Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_160_R_0001_01

2011/349/ЕС: Решение на Съвета от 7 март 2011 година за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество
Протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

OJ L 160, 18.6.2011, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 7 март 2011 година

за сключване от името на Европейския съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по отношение по-специално на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и полицейското сътрудничество

(2011/349/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 16, член 79, параграф 2, буква в), член 82, параграф 1, букви б) и г), член 87, параграфи 2 и 3, член 89 и член 114 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

След упълномощаването на председателството, подпомагано от Комисията, на 27 февруари 2006 г., преговорите с Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария за Протокол относно присъединяването на Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген приключиха.

(2)

В съответствие с решения 2008/261/ЕО (1) и 2008/262/ПВР (2) на Съвета и при условие сключването му на по-късна дата Протоколът бе подписан от името на Европейския съюз на 28 февруари 2008 г.

(3)

Вследствие влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Протоколът следва да бъде одобрен.

(5)

Доколкото се засяга развитието на достиженията на правото от Шенген, които попадат в обхвата на дял V от Договора за функционирането на Европейския съюз, е уместно Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (3) да стане приложимо mutatis mutandis към отношенията с Лихтенщайн.

(6)

Обединеното кралство участва в настоящото решение в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и член 8, параграф 2 от Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (4).

(7)

Ирландия участва в настоящото решение в съответствие с член 5, параграф 1 от Протокола относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз, и член 6, параграф 2 от Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (5).

(8)

Настоящото решение не засяга позицията на Дания съгласно Протокола относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за функционирането на Европейския съюз,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Протоколът между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и свързаните с него документи се одобряват от името на Европейския съюз.

Текстовете на Протокола и на свързаните с него документи са приложени към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага в областите, обхванати от разпоредбите, изброени в член 2, параграфи 1 и 2 от Протокола, и към тяхното развитие, доколкото тези разпоредби са изброени в решения 2000/365/ЕО и 2002/192/ЕО.

Член 3

Разпоредбите на членове 1—4 от Решение 1999/437/ЕО се прилагат по същия начин за асоциирането на Лихтенщайн към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Член 4

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето, упълномощено да депозира от името на Европейския съюз инструмента за одобрение, предвиден в член 9 от Протокола, за да изрази съгласието на Европейския съюз да бъде обвързан, както и да направи следната нотификация:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваването на „Европейската общност“ в Протокола, както и в Споразумението, където е подходящо, трябва да се разбира като позоваване на „Европейския съюз“.“

Член 5

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CZOMBA S.


(1)  Решение 2008/261/ЕО на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейската общност и за временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 3).

(2)  Решение 2008/262/ПВР на Съвета от 28 февруари 2008 г. за подписването от името на Европейския съюз и временното прилагане на някои разпоредби от Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 5).

(3)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(5)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.


ПРОТОКОЛ

между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

както и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ,

както и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН,

наричани по-долу „договарящи страни“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението от 26 октомври 2004 г. между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (1) („Споразумението за асоцииране“),

КАТО ПРИПОМНЯТ, че член 16 от него, който предвижда възможност Княжество Лихтенщайн да се присъедини към Споразумението за асоцииране с протокол,

КАТО ОТЧИТАТ географското положение на Княжество Лихтенщайн,

КАТО ОТЧИТАТ тесните връзки между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария, които се изразяват в пространство без вътрешен граничен контрол между Княжество Лихтенщайн и Конфедерация Швейцария,

