   Когато изпълнението на разходите на ATHENA е възложено на държава-членка, на институция на Съюза или на международна организация, то тази държава, институция или организация спазва правилата, които са приложими към извършването на одит на собствените ѝ разходи.

2.   Независимо от това, администраторът или лицата, определени от него, могат по всяко време да направят одит на общите разходи на ATHENA, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, или на общите оперативни разходи по дадена операция. Освен това специалният комитет, по предложение на администратора или на държава-членка, може по всяко време да назначи външни одитори, чиито задачи и условия за наемане се определят от него.

3.   За целите на външните одити се създава шестчленна колегия от одитори. Специалният комитет назначава членовете за мандат от три години, който може да се поднови веднъж, измежду кандидатите, предложени от държавите-членки. Специалният комитет може да удължи мандата на даден член с не повече от 6 месеца.

Кандидатите трябва да са членове на най-висшия национален одитен орган в държава-членка или да са препоръчани от този орган и да предоставят достатъчно гаранции за сигурност и независимост. Те трябва да са на разположение за изпълнение на задачи от името на ATHENA, когато това е необходимо. При изпълнението на тези задачи:

а)

членовете на колегията продължават да получават възнаграждение от органа за одит, от който идват; ATHENA поема разходите по командировката в съответствие с правилата, приложими за длъжностните лица на Европейския съюз от същата степен;

б)

членовете не искат, нито получават указания от друг, освен от специалния комитет; в рамките на мандата за одит колегията от одитори и нейните членове са напълно независими и единствено отговорни за провеждането на външния одит;

в)

членовете докладват за изпълнението на задачата си единствено на специалния комитет;

г)

членовете проверяват по време на финансовата година, както и след това (ex post), чрез проверки на място и проверки на оправдателните документи, дали разходите, финансирани или предварително финансирани чрез ATHENA, се изпълняват в съответствие с приложимото законодателство и с принципите на добро финансово управление, т.е. икономичност, ефективност и ефикасност, както и дали вътрешният контрол е подходящ.

Всяка година колегията от одитори решава дали да смени своя председател, като избере един от своите членове, или да поднови мандата му. Тя приема правилата, приложими към одитите, извършвани от нейните членове, в съответствие с най-високите международни стандарти. Колегията от одитори одобрява одитните доклади, съставени от нейните членове, преди тяхното предаване на администратора и на специалния комитет.

4.   Специалният комитет може да реши за всеки отделен случай и при наличието на конкретни основания да ползва други външни органи.

5.   Разходите за одита, извършван от одиторите, действащи от името на ATHENA, се считат за общи разходи, които се поемат от ATHENA.

Член 39

Вътрешен одит на счетоводните отчети

1.   По предложение на администратора генералният секретар на Съвета, след като уведоми специалния комитет, назначава вътрешен одитор на ATHENA и поне един заместник вътрешен одитор, за срок от три години, който може да се поднови веднъж; вътрешните одитори трябва да имат необходимата професионална квалификация и да предоставят достатъчно гаранции за сигурност и независимост. Вътрешният одитор не може да бъде нито разпоредител с бюджетни кредити, нито счетоводител; той не може да участва в изготвянето на финансовите отчети.

2.   Вътрешният одитор докладва на администратора относно справянето с рисковете, като изготвя независими становища за качеството на системите за управление и контрол и отправя препоръки за подобряване на вътрешния контрол на операциите и за насърчаване на доброто финансово управление. Той отговаря по-конкретно за това да се прецени доколко са подходящи и ефективни вътрешните системи за управление и резултатите от работата на отделите при изпълнението на политиките и целите спрямо свързаните с тях рискове.

3.   Вътрешният одитор изпълнява функциите си по отношение на всички отдели, които участват в събирането на приходите от ATHENA или изпълнението на разходите, финансирани чрез ATHENA.

4.   В зависимост от необходимостта вътрешният одитор извършва един или няколко одита през финансовата година. Той докладва на администратора и уведомява командващия операцията относно заключенията и препоръките си. Командващият операцията и администраторът осигуряват предприемането на препоръчаните от одита действия.

5.   Администраторът представя на специалния комитет годишен доклад за вътрешен одит, посочващ броя и вида на осъществените вътрешни одити, направените констатации, оценки и препоръки и предприетите действия по тези препоръки.

