EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0801

2011/801/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8727)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 50–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/801/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/50


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на плановете за спешна ваксинация срещу болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8727)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2011/801/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3, параграфи 3 и 4 и член 3, параграф 6, второ тире от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане, поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, второ тире от посоченото решение се определят правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/655/ЕО на Комисията (3), изменено с Решение 2009/19/ЕО (4), бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г.

(5)

На 31 март 2009 г. Франция подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

На 24—28 ноември 2008 г. във Франция бе проведена инспекция от Хранителна и ветеринарна служба, която установи някои технически нередности. Въпреки това тези нередности не застрашаваха цялостното изпълнение на програмата и не водеха до допълнителни разходи за бюджета на Съюза.

(7)

На 1—4 декември 2009 г. във Франция бе извършена финансова проверка, която констатира, че представените от Франция разходи са допустими.

(8)

Наблюденията, методът за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Франция в писмо от 14 юли 2011 г.

(9)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г., в съответствие с член 3, параграф 2 от Решение 2008/655/ЕО.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на болестта син език във Франция през 2007 г. и 2008 г., се определя на 23 162 004,20 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 2 041 295,20 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 214, 9.8.2008 г., стр. 66.

(4)  ОВ L 8, 13.1.2009 г., стр. 31.


Top