КАТО ОТЧИТАТ желанието на Княжество Лихтенщайн съответно да установи и поддържа пространство без граничен контрол с всички Шенгенски страни и да се асоциира към достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Споразумението, сключено на 18 май 1999 г. от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия (2), асоциира последните две държави към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е желателно Княжество Лихтенщайн да се асоциира на равноправна основа с Исландия, Норвегия и Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да бъде сключен протокол между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, който да определя права и задължения за Лихтенщайн, подобни на договорените между Съвета на Европейския съюз, от една страна, и Исландия и Норвегия, както и Швейцария, от друга,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че разпоредбите на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност и актовете, приети на основата на този дял, не се прилагат за Кралство Дания съгласно Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност, и като имат предвид, че решенията, целящи да развият достиженията на правото от Шенген при прилагане на този дял, които Дания е транспонирала в националното си законодателство, могат да породят само международни законови задължения между Дания и останалите държави-членки,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Ирландия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия участват в някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген в съответствие с решенията, взети съгласно Протокола за интегриране на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на Европейския съюз и приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за създаване на Европейската общност (3),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се гарантира, че държавите, с които Европейският съюз е установил асоцииране за целите на изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, прилагат тези достижения и във взаимоотношенията помежду си,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че правилното функциониране на достиженията на правото от Шенген изисква настоящият протокол да бъде прилаган едновременно със споразуменията между различните страни, асоциирани към или участващи в изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, уреждащи техните взаимоотношения,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Протокола за присъединяване на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки или в Швейцария (4),

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД връзката между достиженията на правото от Шенген и това на Общността относно установяването на критерии и механизми за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки, и относно създаването на системата „Евродак“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че тази връзка изисква достиженията на правото от Шенген да се прилагат едновременно с достиженията на правото на Общността относно установяването на критерии и механизми за определяне на държавата, компетентна за разглеждането на молба за убежище, подадена в някоя от държавите-членки, и тези относно създаването на системата „Евродак“,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

В съответствие с член 16 от Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (наричано по-долу „Споразумението за асоцииране“) Княжество Лихтенщайн (наричано по-долу „Лихтенщайн“) се присъединява към Споразумението за асоцииране при реда и условията, изложени в настоящия протокол.

Това присъединяване поражда взаимни права и задължения между договарящите страни в съответствие с изложените в него правила и процедури.

Член 2

1.   Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, изброени в приложение А и приложение Б към Споразумението за асоцииране, така както се прилагат към държавите-членки на Европейския съюз, се изпълняват и прилагат от Лихтенщайн при условията, предвидени в тези приложения.

2.   Освен това разпоредбите на актовете на Европейския съюз и на Европейската общност, посочени в приложението към настоящия протокол, които са заменили или развили разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, се изпълняват и прилагат от Лихтенщайн.

3.   Актовете и мерките, предприети от Европейския съюз и от Европейската общност, които изменят или развиват разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за които са приложени процедурите, посочени в Споразумението за асоцииране, във връзка с настоящия протокол, също се приемат, изпълняват и прилагат от Лихтенщайн, без да се засяга член 5.

Член 3

Правата и задълженията, посочени в член 3, параграфи 1—4, членове 4—6, 8—10, член 11, параграфи 2, 3 и 4 и член 13 от Споразумението за присъединяване, се прилагат за Лихтенщайн.

Член 4

Длъжността на председател на смесения комитет, създаден с член 3 от Споразумението за присъединяване, се заема на експертно ниво от представителя на Европейския съюз. На ниво висши служители и министри тя се заема последователно, за период от шест месеца, от представителя на Европейския съюз и съответно от представителя на правителството на Лихтенщайн или Швейцария.

Член 5

1.   Приемането на нови актове или мерки, свързани с въпросите, посочени в член 2, се запазва за компетентните институции на Европейския съюз. При спазване на разпоредбите на параграф 2 такива актове или мерки влизат в сила едновременно за Европейския съюз, Европейската общност и техните съответни държави-членки и за Лихтенщайн, освен ако в същите не е предвидено друго. В тази връзка следва да се държи точна сметка за периода от време, посочен от Лихтенщайн в Смесения комитет като необходим, за да му позволи изпълнение на конституционните изисквания.

2.

а)

Съветът на Европейския съюз (наричан по-долу „Съветът“) нотифицира Лихтенщайн незабавно за приемането на актовете или мерките, посочени в параграф 1, за които се прилага процедурата, посочена в настоящия протокол. Лихтенщайн решава дали да приеме съдържанието им и дали да ги приложи във вътрешната си правна уредба. Това решение се съобщава на Съвета и на Комисията на Европейските общности (наричана по-долу „Комисията“) в рамките на тридесет дни от приемането на съответните актове или мерки.