6.   Освен това всеки командващ операция предоставя на вътрешния одитор пълен достъп до операцията под негово командване. Вътрешният одитор прави проверка на доброто функциониране на финансовите и бюджетните системи и процедури и осигурява функционирането на надеждни и ефикасни системи за вътрешен контрол.

7.   Действията и докладите на вътрешния одитор се представят на колегията от одитори заедно с всички необходими оправдателни документи.

Член 40

Годишно представяне и приключване на счетоводните отчети

1.   Всеки командващ операция предоставя на счетоводителя на ATHENA най-късно до по-ранната от следните две дати — 31 март след приключване на финансовата година или до четири месеца след края на операцията, която ръководи, необходимата информация за съставяне на годишните счетоводни отчети за общите разходи, годишните счетоводни отчети за разходите, които са предварително финансирани и възстановени съгласно член 28, и годишния доклад за дейността.

2.   До 15 май след приключване на финансовата година, със съдействието на счетоводителя и на командващите на отделните операции, администраторът съставя и представя на специалния комитет и на колегията от одитори финансовите отчети и годишния доклад за дейността.

3.   До 8 седмици от предаването на финансовите отчети специалният комитет получава одитно становище от колегията от одитори и одитираните финансови отчети на ATHENA от администратора, действащ със съдействието на счетоводителя и на командващите на отделните операции.

4.   До 30 септември след приключване на финансовата година специалният комитет получава от колегията от одитори одитния доклад и го разглежда наред с одитното становище и финансовите отчети, за да освободи от финансова отговорност администратора, счетоводителя и командващите на отделните операции.

5.   Всички отчети и инвентари се пазят, на съответните им нива, от счетоводителя и командващия операцията за срок от пет години от датата, на която е направено съответното освобождаване от финансова отговорност. След края на дадена операция командващият операцията осигурява предаването на всички счетоводни отчети и инвентари на счетоводителя.

6.   Специалният комитет решава да впише салдото от изпълнението на бюджета за финансовата година, за която са одобрени счетоводните отчети, в бюджета за следващата финансова година като приход или разход в зависимост от обстоятелствата, посредством коригиращ бюджет. Специалният комитет може обаче да реши да включи салдото от посоченото по-горе изпълнение на бюджета след получаване на одитното становище на колегията от одитори.

7.   Частта от салдото от изпълнението на бюджета за финансовата година, която е резултат от изпълнението на бюджетните кредити, предназначени за покриване на общите разходи, направени във връзка с подготовката или вследствие на операциите, се вписва срещу следващите вноски на участващите държави-членки.

8.   Частта от салдото от изпълнението на бюджета за финансовата година, която произтича от изпълнението на бюджетните кредити, предназначени за покриване на общите оперативни разходи за дадена операция, се вписва срещу следващите вноски на държавите-членки, които са допринесли за тази операция.

9.   Ако не може да се извърши възстановяване чрез приспадане от вноските, дължими на ATHENA, салдото от изпълнението на бюджета се възстановява на съответните държави-членки съгласно ключа „БНД“ за годината на възстановяването.

10.   Всяка държава-членка, участваща в дадена операция, може да предоставя на администратора ежегодно до 31 март, ако е целесъобразно — чрез командващия операцията, информация относно допълнителните разходи, които е направила по операцията през предходната финансова година. Информацията се представя в разбивка по основни разходни позиции. Администраторът обобщава информацията, за да представи на специалния комитет общ преглед на допълнителните разходи по операцията.

Член 41

Приключване на счетоводните отчети за дадена операция

1.   След завършването на дадена операция специалният комитет може да реши, по предложение на администратора или на държава-членка, че администраторът, със съдействието на счетоводителя и на командващия операцията, ще представи на специалния комитет финансовите отчети за тази операция поне до датата, на която тя е завършила, и ако е възможно — до датата, на която тя е приключена окончателно. Определеният за администратора срок не може да бъде по-малък от четири месеца от датата на завършване на операцията.

2.   Ако в рамките на определения срок във финансовите отчети не могат да бъдат включени приходите и разходите, свързани с окончателното приключване на операцията, тогава тези приходи и разходи се отразяват във финансовите отчети на ATHENA и се преглеждат от специалния комитет в рамките на процедурата, предвидена в член 40.

3.   Въз основа на становището на колегията от одитори специалният комитет одобрява представените му финансови отчети за операцията. Той освобождава от отговорност за съответната операция администратора, счетоводителя и командващия операцията.

