Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0695

2011/695/ЕС: Решение на председателя на Европейската комисия от 13 октомври 2011 година относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция текст от значение за ЕИП

OJ L 275, 20.10.2011, p. 29–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 004 P. 295 - 303

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/695/oj

20.10.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/29


РЕШЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

от 13 октомври 2011 година

относно функцията и мандата на служителя по изслушването в някои производства по конкуренция

(текст от значение за ЕИП)

(2011/695/ЕС)

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство,

като взе предвид Процедурния правилник на Комисията (1), и по-специално член 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно системата за правоприлагане в областта на конкуренцията, установена по силата на Договора за функционирането на Европейския съюз (по-долу „Договора“), Комисията разследва и решава дела чрез административни решения, които подлежат на съдебния контрол, упражняван от Съда на Европейския съюз (по-долу „Съда“).

(2)

Комисията трябва да води своите производства по конкуренция по справедлив, безпристрастен и обективен начин и да направи необходимото процесуалните права на засегнатите страни да бъдат спазени, както е определено в Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (2), Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (Регламента за сливанията) (3), Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (4) и Регламент (ЕО) № 802/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета за контрола върху концентрациите между предприятията (5), както и в съответната съдебна практика на Съда. По-специално правото на засегнатите страни да бъдат изслушани преди вземането на индивидуално решение, което ги засяга неблагоприятно, представлява основно право в законодателството на Европейския съюз, признато в Хартата на основните права, и по-специално член 41 от нея (6).

(3)

За да бъде гарантирано ефективното упражняване на процесуалните права на засегнатите страни, на другите засегнати страни по смисъла на член 11, буква б) от Регламент (ЕО) № 802/2004 („други засегнати страни“), на жалбоподателите по смисъла на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 („жалбоподатели“) и на лица, различни от посочените в членове 5 и 11 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и трети лица по смисъла на член 11 от Регламент (ЕО) № 802/2004 („трети лица“), участващи в производства по конкуренция, отговорността за това тези права да бъдат зачитани следва да бъде възложена на независимо лице с опит по въпросите на конкуренцията, което притежава необходимата почтеност, за да допринесе за обективността, прозрачността и ефективността на тези производства.

(4)

За тази цел през 1982 г. Комисията създаде функцията на служител по изслушването и я преразгледа в Решение 94/810/ЕОВС на Комисията, ЕО от 12 декември 1994 г. относно мандата на служителите по изслушването в производства по конкуренция пред Комисията (7) и в Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС на Комисията от 23 май 2001 г. относно мандата на служителите по изслушването в някои производства по конкуренция (8). Вече е необходимо ролята на служителя по изслушването да бъде пояснена и допълнително засилена и да се адаптира мандатът на служителя по изслушването с оглед на развитието на правото по конкуренция на Съюза.

(5)

Функцията на служителя по изслушването се възприема най-общо като важен принос към производствата по конкуренция пред Комисията благодарение на независимостта и експертните познания, които служителите по изслушването внасят в тези производства. С цел да се гарантира постоянната независимост на служителя по изслушването спрямо Генерална дирекция „Конкуренция“ той следва да бъде прикрепен по административни съображения към члена на Комисията, който отговаря конкретно за конкуренцията.

(6)

Служителят по изслушването следва да бъде назначен в съответствие с правилата, определени в Правилника за длъжностните лица и условията за работа на другите служители на Европейския съюз. Съгласно тези правила е възможно да бъдат взети предвид и кандидати, които не са длъжностни лица на Комисията. Следва да се гарантира прозрачност по отношение на назначаването, неговото прекратяване и прехвърлянето на служителите по изслушването.

(7)

Комисията може да назначи един или повече служители по изслушването и следва да осигури помощен персонал за тях. Когато служителят по изслушването счита, че съществува конфликт на интереси при изпълнението на неговите или нейните функции, служителят по изслушването следва да спре работата си по съответното дело. Ако служителят по изслушването е възпрепятстван, неговата или нейната роля следва да се изпълнява от друг служител по изслушването.

(8)

Служителят по изслушването следва да действа като независим арбитър, който се стреми да решава въпросите, засягащи ефективното упражняване на процесуалните права на засегнатите страни, на другите засегнати страни, жалбоподателите или заинтересованите трети лица, когато такива въпроси не могат да бъдат решени чрез предварителни контакти със службите на Комисията, които отговарят за провеждането на производства по конкуренция, при които трябва да се спазват тези процесуални права.