б)

Ако съдържанието на такъв акт или мярка може да обвърже Лихтенщайн само след изпълнение на определени конституционни изисквания, Лихтенщайн информира Съвета и Комисията за това към момента на нотифицирането. Лихтенщайн своевременно информира писмено Съвета и Комисията за изпълнението на всички конституционни изисквания. В случаите, когато не се изисква референдум, нотифицирането се извършва най-късно тридесет дни след изтичане на крайния срок за референдум. Ако се изисква референдум, Лихтенщайн разполага с осемнадесет месеца след датата, на която е бил нотифициран от Съвета, за да направи своята нотификация. От датата, определена за влизането в сила на акта или мярката за Лихтенщайн, до отправянето на нотификация за изпълнение на конституционните изисквания Лихтенщайн прилага временно, доколкото е възможно, въпросния акт или мярка.

Ако Лихтенщайн не може да прилага временно въпросния акт или мярка и това води до затруднения, които нарушават Шенгенското сътрудничество, възникналата ситуация се разглежда от смесения комитет. Европейският съюз и Европейската общност могат да предприемат пропорционални и целесъобразни мерки срещу Лихтенщайн, за да гарантират правилното функциониране на Шенгенското сътрудничество.

3.   Приемането от Лихтенщайн на актовете и мерките, посочени в параграф 2, поражда права и задължения между Лихтенщайн, от една страна, и Европейския съюз, Европейската общност и държавите-членки, доколкото те са обвързани от тези актове и мерки, и Швейцария, от друга страна.

4.   Когато:

а)

Лихтенщайн нотифицира решението си да не приема съдържанието на акт или мярка по параграф 2, към които са били приложени определените в настоящия протокол процедури; или

б)

Лихтенщайн не отправи нотификация в рамките на тридесетдневния срок, посочен в параграф 2, буква а) или параграф 5, буква а); или

в)

Лихтенщайн не отправи нотификация най-късно тридесет дни след изтичане на крайния срок за референдум или, в случай на референдум, в рамките на определения в параграф 2, буква б) осемнадесетмесечен срок, или не предвиди споменатото в същата точка временно прилагане от датата, посочена за влизане в сила на съответния акт или мярка,

настоящият протокол се счита за прекратен, освен ако смесеният комитет не реши друго в рамките на деветдесет дни, след внимателно разглеждане на начините за продължаване на протокола. Прекратяването на настоящия протокол поражда действие три месеца след изтичането на деветдесетдневния период.

5.

а)

Ако разпоредбите на нов акт или мярка имат за ефект възпрепятстването на държавите-членки да поставят изпълнението на молбите за взаимопомощ по наказателноправни въпроси или за признаване на заповедите от други държави-членки за претърсване на помещения и/или изземване на доказателствени материали в зависимост от условията, изложени в член 51 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (5), Лихтенщайн може да нотифицира Съвета и Комисията в периода от тридесет дни, посочен в параграф 2, буква а), че няма да приеме или приложи тези разпоредби във вътрешната си правна уредба, когато те се отнасят за искания или заповеди за претърсване и изземване, представени за целите на разследване или наказателно преследване на престъпления в областта на прякото подоходно облагане, които, ако са извършени в Лихтенщайн, не са наказуеми по законодателството на Лихтенщайн с наказание, свързано със задържане под стража. В този случай настоящият протокол не се счита за прекратен, независимо от разпоредбите на параграф 4.

б)

Смесеният комитет се събира до два месеца след представянето на искане от някой от неговите членове и, като взема предвид международното развитие, дискутира положението, произтичащо от нотификация по буква а).

След като Смесеният комитет е постигнал споразумение за пълното приемане и изпълнение от Лихтенщайн на съответните разпоредби от новия акт или мярка, се прилагат параграф 2, буква б) и параграфи 3 и 4. Информацията, посочена в първото изречение от параграф 2, буква б), се предоставя до тридесет дни от постигане на споразумението от смесения комитет.

