Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0631

2011/631/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 21 септември 2011 година за формулиране на въпросник, който да бъде използван за докладване относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (нотифицирано под номер C(2011) 6502) текст от значение за ЕИП

OJ L 247, 24.9.2011, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 026 P. 223 - 229

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/631/oj

24.9.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 247/47


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 21 септември 2011 година

за формулиране на въпросник, който да бъде използван за докладване относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

(нотифицирано под номер C(2011) 6502)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/631/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (1), и по-специално член 17, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2008/1/ЕО, от държавите-членки се изисква да докладват за прилагането на директивата на всеки три години, въз основа на формулиран от Комисията въпросник.

(2)

Комисията е формулирала досега четири въпросника. Четвъртият от тях, въведен с Решение 2010/728/ЕС на Комисията (2), се отнася за годините 2009, 2010 и 2011.

(3)

Тъй като въпросникът, въведен с Решение 2010/728/ЕС следва да се използва за докладване до 31 декември 2011 г., необходимо е да бъде формулиран нов въпросник за следващия тригодишен докладван период, като се вземе под внимание опитът от прилагането на Директива 2008/1/ЕО и от използването на предишните въпросници. От друга страна, като се има предвид че Директива 2008/1/ЕО ще бъде отменена от 7 януари 2014 г. и ще бъде заменена с Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (3), новият въпросник следва да се отнася само за две години, а именно за 2012 и 2013 г. За постигането на по-голяма яснота, Решение 2010/728/ЕС следва да бъде заменено.

(4)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 6 от Директива 91/692/ЕИО на Съвета (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   За целите на докладването относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО, държавите-членки трябва да използват посочения в приложението въпросник.

2.   Съответните доклади, които трябва да бъдат предадени, следва да обхващат периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2013 г.

Член 2

Решение 2010/728/ЕС се отменя, считано от 1 януари 2013 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 21 септември 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(2)  ОВ L 313, 30.11.2010 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(4)  ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ 1

Въпросник относно прилагането на Директива 2008/1/ЕО за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването

Общи бележки:

Настоящият пети по ред въпросник съгласно Директива 2008/1/ЕО се отнася за годините 2012 и 2013. С оглед на придобития опит при прилагането на Директива 2008/1/ЕО и събраната вече чрез предишните въпросници информация, настоящият въпросник е насочен към промените и постигнатия от държавите-членки напредък при прилагането на Директива 2008/1/ЕО. Тъй като от 7 януари 2014 г. Директива 2008/1/ЕО ще бъде отменена и заменена с Директива 2010/75/ЕС относно промишлените емисии, докладваният период ще включва две години вместо обичайните три години. С цел да се осигури последователност и да се даде възможност за преки сравнения с предишни отговори, настоящият въпросник не променя общия подход, съдържащ се в Решение 2010/728/ЕС. В случаите, когато въпросите са подобни на тези от предишните въпросници и когато няма промяна в положението, може просто да се направи позоваване на предишни отговори. Ако има нови развития, те следва да бъдат описани в нов отговор. Когато отговаряте на конкретни въпроси, отнасящи се за основни задължителни правила или официални указания, издадени от административни органи, моля да предоставяте обобщена информация за вида на тези правила или указания, както и уеб линкове или други начини за достъп до тях, както е целесъобразно.

1.   Общо описание

Имали ли са държавите-членки някакви трудности при прилагането на Директива 2008/1/ЕО, произтичащи от ограничена наличност или капацитет на административен персонал? Ако е така, моля опишете тези трудности, както и евентуални планове за тяхното преодоляване във връзка с прехода към Директива 2010/75/ЕС.

2.   Брой на инсталациите и комплексните разрешителни (член 2, параграфи 3 и 4, и член 4)

2.1.

Посочете данни за броя на инсталациите, съответстващи на определението в Директива 2008/1/ЕО, и броя на комплексните разрешителни по видове дейности към края на докладвания период, като използвате таблицата и съответните бележки в част 2.