4.   Ако не може да се извърши възстановяване чрез приспадане от вноските, дължими на ATHENA, салдото от изпълнението на бюджета се възстановява на съответните държави-членки съгласно ключа „БНД“ за годината на възстановяването.

ГЛАВА 12

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

Отговорност

1.   Условията, уреждащи дисциплинарната и наказателната отговорност на командващия операцията, администратора и останалите членове на персонала, предоставени по-специално от институциите на Съюза или от държавите-членки, в случай на нарушение или небрежност при изпълнението на бюджета, се определят от правилника за персонала или правилата, приложими за тях. Наред с това ATHENA може по собствена инициатива или по искане на допринасяща държава да заведе граждански иск срещу горепосочените членове на персонала.

2.   Съюзът или генералният секретар на Съвета в никакъв случай не могат да носят отговорност пред допринасяща държава в резултат на изпълнението на задълженията на администратора, счетоводителя или членовете на персонала, назначени за работа при тях.

3.   Договорната отговорност, произтичаща от договори, сключени в рамките на изпълнението на бюджета, се покрива чрез ATHENA от допринасящите държави. Тя се урежда от правото, приложимо към съответните договори.

4.   В случай на извъндоговорна отговорност всяка вреда, причинена от щаба на операцията, щаба на въоръжените сили и щабното подразделение на кризисната структура, чийто състав се одобрява от командващия операцията, или от техния персонал при изпълнение на задълженията им, се покрива чрез ATHENA от допринасящите държави в съответствие с основните принципи, общи за правото на държавите-членки и правилниците за персонала на въоръжените сили, приложими на мястото на провеждане на операцията.

5.   Съюзът или държавите-членки в никакъв случай не могат да бъдат привличани под отговорност от допринасяща държава за договори, сключени в рамките на изпълнението на бюджета, или за вредите, причинени от звена или служби на кризисната структура, чийто състав се одобрява от командващия операцията, или от техния персонал при изпълнението на неговите задължения.

Член 43

Преглед и преразглеждане

Настоящото решение, включително неговите приложения, подлежи изцяло или частично на преглед, ако това е необходимо, по искане на държава-членка или след всяка операция. То се преразглежда най-малко на всеки три години. При прегледа или преразглеждането могат да се използват всички експерти, които могат да допринесат към тази дейност, включително в управленските органи на ATHENA.

Член 44

Заключителни разпоредби

Решение 2008/975/ОВППС се отменя.

Член 45

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 19 декември 2011 година.

За Съвета

Председател

M. KOROLEC


(1)  ОВ L 63, 28.2.2004 г., стр. 68.

(2)  ОВ L 345, 23.12.2008 г., стр. 96.

(3)  ОВ L 163, 23.6.2007 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЩИ РАЗХОДИ, ПОЕМАНИ ОТ ATHENA, НЕЗАВИСИМО КОГА СА НАПРАВЕНИ

В случаите, когато посочените по-долу общи разходи не могат да бъдат свързани пряко с конкретна операция, специалният комитет може да реши да разпредели съответните бюджетни кредити в общата част от годишния бюджет. Тези бюджетни кредити следва, доколкото е възможно, да бъдат вписвани в статии относно операцията, с която са най-тясно свързани.

1.

Разходи за мисиите, направени от командващия операцията и неговия персонал за представяне на счетоводните отчети по операцията на специалния комитет.

2.

Обезщетения за вреди и разходи, произтичащи от претенции и съдебни искове, които се изплащат от ATHENA.

3.

Разходи, произтичащи от решение за съхраняване на съвместно придобити материали за дадена операция (когато тези разходи се включват към общата част от годишния бюджет, се посочва връзката с конкретната операция).

В допълнение общата част от годишния бюджет включва при необходимост бюджетни кредити за покриване на следните общи разходи по операции, за чието финансиране допринасят участващите държави-членки:

1.

Банкови разходи.

2.

Разходи за одит.

3.

Общи разходи, свързани с подготвителната фаза на дадена операция, определени в приложение II.

4.

Разходи, свързани с разработването и поддръжката на счетоводната система и на системата за управление на активите на ATHENA.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПОДГОТВИТЕЛНАТА ФАЗА НА ДАДЕНА ОПЕРАЦИЯ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA

Допълнителните разходи, необходими за проучвателни мисии и подготовка (особено мисии за установяване на фактическата обстановка и разузнаване) от военния и цивилния персонал с оглед на конкретна военна операция на ЕС: транспорт, настаняване, използване на оперативни средства за комуникация, наемане на местен цивилен персонал за изпълнението на мисията (преводачи, шофьори и др.).

