Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0585

Регламент за изпълнение (ЕС) № 585/2011 на Комисията от 17 юни 2011 година за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците

OJ L 160, 18.6.2011, p. 71–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/585/oj

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/71


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 585/2011 НА КОМИСИЯТА

от 17 юни 2011 година

за определяне на временни извънредни мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 191 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

Пазарът на плодове и зеленчуци на Европейския съюз се намира в ситуация на безпрецедентна криза след възникване на огнища на смъртоносната ентерохеморагична бактерия Ешерихия коли (E. coli) в Германия, което се свързва с консумирането на определени пресни плодове и зеленчуци. Кризата започна на 26 май 2011 г., когато в пресата беше изнесена информация относно твърдения, че причината за огнищата са краставиците.

(2)

Няколко държави-членки и трети държави предприеха предпазни мерки и внезапната загуба на потребителско доверие поради възприеманите рискове за общественото здраве предизвиква много сериозно смущение на пазара на Европейския съюз на плодове и зеленчуци, особено по отношение на краставиците, доматите, сладките пиперки, тиквичките и някои продукти от семействата на марулите и ендивията, произведени в Съюза.

(3)

Необходимо е да бъдат приети извънредни спешни мерки за ограничен период от време предвид настоящото и очакваното положение на пазара и предвид факта, че в Регламент (ЕО) № 1234/2007 и Регламент (ЕО) № 1580/2007 на Комисията от 21 декември 2007 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕО) № 2200/96, (ЕО) № 2201/96 и (ЕО) № 1182/2007 на Съвета в сектора на плодовете и зеленчуците (2), които от 22 юни 2011 г. ще бъдат заменени с Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (3), не се предвиждат изрично специфични за сектора адекватни инструменти за справяне с практическите проблеми, възникнали в сектора на плодовете и зеленчуците.

(4)

Тъй като краставиците, доматите, сладките пиперки, тиквичките и някои продукти от семействата на марулите и ендивията са основните продукти, засегнати от кризата в сектора на плодовете и зеленчуците, е уместно обхватът на извънредните мерки да бъде ограничен до тези продукти.

(5)

Предвид специфичното естество на сектора на плодовете и зеленчуците мерките за управление на кризи и подпомагане на пазара, посочени в член 103в, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, са най-подходящи за подпомагане на организациите на производители, одобрени за производството на плодове и зеленчуци.

(6)

Съюзът следва да отпусне допълнителна помощ по отношение на изтеглянето от пазара, брането, докато са още зелени, и небрането на краставици, домати, сладки пиперки, тиквички и някои продукти от семействата на марулите и ендивията, предназначени за консумация в прясно състояние. Като се има предвид значителното смущение на пазара на плодове и зеленчуци и относително ограниченото членство на производители в организации на производители в някои държави-членки, е необходимо Съюзът да предостави помощ за такива мерки на производителите на плодове и зеленчуци, които не са членове на признати организации на производители и които са сключили договор с такава организация за изтегляне на краставици, домати, сладки пиперки, тиквички и някои продукти от семействата на марулите и ендивията.

(7)

С цел постигане на хармонизация и избягване на прекомерните обезщетения на равнището на Съюза следва да бъдат определени максималните нива на допълнително подпомагане от Съюза за изтегляне, бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и небране. С оглед да се отчетат специфичните характеристики на операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, държавите-членки следва да превърнат основания на килограм подход при изтеглянето в подход, основан на хектари, на основата на добива.

(8)

Организациите на производители са основните участници в сектора на плодовете и зеленчуците и са в най-подходяща позиция да гарантират, че производителите, които не са членове на призната организация на производители, получават подпомагане от Съюза. Те следва да гарантират, че подпомагането от Съюза се изплаща на производителите, които не са членове на призната организация на производители, чрез сключване на договор. Тъй като не всички държави-членки разполагат с еднаква степен на организация по отношение на доставките на пазара на плодове и зеленчуци, е подходящо на компетентните органи на държавите-членки да бъде позволено да изплащат подпомагането от Съюза пряко на производителите, когато това е надлежно обосновано.

