Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0353

2011/353/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 17 юни 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 4161)

OJ L 160, 18.6.2011, p. 88–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/353/oj

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/88


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 4161)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2011/353/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 година относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4, параграфи 2 и 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се съдържат основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за ликвидирането на инфлуенцата по птиците възможно най-бързо Съюзът следва да има финансово участие в приемливите разходи, направени от държавите-членки. В член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение се определят правила относно процента, който трябва да се приложи спрямо разходите, направени от държавите-членки.

(3)

С Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията (2) се определят правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета. В член 3 от посочения регламент се определят правила относно разходите, приемливи за финансова подкрепа от страна на Съюза.

(4)

С Решение 2008/441/ЕО на Комисията от 4 юни 2008 година относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 година (3) се разрешава финансово участие от страна на Съюза в разходите на Германия, направени за ликвидирането на инфлуенцата по птиците. В съответствие с посоченото решение беше преведен първи транш от 320 000,00 EUR.

(5)

На 13 май 2008 г. и на 25 юли 2008 г. Германия подаде официална молба за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграф 1 и член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005. На 9 февруари 2009 г. беше започнат предварителен одит. Окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Германия в писмо от 20 септември 2010 г. и бяха потвърдени в писмо от 21 февруари 2011 г.

(6)

Изплащането на финансовото участие на Съюза трябва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

Германските власти са изпълнили изцяло техническите и административните си задължения, както е предвидено в член 4, параграф 1 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен общият размер на финансовото участие на Съюза за приемливите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие от страна на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Германия през 2007 г., се определя на 1 141 550,98 EUR. Това решение представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент.

Член 2

Остатъкът от размера на финансовото участие се определя на 821 550,98 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 156, 14.6.2008 г., стр. 14.


Top