(9)

Мандатът на служителя по изслушването в производства по конкуренция следва да бъде определен по такъв начин, че да гарантира ефективното упражняване на процесуалните права в рамките на производства пред Комисията по членове 101 и 102 от Договора и Регламент (ЕО) № 139/2004, и по-специално на правото на изслушване.

(10)

За да бъде засилена неговата роля, на служителя по изслушването следва да бъде възложена функцията да гарантира ефективното упражняване на процесуалните права на предприятията и на сдруженията на предприятия в контекста на правомощията за разследване, дадени на Комисията съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003, както и съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 139/2004, който оправомощава Комисията да налага глоби на предприятията и на сдруженията на предприятия. Освен това на служителя по изслушването следва да бъдат възложени специфични функции по време на фазата на разследване по отношение на: претенциите за поверителност на отношенията между адвокати и клиенти, принципа за забрана на самоуличаването, крайните срокове за отговор на решения, чрез които се изисква информация съгласно член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003, както и по отношение на правото на предприятията и на сдруженията на предприятия, предмет на мярка за разследване от страна на Комисията съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003, да бъдат информирани за техния процесуален статут, а именно дали подлежат на разследване и, ако е така, за предмета и целта на това разследване. При оценяването на претенции, свързани с принципа за забрана на самоуличаването, служителят по изслушването може да прецени дали претенциите на предприятията за защита са явно неоснователни и направени единствено с цел забавяне.

(11)

Служителят по изслушването следва да е в състояние да улесни вземането на решения относно твърдения, че даден документ се ползва със защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти. За тази цел, ако предприятието или сдружението на предприятия, което претендира за поверителност, даде съгласието си, служителят по изслушването ще бъде допуснат да разгледа съответния документ и да направи подходяща препоръка, като се позове на приложимата съдебна практика на Съда.

(12)

Служителят по изслушването следва да отговаря за вземането на решението дали трето лице доказва достатъчен интерес, за да бъде изслушано. По принцип следва да се счита, че сдруженията на потребители, които подават заявления за изслушване, имат достатъчен интерес, когато производството засяга продукти или услуги, използвани от крайните потребители, или продукти или услуги, които пряко се влагат в такива продукти или услуги.

(13)

Служителят по изслушването следва да реши дали да допусне жалбоподателите и заинтересованите трети лица до устно изслушване, като взема предвид приноса, който те могат да направят за изясняването на съответните факти по делото.

(14)

Правото на изслушване на засегнатите страни преди да бъде взето окончателно решение, което засяга неблагоприятно техните интереси, е гарантирано чрез правото им да отговорят писмено на предварителната позиция на Комисията, както е определено в изложението на възраженията, и правото им да изложат своите аргументи, ако поискат това, по време на устното изслушване. С цел ефективно упражняване на тези права, страните, до които е адресирано изложението на възраженията, имат право на достъп до преписката по разследването на Комисията.

(15)

За да бъде гарантирано ефективното упражняване на правата на защита на страните, до които е адресирано изложение на възражения, служителят по изслушването следва да гарантира разрешаването на споровете относно достъпа до преписката или относно защитата на търговските тайни и друга поверителна информация между тези страни и Генерална дирекция „Конкуренция“ на Комисията. При извънредни обстоятелства служителят по изслушването може да спре отчитането на срока, в който адресатът на изложението на възражения следва да отговори на това изложение, докато бъде разрешен спорът относно достъпа до преписката, при условие че адресатът не е в състояние да отговори в предоставения му срок и удължаването на този срок няма да представлява адекватно решение към този момент.

(16)

За да бъде гарантирано ефективното упражняване на процесуалните права, като същевременно се спазват законните интереси по отношение на поверителността, служителят по изслушването следва, когато е уместно, да може да разпореди специални мерки за предоставяне на достъп до преписката на Комисията. По-специално служителят по изслушването следва да разполага с правомощието да реши части от преписката да бъдат достъпни по ограничен начин за страната, която иска достъп, например като бъде ограничен броят или категорията на лицата с достъп и като бъде ограничено използването на информацията, до която се получава достъп.

(17)

Служителят по изслушването следва да бъде отговорен за вземане на решения по искания за удължаване на срокове, определени за отговор на изложение на възражения, на допълнително изложение на възражения или на писмо с изложение на фактите, или за удължаване на сроковете, в рамките на които другите засегнати страни, жалбоподателите или заинтересованите лица могат да правят коментари в случай на несъгласие между някое от тези лица и Генерална дирекция „Конкуренция“.