(9)

С цел запазване на бюджетната дисциплина е необходимо да бъде осигурен таван за разходите, които да бъдат финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), както и система за уведомяване и наблюдение, в рамките на която държавите-членки да информират Комисията относно своите операции по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени.

(10)

С оглед да се ограничи въздействието на щетите, причинени върху сектора на плодовете и зеленчуците, настоящият регламент следва да обхване период с начало 26 май 2011 г. Поради неотложния характер на ситуацията настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му.

(11)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в рамките на срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

1.   На организациите на производители, посочени в член 122, буква а), подточка iii) от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и на производителите, които не са членове на тези организации, се предоставя извънредно подпомагане за периода от 26 май 2011 г. до 30 юни 2011 г. по отношение на следните продукти от сектора на плодовете и зеленчуците, предназначени за консумация в прясно състояние:

а)

домати, включени в код по КН 0702 00 00;

б)

марули, включени в кодове по КН 0705 11 00 и 0705 19 00, и къдраволистна и широколистна ендивия, включена в код по КН 0705 29 00;

в)

краставици, включени в код по КН 0707 00 05;

г)

сладки пиперки, включени в код по КН 0709 60 10;

д)

тиквички, включени в код по КН 0709 90 70.

2.   Мерките, взети съгласно настоящия регламент, се считат за интервенционни мерки за регулиране на селскостопанските пазари по смисъла на член 3, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета (4).

Член 2

Максимален размер на помощта

Общите разходи на Съюза, направени за целите на настоящия регламент, не надвишават 210 000 000 EUR. Те се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и се използват единствено с цел финансиране на мерките, предвидени съгласно настоящия регламент.

Член 3

Приложимост на правилата

Освен ако в настоящия регламент изрично е предвидено друго, Регламент (ЕО) № 1234/2007, Регламент (ЕО) № 1580/2007 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилагат по отношение на организациите на производители и техните членове и се прилагат mutatis mutandis по отношение на производителите, посочени в член 5.

Член 4

Организации на производители

1.   Таванът от 5 %, посочен в член 80, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 79, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилага по отношение на продуктите, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, когато тези продукти са изтеглени по време на периода, посочен в този член.

2.   Що се отнася до продуктите и по време на периода, посочени в член 1, параграф 1 от настоящия регламент, мерките за небране, посочени в член 85, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 84, параграф 1, буква б) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, могат да бъдат предприети дори когато търговската продукция е добита от въпросната производствена площ по време на нормалния производствен цикъл. В такива случаи сумите за обезщетение, посочени в член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, се намаляват пропорционално на вече събраната продукция, както е установено на базата на счетоводните и/или данъчните данни на съответните организации на производители.

3.   Приносът на Европейския съюз към максималните размери, определени от държавите-членки в съответствие с член 80 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или с член 79 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не надвишава сумите, определени в част А от приложение I към настоящия регламент, в случай на изтегляне за определени местоназначения, различни от безплатно разпространение. Тези суми се удвояват в случай на безплатно разпространение.

4.   Таванът от една трета от разходите, посочен в член 103в, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1234/2007, и максималният таван от 25 % за увеличението на размера на оперативния фонд, посочен в член 67, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 66, параграф 3, буква в) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, не се прилага по отношение на разходите, направени за мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член в периода, посочен в член 1, параграф 1.

5.   Допълнително подпомагане от Съюза се предоставя по отношение на операциите по изтегляне от пазара, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, осъществени по отношение на продуктите и по време на периода, посочени в член 1, параграф 1. Подпомагането за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, обхваща единствено продуктите, които физически се намират на полето и които действително се прибират, докато са още зелени.

Допълнителното подпомагане от Съюза не се включва в оперативните програми на организациите на производители и не се взема предвид при изчисляването на таваните от 4,1 % и 4,6 %, посочени в член 103г, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1234/2007.

Размерът на допълнителното подпомагане от Съюза за изтегляне е определен в част Б от приложение I към настоящия регламент.

