Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Регламент (ЕС) № 213/2011 на Комисията от 3 март 2011 година за изменение на приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации Текст от значение за ЕИП

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 213/2011 НА КОМИСИЯТА

от 3 март 2011 година

за изменение на приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (1), и по-специално член 11, втора алинея и член 26, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

Австрия поиска вмъкването в приложение II към Директива 2005/36/ЕО на десет програми за обучение, свързани със здравеопазването. Тези програми за обучение са регламентирани от Наредбата за специални кадри за здравни и сестрински грижи (GuK-SV BGBl II No 452/2005) и Наредбата за задачи относно преподаването и управлението на здравни и сестрински грижи (GuK-LFV BGBl II No 453/2005).

(2)

Тъй като тези австрийски програми за обучение са на равностойно ниво на обучение спрямо предвиденото съгласно член 11, буква в), подточка i) от Директива 2005/36/ЕО, осигуряват сравнимо равнище на професионална подготовка и подготвят обучавания за изпълнение на сравними отговорности и функции, тяхното включване в приложение II към Директива 2005/36/ЕО е оправдано въз основа на член 11, буква в), подточка ii).

(3)

Португалия представи мотивирано искане за включване на специализирано медицинско обучение по медицинска онкология в точка 5.1.3 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

(4)

Медицинската онкология е насочена към предлагането на системно лечение на рак. През последното десетилетие лечението на болни от рак пациенти претърпя големи промени благодарение на научния напредък. Специализираното медицинско обучение по медицинска онкология не е включено в точка 5.1.3 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО. Медицинската онкология обаче се разви като отделна и обособена медицинска учебна специалност в повече от две пети от държавите-членки, което оправдава нейното включване в точка 5.1.3 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

(5)

С цел да се гарантира достатъчно високо ниво на специализирано медицинско обучение минималният срок на обучението, изисквано за автоматично признаване на медицинската специалност „медицинска онкология“, следва да е 5 години.

(6)

Франция представи мотивирано искане за включване на специализирано медицинско обучение по медицинска генетика в точка 5.1.3 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

(7)

Медицинската генетика е специалност, която отговаря на бързото развитие на знанието в сферата на генетиката и нейното значение в множество специализирани области, като например онкология, ембрионална медицина, педиатрия и хронични заболявания. Медицинската генетика играе растяща роля в скрининга и предотвратяването на редица патологични състояния. Специализираното медицинско обучение по медицинска генетика не е включено в точка 5.1.3 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО. Тя обаче се разви като отделна и обособена медицинска учебна специалност в повече от две пети от държавите-членки, което оправдава нейното включване в точка 5.1.3 от приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

(8)

С цел да се гарантира достатъчно високо ниво на специализирано медицинско обучение минималният срок на обучението, изисквано за автоматично признаване на медицинската специалност „медицинска генетика“, следва да е 4 години.

(9)

Поради това Директива 2005/36/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за признаване на професионалните квалификации,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО се изменят съгласно приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 3 март 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и V към Директива 2005/36/ЕО се изменят, както следва:

1.

В точка 1 от приложение II под „в Австрия“ се добавя следният текст:

„—

специално обучение по грижи за деца и млади хора (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege);

специално обучение по здравни и сестрински грижи в психиатрични заведения (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege);

специално обучение по интензивни грижи (Sonderausbildung in der Intensivpflege);

специално обучение по интензивни грижи за деца (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege);

специално обучение по сестрински грижи във връзка с анестезия (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege);

специално обучение по сестрински грижи във връзка със заместваща бъбреците терапия (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie);

специално обучение по сестрински грижи в операционно отделение (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich);

специално обучение по болнична хигиена (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene);

специално обучение на преподавателски кадри в областта на здравните и сестринските грижи (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege);

специално обучение на управленски кадри в областта на здравните и сестринските грижи (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

за което се изисква образование и обучение с обща минимална продължителност от тринадесет години и шест месеца до четиринадесет години, включително поне десет години общо образование, още три години базово обучение в обществени услуги от по-висока степен за здравни и сестрински грижи, и шест до дванадесет месеца специално обучение за специализирани, преподавателски или управленски кадри.“

2.

В точка 5.1.3 от приложение V се добавя следната таблица:

„Държава

Медицинска онкология

Минимален срок на обучение: 5 години

Медицинска генетика

Минимален срок на обучение: 4 години

Наименование

Наименование

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics“


Top