(18)

Служителят по изслушването следва да насърчава ефективността на устното изслушване, inter alia като взема всички подходящи подготвителни мерки своевременно преди изслушването, включително разпространението на неокончателен списък с участниците и предварителен дневен ред.

(19)

Устното изслушване позволява на страните, до които Комисията е адресирала изложение на възражения, и на другите засегнати страни да продължат да упражняват своето право на изслушване, като представят устно своите аргументи пред Комисията, която следва да бъде представлявана от Генерална дирекция „Конкуренция“, както и от други служби, допринасящи за изготвянето на решението на Комисията. То следва да осигурява допълнителна възможност да се гарантира, че всички релевантни факти са изяснени в максимална степен, независимо дали са благоприятни или не за засегнатите страни, включително фактическите елементи, свързани с тежестта и продължителността на предполагаемото нарушение. Устното изслушване следва също да позволи на страните да представят своите аргументи по въпроси, които могат да имат значение за евентуалното налагане на глоби.

(20)

За да гарантира ефективността на устните изслушвания, служителят по изслушването може да позволи на страните, до които е адресирано изложение на възражения, на другите засегнати страни, жалбоподателите, другите лица, поканени на изслушването, службите на Комисията и органите на държавите-членки да задават въпроси по време на изслушването. Устното изслушване не следва да бъде публично, за да се гарантира, че всички участници могат да се изказват свободно. Поради това информацията, разкрита по време на изслушването, следва да се използва единствено за целите на съдебни и/или административни производства за прилагане на членове 101 и 102 от Договора. Когато това се оправдава с цел защита на търговски тайни и друга поверителна информация, служителят по изслушването следва да може да изслуша лица на заседание при закрити врати.

(21)

Страните по производството, които предлагат да поемат ангажименти съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 1/2003, както и страните, които участват в процедури за постигане на споразумение при дела за картели съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004, следва да могат да се свържат със служителя по изслушването във връзка с ефективното упражняване на своите процесуални права.

(22)

Служителят по изслушването следва да докладва за спазването на ефективното упражняване на процесуалните права през цялата продължителност на производствата по конкуренция. Освен това и независимо от неговата функция да докладва, служителят по изслушването следва също така да е в състояние да представи констатациите си относно напредъка и обективността на производството и по този начин да допринесе за това, производствата по конкуренция да приключват въз основа на разумна оценка на всички релевантни факти.

(23)

Когато разкрива информация за физически лица, служителят по изслушването следва да обърне внимание, по-специално, на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (9).

(24)

Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС следва да бъде отменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

ГЛАВА 1

РОЛЯ, НАЗНАЧАВАНЕ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛЯ ПО ИЗСЛУШВАНЕТО

Член 1

Служител по изслушването

1.   В производствата по конкуренция се назначават един или повече служители по изслушването, чиито правомощия и функции са определени в настоящото решение.

2.   Служителят по изслушването гарантира ефективното упражняване на процесуалните права през цялата продължителност на производствата по конкуренция пред Комисията за целите на прилагането на членове 101 и 102 от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004(по-долу „производства по конкуренция“).

Член 2

Назначаване, прекратяване на назначението и заместване

1.   Комисията назначава служителя по изслушването. Назначаването се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Всяко прекъсване, прекратяване на назначение или прехвърляне на служител по изслушването подлежи на мотивирано решение на Комисията. Това решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Служителят по изслушването се прикрепя по административни съображения към члена на Комисията, отговарящ конкретно за конкуренцията (по-долу „компетентния член на Комисията“).

3.   Когато служителят по изслушването не е в състояние да изпълнява задълженията си, неговата роля се поема от друг служител по изслушването. Ако нито един служител по изслушването не е в състояние да изпълни задълженията си, когато е уместно и след консултация със служителя по изслушването, компетентният член на Комисията определя друг компетентен служител на Комисията, който не е свързан със съответното дело, за да изпълни задълженията на служителя по изслушването.

4.   В случай на действителен или потенциален конфликт на интереси служителят по изслушването се въздържа от предприемане на действия по дадено дело. Прилага се параграф 3.

Член 3

Начин на функциониране

1.   При изпълнение на своите функции служителят по изслушването действа по независим начин.

2.   При изпълнение на своите функции служителят по изслушването взема предвид необходимостта от ефективно прилагане на правилата в областта на конкуренцията в съответствие с действащото законодателство на Съюза и с принципите, установени от Съда.

