Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0352

2011/352/ЕС: Решение на Съвета от 9 юни 2011 година за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система, в Княжество Лихтенщайн

OJ L 160, 18.6.2011, p. 84–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 273 - 276

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/352/oj

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/84


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 юни 2011 година

за прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система, в Княжество Лихтенщайн

(2011/352/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (Протокола) (1), който беше подписан на 28 февруари 2008 г. (2) и влезе в сила на 7 април 2011 г., и по-специално член 10, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 10, параграф 1 от Протокола се предвижда, че разпоредбите на достиженията на правото от Шенген се привеждат в действие от Княжество Лихтенщайн само след решение на Съвета в този смисъл, след като Съветът е потвърдил, че от Княжество Лихтенщайн са изпълнени необходимите условия за въвеждането на достиженията на правото от Шенген.

(2)

Съветът направи проверка дали Княжество Лихтенщайн осигурява задоволителни нива на защита на данните, като предприе следните стъпки: на Княжество Лихтенщайн бе изпратен пълен въпросник, отговорите на който бяха записани, и в Княжество Лихтенщайн бяха проведени посещения за проверка и оценка в съответствие с приложимите шенгенски процедури за оценка, посочени в Решението на Изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г. за създаване на Постоянен комитет за оценка и прилагане на Споразумението от Шенген (SCH/Com-ex (98) 26 def.) (3) (решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г.) в областта на защитата на данните.

(3)

На 9 юни 2011 г. Съветът стигна до заключение, че Княжество Лихтенщайн е изпълнило условията в областта на защитата на данните. Ето защо е възможно да се определи дата, от която достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската информационна система („ШИС“), да могат да се прилагат за Княжество Лихтенщайн.

(4)

Влизането в сила на настоящото решение следва да позволи прехвърлянето на действителни данни от ШИС към Княжество Лихтенщайн. Конкретното използване на тези данни следва да позволи на Съвета, посредством приложимите шенгенски процедури за оценка, посочени в решението на изпълнителния комитет от 16 септември 1998 г., да направи проверка на правилното прилагане в Княжество Лихтенщайн на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС. След извършване на тези оценки Съветът следва да вземе решение относно отмяна на проверките по вътрешните граници с Княжество Лихтенщайн.

(5)

В Споразумението между Княжество Лихтенщайн, Република Исландия и Кралство Норвегия относно въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и относно критериите и механизмите за определяне на държавата, отговорна за разглеждане на молби за убежище, подадени в Лихтенщайн, Исландия или Норвегия, се посочва, че то ще породи действие по отношение на въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген на същата дата, на която породи действие Протоколът.

(6)

Следва да бъде прието отделно решение на Съвета, в което да се определи дата за отмяна на проверките по вътрешните граници. До посочената в това решение дата следва да бъдат наложени определени ограничения върху използването на ШИС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които са посочени в приложение I, се прилагат от 19 юли 2011 г. за Княжество Лихтенщайн в отношенията му с Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

2.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които са посочени в приложение II, се прилагат от датата, предвидена в тези разпоредби, за Княжество Лихтенщайн в отношенията му с Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция.

3.   От 9 юни 2011 г. към Княжество Лихтенщайн могат да се прехвърлят действителни данни от ШИС.

От 19 юли 2011 г. на Княжество Лихтенщайн се позволява да въвежда данни в ШИС и да използва данни от ШИС, при спазване на параграф 4.

4.   До датата на отмяна на проверките по вътрешните граници с Княжество Лихтенщайн, Княжество Лихтенщайн:

а)

не е задължено да отказва влизане на негова територия или да експулсира граждани на трети държави, за които друга държава-членка е изпратила сигнал по ШИС с цел да им бъде отказано влизане;

б)

се въздържа от въвеждане на данните, попадащи в приложното поле на член 96 от Конвенцията от 19 юни 1990 г. за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (4) („Шенгенската конвенция“).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 3

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Люксембург на 9 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

PINTÉR S.


(1)  Все още непубликуван в Официален вестник.

(2)  Решения 2008/261/ЕО (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3) и 2008/262/ЕО (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 5) на Съвета.

(3)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 138.

(4)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които да станат приложими за Княжество Лихтенщайн

1.

По отношение на разпоредбите на Шенгенската конвенция:

член 64 и членове 92—119 от Шенгенската конвенция.

2.

По отношение на решенията и декларациите относно ШИС на Изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция:

а)

Решение на Изпълнителния комитет от 15 декември 1997 г. за изменение на Финансовия регламент относно Ц.ШИС (SCH/Com-ex (97) 35) (1);

б)

Декларация на Изпълнителния комитет от 18 април 1996 г. за определяне на понятието „чужденец“ (SCH/Com-ex (96) decl. 5) (2);

Декларация на Изпълнителния комитет от 28 април 1999 г. за структурата на ШИС (SCH/Com-ex (99) decl. 2 rev) (3).

3.

По отношение на други правни инструменти относно ШИС:

а)

Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (4), доколкото е приложима по отношение на обработката на данни в рамките на ШИС;

б)

Решение 2000/265/ЕО на Съвета от 27 март 2000 г. за съставяне на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник-генералния секретар на Съвета, на сключени от него, в качеството му на представител на определени държави-членки договори, свързани с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура на Шенгенското пространство — „Sisnet“ (5);

в)

Наръчник SIRENE (6);

г)

Регламент (ЕО) № 871/2004 на Съвета от 29 април 2004 г. за въвеждане на някои нови функции в Шенгенската информационна система, включително в борбата с тероризма (7), и всички последващи решения относно началната дата на прилагане на тези функции;

д)

Решение 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително и с оглед борбата срещу тероризма (8), и всички последващи решения относно началната дата на прилагане на тези функции;

е)

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Конвенцията за прилагането на Шенгенското споразумение от 14 юни 1985 година относно постепенното премахване на проверките на общите граници, по отношение на достъпа до Шенгенската информационна система на службите в държавите-членки, които отговарят за издаването на сертификати за регистрация на превозните средства (9);

ж)

член 5, параграф 4, буква а) и разпоредбите на дял II и приложенията към него, отнасящи се за Шенгенската информационна система (ШИС), от Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (10);

з)

Регламент (ЕО) № 1104/2008 на Съвета от 24 октомври 2008 година относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (11);

и)

Решение 2008/839/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) (12).


(1)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 444.

(2)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 458.

(3)  ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 459.

(4)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 85, 6.4.2000 г., стр. 12.

(6)  Части от наръчника SIRENE бяха публикувани в ОВ C 38, 17.2.2003 г., стр. 1. Наръчникът беше изменен с решения 2006/757/ЕО (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1) и 2006/758/ЕО (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41) на Комисията.

(7)  ОВ L 162, 30.4.2004 г., стр. 29.

(8)  ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 18.

(10)  ОВ L 105, 13.4.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 299, 8.11.2008 г., стр. 43.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до ШИС, които да станат приложими за Княжество Лихтенщайн от датата, предвидена в тези разпоредби

1.

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (1);

2.

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (2);

3.

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (3).


(1)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63.


Top