В случай на небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, държавите-членки определят размера на допълнителното подпомагане от Съюза за хектар така, че то да покрива не повече от 90 % от сумите за изтегляне, определени в част Б от приложение I към настоящия регламент.

Допълнително подпомагане от Съюза се предоставя дори ако организациите на производителите не са предвидили тези операции в рамките на своите оперативни програми.

6.   Разходите, направени в съответствие с настоящия член, представляват част от оперативния фонд на организациите на производителите. Член 103б, параграф 2 и член 103г, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 не се прилагат за допълнителното подпомагане от Съюза, посочено в параграф 5 от настоящия член.

Член 5

Производители, които не са членове на организации на производители

1.   На производителите на плодове и зеленчуци, които не са членове на призната организация на производители (наричани по-долу „производители, които не са членове“), се предоставя подпомагане от Съюза за извършване на операции по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, по отношение на продуктите и по време на периода, посочени в член 1, параграф 1. Когато признаването на дадена организация на производители е било временно преустановено в съответствие с член 116, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или член 114, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, за целите на настоящия регламент нейните членове се считат за производители, които не са членове.

Подпомагането за бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, обхваща единствено продуктите, които физически се намират на полето и които действително се прибират, докато са още зелени.

2.   В случай на изтегляне от пазара, производителите, които не са членове, подписват договор с призната организация на производители.

Подпомагането от Съюза на такива производители се изплаща от организацията на производители, с която са сключили такъв договор. Член 4, параграф 5, втора и пета алинея и член 4, параграф 6 се прилагат mutatis mutandis.

3.   Размерът на подпомагането, което да бъде предоставено съгласно параграф 1 в ситуацията, посочена в параграф 2, представлява сумата, определена в част Б от приложение I, минус сумите, които съответстват на действителните разходи, направени от организацията на производителите за изтегляне на съответните продукти, които тази организация задържа. Представят се доказателства за тези разходи под формата на фактури. Организациите на производителите приемат всички обосновани искания на производители, които не са членове на организация на производители, за целите на настоящия регламент.

4.   При надлежно обосновани причини, като например ограничената степен на членство на производителите в организации в съответната държава-членка, и по начин, който не позволява дискриминация, държавите-членки имат право да разрешат на производител, който не е член, да отправи уведомление до компетентния орган на тази държава-членка, вместо да подпише договора, посочен в параграф 2. За такова уведомление член 79 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или член 78 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 се прилага mutatis mutandis.

В тези случаи компетентният орган на държавата-членка плаща подпомагането от Съюза пряко на производителя в съответствие със законодателството на съответната държава. Размерът на подпомагането представлява сумата, определена в част Б от приложение I.

5.   В случай на операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, производителите, които не са членове, отправят необходимото уведомление до компетентния орган на държавата-членка в съответствие с подробните разпоредби, приети от държавата-членка съгласно член 86, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1580/2007 или съгласно член 85, параграф 1, буква а) от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

Размерът на подпомагането на Съюза за операции по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, представлява сумата, определена съгласно член 4, параграф 5, четвърта алинея.

Член 6

Проверки на операциите по изтегляне, небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени

1.   Операциите по изтегляне, посочени в членове 4 и 5, подлежат на проверки на първо ниво в съответствие с член 110 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 108 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011. При все това тези проверки са ограничени до 10 % от количеството на продуктите, изтеглени от пазара.

За операциите по изтегляне, посочени в член 5, параграф 4, проверките на първо ниво обхващат 100 % от количеството на изтеглените продукти.

2.   Операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, посочени в членове 4 и 5, подлежат на проверките и условията, предвидени в член 112 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 110 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, освен по отношение на изискването да не се извършва частично бране. Проверките се ограничават до 10 % от производствените площи, посочени в член 4, параграф 2.

За операциите по небране и бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, посочени в член 5, параграф 5, проверките обхващат 100 % от производствените площи.

