Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0337

2011/337/ЕС: Решение на Комисията от 9 юни 2011 година за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на персонални компютри (нотифицирано под номер C(2011) 3737) Текст от значение за ЕИП

OJ L 151, 10.6.2011, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 023 P. 227 - 236

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/337/oj

10.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 151/5


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 9 юни 2011 година

за установяване на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на персонални компютри

(нотифицирано под номер C(2011) 3737)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/337/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС може да се присъжда на продукти, които имат намалено въздействие върху околната среда през целия си жизнен цикъл.

(2)

Регламент (ЕО) № 66/2010 гласи, че трябва да бъдат определени специфични критерии за екомаркировка на ЕС по продуктови групи.

(3)

С Решение 2001/686/ЕО на Комисията (2) бяха установени екологичните критерии и свързаните с тях изисквания за оценяване и утвърждаване на персонални компютри. След прегледа на критериите, определени в посоченото решение, с Решение 2005/341/ЕО на Комисията (3) бяха установени преработени критерии, които са в сила до 30 юни 2011 г.

(4)

Тези критерии бяха допълнително преразгледани в контекста на технологичното развитие. Освен това през 2006 г. Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност (наричано по-долу: Споразумението), одобрено с Решение 2006/1005/ЕО на Съвета (4), изменено с Решение 2010/C 186/1 от 12 август 2009 година на Управляващите органи към Споразумението между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координирането на програми за етикетиране на енергийната ефективност на офис оборудване, относно преразглеждане на спецификациите за компютри, включени в част VIII от приложение В към Споразумението (наричано по-долу: Energy Star v5.0) (5), бе сключено, като в него бяха установени критериите за Energy Star.

(5)

Тези нови критерии, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, следва да бъдат валидни за период от три години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

(6)

Решение 2005/341/ЕО следва да бъде заменено от съображения за яснота.

(7)

Следва да бъде разрешен преходен период за производителите, на чиито продукти е била присъдена екомаркировката за персонални компютри въз основа на критериите от Решение 2005/341/ЕО, така че те да имат достатъчно време да ги приведат в съответствие с актуализираните критерии и изисквания. На производителите следва да бъде разрешено да подават заявления въз основа на посочените в Решение 2005/341/ЕО критерии или на критериите, посочени в настоящото решение, в рамките на периода на валидност на това предходно решение.

(8)

Предвидените в настоящото решение мерки са в съответствие със становището на Комитета, създаден по член 16 от Регламент (ЕО) № 66/2010,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Продуктовата група „персонални компютри“ включва: настолни компютри, интегрирани настолни компютри, терминални клиенти (thin client), екрани и клавиатури (като самостоятелен продукт) съгласно определенията в член 2.

Ноутбук компютри, малки сървъри, работни станции, конзоли за игри и цифрови фоторамки не се считат за персонални компютри за целите на настоящото решение.

Член 2

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1)

Компютър означава устройство, което извършва логически действия и обработва данни, има възможност да използва входни устройства и компютърни екрани, и съдържа централен процесор (CPU), за да извършва действия. За целите на настоящото решение понятието компютри обхваща единствено стационарни единици, включително настолни компютри, интегрирани настолни компютри и терминални клиенти.

Ако при доставка даден компютър включва екран, клавиатура или някакво друго входно устройство, те също трябва да съответстват на критериите. Клавиатурите и екраните могат да кандидатстват и като самостоятелен продукт.

2)

Компютърен екран означава екран и съответната електроника, поместени в една кутия или в кутията на компютъра (например интегриран настолен компютър), с възможност да извежда изходна информация от компютър чрез един или два входа, като VGA, DVI, DisplayPort и/или IEEE 1394. Примери за технологии за извеждане на визуална информация са електроннолъчевата тръба (CRT) и течнокристалният екран (LCD).

3)

Клавиатура означава входно устройство за данни с набор от натискащи се бутони, което може да се използва за въвеждане на дискретни данни в компютър.

4)

Външно захранващо устройство означава компонент, поместен във физическа кутия, отделна от кутията на компютъра, и проектиран да преобразува подаваното от електрическата мрежа променливо напрежение в по-ниско(и) постоянно(и) напрежение(я) с цел захранване на компютъра. Едно външно захранващо устройство трябва да бъде свързано с компютъра посредством отстранима или постоянна електрическа връзка, захранващ кабел или други проводници, с „мъжки“/„женски“ съединители.

