Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1377

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1377/2011 на Комисията от 20 декември 2011 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Salva Cremasco (ЗНП)]

OJ L 343, 23.12.2011, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 248 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1377/oj

23.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/16


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1377/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 декември 2011 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Salva Cremasco (ЗНП)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Salva Cremasco“, подадена от Италия, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не получи никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 124, 27.4.2011 г., стр. 20.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.3.   Сирена

ИТАЛИЯ

Salva Cremasco (ЗНП)


Top