2.2.

Идентификация на инсталациите, подлежащи на комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ). Ако съществува съответен уеб сайт, моля посочете линк към обществено достъпна актуална информация, включваща наименованията, местоположението и основната дейност (съгласно приложение I) на инсталациите във Вашата държава-членка, подлежащи на КПКЗ. Ако такава информация не е обществено достъпна, представете списък на всички отделни инсталации, функциониращи към края на периода на докладване (наименования, местоположение и основна дейност, подлежаща на КПКЗ). Ако не разполагате с такъв списък, обяснете защо.

3.   Заявки за комплексни разрешителни (член 6)

Опишете всички общи задължителни правила, документи с указания или формуляри за заявки, съставени с цел да се осигури включване в заявките на цялата информация, изисквана по член 6, включително информацията от общ характер или във връзка със специфични въпроси (например относно методиката за оценка на значимите емисии от инсталациите).

4.   Координиране на процедурата и условията по издаване на комплексни разрешителни (членове 7 и 8)

4.1.

Опишете евентуални промени, направени след предходния докладван период, в организационната структура на процедурите по издаване на комплексни разрешителни, и по-специално промените, отнасящи се до равнищата на компетентните органи и разпределението на правомощията.

4.2.

Съществуват ли специфични трудности при осигуряване на пълното координиране на процедурата и условията по издаване на комплексни разрешителни, съгласно изискването в член 7, особено когато участва повече от един компетентен орган? Опишете евентуални законодателни документи или указания, изготвени по този въпрос.

4.3.

Какви правни разпоредби, процедури или указания са използвани, за да се осигури, че компетентните органи ще откажат да издадат комплексно разрешително, когато дадена инсталация не съответства на изискванията на Директива 2008/1/ЕО? Ако е възможно, посочете информация за броя на отказаните комплексни разрешителни и съответните обстоятелства.

5.   Уместност и адекватност на условията за издаване на комплексни разрешителни (член 3, параграф 1, букви г) и е), член 9, член 17, параграфи 1 и 2)

5.1.

Опишете всички формулирани общи задължителни правила или специфични указания за компетентните органи по следните въпроси:

1.

процедурите и критериите за задаване на пределно допустими стойности на емисиите и други условия в комплексните разрешителни;

2.

основните принципи за определяне на най-добрите налични техники;

3.

прилагането на член 9, параграф 4.

5.2.

Въпроси, свързани с документите за най-добри налични техники (BREFs), формулирани съгласно член 17, параграф 2 от Директива 2008/1/ЕО:

1.

Как, в общи линии, публикуваната от Комисията съгласно член 17, параграф 2 информация се взема предвид, по принцип или в конкретни случаи, при определянето на най-добрите налични техники?

2.

Как конкретно се използват документите за най-добрите налични техники (BREFs) при определяне на условията в комплексните разрешителни?

5.3.

Други въпроси, свързани с условията в комплексните разрешителни:

а)

Взети ли са предвид системите за управление на околната среда при определяне на условията в комплексните разрешителни? Ако да, по какъв начин?

б)

Какви видове условия в комплексните разрешителни, или други мерки, се прилагат в типичните случаи за целите на член 3, параграф 1, буква е) (възстановяване на площадката при окончателно прекратяване на дейностите) и как се изпълняват на практика?

в)

Какви видове условия за енергийна ефективност се определят в типичните случаи в комплексните разрешителни (член 3, параграф 1, буква г)?

г)

Използвана ли е възможността, предвидена в член 9, параграф 3, да бъде предпочетено да не се налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност, и ако да, как е приложена тази възможност?

6.   Стандарти за качество на околната среда (член 10)

Възникнали ли са случаи, при които се прилага член 10 и използването на най-добрите налични техники не е достатъчно, за да се изпълни даден стандарт за качество на околната среда (съгласно определението по член 2, параграф 7)? Ако отговорът е положителен, дайте примери за такива случаи и предприетите допълнителни мерки.