5)

Вътрешно захранващо устройство означава компонент вътре в компютърната кутия, проектиран за преобразуване на променливото напрежение от електрическата мрежа в постоянно(и) напрежение(я) за целите на захранването на компонентите на компютъра. По смисъла на това определение вътрешното захранващо устройство трябва да се намира в компютърната кутия, но да бъде отделно от дънната платка. Захранващото устройство трябва да бъде свързано към електрическата мрежа посредством един единствен кабел без междинни вериги между захранващото устройство и електрическата мрежа. Освен това всички силови връзки от захранващото устройство към компонентите на компютъра, с изключение на постояннотоковата връзка към компютърния екран на интегриран настолен компютър, трябва да са вътре в кутията на компютъра (тоест без външни кабели от захранващото устройство към компютъра или към отделните компоненти). Вътрешните преобразуватели от постоянно в постоянно напрежение, използвани за преобразуване на единично постоянно напрежение от външно електрозахранващо устройство в множество напрежения за компютъра, не се считат за вътрешни електрозахранващи устройства.

6)

Настолен компютър означава компютър, чийто основен модул е предназначен да бъде разположен на постоянно място, често на бюро или на пода. Настолните компютри не са проектирани с цел преносимост и използват външен компютърен екран, клавиатура и мишка. Настолните компютри са проектирани за широк кръг приложения в дома и офиса.

7)

Интегриран настолен компютър означава настолна система, в която компютърът и неговият екран работят като едно устройство, което се захранва с променлив ток по един-единствен кабел. Интегрираните настолни компютри могат да бъдат в една от две възможни форми: 1) система, при която екранът и компютърът са физически обединени в едно устройство; или 2) система, окомплектована като самостоятелна система, при която компютърният екран е отделен, но е свързан с основното шаси чрез захранващ кабел за постоянен ток и както компютърът, така и компютърният екран се захранват от едно-единствено захранващо устройство. Като подмножество на настолните компютри, интегрираните настолни компютри обикновено са проектирани да предоставят функционални възможности, сходни с тези на настолните системи.

8)

Терминален клиент (thin client) означава независимо захранван компютър, който разчита на връзка с отдалечени изчислителни ресурси, за да придобие основните си функционални възможности. Основните действия по изчисляване (например изпълнение на програми, съхраняване на данни, взаимодействие с други ресурси по интернет и т.н.) се осъществяват, като се използват отдалечените изчислителни ресурси. Терминалните клиенти, обхванати от това определение, са ограничени до устройства без запаметяващо устройство с въртящ се диск, което да е част от компютъра. Основният модул на един терминален клиент, обхванат от това определение, трябва да бъде предназначен за поставяне на постоянно място (например на бюро), а не за преносимост.

9)

Дискретен графичен процесор (GPU): графичен процесор с контролерен интерфейс за локална памет и локална графична памет.

Член 3

За присъждане на екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 даден артикул трябва да попада в продуктовата група „персонални компютри“, определена в член 1 от настоящото решение, и трябва да удовлетворява екологичните критерии, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, установени в приложението към настоящото решение.

Член 4

Критериите за продуктовата група „персонални компютри“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, са в сила за период от три години, започващ от датата на приемане на настоящото решение.

Член 5

Определеният за административни цели кодов номер на продуктовата група „персонални компютри“ е „013“.

Член 6

Решение 2005/341/ЕО се отменя.

Член 7

1.   Чрез дерогация от член 6 заявленията за присъждане на екомаркировката на ЕС на продукти, попадащи в продуктовата група „персонални компютри“, които са подадени преди датата на приемане на настоящото решение, се оценяват в съответствие с условията, определени в Решение 2005/341/ЕО.

2.   Заявленията за екомаркировка на ЕС за продукти от продуктовата група „персонални компютри“, подадени след датата на приемане на настоящото решение, но не по-късно от 30 юни 2011 г., могат да бъдат съобразени с критериите, установени в Решение 2005/341/ЕО, или с критериите, установени в настоящото решение.

Тези заявления ще бъдат оценявани в съответствие с критериите, с които са съобразени.