Член 7

Уведомления

1.   Държавите-членки уведомяват Комисията всяка сряда (преди 12,00 ч. брюкселско време) от деня на влизане в сила на настоящия регламент относно уведомленията, получени през предходната седмица от организации на производители и от производители, които не са членове. Тези уведомления се отнасят за операциите, които ще бъдат предприети за целите на настоящия регламент, по отношение на количествата, площта и максималните разходи на Съюза за всеки от петте продукта, посочени в член 1, параграф 1.

Държавите-членки използват образците от приложение II.

На 22 юни 2011 г. държавите-членки представят на Комисията информацията, посочена в първата алинея, като използват образците от приложение II по отношение на операциите по изтегляне, небране или бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, предприети между 26 май 2011 г. и датата на влизане в сила на настоящия регламент.

2.   Държавите-членки представят на Комисията до 18 юли 2011 г. информацията за общите изтеглени количества, общата площ, на която са предприети операции по небране или бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, и исканията за общото подпомагане от Съюза за съответните операции по изтегляне и небране.

Държавите-членки използват образеца от приложение III.

Подпомагане от Съюза не се отпуска за операции по изтегляне, небране или бране на плодове и зеленчуци, докато са още зелени, за които Комисията не е уведомена в съответствие с настоящия параграф.

3.   Когато исканията за подпомагане от Съюза, за които е получено уведомление в съответствие с параграф 2, превишават максималния размер на подпомагането, посочен в член 2, Комисията определя без съдействие от комитета, посочен в член 195, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1234/2007, коефициент на разпределение за отпускане на цялото налично подпомагане от Съюза на базата на получените искания. Ако исканията за подпомагане не превишават максималния размер на подпомагане, коефициентът на разпределение се определя на 100 %.

Държавите-членки прилагат коефициента на разпределение за всички заявления, посочени в член 8.

Член 8

Заявление за и плащане на подпомагане от Европейския съюз

1.   Организациите на производителите подават заявление за изплащане на подпомагането от Съюза, посочено в член 4, параграф 5 и член 5, параграф 2, в срок до 11 юли 2011 г.

2.   Чрез дерогация от крайните срокове, определени съгласно член 73 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, организациите на производители подават заявление за общото подпомагане от Съюза, посочено в член 4, параграфи 1—4 от настоящия регламент, в съответствие с процедурата, посочена в член 73 от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и в член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011, в срок до 11 юли 2011 г.

Не се прилага таванът от 80 % на първоначално одобрения размер на подпомагането по оперативната програма, установен в член 73, трета алинея от Регламент (ЕО) № 1580/2007 и член 72 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011.

3.   В срок до 11 юли 2011 г. производителите, които не са членове, подават заявление пред компетентните органи на държавите-членки за изплащане на подпомагането от Съюза в ситуациите, посочени в член 5, параграфи 4 и 5. Държавите-членки определят кои са компетентните органи в срок до 30 юни 2011 г.

4.   Заявлението за подпомагане от Съюза, посочено в параграфи 1, 2 и 3, се придружава от подкрепящи документи, които посочват размера на исканото подпомагане от Съюза и съдържат писмено уверение, че заявителят не е получил двойно финансиране от Съюза или национално финансиране или компенсация по застрахователна полица по отношение на операциите, отговарящи на изискванията за подпомагане от Съюза съгласно настоящия регламент.

5.   Компетентните органи на държавите-членки не извършват плащания преди определянето на коефициента на разпределение, посочен в член 7, параграф 3. Те гарантират, че всички плащания по настоящия регламент ще бъдат направени най-късно до 15 октомври 2011 г.