Член 6

При изпълняване на задълженията си по отношение на Шенгенската информационна система и Визовата информационна система Лихтенщайн може да използва техническата инфраструктура на Швейцария за достъп до тези системи.

Член 7

По отношение на административните разходи, свързани с изпълнението на настоящия протокол, Лихтенщайн внася в общия бюджет на Европейските общности годишна вноска от 0,071 % от сумата от 8 100 000 EUR, подлежаща на годишна корекция, която отразява инфлацията в Европейския съюз.

Член 8

1.   Настоящият протокол не засяга Споразумението за Европейското икономическо пространство или други споразумения, сключени между Европейската общност и Лихтенщайн.

2.   Настоящият протокол не засяга споразуменията, обвързващи Лихтенщайн, от една страна, и една или повече държави-членки, от друга, доколкото тези споразумения са съвместими с настоящия протокол. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

3.   Настоящият протокол не засяга по никакъв начин бъдещите споразумения, които ще се сключат с Лихтенщайн от Европейската общност или между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Лихтенщайн, от друга, или споразуменията, сключени на основата на членове 24 и 38 от Договора за Европейския съюз.

4.   Настоящият протокол не засяга споразуменията между Лихтенщайн и Швейцария дотолкова, доколкото са съвместими с него. Ако тези споразумения са несъвместими с настоящия протокол, последният има предимство.

Член 9

1.   Настоящият протокол влиза в сила един месец след деня, в който генералният секретар на Съвета, в качеството си на негов депозитар, е установил, че са спазени всички формални изисквания по отношение изразяване на съгласие от или от името на страните, които се обвързват с настоящия протокол.

2.   Членове 1, 4 и член 5, параграф 2, буква а), първо изречение от настоящия протокол и правата и задълженията, изложени в член 3, параграфи 1—4 и членове 4—6 от Споразумението за присъединяване, се прилагат временно за Лихтенщайн, считано от датата на подписването на настоящия протокол.

3.   По отношение на актовете или мерките, приети след подписването на настоящия протокол, но преди влизането му в сила, тридесетдневният срок, посочен в последното изречение на член 5, параграф 2, буква а), започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия протокол.

Член 10

1.   Разпоредбите, посочени в член 2, влизат в сила за Лихтенщайн от дата, определена от Съвета, който взема решение с единодушие на членовете, представляващи правителствата на онези държави-членки, които прилагат разпоредбите, посочени в член 2, след консултация със Смесения комитет и след като се е уверил, че предварителните условия за прилагането на съответните разпоредби са били изпълнени от Лихтенщайн.

Членовете на Съвета, представляващи правителствата на Ирландия и на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, участват във вземането на това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и до актовете, основаващи се на него или свързани с него, в които участват тези държави-членки.

Членовете на Съвета, представляващи правителствата на държавите-членки, за които, съгласно техните договори за присъединяване, се прилагат само някои от разпоредбите, посочени в член 2, участват във вземането на това решение, доколкото то се отнася до разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, които вече са приложими за тях.

2.   Прилагането на разпоредбите, посочени в параграф 1, поражда права и задължения между Швейцария и Лихтенщайн, от една страна, и между Лихтенщайн и Европейския съюз, Европейската общност и държавите-членки, от друга страна, доколкото те са обвързани от тези разпоредби.

3.   Настоящият протокол се прилага, само ако се прилагат и споразуменията, които следва да бъдат сключени от Лихтенщайн и посочени в член 13 от Споразумението за асоцииране.

4.   Освен това настоящият протокол се прилага, само ако се прилага и протоколът между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария за критериите и механизмите за определяне на държавата, която е компетентна за разглеждане на молба за убежище, подадена в държава-членка или в Швейцария.

Член 11

1.   Настоящият протокол може да бъде денонсиран от Лихтенщайн или от Швейцария, или по решение на Съвета, който взема решение с единодушие на членовете си. Депозитарят се нотифицира за денонсирането, което влиза в сила шест месеца след нотифицирането.