3.   Когато екомаркировката е присъдена въз основа на заявление, оценено съгласно критериите в Решение 2005/341/ЕО, тя може да бъде използвана до изтичане на 12 месеца от датата на приемане на настоящото решение.

Член 8

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 9 юни 2011 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 242, 12.9.2001 г., стр. 4.

(3)  ОВ L 115, 4.5.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 24.

(5)  ОВ C 186, 9.7.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Цели на критериите

Критериите имат за цел ограничаване на вредата за околната среда или рисковете, свързани с използването на енергия (глобално затопляне, киселинни дъждове, изчерпване на невъзобновяемите енергийни източници), посредством намаляване на консумацията на енергия, ограничаване на вредата за околната среда, свързана с използването на природни ресурси, и намаляване на екологичните щети от употребата на опасни вещества чрез ограничаването на тази употреба.

КРИТЕРИИ

За целите на член 3 критериите са определени за следните аспекти:

 

Екран

Клавиатура

Персонален компютър

Енергоспестяване: компютър

 

 

X

Енергоспестяване: екран

X

 

X

Изисквания за управление на консумацията на електроенергия

X

 

X

Електрозахранващи устройства: вътрешни

 

 

X

Отсъствие на живак в лампите за подсвет на екрана

X

 

X

Опасни вещества, смеси, пластмасови части

X

X

X

Шум

 

 

X

Съдържание на рециклирани материали

X

X

X

Инструкции за потребителя

X

X

X

План за разглобяване

X

X

X

Възможност за ремонт

X

 

X

Удължаване на срока на използване

 

 

X

Опаковка

X

X

X

Изисквания за оценка и проверка

Специфичните изисквания за оценка и проверка са посочени конкретно за всеки критерий.

Когато от заявителя се изисква да представи декларации, документация, анализи, протоколи от изпитвания или други доказателства, които удостоверяват съответствието с критериите, това означава, че тези документи могат да се представят от заявителя и/или от неговия(-те) доставчик(-ци) и т.н., според случая.

Когато това е възможно, изпитването следва да се проведе от лаборатории, които отговарят на общите изисквания на EN ISO 17025 или еквивалентен стандарт. Когато е уместно, може да се използват методи за изпитване, различни от посочените за всеки критерий, ако те са приети за равностойни от компетентния орган, оценяващ заявлението.

КРИТЕРИИ ЗА ЕКОМАРКИРОВКА НА ЕС

Критерий 1 —   Енергоспестяване

а)   Енергоспестяване за настолни компютри, интегрирани настолни компютри и терминални клиенти

Показателите за енергийна ефективност на настолните компютри и интегрираните настолни компютри трябва да надхвърлят изискванията за енергийна ефективност на съответната категория, определени в Споразумението, изменено с ENERGY STAR v5.0, с най-малко със следното:

категория A: 40 %,

категория B: 25 %,

категория C: 25 %,

категория D: 30 %.

Показателите за енергийна ефективност на терминалните клиенти трябва да отговарят поне на изискванията за енергийна ефективност на терминални клиенти, определени в ENERGY STAR v5.0.

Корекциите на капацитета, разрешени съгласно Споразумението, изменено с ENERGY STAR v5.0, могат да бъдат приложени на същото ниво, освен при дискретни графични процесори (GPU), за които не се дава допълнително разрешение.

б)   Енергоспестяване за компютърни екрани

i)

Показателите за енергийна ефективност на компютърния екран в активен режим трябва да надхвърлят изискванията за енергийна ефективност, определени в ENERGY STAR v5.0., с поне 30 %;

ii)

Консумацията на компютърния екран в икономичен режим не трябва да надхвърля 1 W;

iii)

Консумацията на компютърния екран в режим „включен“, измерена при максимална яркост, не трябва да надвишава 100 W;

iv)

Консумацията на компютърния екран в режим „изключен“ не трябва да надвишава 0,5 W.

Оценка и проверка: заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания пред компетентния орган.

Критерий 2 —   Управление на консумацията на електроенергия

Компютърът трябва да отговаря на следните изисквания за управление на консумацията на електроенергия (1):

а)   Изисквания за управление на консумацията на електроенергия

Персоналните компютри трябва да се доставят на потребителите с включена система за управление на консумацията на електроенергия. Настройките за управление на консумацията на електроенергия са:

i)

изключване на екрана след 10 минути (икономичен режим на екрана);

ii)

изключване на компютъра след 30 минути (системно ниво S3, изключване на оперативната памет) (2).

