Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1257

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1257/2011 на Комисията от 23 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

OJ L 320, 3.12.2011, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 219 - 221

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; отменен от 32013R0593

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1257/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1257/2011 НА КОМИСИЯТА

от 23 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2008 относно откриването и управлението на тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено и замразено говеждо и замразено биволско месо

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С член 1 от Регламент (ЕО) № 810/2008 на Комисията (2) се откриват ежегодно тарифни квоти за висококачествено прясно, охладено или замразено месо от едър рогат добитък под кодове по КН 0201 и 0202, за продукти под кодове по КН 0206 10 95 и 0206 29 91 и за замразено обезкостено биволско месо под код по КН 0202 30 90.

(2)

С член 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 810/2008 се разпределят 28 000 тона обезкостено говеждо месо под кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 за подбрани разфасовки от говеждо месо, което отговаря на точно определение.

(3)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Аржентина съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (3), одобрено с Решение 2011/769/ЕС (4) на Съвета, предвижда добавяне на 1 500 тона към разпределената за държавата (Аржентина) тарифна квота на ЕС „обезкостено месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено“. За първите четири години на прилагане увеличението трябва да възлиза на 2 000 тона годишно. Посоченото споразумение предвижда също така създаването на разпределение за държава (Аржентина) от 200 тона по тарифна квота на ЕС „обезкостено, замразено биволско месо“ — разпределението за Аржентина включва и „прясно и охладено месо“.

(4)

За по-голяма яснота е подходящо да се уточни държавата на произход на биволското месо.

(5)

С член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 810/2008 се разпределят 1 300 тона месо, попадащо под кодове по КН 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 и 0206 29 91, за разфасовки от висококачествено говеждо месо, което отговаря на точно определение.

(6)

Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Нова Зеландия съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъците на Република България и Румъния в процеса на присъединяването им към Европейския съюз (5), одобрено с Решение 2011/767/ЕС на Съвета (6), предвижда промяна в определението на тарифната квота на ЕС от 1 300 тона „висококачествено говеждо месо“.

(7)

Регламент (ЕО) № 810/2008 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 810/2008 се изменя, както следва:

(1)

В член 1 параграф 1 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

66 750 тона за висококачествено прясно, охладено или замразено месо от едър рогат добитък под кодове по КН 0201 и 0202 и за продукти, попадащи под кодове по КН 0206 10 95 и 0206 29 91. За периода на внос 2011—2012 г. общото количество е 66 625 тона и за периодите на внос 2012—2013 г., 2013—2014 г., 2014—2015 г. общото количество е 67 250 тона.“

б)

буква б) се заменя със следния текст:

„б)

2 250 тона за замразено обезкостено биволско месо под код по КН 0202 30 90, изразено в тегло на обезкостено месо, с произход от Австралия. Тази квота има пореден номер 09.4001.“

в)

добавя се следната буква в):

„в)

200 тона за „обезкостено биволско месо, прясно, охладено или замразено“ под код по КН 0201 30 00 и код по КН 0202 30 90, изразено в тегло на обезкостено месо, с произход от Аржентина. Тази квота има пореден номер 09.4004.“

(2)

Член 2 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следния текст:

„а)

29 500 тона за обезкостено говеждо месо под кодове по КН 0201 30 00 и 0206 10 95 и отговарящо на следното определение:

„Подбрани разфасовки от месо на бикове, млади бикове или юници, които след отбиването им са били хранени изключително чрез водене на паша по пасища. Кланичните трупове на биковете се класифицират като „JJ“, „J“, „U“ или „U2“, кланичните трупове на младите бикове и юниците се класифицират като „AA“, „A“, или „B“ в съответствие с официалната класификация на говеждото месо, установена от Секретариата за земеделие, животновъдство, риболов и прехрана на Аржентина (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)“.

За периода на внос 2011—2012 г. обаче общото количество е 29 375 тона, а за периодите на внос 2012—2013 г., 2013—2014 г. и 2014—2015 г. то се увеличава до 30 000 тона.

Разфасовките се етикетират в съответствие с член 13 от Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета (7).

Към информацията на етикета може да бъде добавено обозначението „Висококачествено говеждо месо“.

Тази квота има пореден номер 09.4450.

б)

в буква д) определението се заменя със следния текст:

„Подбрани разфасовки от месо на бикове или юници, отгледани изключително на паша, чиито трупове не тежат повече от 370 kg. Кланичните трупове се класифицират като „A“, „L“, „P“, „T“ или „F“, почистени са така, че дебелината на мазнината да достига клас „Р“ или по-нисък, и принадлежат в зависимост от мускулите към клас 1 или 2, в съответствие с класификационната система на кланичните трупове, управлявана от New Zealand Meat Board“.

(3)

В член 8 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   При допускане за свободно обращение на внесени количества, определени в член 1, параграф 1, букви б) и в) и в член 2, букви а), б), в), г), д) и ж), се изисква представянето на лицензии за внос, издадени съгласно член 4, букви а) и б) и параграф 2 от настоящия член.“

(4)

В член 10 втора алинея се заменя със следния текст:

„За количествата, определени в член 1, параграф 1, букви б) и в) и в член 2, букви а), б), в), г), д) и ж) от настоящия регламент, се прилагат разпоредбите от Регламент (ЕО) № 376/2008, глава III от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и Регламент (ЕО) № 382/2008, ако не е предвидено друго в настоящия регламент.“

(5)

Член 11 се изменя, както следва:

а)

в параграф 1 буква б) се заменя със следния текст:

„б)

най-късно до 31 август след края на всеки период на тарифната квота за внос, за тарифната квота за внос с поредни номера 09.4001 и 09.4004, количествата продукти, включително нулеви количества, за които са били издадени лицензии за внос през предшестващия период на тарифната квота за внос;“

б)

в параграф 3 втората алинея се заменя със следния текст:

„Съобщенията относно посочените в член 1, параграф 1, букви б) и в) и член 2, букви а), б), в), г), д) и ж) от настоящия регламент количества се изготвят, както е посочено в приложения IV, V и VI към настоящия регламент.“

(6)

В приложение I определението се заменя със следния текст:

Висококачествено говеждо месо с произход от …

(подходящо определение)

или биволско месо с произход от Австралия

или биволско месо с произход от Аржентина.

(7)

В приложение II първото тире се заменя със следния текст:

„MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS:

За месо с произход от Аржентина:

а)

отговарящо на определението в член 1, параграф 1, буква в).

б)

отговарящо на определението в член 2, буква а)“

(8)

В приложение IV, V и VI се добавят следният пореден номер и държава на произход:

„09.4004“

„Аржентина“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 ноември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 219, 14.8.2008 г., стр. 3.

(3)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 10.

(5)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 317, 30.11.2011 г., стр. 2.

(7)  ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1.“


Top