3.   При изпълнение на своите функции служителят по изслушването има достъп до всички преписки, свързани с производствата по конкуренция пред Комисията съгласно членове 101 и 102 от Договора и съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004.

4.   Служителят по изслушването трябва да бъде информиран от директора, отговарящ за разследването на делото в Генерална дирекция „Конкуренция“ (по-долу „отговорния директор“) относно развитието на процедурата.

5.   Служителят по изслушването може да представи констатациите си на компетентния член на Комисията по всеки въпрос, възникнал при всяко производство по конкуренция на Комисията.

6.   Ако служителят по изслушването даде обосновани препоръки на компетентния член на Комисията или вземе решения, както е предвидено в настоящото решение, служителят по изслушването предоставя копие от тези документи на отговорния директор и на правната служба на Комисията.

7.   Всеки въпрос, свързан с ефективното упражняване на процесуалните права на засегнатите страни, другите засегнати страни по смисъла на член 11, буква б) от Регламент (ЕО) № 802/2004 (по-долу „други засегнати страни“), жалбоподателите по смисъла на член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 (по-долу „жалбоподатели“) и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 от настоящото решение, участващи в такова производство, първо се повдига пред Генерална дирекция „Конкуренция“ от тези лица. Ако въпросът не бъде решен, той може да бъде отнесен до служителя по изслушването, за да бъде направена независима оценка. Исканията, свързани с мярка, за която е предвиден краен срок, трябва да се правят своевременно в рамките на първоначалния срок.

ГЛАВА 2

РАЗСЛЕДВАНЕ

Член 4

Процесуални права във фазата на разследване

1.   Служителят по изслушването гарантира ефективното упражняване на процесуалните права, които възникват в контекста на упражняването на правомощията на Комисията за разследване съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003 и по време на производството, което може да доведе до налагане на глоби съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

2.   По-специално служителят по изслушването има следните функции, при спазване на член 3, параграф 7:

а)

Предприятията или сдруженията на предприятия могат да поискат от служителя по изслушването да разгледа твърдения, че документ, изискан от Комисията в изпълнение на правомощията, които са ѝ предоставени съгласно член 18, член 20 или член 21 от Регламент (ЕО) № 1/2003, при проверките съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 139/2004 или в контекста на мерки за разследване в производство, което може да доведе до налагане на глоби съгласно член 14 от Регламент (ЕО) № 139/2004 и чието съдържание не е разкрито на Комисията, се ползва със защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти по смисъла на съдебната практика на Съда. Служителят по изслушването може да разгледа въпроса единствено ако предприятието или сдружението на предприятия, което прави такова твърдение, се съгласи служителят по изслушването да прегледа информацията, за която се твърди, че се ползва със защита на поверителността на отношенията между адвокати и клиенти, както и свързани с нея документи, които са необходими според служителя по изслушването за въпросния преглед. Без да разкрива потенциалното поверително съдържание на информацията, служителят по изслушването съобщава своето предварително мнение на отговорния директор и на засегнатото предприятие или сдружение на предприятия и може да предприеме подходящите мерки, за да насърчи постигането на взаимно приемливо решение. Ако не бъде постигнато решение, служителят по изслушването може да изготви обоснована препоръка до компетентния член на Комисията, без да разкрива потенциалното поверително съдържание на документа. Страната, която претендира за поверителност, получава копие от тази препоръка.

б)

Когато адресатът на искане за предоставяне на информация по силата на член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1/2003 откаже да отговори на въпрос, поставен в такова искане, като се позове на принципа за забрана на самоуличаването, както е определено от съдебната практика на Съда, той може своевременно да отнесе въпроса до служителя по изслушването, след като искането е получено. В съответните случаи и предвид необходимостта да се избегне ненужно забавяне на производството служителят по изслушването може да направи обоснована препоръка относно това дали е приложим принципът за забрана на самоуличаването и да информира отговорния директор за направените заключения, които трябва да бъдат взети предвид в случай на взето впоследствие решение по силата на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003. Адресатът на искането получава копие от обоснованата препоръка.

в)

Когато адресатът на решение за предоставяне на информация, отправено по силата на член 18, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1/2003, счита, че определеният срок за отговор е твърде кратък, той може своевременно да отнесе въпроса до служителя по изслушването преди изтичането на първоначално определения срок. Служителят по изслушването решава дали срокът следва да бъде удължен, като взема предвид продължителността и сложността на искането за предоставяне на информация и нуждите на разследването.