2.   В случай на денонсиране на настоящия протокол или на Споразумението за асоцииране от Швейцария или в случай на прекратяване на Споразумението за асоцииране по отношение на Швейцария Споразумението за асоцииране и настоящият протокол остават в сила спрямо отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Лихтенщайн, от друга. В такъв случай Съветът взема решение за необходимите мерки след консултация с Лихтенщайн. Все пак тези мерки са обвързващи за Лихтенщайн, само ако Лихтенщайн приеме това.

3.   Настоящият протокол се счита за прекратен, ако Лихтенщайн прекрати някое от споразуменията, посочени в член 13 от Споразумението за асоцииране, сключени от Лихтенщайн, или прекрати протокола, посочен в член 10, параграф 4.

Член 12

Настоящият протокол е съставен в три екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, фински, френски, чешки, унгарски и шведски език, като текстовете на всеки език са еднакво автентични.

В потвърждение на което долуподписаните упълномощени представители положиха подписите си под настоящото.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52.

(2)  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20 и ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43, съответно.

(4)  Вж. стр. 39 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република относно постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение към протокола за присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

Разпоредби, посочени в член 2, параграф 2, които Лихтенщайн прилага от датата, определена от Съвета в съответствие с член 10:

Регламент № 2007/2004/ЕО на Съвета от 26 октомври 2004 г. за учредяване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 1);

Регламент № 2252/2004/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (ОВ L 385, 29.12.2004 г., стр. 1); Решение на Комисията от 28 февруари 2005 г., за определяне техническите спецификации на стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (C(2005) 409 окончателно) и Решение на Комисията от 28 юни 2006 г. за определяне техническите спецификации на стандартите за защитни и биометрични елементи в паспортите и пътните документи, издавани от държавите-членки (C(2006) 2909 окончателно);

Решение № 2005/211/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 68, 15.3.2005 г., стр. 44);

Решение 2005/719/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Решение 2005/211/ПВР за въвеждането на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 271, 15.10.2005 г., стр. 54);

Решение 2005/727/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 273, 19.10.2005, стр. 25);

Решение 2006/228/ПВР на Съвета от 9 март 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 81, 18.3.2006, стр. 45);

Решение 2006/229/ПВР на Съвета от 9 март 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 81, 18.3.2006, стр. 46);

Решение 2006/631/ПВР на Съвета от 24 юли 2006 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби от Решение 2005/211/ПВР за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 256, 20.9.2006, стр. 18);

Решение 2005/267/ЕО на Съвета от 16 март 2005 г. за създаване на сигурна интернет-базирана Информационна и координационна мрежа за Службите за управление на миграцията на държавите-членки (ОВ L 83, 1.4.2005, стр. 48);

Решение на Комисията от 15 декември 2005 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Решение № 2005/267/ЕО на Съвета за създаване на сигурна интернет-базирана Информационна и координационна мрежа за Службите за управление на миграцията на държавите-членки (C (2005) 5159 окончателно);

Регламент (ЕО) № 851/2005 на Съвета от 2 юни 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 141, 4.6.2005 г., стр. 3)

Решение 2005/451/ПВР на Съвета от 13 юни 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) 871/2004 за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 158, 21.6.2005, стр. 26);

Регламент (ЕО) № 1160/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г., за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., за постепенното премахване на контрола по общите граници, по отношение достъпа до Шенгенската информационна система от службите на държавите-членки, компетентни за издаването на регистрационни документи за превозни средства (ОВ L 191, 22.7.2005, стр. 18);

Препоръка 2005/761/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. за улесняване на издаването от държавите-членки на еднотипни краткосрочни визи за научно-изследователски работници от трети страни, пътуващи в рамките на Общността с цел провеждане на научни изследвания (ОВ L 289, 3.11.2005, стр. 23);

Решение на Комисията от 29 септември 2005 г. (2005/687/ЕО) относно формата на доклада за дейността на мрежите от служители за връзка по имиграцията и относно положението на приемащата страна по въпроси, свързани с незаконната имиграция (ОВ L 264, 8.10.2005 г., стр. 8);