Медицински услуги: разходите за спешни медицински евакуации (Мedevac) на лица, участващи в проучвателни мисии и подготовка от военния и цивилния персонал с оглед на конкретна военна операция на ЕС, когато на място не може да бъде осигурено медицинско обслужване.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ЧАСТ A

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АКТИВНАТА ФАЗА НА ОПЕРАЦИИТЕ, КОИТО ВИНАГИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA

За всяка военна операция на ЕС ATHENA покрива като общи оперативни разходи допълнителните разходи, необходими за описаните по-долу операции:

1.   Допълнителни разходи за (разгърнат или постоянен) щаб за операции на ЕС.

1.1.

Определение на щабовете, чиито допълнителни разходи са съвместно финансирани:

а)   Щаб (Щ): щаб (Щ); командни и подпомагащи звена, одобрени в оперативния план (OPLAN).

б)   Щаб на операцията (ЩО): статичен, разположен извън областта щаб на командващия операцията, отговарящ за изграждането, въвеждането в действие, поддържането и възстановяването на въоръжените сили на Европейския съюз.

Определението за общи разходи, приложимо към ЩО за дадена операция, е приложимо и към Генералния секретариат на Съвета, Европейската служба за външна дейност и ATHENA, доколкото те участват пряко в тази операция.

в)   Щаб на въоръжените сили (ЩВС): щабът на въоръжените сили на ЕС, разгърнат в областта на операцията.

г)   Команден щаб на поделение (КЩП): щабът на командващия поделение на ЕС, разгърнат за операция (т.е. командващи на военновъздушно, сухоземно, военноморско или друго поделение, чието назначение би могло да бъде счетено за необходимо в зависимост от естеството на операцията).

1.2.

Определение на съвместно финансираните допълнителни разходи:

а)   Транспортни разходи: транспорт до и от мястото на операцията за разгръщане, поддръжка и възстановяване на ЩВС и КЩП.

б)   Пътни разходи и разходи за настаняване: пътни разходи и разходи за настаняване, направени от ЩО за официални пътувания, необходими за дадена операция; пътни разходи и разходи за настаняване, направени от персонала от разгърнати щабове на официални пътувания до Брюксел и/или на срещи, свързани с операцията.

в)   Транспорт/пътуване (с изключение на дневни разходи) на членове на щабовете на мястото на операцията: разходи, свързани с транспорт с превозни средства или друг вид пътуване, както и товарни разходи; включително разходи за пътувания, извършени от национални подкрепления и посетители; разликата в цените на горивото над обичайните стойности за нормални операции; наемането на допълнителни превозни средства; стойността на застраховката за гражданска отговорност в случаите, когато някои държави изискват това от международните организации, които провеждат операции на тяхна територия.

г)   Администрация: допълнително канцеларско и жилищно обзавеждане; услуги по договор и комунални разноски, разходи по поддръжката на сградите на щаба.

д)   Цивилен персонал, нает специално в изпълняващи условията за допустимост щабове за нуждите на операцията: цивилен персонал от Съюза, международен персонал и нает на място персонал, необходим за провеждане на операцията над и извън нормалните оперативни изисквания (включително заплащане на наднормения труд).

е)   Комуникации между изпълняващи условията за допустимост щабове и между тях и пряко подчинените им въоръжени сили: капиталови разходи за закупуване и ползване на допълнителни комуникации и информационно-технологично оборудване, както и разходи за ползвани услуги (наем и поддръжка на модеми, телефонни линии, сателитни телефони, криптофакс, криптирани канали, доставчици на интернет услуги, линия за данни, локални мрежи).

ж)   Казарми и настаняване/инфраструктура: разходи за придобиване, наемане и обновяване на необходимите помещения на щаба на мястото (наемане на сгради, заслони, палатки), ако това е необходимо.

з)   Информация за населението: разходите за информационни кампании и информиране на медиите в ЩП и ЩВС в съответствие с информационната стратегия, разработена от оперативния щаб.

и)   Представителни разходи и разходи за посрещане на гости: представителни разходи; разходи на ниво щаб, необходими за провеждането на дадена операция.