7.   Промени на инсталации (член 12 и член 2, параграф 10)

Как компетентните органи решават на практика, в съответствие с член 12, дали „промяната на дейността“ може да има последствия за околната среда (член 2, параграф 10) и дали тя представлява „съществена промяна“, която „може да има значително отрицателно въздействие върху хората или околната среда“ (член 2, параграф 11)? Посочете съответните правни разпоредби, указания или процедури.

8.   Преразглеждане и актуализиране на условията в комплексните разрешителни (член 13)

8.1.

Дали периодичността на преразглеждане и, в случаите при които е необходимо, на актуализиране на условията в комплексните разрешителни (член 13) са регламентирани в националното законодателство или в местни разпоредби, или се определят по други начини, като например чрез срокове, посочени в разрешителните? Ако да, какви са тези други начини? Посочете съответното законодателство, указания или процедури.

8.2.

Каква е статистически представителната периодичност за преразглеждането на условията в комплексните разрешителни? В случай на различия между инсталации или сектори, представете илюстрираща тези различия информация, ако разполагате с такава.

8.3.

В какво се състои процедурата по преразглеждане и актуализиране на условията в комплексните разрешителни? Как се прилагат разпоредбите за преразглеждане на условията в комплексните разрешителни в случаите на съществена промяна в най-добрите налични техники? Посочете съответните законодателни документи, указания или процедури.

9.   Спазване условията в комплексните разрешителни (член 14)

9.1.

Как се прилага на практика изискването по член 14, съгласно което операторите трябва редовно да информират компетентните органи за резултатите от практически реализиран мониторинг на емисиите? Посочете всички конкретни разпоредби, процедури или указания по въпроса за компетентните органи.

9.2.

Подават ли се от всички оператори периодични мониторингови доклади? Посочете данни за статистически представителната периодичност, с която се подава такава информация. В случай на различия между секторите, предоставете илюстрираща тези различия информация, ако разполагате с такава.

9.3.

Ако съответна информация не е била вече предоставена в доклада по Препоръка 2001/331/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 април 2001 г., предвиждаща минимално допустими критерии за екологичните инспекции в държавите-членки, предоставете за инсталациите, попадащи в обхвата на Директива 2008/1/ЕО, наличната информация по следните въпроси:

1.

основните характеристики на екологичните инспекции, провеждани от компетентните органи;

2.

общия брой на посещенията на място, проведени от компетентните органи по време на докладвания период;

3.

общия брой на инсталациите, в които са били проведени такива посещения на място по време на докладвания период;

4.

общия брой посещения на място по време на докладвания период, при които са извършени измервания на емисии и/или вземане на проби от отпадъци, съответно от компетентните органи или от тяхно име;

5.

видовете действия (например санкции или други мерки), предприети по време на докладвания период в случите на аварии, инциденти и неспазване на условията в разрешителните.

10.   Трансгранично сътрудничество (член 18)

Имало ли е по време на докладвания период случаи на прилагане на изискванията по член 18 във връзка с трансгранична информация и сътрудничество? Посочете примери, илюстриращи използваните общи процедури.

11.   Общи наблюдения

11.1.

Съществуват ли някакви конкретни въпроси във връзка с прилагането, които предизвикват безпокойство във Вашата държава-членка? Ако отговорът е положителен, моля уточнете.

11.2.

Съществува ли конкретна информация за прилагането във Вашата държава-членка на Директива 2010/75/ЕС, която да има значение за интерпретирането на информацията, предоставена по настоящия въпросник? Ако отговорът е положителен, моля уточнете.

ЧАСТ 2

Таблица за отговор на въпрос 2.1

ВИДОВЕ ИНСТАЛАЦИИ

А.

ИНСТАЛАЦИИ

В.

СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ

С.

ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

Основна дейност, извършвана в инсталацията, съгласно приложение I към Директива 2008/1/ЕО

1.

Брой на инсталациите

2.