Решение 2005/728/ПВР на Съвета от 12 октомври 2005 г. за определяне на датата за прилагане на някои разпоредби на Регламент (ЕО) 871/2004 за въвеждане на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 273, 19.10.2005, стр. 26);

Регламент (ЕО) № 2046/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2005 г., относно мерките предвидени за улесняване процедурите за подаване на искане и издаване на визи за членовете на Олимпийското семейство, които ще вземат участие в Олимпийските и/или Параолимпийските зимни игри в Торино 2006 г. (ОВ L 334, 20.12.2005, стр. 1);

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ L 105, 13.4.2006, стр. 1);

Решение 2006/440/ЕО на Съвета от 1 юни 2006 г. за изменение на приложение 12 към Общите консулски инструкции и приложение 14а към Общия наръчник за таксите, които се събират в съответствие с административните разходи за обработване на заявления за виза (ОВ L 175, 29.6.2006, стр. 77);

Решение (2006/628/ЕО) на Съвета от 24 юли 2006 г. за определяне на датата за прилагане на член 1, параграфи 4 и 5 от Регламент (ЕО) 871/2004, относно въвеждането на нови функции в Шенгенската информационна система, включително с оглед борбата срещу тероризма (ОВ L 256, 20.9.2006, стр. 15);

Решение (2006/648/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за определяне на техническите спецификации относно стандартите за биометрични характеристики, свързани с разработването на Визова информационна система (ОВ L 267, 27.9.2006, стр. 41 и поправка ОВ L 267, 27.9.2006, стр. 41);

Поправка на Решение 2004/512/ЕО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на Визова информационна система (ВИС) (ОВ L 271, 30.9.2006, стр. 85)

Решение (2006/757/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на Наръчника Sirene (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 1)

Решение (2006/758/ЕО) на Комисията от 22 септември 2006 г. за изменение на Наръчника Sirene (ОВ L 317, 16.11.2006 г., стр. 41)

Решение (2006/684/ЕО) на Съвета от 5 октомври 2006 г. за изменение на приложение 2, списък А към Общите консулски инструкции относно визовите изисквания за притежателите на индонезийски дипломатически и служебни паспорти (ОВ L 208, 12.10.2006, стр. 29);

Решение (2006/752/ЕО) на Комисията от 3 ноември 2006 г. за установяване на местата за Визовата информационна система през фазата на разработване (ОВ L 305, 4.11.2006 г., стр. 13);

Препоръка на Комисията от 6 ноември 2006 г. за създаване на общ "Практически наръчник за граничната охрана (Наръчник по Шенген)", който да се използва от компетентните органи на държавите-членки при извършване на граничен контрол на лица (C(2006) 5186 окончателен);

Рамково решение 2006/960/ПВР НА Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите-членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89 и Поправка в ОВ L 75, 15.3.2007 г., стр. 26);

Регламент (ЕО) № 1986/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно достъпа до Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II) на службите на държавите-членки, отговорни за издаването на свидетелства за регистрация на превозни средства (ОВ L 381, 28.12.2006, стр. 1);

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 381, 28.12.2006, стр. 4);

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за местния граничен трафик на външните сухопътни граници на държавите-членки и за изменение на разпоредбите на Шенгенската конвенция (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 3);

Регламент (ЕО) № 1932/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това изискване (ОВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 23. Поправен вариант в ОВ L 29, 3.2.2007 г., стр. 10);

Регламент (ЕО) № 1988/2006 на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 2424/2001 за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (SIS II) (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 1. Поправен вариант в ОВ L 27, 2.2.2007 г., стр. 3);

Решение 2006/1007/ПВР на Съвета от 21 декември 2006 г. за изменение на Решение 2001/886/ПВР за разработване на второ поколение Шенгенска информационна система (SIS II) (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 78. Поправен вариант в ОВ L 27, 2.2.2007 г., стр. 43);

Решение (2007/170/ЕО) на Комисията от 16 март 2007 г. относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (1-ви стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стp. 20);