б)   Мрежови изисквания за управление на консумацията на електроенергия

i)

Персоналните компютри с възможност за връзка с мрежа Ethernet трябва да имат възможност да активират и дезактивират „събуждането по локална мрежа“ при икономичен режим.

в)   Мрежови изисквания за управление на консумацията на електроенергия (важи само за персонални компютри, доставяни чрез собствени канали за продажба на предприятието)

i)

Персоналните компютри с възможност за връзка с мрежа Ethernet трябва да отговарят на следните изисквания (3):

да бъдат доставяни с активирано „събуждане по локална мрежа“ от икономичен режим, когато са включени към захранващ източник с променливо напрежение, или

да имат орган за управление за активиране на „събуждането по локална мрежа“, който е достатъчно достъпен както от потребителския интерфейс на клиентската операционна система, така и по мрежата, ако компютърът се доставя на предприятието без активирано „събуждане по локалната мрежа“;

ii)

Персоналните компютри с възможност за връзка с мрежа Ethernet трябва да имат възможност както за дистанционни (по мрежата), така и за планирани събития за събуждане от икономичен режим (напр. часовник за реално време). Производителите осигуряват в случаите, в които производителят има контрол (тоест при конфигуриране посредством хардуерни настройки, а не чрез софтуерни такива), възможност тези настройки да се управляват централно, по желание на потребителя, с предоставени от производителя инструменти.

Оценка и проверка: заявителят предоставя на компетентния орган декларация, потвърждаваща че компютърът е доставен с горепосочените (или с по-добри от тях) настройки на управлението на консумацията на електроенергия.

Критерий 3 —   Вътрешни електрозахранващи устройства

Вътрешните електрозахранващи устройства трябва да отговарят поне на изискванията за енергийна ефективност на вътрешни електрозахранващи устройства, определени в ENERGY STAR v5.0.

Оценка и проверка: заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания пред компетентния орган.

Критерий 4 —   Живак в луминесцентни лампи

В лампите за подсвет на компютърните екрани не трябва да бъдат влагани умишлено живак или негови съединения.

Оценка и проверка: заявителят декларира пред компетентния орган, че лампите за подсвет на компютърния екран не съдържат повече от 0,1 mg живак или негови съединения за една лампа. Заявителят предоставя и кратко описание на използваната осветителна система.

Критерий 5 —   Опасни вещества и смеси

В съответствие с член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 продуктът или която и да е негова част не трябва да съдържа вещества по член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (4), нито вещества и смеси, отговарящи на критериите за класифициране в следните класове или категории на опасност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (5).

Списък на предупреждения за опасност и обозначения за риск:

Предупреждение за опасност (6)

Обозначение за риск (7)

H300 Смъртоносно при поглъщане

R28

H301 Токсично при поглъщане

R25

H304 Може да бъде смъртоносно при поглъщане и навлизане в дихателните пътища

R65

H310 Смъртоносно при контакт с кожата

R27

H311 Токсично при контакт с кожата

R24

H330 Смъртоносно при вдишване

R23/26

H331 Токсично при вдишване

R23

H340 Може да причини генетични увреждания

R46

H341 Предполага се, че причинява генетични увреждания

R68

H350 Може да причини рак

R45

H350i Може да причини рак при вдишване

R49

H351 Предполага се, че причинява рак

R40

H360F Може да увреди плодовитостта

R60

H360D Може да увреди плода

R61

H360FD Може да увреди плодовитостта. Може да увреди плода

R60/61/60-61

H360Fd Може да увреди плодовитостта. Предполага се, че уврежда плода.

R60/63

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда плодовитостта.

R61/62

H361f Предполага се, че уврежда плодовитостта

R62

H361d Предполага се, че уврежда плода

R63

H361fd Предполага се, че уврежда плодовитостта. Предполага се, че уврежда плода.