г)

Предприятията или сдруженията на предприятия, предмет на мярка за разследване от страна на Комисията съгласно глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003, имат право да бъдат информирани за своя процесуален статут, а именно дали подлежат на разследване и, ако това е така, да се запознаят с предмета и целта на това разследване. Ако предприятие или сдружение на предприятия счита, че не е било правилно информирано от Генерална дирекция „Конкуренция“ за своя процесуален статут, то може да отнесе въпроса до служителя по изслушването с цел вземане на решение. Служителят по изслушването взема решение Генерална дирекция „Конкуренция“ да информира предприятието или сдружението на предприятия, отправило искането, относно техния процесуален статут. Това решение се съобщава на предприятието или сдружението на предприятия, отправило искането.

ГЛАВА 3

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗСЛУШВАНЕ

Член 5

Заинтересовани трети лица

1.   Заявленията за изслушване от трети лица, различни от посочените в членове 5 и 11 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и трети лица по смисъла на член 11 от Регламент (ЕО) № 802/2004 („трети лица“), се подават в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и член 16 от Регламент (ЕО) № 802/2004. Заявленията се подават в писмен вид и в тях се уточнява интереса на заявителя от изхода на процедурата.

2.   След консултация с отговорния директор служителят по изслушването решава дали трети лица да бъдат изслушани. Когато извършва оценка дали трето лице доказва достатъчен интерес, служителят по изслушването взема предвид дали и до каква степен заявителят е достатъчно засегнат от поведението, обект на производството по конкуренция, или дали заявителят отговаря на изискванията на член 18, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004.

3.   Когато служителят по изслушването счита, че даден заявител не е доказал достатъчен интерес да бъде изслушан, той информира заявителя писмено за своите основания. На заявителя се определя срок, в който да изложи своето становище в писмен вид. Ако заявителят изложи своето становище в писмен вид в рамките на срока, определен от служителя по изслушването, и то не доведе до различна оценка, тази констатация се отбелязва в мотивирано решение, което се съобщава на заявителя.

4.   Служителят по изслушването съобщава на страните по производството по конкуренция идентичността на заинтересованите трети лица, които ще бъдат изслушани, от момента на откриването на производството съгласно член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 или член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004, освен ако такова разкриване би навредило значително на физическо лице или предприятие.

Член 6

Право на устно изслушване, участие на жалбоподатели и трети лица в устното изслушване

1.   По искане на страните, до които Комисията е адресирала изложение на възражения или други засегнати страни, служителят по изслушването провежда устно изслушване, така че тези страни да могат да доразвият своите аргументи, представени в писмените бележки.

2.   Когато е уместно и след консултация с отговорния директор, служителят по изслушването може да реши да предостави възможност на жалбоподателите и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 да изразят своите становища на устното изслушване на страните, за които е издадено изложение на възражения, при условие че са заявили това в своите писмени коментари. Служителят по изслушването може да покани и представители на органите по конкуренция от трети държави да присъстват на устното изслушване като наблюдатели в съответствие със споразуменията, сключени между Съюза и трети държави.

ГЛАВА 4

ДОСТЪП ДО ПРЕПИСКАТА, ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ТЪРГОВСКИ ТАЙНИ

Член 7

Достъп до преписката и достъп до документи и информация

1.   Когато страна, която е упражнила своето право на достъп до преписката, има основание да счита, че Комисията разполага с документи, които не са били разкрити пред нея и че тези документи са необходими за правилното упражняване на правото на изслушване, тя може да подаде обосновано искане за достъп до тези документи до служителя по изслушването, при спазване на член 3, параграф 7.

2.   При спазване на член 3, параграф 7 другите засегнати страни, жалбоподателите и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 могат да подадат обосновано искане до служителя по изслушването при посочените по-долу обстоятелства:

а)

Други засегнати страни, които имат основание да считат, че не са били информирани за възраженията, адресирани до нотифициращите страни в съответствие с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 802/2004.

б)

Жалбоподател, който е бил информиран от Комисията за намерението ѝ да отхвърли жалба по силата на член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и който има основание да счита, че Комисията разполага с документи, които не са били разкрити пред него, и че тези документи са необходими за правилното упражняване на неговите права в съответствие с член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004.

в)

Жалбоподател, който счита, че не е получил копие от неповерителната версия на изложението на възраженията в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 или че неповерителната версия на изложението на възраженията не е изготвена по начин, който му позволява да упражнява ефективно своите права с изключение на случаите, в които се прилага процедурата за постигане на споразумение.

