Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0102

Регламент (ЕС) № 102/2011 на Комисията от 4 февруари 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

OJ L 31, 5.2.2011, p. 13–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 198 - 219

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/102/oj

5.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 31/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 102/2011 НА КОМИСИЯТА

от 4 февруари 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1089/2010 за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE) (1), и по-специално член 7, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията от 23 ноември 2010 г. за прилагане на Директива 2007/2/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни и услуги за пространствени данни (2) съдържа техническите разпоредби за оперативната съвместимост на масиви от пространствени данни, включително определянето на списъци с кодове, които да се използват за атрибути и асоциативни роли на типове пространствени обекти и типове данни.

(2)

Регламент (ЕС) № 1089/2010 изисква атрибутите или асоциативните роли на типовете пространствени обекти или типовете данни, които имат тип на списък с кодове, да приемат стойности, които са валидни за съответния списък с кодове.

(3)

Тези позволени стойности за списъците с кодове, определени в Регламент (ЕС) № 1089/2010, са необходими за изпълнение на изискванията, формулирани в посочения регламент, и поради това следва също да бъдат предвидени във въпросния регламент.

(4)

При определянето на стойностите за списъците с кодове, включени в настоящия регламент, са спазвани същите принципи по отношение на изискванията на потребителите, справочните материали, съответните политики или дейности на Европейския съюз, осъществимостта и пропорционалността по отношение на вероятните разходи и ползи, участието на заинтересованите страни и провеждането на консултации с тях, както и международните стандарти, каквито бяха прилагани при разработването на другите технически разпоредби, предвидени в Регламент (ЕС) № 1089/2010 на Комисията.

(5)

Поради това Регламент (ЕС) № 1089/2010 следва да бъде съответно изменен.

(6)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 22 от Директива 2007/2/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 1089/2010 се изменя, както следва:

1.

Член 4 се изменя, както следва:

а)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Изброяванията и списъците с кодове, използвани в атрибутите или асоциативните роли на типовете пространствени обекти или типовете данни, трябва да са в съответствие с определенията и да включват стойностите, посочени в приложение II. Стойностите на изброяванията и на списъците с кодове са на езиково неутрални мнемонични кодове за компютри.“

б)

параграф 4 се заличава.

2.

Член 6 се изменя, както следва:

а)

параграф 1, буква a) се заменя със следния текст:

„а)

списъци с кодове, които не могат да бъдат разширявани от държави-членки.“

б)

параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   Атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, чийто тип е списък с кодове съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква а), могат да приемат единствено стойности от списъците, посочени за списъка с кодове.

Атрибутите или асоциативните роли на типове пространствени обекти или типове данни, чийто тип е списък с кодове съгласно посоченото в член 6, параграф 1, буква б), могат да приемат единствено стойности, които са валидни според регистъра, в който се управлява списъкът с кодове.“

3.

Приложение I се изменя съгласно приложение I към настоящия регламент.

4.

Приложение II се изменя съгласно приложение II към настоящия регламент.

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 4 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 108, 25.4.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 323, 8.12.2010 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1089/2010 се изменя, както следва:

1.

Навсякъде фразата „Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове“ се заменя с „Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки“.

2.

Към точка 4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ConditionOfFacilityValue

Стойност

Определение

disused

Съоръжението не се използва.

functional

Съоръжението функционира.

projected

Съоръжението е в процес на проектиране. Изграждането все още не е започнало.

underConstruction

Съоръжението е в процес на изграждане и все още не функционира. Това важи само за първоначалното изграждане на съоръжението, а не за работата по поддържането.

3.

В точка 4.2 се добавят следните параграфи:

„Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки.

Позволените стойности за този списък с кодове са двубуквените кодове на страните, посочени в Междуинституционалните указания за оформяне на актовете, публикувани от Службата за публикации на Европейския съюз.“

4.