Член 9

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 350, 31.12.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 157, 15.6.2011 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ЧАСТ А

Максимален размер на вноската на Съюза за подпомагане на изтеглянето от пазара, посочено в член 4, параграф 3

Продукти, посочени в член 1, параграф 1

Максимално подпомагане (EUR/100 kg)

Марули и къдраволистна и широколистна ендивия

15,5

Краставици

9,6

Сладки пиперки

17,8

Тиквички

11,8


ЧАСТ Б

Максимален размер на допълнителното подпомагане от Съюза за изтеглянето от пазара, посочено в член 4, параграф 5

Продукти, посочени в член 1, параграф 1

Максимално подпомагане (EUR/100 kg)

Домати

33,2

Марули и къдраволистна и широколистна ендивия

38,9

Краставици

24,0

Сладки пиперки

44,4

Тиквички

29,6


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Образци за уведомление, както е посочено в член 7, параграф 1

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Държава:

 

Дата  (1):

 

Продукт (2)

ОП

Производители, които не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Количества, които следва да бъдат изтеглени

(t)

Допълнителн о подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Подпомагане от оперативен фонд на ЕС

в евро

(член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011) (3)

Общо подпомага не от ес

в евро

Количества, които следва да бъдат изтеглени

(t)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

Следната таблица се попълва в първия ден от уведомяването:

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата-членка съгласно член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011:

 

Вноска на Съюза

(EUR/100 kg)

Вноска на ОП

(EUR/100 kg)

Краставици

 

 

Марули и ендивия

 

 

Сладки пиперки

 

 

Тиквички

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕБРАНЕ

Държава:

 

Дата  (4):

 

Продукт (5)

ОП

Производители, който не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (6)

Подпомагане от оперативен фонд на ЕС

в евро

(член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/ чле н 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011) (7)

Допълнителн о подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (6)

Подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграф 5 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

Следната таблица се попълва в първия ден от уведомяването:

Максимални размери на подпомагането, определени от държавата-членка съгласно член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 543/2011:

 

На открито

В оранжерия

Вноска на Съюза

(EUR/ha)

Вноска на ОП

(EUR/ha)

Вноска на Съюза

(EUR/ha)

Вноска на ОП

(EUR/ha)

Домати

 

 

 

 

Краставици

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 


(1)  За всяка седмица се попълва различна таблица в Excel (включително нулеви уведомления за седмиците без операции, в случай че държавите- членки са отправили предишно уведомление).

(2)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(3)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза, например за домати 3,6325 EUR/100 kg.

(4)  За всяка седмица се попълва различна таблица в Excel (включително нулеви уведомления за седмиците без операции, в случай че държавите-членки са отправили предишно уведомление)

(5)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(6)  Когато търговската продукция вече е събрана, стойността, която трябва да бъде регистрирана, показва еквивалентната площ с продукция.

(7)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Образци за уведомление, както е посочено в член 7, параграф 2

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

Държава:

 

Дата:

от 26 май до 30 юни 2011 г.

Продукт (1)

ОП

Производители, които не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Общо изтеглени количества

(t)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Подпомагане от оперативен фонд на ЕС

в евро

(член 80, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 79, параграф 1 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011) (2)

Общо подпомага не от ес

в евро

Общо изтеглени количества

(t)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграфи 3 и 4 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА НЕБРАНЕ

Държава:

 

Дата:

от 26 май до 30 юни 2011 г.

Продукт (3)

Оп

Производители, които не са членове

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (4)

Допълнително подпомагане от ЕС

в евро

(член 86, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1580/2007/член 85, параграф 4 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011) (5)

Допълнителн о подпомагане от ЕС

в евро

(член 4, параграф 5 от настоящия регламент)

Общо подпомага не от ес

в евро

Площ

(ha) (4)

Подпомагане от ЕС

в евро

(член 5, параграф 5 от настоящия регламент)

Краставици

 

 

 

 

 

 

 

Краставици Домати

 

 

 

 

 

 

 

Марули и ендивия

 

 

 

 

 

 

 

Сладки пиперки

 

 

 

 

 

 

 

Тиквички

 

 

 

 

 

 

 

Общо

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(2)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза, например за домати 3,6325 EUR/100 kg.

(3)  Продукти съгласно определението в член 1, параграф 1.

(4)  Когато търговската продукция вече е събрана, стойността, която трябва да бъде регистрирана, показва еквивалентната площ с продукция.

(5)  При изчисляването се взема предвид единствено вноската на Съюза.


Top