г)

Заинтересовано трето лице по смисъла на член 5 от настоящото решение, което има основание да счита, че не е било информирано относно естеството и предмета на процедура в съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 и член 16, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 802/2004. Същото се отнася за жалбоподател в случаите, в които се прилага процедурата за постигане на споразумение, който има основание да счита, че не е бил информиран относно естеството и предмета на процедурата в съответствие с член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004.

3.   Служителят по изслушването взема мотивирано решение по всяко искане, адресирано до него съгласно параграф 1 или параграф 2, и съобщава това решение на лицето, което е направило искането и на всяко друго лице, засегнато от процедурата.

Член 8

Търговски тайни и друга поверителна информация

1.   Когато Комисията възнамерява да разкрие информация, която може да представлява търговска тайна или друга поверителна информация, притежавана от дадено предприятие или лице, Генерална дирекция „Конкуренция“ информира последното в писмен вид относно това намерение и основанията за него. Определя се краен срок, в рамките на който засегнатото предприятие или лице може да представи писмени коментари.

2.   Когато засегнатото предприятие или лице възрази срещу разкриването на информацията, то може да отнесе въпроса до служителя по изслушването. Ако служителят по изслушването установи, че информацията може да бъде разкрита, тъй като не представлява търговска тайна или друга поверителна информация или тъй като е налице първостепенен интерес от нейното разкриване, това следва да бъде изложено в мотивирано решение, което се съобщава на засегнатото предприятие или лице. В решението се определя датата, след която информацията ще бъде разкрита. Тази дата не може да бъде по-рано от една седмица, считано от датата на уведомлението.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis mutandis към разкриването на информация чрез публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

4.   Когато е уместно, с цел балансиране на ефективното упражняване на правата на защита на страната и законните интереси по отношение на поверителността, служителят по изслушването може да разреши на страната, която иска достъп, да бъдат предоставени ограничени части от преписката, които са абсолютно необходими за упражняването на правата на защита на страната, като подробностите се определят от служителя по изслушването.

ГЛАВА 5

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКОВЕ

Член 9

Искане за удължаване на срокове

1.   Ако адресат на изложение на възражения счита, че определеният срок за отговор на изложението на възражения е твърде кратък, той може да поиска удължаване на този срок посредством обосновано искане, адресирано до отговорния директор. Такова искане трябва да бъде направено своевременно преди изтичането на първоначалния срок при производствата съгласно членове 101 и 102 от Договора и най-малко пет работни дни преди изтичането на първоначалния срок при производствата съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004. Ако такова искане не бъде удовлетворено или адресатът на изложението на възражения, който прави искането, не е съгласен с предоставеното удължаване, той може да отнесе въпроса за преразглеждане от служителя по изслушването преди изтичането на първоначалния срок. След като изслуша отговорния директор, служителят по изслушването решава дали е необходимо удължаване на срока, за да бъде позволено на адресата на изложението на възражения да упражни ефективно своето право на изслушване, като взема предвид и необходимостта да се избегне ненужно забавяне на производството. При производствата съгласно членове 101 и 102 от Договора служителят по изслушването взема предвид, наред с останалото, следните елементи:

а)

обема и сложността на преписката;

б)

дали адресатът на изложението на възражения, който прави искането, е имал предварителен достъп до информация;

в)

други обективни пречки, с които може да се сблъска адресатът на изложението на възражения, който прави искането, когато представя своите констатации.

За целите на оценката по буква а) от първа алинея, могат да бъдат взети предвид броят на нарушенията, предполагаемата продължителност на нарушението(ята), обемът и броят на документите, и обемът и сложността на експертните проучвания.

2.   Ако другите засегнати страни, жалбоподателят или заинтересовано трето лице по смисъла на член 5 считат, че срокът за излагане на техните становища е твърде кратък, те могат да поискат удължаване на този срок посредством обосновано искане, адресирано до отговорния директор своевременно преди изтичането на първоначалния срок. Ако такова искане не бъде удовлетворено или другата засегната страна, жалбоподателят или заинтересованото трето лице не са съгласни с това решение, те могат да отнесат въпроса за преразглеждане от служителя по изслушването. След като изслуша отговорния директор, служителят по изслушването решава дали следва да бъде разрешено удължаване на срока.

ГЛАВА 6

УСТНО ИЗСЛУШВАНЕ

Член 10

Организация и функция

1.   Служителят по изслушването организира и провежда изслушванията, предвидени в разпоредбите за прилагане на членове 101 и 102 от Договора и Регламент (ЕО) № 139/2004.