Към точка 5.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ConnectionTypeValue

Стойност

Определение

crossBorderConnected

Връзка между два мрежови елемента в различни мрежи от един и същ тип, но в съседни области. Посочените мрежови елементи представляват различни, но пространствено свързани явления в реалния свят.

crossBorderIdentical

Връзка между два мрежови елемента в различни мрежи от един и същ тип, но в съседни области. Посочените мрежови елементи представляват едни и същи явления в реалния свят.

intermodal

Връзка между два мрежови елемента в различни транспортни мрежи, които използват различен вид транспорт. Връзката представлява възможност за смяна на вида транспорт за превозваните обекти (хора, стоки и т.н.).

5.

Към точка 5.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LinkDirectionValue

Стойност

Определение

bothDirections

В двете посоки.

inDirection

В посоката на връзката.

inOppositeDirection

В противоположната посока на връзката.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1089/2010 се изменя, както следва:

1.

Навсякъде фразата „Този списък с кодове се управлява в общ регистър на списъци с кодове“ се заменя с „Този списък с кодове не може да бъде разширяван от държави-членки“.

2.

Към точка 3.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GrammaticalGenderValue

Стойност

Определение

common

„Общ“ граматичен род (сливане на „мъжки“ и „женски“).

feminine

Женски граматичен род.

masculine

Мъжки граматичен род.

neuter

Среден граматичен род.

3.

Към точка 3.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GrammaticalNumberValue

Стойност

Определение

dual

Двойствено граматично число.

plural

Множествено граматично число.

singular

Единствено граматично число.

4.

Към точка 3.3.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NameStatusValue

Стойност

Определение

historical

Историческо наименование, което понастоящем не се използва.

official

Наименование, използвано понастоящем и официално одобрено или установено по законодателен път.

other

Наименование, използвано понастоящем, но не е нито официално, нито одобрено.

standardised

Наименование, използвано понастоящем и прието или препоръчано от орган, комуто е възложена съвещателна функция и/или е оправомощен да взема решения по въпроси на топонимията.

5.

Към точка 3.3.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NamedPlaceTypeValue

Стойност

Определение

administrativeUnit

Административни единици, отделени с административни граници и отграничаващи райони, върху които държавите-членки имат и/или упражняват юридически правомощия за целите на местното, регионалното и националното управление

building

Географско разположение на сградите.

hydrography

Хидрографски елементи, включително морски райони и други водни маси и свързани с тях елементи, включително речни басейни и подбасейни.

landcover

Физическа и биологична покривка на земната повърхност, включително изкуствени повърхности, селскостопански райони, гори, (полу-) естествени райони, влажни зони, водни маси.

landform

Геоморфологична характеристика на терена.

other

Пространствен обект, който не е включен в другите типове от списъка с кодове.

populatedPlace

Място, обитавано от хора.

protectedSite

Район, определен или управляван съгласно международното право, правото на Европейския съюз и законодателството на държавите-членки за постигане на определени цели за опазване.

transportNetwork

Автомобилни, железопътни, въздушни, водни и въжени транспортни мрежи и прилежаща инфраструктура. Включват връзки между различните мрежи.

6.

Към точка 3.3.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NativenessValue

Стойност

Определение

endonym

Наименование на географски обект на официален език или на утвърден език в района, където се намира обектът.

exonym

Наименование, използвано на конкретен език за географски обект, намиращ се извън района, в който този език е широко разпространен, и различаващо се по форма от съответния(те) ендоним(и) в района, където се намира географският обект.

7.

Към точка 4.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AdministrativeHierarchyLevel

Стойност

Определение

1stOrder

Най-високо равнище в националната административна йерархия (равнище държава).

2ndOrder

2-ро равнище в националната административна йерархия.

3rdOrder

3-то равнище в националната административна йерархия.

4thOrder

4-то равнище в националната административна йерархия.

5thOrder

5-ро равнище в националната административна йерархия.