R62-63

H362 Може да доведе до увреждания при кърмачета

R64

H370 Причинява увреждания на органите

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Може да причини увреждания на органите

R68/20/21/22

H372 Причинява увреждания на органите при продължително или повтарящо се излагане

R48/25/24/23

H372 Може да причини увреждания на органите при продължително или повтарящо се излагане

R48/20/21/22

H400 Силно токсично за водните организми

R50

H410 Много токсично за водните организми с дълготрайни последици

R50-53

H411 Токсично за водни организми с дълготрайни последици

R51-53

H412 Вредно за водните организми с дълготраен ефект

R52-53

H413 Може да причини дълготрайни последици за водните организми

R53

EUH059 Опасно за озоновия слой

R59

EUH029 При контакт с вода се отделя токсичен газ

R29

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ

R31

EUH032 При контакт с киселини се отделя силно токсичен газ

R32

EUH070 Токсично при контакт с очите

R39-41

Употребата на вещества или смеси, които променят свойствата си при преработка (например загуба на бионаличност, претърпяване на химично изменение), така че идентифицираната опасност вече да не е в сила, се освобождават от горното изискване.

Пределните концентрации на веществата или съединенията, отговарящи на критериите за класифициране в класовете или категориите на опасност, изброени в таблицата по-горе и на веществата, отговарящи на критериите по член 57, букви а), б) или в) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не трябва да надхвърлят общите или специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008. Ако са определени специфични пределни концентрации, те се ползват с предимство пред общите такива.

Пределните концентрации за веществата, отговарящи на критериите по член 57, букви г), д) и е) от Регламент (ЕО) № 1907/2006, не трябва да надхвърлят 0,1 тегловен %.

Следните вещества/употреби на вещества са специално освободени от това изискване:

Еднородни части с тегло под 10 g

Всички предупреждения за опасност и обозначения за риск, изброени по-горе

Никел в неръждаемата стомана

 

Оценка и проверка: За всяка част с тегло над 10 g заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, заедно със съответната документация, като декларации за съответствие, подписани от доставчиците на вещества и копие на съответните информационни листове за безопасност съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата или смесите. Пределните концентрации се посочват в информационните листове за безопасност в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата и смесите.

Критерий 6 —   Вещества от списъка по член 59, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1907/2006

Не се допуска дерогация от изключването по член 6, параграф 6 по отношение на вещества, идентифицирани като вещества, пораждащи много сериозно безпокойство, и включени в списъка, предвиден в член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, присъстващи в смеси, в детайл или във всяка еднородна част от комплексен детайл в концентрации, надхвърлящи 0,1 %. Специфичните пределни концентрации, определени в съответствие с член 10 от Регламент (ЕО) № 1272/2008, се прилагат, в случай че концентрацията е по-ниска от 0,1 %.

Оценка и проверка: списъкът на веществата, идентифицирани като пораждащи много сериозно безпокойство вещества и включени в списъка с кандидат-вещества съгласно член 59 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, може да бъде намерен на адрес:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

Препратката към списъка се прави към датата на подаване на заявлението.

Заявителят представя декларация за съответствие с този критерий, заедно със съответната документация, като декларации за съответствие, подписани от доставчиците на вещества и копие на съответните информационни листове за безопасност съгласно приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата или смесите. Пределните концентрации се посочват в информационните листове за безопасност в съответствие с член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 за веществата и смесите.

Критерий 7 —   Пластмасови части

а)

Ако при производствения процес се прилага пластифициращо вещество, то трябва да отговаря на изискванията относно опасните вещества, определени в критерий 5 и 6.

Освен това в продукта не могат умишлено да бъдат добавяни ди-н-октил фталат (DNOP), ди-изононил фталат (DINP) и ди-изодецил фталат (DIDP).

б)

Пластмасовите части не трябва да съдържат повече от 50 тегловни процента хлор.

в)

Разрешава се използването единствено на такива биоцидни продукти, които съдържат биоцидни активни вещества, включени в приложение IA към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (8), и позволени за използване в компютри.

Оценка и проверка: на присъждащия компетентен орган се представя подписано от производителя удостоверение, деклариращо съответствие с тези изисквания. На присъждащия компетентен орган трябва да се представи и декларация за съответствие, подписана от доставчиците на пластмаса и биоциди, както и копия от съответните информационни листове за безопасност относно материалите и веществата. Всички използвани биоциди трябва да бъдат ясно посочени.