2.   Устното изслушване се провежда от служителя по изслушването в условията на пълна независимост.

3.   Служителят по изслушването гарантира, че изслушването е правилно проведено и допринася за обективността на самото изслушване и на всяко решение, взето впоследствие.

4.   Служителят по изслушването гарантира, че устното изслушване предоставя достатъчна възможност на адресатите на изложение на възражения, другите засегнати страни, както и на жалбоподателите и заинтересованите трети лица по смисъла на член 5, които са допуснати до устното изслушване, да изложат своите становища по отношение на предварителните констатации на Комисията.

Член 11

Подготовка за устно изслушване

1.   Служителят по изслушването е отговорен за подготовката на устното изслушване и взема всички подходящи мерки в това отношение. С цел да гарантира правилната подготовка на устното изслушване служителят по изслушването може, след консултация с отговорния директор, да предостави предварително на поканените на изслушването лица списък с въпросите, по които те се приканват да изложат становищата си. Освен това служителят по изслушването може да съобщи на лицата, поканени на изслушването, основните въпроси за разглеждане, като по-специално се вземат предвид фактите и въпросите, които адресатите на изложението на възражения, поискали устно изслушване, желаят да повдигнат.

2.   За тази цел след консултация с отговорния директор служителят по изслушването може да проведе среща с лицата, поканени на изслушването, и, когато е уместно, със службите на Комисията с цел да подготви самото изслушване.

3.   Служителят по изслушването може също така да поиска от лицата, поканени на изслушването, да го уведомят предварително в писмен вид относно основното съдържание на изявленията, които се очаква да направят.

4.   Служителят по изслушването може да определи срок, в рамките на който всички лица, поканени на устното изслушване, трябва да представят списък на участниците, които ще присъстват от тяхно име. Служителят по изслушването предоставя този списък на всички лица, поканени на устното изслушване, своевременно преди датата на изслушването.

Член 12

Определяне на дата и час и провеждане

1.   След консултация с отговорния директор служителят по изслушването определя датата, продължителността и мястото на провеждане на изслушването. Когато бъде поискано отлагане, служителят по изслушването решава дали да го разреши или не.

2.   Служителят по изслушването решава дали да бъдат допуснати нови документи по време на изслушването и кои лица да бъдат изслушани от името на дадена страна.

3.   Служителят по изслушването може да позволи на страните, до които е адресирано изложение на възражения, на другите засегнати страни, жалбоподателите, другите лица, поканени на изслушването, службите на Комисията и органите на държавите-членки да задават въпроси по време на изслушването. Служителят по изслушването може да позволи отговорът на даден въпрос да бъде даден в писмен вид в рамките на определен срок, доколкото на този въпрос по изключение не може да бъде отговорено цялостно или частично на устното изслушване. Такъв писмен отговор се разпространява до всички участници в устното изслушване, освен ако служителят по изслушването не реши друго с цел да защити правата на защита на адресата на изложение на възражения или търговските тайни или друга поверителна информация на дадено лице.

4.   Когато необходимостта да се гарантира правото на изслушване го изисква, служителят по изслушването може, след консултация с отговорния директор, да предостави на засегнатите страни, другите засегнати страни, жалбоподателите или заинтересованите трети лица по смисъла на член 5 възможността да представят допълнителни писмени коментари след устното изслушване. Служителят по изслушването определя дата, до която може да се представя такава информация. Комисията не е длъжна да вземе предвид писмени коментари, получени след тази дата.

Член 13

Защита на търговските тайни и поверителност на устното изслушване

По принцип всяко лице се изслушва в присъствието на всички останали лица, поканени да присъстват на устното изслушване. Служителят по изслушването може също да реши да изслуша лицата отделно на заседание при закрити врати, като вземе под внимание техните законни интереси за защита на техните търговски тайни и друга поверителна информация.

ГЛАВА 7

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД И ПРАВО ДА СЕ ПРАВЯТ КОНСТАТАЦИИ

Член 14

Междинен доклад и констатации

1.   Служителят по изслушването предава междинен доклад на компетентния член на Комисията относно изслушването и заключенията, направени от него по отношение на ефективното упражняване на процесуалните права. Констатациите, съдържащи се в този доклад, се отнасят до процесуални въпроси, включително следното:

а)

оповестяването на документи и достъп до преписката;

б)

срокове за предоставяне на отговори на изложение на възражения;

в)

спазване на правото на изслушване;

г)

правилното провеждане на устното изслушване.