2.   Допълнителни разходи, направени за осигуряване на издръжката на въоръжените сили като цяло

Разходите, определени по-долу, са направени в резултат от разгръщането на въоръжените сили на тяхното местоназначение:

а)   Строителни работи, свързани с разгръщането/инфраструктурата: разходи, абсолютно необходими за въоръжените сили като цяло за изпълнение на тяхната мисия (съвместно използвани летища, железници, пристанища, основни пътища, включително пунктове за дебаркиране и предни зони за съсредоточаване; изследвания на водите, изпомпване, третиране, снабдяване и източване на вода, електро- и водоснабдяване, изкопни работи и защита от статични сили, складови съоръжения (по-специално за горива и боеприпаси), зони за съсредоточаване; техническа обезпечаване на съвместно финансираната инфраструктура).

б)   Идентификационни обозначения: специални идентификационни знаци, лични карти „Европейски съюз“, баджове, медали, знамена в цветовете на Европейския съюз или на други въоръжени сили или идентификационни обозначения на щабовете (с изключение на облекла, фуражки или униформи).

в)   Медицински услуги и съоръжения: спешни медицински евакуации (Medevac). Услуги и съоръжения от категория 2 и 3 на оперативно ниво на място, като летища и пристанища за дебаркиране, одобрени в оперативния план (OPLAN).

г)   Събиране на информация: спътникови снимки за целите на разузнаването, одобрени в оперативния план (OPLAN), ако тяхното финансиране не може да бъде осигурено от средства от бюджета на Сателитния център на Европейския съюз (SATCEN).

3.   Допълнителните разходи, направени от ЕС при ползването на общите активи и ресурси на НАТО, предоставени за водена от ЕС операция.

Разходите на ЕС за прилагането, за една от неговите военни операции, на договореностите между ЕС и НАТО, свързани с освобождаването, мониторинга и връщането или отзоваването на общите ресурси и капацитет на НАТО, предоставени за водените от ЕС операции. Възстановяване на средства на ЕС от НАТО.

4.   Допълнителни разходи, направени от Съюза за стоки, услуги или строителни работи, включени в списъка на общите разходи и предоставени по време на водена от ЕС операция от държава-членка, институция на Съюза, трета държава или международна организация съгласно договореност, посочена в член 11. Възстановяване на суми от държава, институция на Съюза или международна организация в съответствие с такава договореност.

ЧАСТ Б

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С АКТИВНАТА ФАЗА НА КОНКРЕТНА ОПЕРАЦИЯ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Транспортни разходи: транспорт до и от мястото на операцията за разгръщане, подпомагане и възстановяване на силите, необходими за операцията.

Многонационален щаб на въоръжените сили: многонационален щаб на въоръжените сили на ЕС, разгърнати в оперативната зона.

ЧАСТ В

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA ПО ИСКАНЕ НА КОМАНДВАЩИЯ ОПЕРАЦИЯТА И С ОДОБРЕНИЕ ОТ СПЕЦИАЛНИЯ КОМИТЕТ

а)   Казарми и настаняване/инфраструктура: разходи за придобиване, наемане или преустройство на помещения на място (сгради, заслони, палатки), според нуждите, за силите, разгърнати за операцията.

б)   Необходимо допълнително оборудване: наемане или закупуване в хода на операцията на непредвидено специално оборудване, крайно необходимо за изпълнението на операцията, при условие че закупеното оборудване не се репатрира в края на мисията.

в)   Медицински услуги и съоръжения: услуги и съоръжения от категория 2 на мястото на операцията, освен посочените в част А.

г)   Събиране на информация: събиране на информация (спътникови снимки; разузнаване на мястото на операцията, разузнаване и наблюдение (ISR), включително наблюдение въздух–земя (AGSR); агентурно разузнаване).

д)   Други съществени за мястото на операцията способности: разминиране, при необходимост за операцията, химична, биологична, радиологична и ядрена защита (CBRN); съхраняване и унищожаване на оръжия и боеприпаси, събрани в оперативната зона.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОКОНЧАТЕЛНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДАДЕНА ОПЕРАЦИЯ, КОИТО СЕ ПОЕМАТ ОТ ATHENA

Разходи, направени за намиране на крайно местоназначение за съвместно придобитите за тази операция оборудване и инфраструктура.

Допълнителни разходи за изготвяне на счетоводните отчети по дадена операция. Допустимите общи разходи се определят в съответствие с приложение III, като се взема предвид фактът, че персоналът, който изготвя счетоводните отчети, е прикрепен към щаба на съответната операция, дори и след като последният е преустановил дейността си.


Top