Критерий 8 —   Шум

Декларираното ниво на звуковата мощност по А (нулево ниво l pW) на персоналния компютър съгласно параграф 3.2.5 от ISO 9296 не трябва да превишава:

40 dB (A) в режим на оперативна готовност,

45 dB (A) при достъп до твърдия диск.

Оценка и проверка: заявителят представя на компетентния орган протокол, с който удостоверява, че нивата на шумовите емисии са били измерени в съответствие с ISO 7779 и декларирани в съответствие с ISO 9296. Протоколът посочва измерените нива на шумови емисии в двата режима, посочени по-горе, които трябва да бъдат декларирани в съответствие с параграф 3.2.5 от ISO 9296.

Критерий 9 —   Съдържание на рециклирани материали

Външната пластмасова кутия на компютъра, екрана и клавиатурата трябва да съдържат най-малко 10 тегловни процента рециклирани след употреба материали.

Оценка и проверка: заявителят представя на компетентния орган декларация относно процентното съдържание на рециклирани след употреба материали.

Критерий 10 —   Инструкции за потребителя

Персоналният компютър и компютърният екран трябва да се продават заедно със съответната информация за потребителя, която съдържа съвети за употреба, съобразена с околната среда. Информацията трябва да се намира на отделно лесно за намиране място в инструкциите за потребителя, както и на уебсайта на производителя. Информацията включва по-конкретно:

а)

Консумация на енергия: стойност на типичната консумация на електроенергия (TEC) в съответствие с ENERGY STAR v5.0, както и максималната консумация на енергия във всеки режим на работа. Освен това трябва да бъдат осигурени инструкции относно използването на режима за енергоспестяване на устройството.

б)

Информация за това, че енергийната ефективност намалява консумацията на енергия и по този начин спестява пари, като намалява сметката за електроенергия, и че изключването на персоналния компютър или на компютърния екран от контакта води до нулева консумация на енергия.

в)

Следните указания как да се намали консумацията на енергия, когато персоналният компютър и/или компютърният екран не се използва:

i)

поставянето на персоналния компютър и/или компютърния екран в режим на изключване намалява консумацията на енергия, но той продължава да консумира известна мощност;

ii)

намаляването на яркостта на екрана води до понижена консумация на енергия;

iii)

извършването на дефрагментация на диска намалява консумацията на енергия и удължава живота на персоналния компютър (това не е приложимо за машини със SSD устройство);

iv)

Скрийнсейвърите могат да попречат на екрана на персоналния компютър да се превключи в режим на по-ниска консумация на енергия, когато не се използва. Поради това неактивирането на скрийнсейвър на екрана на компютъра може да ограничи консумацията на енергия.

г)

В инструкциите за потребителя или на уебсайта на производителя следва да се посочи информация за това, къде може да се получи квалифициран ремонт и обслужване на персоналния компютър и/или компютърния екран, включително съответните данни за контакт.

д)

Инструкции за правилното отстраняване на излезли от употреба персонални компютри и/или компютърни екрани — в предавателни пунктове или чрез схеми за връщане на търговеца на дребно според случая — в съответствие с Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9).

е)

Информация, че на продукта е присъдена екомаркировката на ЕС с кратко обяснение какво представлява тя и указание, че по-подробна информация за него може да бъде намерена на уебсайта: http://www.ecolabel.eu

ж)

Всички ръководства с инструкции или ръководства за ремонт следва да съдържат рециклирани материали и да не съдържат хартия, избелена с хлор.

Оценка и проверка: заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания и предоставя копие от ръководството с инструкции на компетентния орган. Тези инструкции за потребителя следва да бъдат заредени в компютъра преди продажбата, за да могат да бъдат прочетени от потребителя, а също — предоставени за достъп на уебсайта на производителя.

Критерий 11 —   Ремонт от потребителя

Заявителят предоставя ясни инструкции на крайния потребител под формата на ръководство (в електронна версия или на хартия), за да се позволи извършването на елементарен ремонт. Заявителят гарантира също наличието на резервни части за най-малко пет години след края на производството на персоналния компютър и/или компютърния екран.

Оценка и проверка: заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания пред компетентния орган и предоставя копие от ръководството за ремонт.

Критерий 12 —   План за разглобяване

Производителят показва, че персоналният компютър/компютърният екран може лесно да бъде разглобен от професионално обучен персонал, който използва инструменти, с които обикновено трябва да разполага, за целите на ремонта и подмяната на износени части, обновяване на старите или морално остарелите части и разделянето на части и материали за рециклиране или повторна употреба.