6thOrder

6-то равнище в националната административна йерархия.

8.

Към точка 5.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GeometryMethodValue

Стойност

Определение

byAdministrator

Решена и записана ръчно от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

byOtherParty

Решена и записана ръчно от друга страна.

fromFeature

Получена автоматично от друг пространствен обект INSPIRE, свързан с адреса или с компонент на адреса.

9.

Към точка 5.4.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове GeometrySpecificationValue

Стойност

Определение

addressArea

Позиция, получена от съответната област на адреса.

adminUnit1stOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 1-во равнище.

adminUnit2ndOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 2-ро равнище.

adminUnit3rdOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 3-то равнище.

adminUnit4thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 4-то равнище.

adminUnit5thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 5-то равнище.

adminUnit6thOrder

Позиция, получена от съответната административна единица на 6-то равнище.

building

Позицията цели идентифициране на съответната сграда.

entrance

Позицията цели идентифициране на входа или портала.

parcel

Позицията цели идентифициране на съответния поземлен парцел.

postalDelivery

Позицията цели идентифициране на пункт за доставка по пощата.

postalDescriptor

Позиция, получена от съответната зона за пощенския код.

segment

Позиция, получена от съответния участък на пътната артерия.

thoroughfareAccess

Позицията цели идентифициране на точката за достъп от пътната артерия.

utilityService

Позицията цели идентифициране на пункт за комунална услуга.

10.

Към точка 5.4.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LocatorDesignatorTypeValue

Стойност

Определение

addressIdentifierGeneral

Адресен идентификатор, съставен от цифри и/или други знаци.

addressNumber

Адресен идентификатор, съставен само от цифри.

addressNumber2ndExtension

Второ разширение към адресния номер.

addressNumberExtension

Разширение към адресния номер.

buildingIdentifier

Идентификатор на сгради, съставен от цифри и/или други знаци.

buildingIdentifierPrefix

Представка за номера на сградата.

cornerAddress1stIdentifier

Адресен идентификатор, свързан с главната пътна артерия в адрес на ъгъл.

cornerAddress2ndIdentifier

Адресен идентификатор, свързан с второстепенната пътна артерия в адрес на ъгъл.

entranceDoorIdentifier

Идентификатор за вход, врата или портал.

floorIdentifier

Идентификатор за етаж или ниво във вътрешността на сграда.

kilometrePoint

Маркировка върху път, изразяваща се в число, сочещо измереното по протежение на пътя разстояние между началната точка на пътя и тази маркировка.

postalDeliveryIdentifier

Идентификатор за пункт за доставка по пощата.

staircaseIdentifier

Идентификатор за стълбище, обикновено във вътрешността на сграда.

unitIdentifier

Идентификатор за врата, жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.

11.

Към точка 5.4.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LocatorLevelValue

Стойност

Определение

accessLevel

Указателят идентифицира конкретен достъп до поземлен участък, сграда или подобен обект чрез използването на номер на входа или друг подобен идентификатор.

postalDeliveryPoint

Указателят идентифицира пункт за доставка по пощата.

siteLevel

Указателят идентифицира конкретен поземлен участък, сграда или подобен имот чрез използването на адресен номер, номер на сградата, наименование на сградата или на имота.

unitLevel

Указателят идентифицира конкретна част от сграда.

12.

Към точка 5.4.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове LocatorNameTypeValue

Стойност

Определение

buildingName

Наименование на сграда или на част от сграда.

descriptiveLocator

Текстово описание на местоположението или на адресируем обект.

roomName

Идентификатор за жилище, апартамент или помещение във вътрешността на сграда.

siteName

Наименование на недвижим имот, комплекс от сгради или на обект.

13.

Към точка 5.4.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове PartTypeValue

Стойност

Определение

name

Частта от наименованието представлява основната част или корен на наименованието на пътната артерия.

namePrefix

Частта от наименованието се използва за разделяне на съединителни думи, които не са от значение за сортиране, от основната част на наименованието на пътната артерия.

qualifier

Частта от наименованието е определящо за наименованието на пътната артерия.

type

Частта от наименованието посочва категорията или типа на пътната артерия.