Копие от доклада се дава на генералния директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, на отговорния директор и на другите компетентни служби на Комисията.

2.   В допълнение към доклада, посочен в параграф 1, и отделно от него, служителят по изслушването може да изложи своите констатации по отношение на напредъка и безпристрастността на производството. По този начин служителят по изслушването се стреми да гарантира по-специално, че при подготовката на проекти за решения на Комисията надлежно се вземат предвид всички релевантни факти, независимо дали са благоприятни или неблагоприятни за засегнатите страни, включително фактическите елементи, релевантни за тежестта и продължителността на всяко нарушение. Такива констатации може да бъдат свързани, inter alia, с необходимостта от допълнителна информация, оттеглянето на определени възражения, формулирането на допълнителни възражения или предлагането на допълнителни мерки за разследване по силата на глава V от Регламент (ЕО) № 1/2003.

Генералният директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, отговорният директор и правната служба се информират за тези констатации.

ГЛАВА 8

АНГАЖИМЕНТИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

Член 15

Ангажименти и споразумения

1.   Страните по производството, които предлагат да поемат ангажименти, за да преодолеят загрижеността, която Комисията е изразила по отношение на тях в своята предварителна оценка съгласно член 9 Регламент (ЕО) № 1/2003, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата съгласно член 9, за да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права.

2.   За да се гарантира ефективното упражняване на техните процесуални права, страните по производството в дела за картели, които започват разговори за постигане на споразумение съгласно член 10а от Регламент (ЕО) № 773/2004, могат да се свържат със служителя по изслушването на всеки етап от процедурата за постигане на споразумение.

ГЛАВА 9

ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД

Член 16

Съдържание и предаване на доклада преди приемането на решение

1.   Въз основа на проект на решение, който трябва да бъде представен на Консултативния комитет, служителят по изслушването изготвя окончателен писмен доклад относно зачитането на ефективното упражняване на процесуалните права, както е посочено в член 14, параграф 1, на всеки етап от процедурата. В този доклад се разглежда също въпросът дали в проекта на решението се вземат под внимание единствено възраженията, по отношение на които на страните е била предоставена възможността да изложат становищата си.

2.   Окончателният доклад се представя на компетентния член на Комисията, на генералния директор на Генерална дирекция „Конкуренция“, на отговорния директор и на другите компетентни служби на Комисията. Той се съобщава на отговорните органи в държавите-членки и в съответствие с разпоредбите за сътрудничество, съдържащи се в Протокол № 23 и Протокол № 24 от Споразумението за ЕИП, на Надзорния орган на Европейската асоциация за свободна търговия.

Член 17

Представяне на доклада пред Комисията и публикуване на доклада

1.   Окончателният доклад на служителя по изслушването се предава на Комисията заедно с проекта на решението, което ѝ е представено, с цел да се гарантира, че при вземането на решение по конкретен случай Комисията разполага с цялата релевантна информация относно хода на процедурата и че ефективното упражняване на процесуалните права е спазено през цялата продължителност на производството.

2.   Окончателният доклад може да бъде изменен от служителя по изслушването в зависимост от измененията на проекта на решението, преди Комисията да го е приела.

3.   Комисията изпраща на адресатите на решението доклада на служителя по изслушването заедно с решението. Тя публикува в Официален вестник на Европейския съюз окончателния доклад на служителя по изслушването заедно с решението, като взема предвид законните интереси на предприятията за защита на техните търговски тайни.

ГЛАВА 10

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18

Отмяна и преходна разпоредба

1.   Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС се отменя.

2.   Процесуалните мерки, които вече са взети съгласно Решение 2001/462/ЕО, ЕОВС, остават в сила. По отношение на мерките за разследване, които са взети преди настоящото решение да влезе в сила, служителят по изслушването може да откаже да упражни своите правомощия съгласно член 4.

В случаите, в които откриването на производство по член 11, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1/2003 или откриването на производство по член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 се е състояло, преди настоящото решение да влезе в сила, междинният доклад съгласно член 14 от настоящото решение и окончателният доклад съгласно член 16 не обхващат фазата на разследване, освен ако служителят по изслушването не реши друго.

Член 19

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 13 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 308, 8.12.2000 г., стр. 26.

(2)  ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18.

(5)  ОВ L 133, 30.4.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 303, 14.12.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 330, 21.12.1994 г., стр. 67.

(8)  ОВ L 162, 19.6.2001 г., стр. 21.

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


Top