За улесняване на разглобяването:

а)

Крепежните елементи вътре в персоналния компютър като винтове и щипки трябва да позволяват лесното му разглобяване — особено на частите, съдържащи опасни вещества.

б)

Печатните платки и/или другите съдържащи ценни метали компоненти трябва да бъдат лесни за изваждане чрез методи за ръчно разделяне от продукта като цяло и от определени компоненти (например твърди дискове), които съдържат такива платки, за да се увеличи възстановяването на материалите с висока стойност.

в)

Всички пластмасови материали в капаци/корпуси не трябва да имат повърхностни покрития, несъвместими с рециклирането или повторната употреба.

г)

Пластмасовите части трябва да са изготвени от един полимер или от съвместими полимери с оглед на рециклирането им и да имат съответна маркировка съгласно ISO 11469, ако масата им е по-голяма от 25 g.

д)

Не трябва да се използват метални етикети, ако не могат да бъдат отделени.

е)

Данни за характера и количеството на опасни вещества в персоналния компютър трябва да се събират в съответствие с Директива 2006/121/ЕО на Съвета (10) и в Глобалната хармонизирана система за класификация и етикетиране на химични вещества (GHS).

Оценка и проверка: трябва да се представи протокол от изпитването заедно със заявлението с подробности относно разглобяването на персоналния компютър. Да се включи диаграма на персоналния компютър в разглобен вид, с обозначения на основните компоненти, както и да бъдат посочени опасните вещества в тях. Това може да се направи в писмен или аудио-визуален формат. На компетентния орган се предоставя информация относно опасните вещества под формата на списък на материали с посочване на вида им, използвано количество и местоположение.

Критерий 13 —   Удължаване на срока на използване

Персоналните компютри трябва да предоставят възможност за следното:

i)

памет, която може да бъде заменяна, включително с по-модерна или с по-голяма, и сменяема графична карта;

ii)

възможност за разширяване: наличие на поне четири интерфейса USB.

Компютърът трябва също да бъде проектиран така, че основните компоненти (включително твърд диск, процесори и карти) да могат лесно да бъдат заменени и/или модернизирани от крайния потребител, като например за компонентите се използват кутии, които се затварят чрез закопчаване, плъзгане или са под формата на касетки.

Оценка и проверка: заявителят декларира съответствието на продукта с тези изисквания пред компетентния орган.

Критерий 14 —   Опаковка

Ако се използват кашони, те трябва да са направени от поне 80 % рециклирани материали. Ако за окончателното опаковане се използват найлонови торби, те трябва да са направени от поне 75 % рециклирани материали или трябва да са биоразградими или поддаващи се на биологично разграждане в съответствие с определенията, дадени в EN 13432.

Оценка и проверка: при подаването на заявлението заявителят трябва да представи мостра от опаковката на продукта, както и декларация за съответствие с този критерий. Само първичната опаковка, определена в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11), подлежи на този критерий.

Критерий 15 —   Информация, показвана върху екомаркировката

Незадължителната маркировка с каре за текст съдържа следното:

„—

Висока енергийна ефективност

Проектиран за улеснено рециклиране, ремонт и модернизиране

Лампи за подсвет на екрана без съдържание на живак (за компютърни екрани)“.

Оценка и проверка: заявителят декларира съответствието на продукта с това изискване и предоставя на компетентния орган копие от екомаркировката, както ще изглежда върху опаковката и/или продукта и/или придружаващата документация.


(1)  Определени в ENERGY STAR v5.0 с изключение на изискването за икономичен режим на екрана.

(2)  Не се прилага за терминални клиенти.

(3)  Терминални клиенти — важи само ако от централно управляваната мрежа се провеждат актуализации на софтуера, докато машината е в икономичен режим или в режим „изключен“. Терминални клиенти, чиято стандартна среда за актуализиране на клиентския софтуер не изисква планиране на неработно време, са освободени от изискването.

(4)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(6)  Както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(7)  Както е предвидено в Директива 67/548/ЕИО на Съвета (ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1).

(8)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 37, 13.2.2003 г., стр. 24.

(10)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 850.

(11)  ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10.


Top