Брой на инсталациите, получили комплексно разрешително в пълно съответствие с Директива 2008/1/ЕО

3.

Брой на съществените промени, извършени по време на докладвания период, без да е издадено разрешително, както се изисква по член 12, параграф 2 от Директива 2008/1/ЕО

4.

Брой на инсталациите, за които комплексното разрешително е било преразгледано по време на докладвания период в съответствие с член 13 от Директива 2008/1/ЕО

5.

Брой на инсталациите, за които комплексното разрешително е било актуализирано по време на докладвания период в съответствие с член 13 от Директива 2008/1/ЕО

1.

Енергетика

 

 

 

 

 

1.1.

Горивни инсталации

 

 

 

 

 

1.2.

Рафиниране на нефт и газ

 

 

 

 

 

1.3.

Коксови пещи

 

 

 

 

 

1.4.

Производство на газови и течни горива от въглища

 

 

 

 

 

2.

Металургия

 

 

 

 

 

2.1.

Пържене/агломериране на метални руди

 

 

 

 

 

2.2.

Производство на чугун или стомана

 

 

 

 

 

2.3 a)

Станове за горещо валцоване

 

 

 

 

 

2.3 b)

Ковашко-пресови предприятия

 

 

 

 

 

2.3 c)

Полагане на покрития от разтопен метал

 

 

 

 

 

2.4.

Леярни

 

 

 

 

 

2.5 a)

Производство на нерафинирани цветни метали

 

 

 

 

 

2.5 b)

Топене на цветни метали

 

 

 

 

 

2.6.

Повърхностна обработка на метали и пластмаси

 

 

 

 

 

3.

Производство на продукти от минерални суровини

 

 

 

 

 

3.1.

Производство на цимент или вар

 

 

 

 

 

3.2.

Производство на азбест

 

 

 

 

 

3.3.

Стъкларска промишленост

 

 

 

 

 

3.4.

Топене на минерални суровини

 

 

 

 

 

3.5.

Керамична промишленост

 

 

 

 

 

4.

Химическа промишленост

 

 

 

 

 

4.1.

Производство на органични химични вещества

 

 

 

 

 

4.2.

Производство на неорганични химични вещества

 

 

 

 

 

4.3.

Производство на изкуствени торове

 

 

 

 

 

4.4.

Производство на продукти за растителна защита/ биоциди

 

 

 

 

 

4.5.

Фармацевтична промишленост

 

 

 

 

 

4.6.

Производство на взривни вещества

 

 

 

 

 

5.

Третиране на отпадъците

 

 

 

 

 

5.1.

Обезвреждане или оползотворяване на опасни отпадъци

 

 

 

 

 

5.2.

Изгаряне на битови отпадъци

 

 

 

 

 

5.3.

Обезвреждане на неопасни отпадъци

 

 

 

 

 

5.4.

Депа за отпадъци

 

 

 

 

 

6.

Други

 

 

 

 

 

6.1 a)

Производство на целулоза

 

 

 

 

 

6.1 b)

Производство на хартия и картон

 

 

 

 

 

6.2.

Предварителна обработка или багрене на влакна или текстил

 

 

 

 

 

6.3.

Дъбене на необработени и сурови кожи

 

 

 

 

 

6.4 a)

Кланици

 

 

 

 

 

6.4 b)

Обработка и преработка на хранителни продукти

 

 

 

 

 

6.4 c)

Обработка и преработка на мляко

 

 

 

 

 

6.5.

Обезвреждане или оползотворяване на животински трупове

 

 

 

 

 

6.6 a)

Интензивно отглеждане на птици

 

 

 

 

 

6.6 b)

Интензивно отглеждане на свине за угояване

 

 

 

 

 

6.6 c)

Интензивно отглеждане на свине майки

 

 

 

 

 

6.7.

Повърхностно третиране чрез органични разтворители

 

 

 

 

 

6.8.

Производство на въглерод или електрографит

 

 

 

 

 

6.9.