Решение (2007/171/ЕО) на Комисията от 16 март 2007 г. относно определяне на мрежовите изисквания за Шенгенската информационна система II (3-ти стълб) (ОВ L 79, 20.3.2007 г., стp. 20);

Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 май 2007 г. за създаване на Фонд за външните граници за периода от 2007 до 2013 г. като част от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ (ОВ L 144, 6.6.2007 г., стp. 22);

Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стp. 63)

Решение 2007/472/ЕО на Съвета от 25 юни 2007 г. за изменение на Решение на изпълнителния комитет, създаден по силата на Шенгенската конвенция от 1990 г., за изменение на финансовия регламент относно разходите по въвеждането и експлоатацията на техническата поддръжка на Шенгенската информационна система (Ц.ШИС) (ОВ L 179, 7.7.2007 г., стp. 50);

Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за установяване на механизъм за създаване на екипи за бърза гранична намеса и за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета по отношение на този механизъм, и за регулиране на задълженията и правомощията на гост-служителите (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стp. 30);

Решение 2007/519/ЕО на Съвета от 16 юли 2007 г. за изменение на част 2 от Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) (ОВ L 192, 24.7.2007 г., стp. 26);

Решение 2007/599/ЕО на Комисията от 27 август 2007 година за прилагане на Решение № 574/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно приемането на стратегическите насоки за периода от 2007 до 2013 г. (ОВ L 233, 5.9.2007 г., стp. 3);

Решение 2007/866/ЕО на Съвета от 6 декември 2007 г. за изменение на част 1 на Шенгенската консултативна мрежа (технически спецификации) (ОВ L 340, 22.12.2007 г., стp. 92).


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Упълномощените представители на

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

и

КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ

и

КНЯЖЕСТВО ЛИХТЕНЩАЙН

наричани по-долу „договарящи страни“,

на заседание в Брюксел на двадесет и осми февруари 2008 година за подписването на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, приеха протокола.

Упълномощените представители на договарящите страни приеха следните декларации, изброени по-долу и приложени към настоящия заключителен акт:

Съвместна декларация на договарящите страни за Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз;

Съвместна декларация на договарящите страни по член 23, параграф 7 от Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз (1);

Декларация от Европейската общност и Лихтенщайн за външните отношения;

Декларация от Лихтенщайн за взаимопомощ по наказателноправни въпроси;

Декларация от Лихтенщайн по член 5, параграф 2, буква б);

Декларация от Лихтенщайн за прилагане на Европейската Конвенция за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси и на Европейската Конвенция за екстрадицията;

Декларация от Европейската общност относно Фонда за външните граници за периода 2007—2013 г.;

Декларация на Европейската комисия за представянето на предложения;

Съвместна декларация за съвместни заседания.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

Image

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

Image


(1)  ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 1.

СЪВМЕСТНИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Договарящите страни вземат предвид, че ще се сключват по-нататъшни споразумения за присъединяването на Швейцария и Лихтенщайн към Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз, по примера на споразуменията договорени с Норвегия и Исландия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ ПО ЧЛЕН 23, ПАРАГРАФ 7 ОТ КОНВЕНЦИЯТА ОТ 29 МАЙ 2000 Г. ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Договарящите страни се споразумяват, че Лихтенщайн може, съгласно разпоредбите на член 23, параграф 1, буква в) от Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз, да поиска при някои по-специфични обстоятелства, освен ако съответната държава-членка е получила съгласието на лицето, личните данни да не бъдат използвани за целите, посочени в член 23, параграф 1, букви а) и б), без предварителното съгласие на Лихтенщайн при производства, при които Лихтенщайн би могъл да откаже или ограничи предоставянето или използването на лични данни съгласно Конвенцията, или използването на инструментите, посочени в член 1 от нея.

Ако, при някой по-специален случай, Лихтенщайн откаже да даде съгласието си за искане от държава-членка, съгласно предходните разпоредби, той трябва да посочи писмени мотиви за своето решение.

ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ВЪНШНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Европейската общност и Лихтенщайн се договарят, че Европейската общност се задължава да насърчава трети страни или международни организации, с които тя сключва споразумения в сфери, свързани с Шенгенското сътрудничество, включително визовата политика, да сключат подобни споразумения с Княжество Лихтенщайн, без да се засягат компетенциите на последното да сключва такива споразумения.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ

Лихтенщайн декларира, че данъчните нарушения, които се разследват от властите на Лихтенщайн, могат да не водят до подвеждане под отговорност пред съдебната власт, компетентна, inter alia, да изслушва наказателни дела.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ПО ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 2, БУКВА б)

(Срок за приемане на новите достижения на правото от Шенген)

Максималният срок от осемнадесет месеца, определен в член 5, параграф 2, буква б), обхваща както одобряването, така и прилагането на съответния акт или мярка. Той включва следните етапи:

подготвителен етап,

парламентарна процедура,

тридесет дневен краен срок за референдум,

където е приложимо, референдум (организация и гласуване),

обнародване от княза.

Правителството на Лихтенщайн информира незабавно Съвета и Комисията за приключването на всеки един от изброените етапи.

Правителството на Лихтенщайн се задължава да използва всички налични средства, за да осигури възможно най-бързото протичане на гореспоменатите етапи.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЛИХТЕНЩАЙН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ВЗАИМОПОМОЩ ПО НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ВЪПРОСИ И НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА

Лихтенщайн се задължава да се въздържа от позоваване на своите резерви и декларации, направени при ратифициране на Европейската конвенция за екстрадиция от 13 декември 1957 г. и на Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 20 април 1959 г., доколкото те са несъвместими с настоящото споразумение.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ФОНДА ЗА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ ЗА ПЕРИОДА 2007—2013 г.

Европейската общност понастоящем създава Фонд за външните граници за периода 2007—2013 г., за който ще бъдат сключени допълнителни договорености с третите страни, асоциирани към достиженията на правото от Шенген.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Когато представя предложения, свързани с настоящото споразумение пред Съвета на Европейския съюз и пред Европейския парламент, Комисията предоставя копия от тези предложения на Лихтенщайн.

Участие в комитети, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия:

Съветът упълномощи Комисията на 1 юни 2006 г. да започне преговори с Република Исландия, Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн, предвид сключването на споразумение за асоциирането на последното към работата на комитетите, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия във връзка с изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

До сключването на това споразумение, за Лихтенщайн се прилага споразумението под формата на размяна на писма между Съвета на Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно комитетите, които подпомагат Европейската комисия при упражняване на изпълнителните ѝ правомощия, като се взема предвид, че, що се отнася до Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (1), участието на Лихтенщайн се урежда от член 100 от Споразумението за Европейското икономическо пространство.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ЗАСЕДАНИЯ

Делегациите, представляващи правителствата на държавите-членки на Европейския съюз,

Делегацията на Европейската комисия,

Делегациите, представляващи правителствата на Република Исландия и Кралство Норвегия,

Делегацията, представляваща правителството на Конфедерация Швейцария,

Делегацията, представляваща правителството на Княжество Лихтенщайн,

Отбелязват, че Лихтенщайн се присъединява към Смесения комитет, учреден със Споразумението относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, чрез протокол към това споразумение.

Решиха да организират съвместно срещите на Смесения комитет, учреден със Споразумението относно асоциирането на Исландия и Норвегия към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, от една страна, и със Споразумението относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, допълнено от Протокола за асоциирането на Лихтенщайн, от друга страна, независимо от нивото на срещата.

Отбелязаха, че провеждането на тези срещи съвместно изисква прагматични договорености относно длъжността на председател на тези срещи, когато това председателство следва да се осъществява от асоцииралите се страни, съгласно споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, допълнена от Протокола за асоциирането на Лихтенщайн, или Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия, относно асоциирането на последните към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген.

Отбелязва желанието на асоциираните държави да отстъпят, когато е необходимо, упражняването на своето председателство и да го упражняват помежду си на ротационен принцип по азбучен ред на имената от влизането в сила на Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген и от влизане в сила на Протокола за асоциирането на Лихтенщайн.


(1)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31. Директива, последно изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).


Top