Улавяне на изходящи количества CO2 (Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1))

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

Обяснителни бележки към таблицата:

Събирането на данни в горната таблица ще се базира на „броя инсталации“ и „броя на съществените промени“, като се използват дефинициите за „инсталация“ в член 2, параграф 3 и за „съществена промяна“ в член 2, параграф 11 от Директива 2008/1/ЕО.

Понятието „вид инсталация“ се отнася за основната дейност, извършвана в съответната инсталация. Дори и в случаите, при които една и съща инсталация извършва няколко вида дейности, за които е необходимо комплексно разрешително, данните за тази инсталация трябва да бъдат докладвани в графата само на една-единствена дейност.

Допълнителни указания и обяснения във връзка с данните, които трябва да се попълнят в таблицата, са предоставени в бележките по-долу. От държавите-членки се изисква да попълнят таблицата възможно най-подробно.

А.   „БРОЙ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ“ в края на докладвания период (31 декември 2013 г.).

1.

Брой на инсталациите: общия брой на инсталациите (както съществуващи, така и новопостроени), попадащи в обхвата на разпоредбите за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, които функционират в държавите-членки към края на периода на докладване, независимо от статуса на техните комплексни разрешителни.

2.

Брой на инсталациите, получили комплексно разрешително в пълно съответствие с Директива 2008/1/ЕО: общия брой на инсталациите, попадащи в обхвата на разпоредбите за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, за които са издадени едно или повече разрешителни по Директива 2008/1/ЕО (включително разрешителни, предшестващи комплексните, които са били преразгледани/актуализирани) независимо от това кога разрешителното е било издадено (кога разрешителните са били издадени) или дали то е било преразгледано, актуализирано или изменено/подновено поради каквато и да е причина.

При определянето на броя на инсталациите, който следва да бъде докладван, държавите-членки трябва да вземат предвид статуса на разрешителното (разрешителните), съответно издадено за всяка една инсталация, към края на докладвания период. Моля, имайте предвид, че числата трябва да се отнасят за броя на инсталациите, а не на разрешителните (тъй като за една инсталация може да има няколко комплексни разрешителни и обратно).

Правило за съответствие на данните

:

Общият брой на инсталациите, попадащи в обхвата на изискванията за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (1) минус общия брой на инсталациите, получили комплексно разрешително в пълно съответствие с Директива 2008/1/ЕО (2) трябва да е равен на броя на инсталациите, за които няма издадено комплексно разрешително в пълно съответствие с изискванията по някаква причина (процедурата не е приключила, няма пълно покритие на всички дейности и др.). Когато тази стойност е различна от нула, това е признак за потенциално нарушение на разпоредбите в Директива 2008/1/ЕО.

B.   „СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ“ по време на докладвания период (1 януари 2012 г.—31 декември 2013 г.).

3.

Брой на съществените промени, извършени по време на докладвания период, без да е издадено комплексно разрешително, както се изисква по член 12, параграф 2 от Директива 2008/1/ЕО: брой на известните на компетентните органи съществени промени, които са реално въведени от операторите без комплексно разрешително съгласно изискването по член 12, параграф 2.

Когато този брой е различен от нула, това е признак за потенциално нарушение на разпоредбите за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването.

C.   „ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЛЕКСНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ“ по време на докладвания период (1 януари 2012 г.—31 декември 2013 г.).

4.

Брой на инсталациите, за които комплексното разрешително е било преразгледано по време на докладвания период в съответствие с член 13 от Директива 2008/1/ЕО: общия брой на инсталациите с издадени по едно или повече комплексни разрешителни, които са били преразгледани в съответствие с член 13.

5.

Брой на инсталациите, за които комплексното разрешително е било актуализирано по време на докладвания период в съответствие с член 13 от Директива 2008/1/ЕО: общия брой на инсталациите с издадени по едно или повече комплексни разрешителни, които са били актуализирани в съответствие с член 13.


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 114.


Top