14.

Към точка 5.4.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове StatusValue

Стойност

Определение

alternative

Адрес или компонент на адрес, който е широко използван, но се различава от главния (основния) адрес или компонент на адрес, определен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

current

Сегашен и валиден адрес или компонент на адрес съгласно официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или считан от администратора на масива за най-подходящ, обичайно използван адрес.

proposed

Адрес или компонент на адрес, за който се очаква одобрение от администратора на масива или от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси.

reserved

Адрес или компонент на адрес, одобрен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива, но неприлаган все още.

retired

Адрес или компонент на адрес, който вече не се използва често или е отменен от официалния орган, отговорен за разпределяне на адреси, или от администратора на масива.

15.

Към точка 6.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове CadastralZoningLevelValue

Стойност

Определение

1stOrder

Най-високо равнище (най-големи зони) в йерархията на кадастралното зониране, равняващо се или еквивалентно на общини.

2ndOrder

Второ равнище в йерархията на кадастралното зониране.

3rdOrder

Трето равнище в йерархията на кадастралното зониране.

16.

В точка 7.1 се добавят следните параграфи:

„—

„Area Navigation (RNAV)“ означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата или на помощни средства за навигация, служещи за отправни точки, или в границите на възможностите на автономни помощни средства, или комбинация от двете,

„навигация TACAN“ (TACAN Navigation) означава метод за навигация, който позволява полета на въздухоплавателни средства по всякакъв желан маршрут в обхвата на служещи за отправни точки помощни средства за навигация Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).“

17.

Към точка 7.3.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AccessRestrictionValue

Стойност

Определение

forbiddenLegally

Достъпът до транспортния елемент е забранен от закона.

physicallyImpossible

Достъпът до транспортния елемент е физически невъзможен поради наличието на бариери или на други физически препятствия.

private

Достъпът до транспортния елемент е ограничен, понеже е частна собственост.

publicAccess

Транспортният елемент е обществено достъпен.

seasonal

Достъпът до транспортния елемент зависи от сезона.

toll

За достъп до транспортния елемент се изисква плащане на такса.

18.

Към точка 7.3.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RestrictionTypeValue

Стойност

Определение

maximumDoubleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на двойна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumDraught

Максималната дълбочина на газене на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

maximumFlightLevel

Максималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumHeight

Максималната височина на превозно средство, което може да премине под друг обект.

maximumLength

Максималната дължина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

maximumSingleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на единична ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumTotalWeight

Максималното общо тегло на превозно средство, разрешено за транспортен елемент.

maximumTripleAxleWeight

Максималното допустимо натоварване на тройна ос, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

maximumWidth

Максималната ширина на превозно средство, разрешена за транспортен елемент.

minimumFlightLevel

Минималното полетно ниво, разрешено за превозно средство в транспортен елемент.

19.

Към точка 7.4.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AerodromeCategoryValue

Стойност

Определение

domesticNational

Летище, обслужващо националното въздушно движение за вътрешни полети.

domesticRegional

Летище, обслужващо регионалното въздушно движение за вътрешни полети.

international

Летище, обслужващо въздушното движение за международни полети.

20.

Към точка 7.4.2.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AerodromeTypeValue

Стойност

Определение

aerodromeHeliport

Летище с площадка за кацане на вертолети.

aerodromeOnly

Летище само за самолети.

heliportOnly

Само вертолетна площадка.

landingSite

Площадка за кацане.

21.

Към точка 7.4.2.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirRouteLinkClassValue

Стойност

Определение

conventional

Трасе с конвенционална навигация: въздушно трасе, по което не се използва нито зонална навигация, нито навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.

RNAV

Трасе със зонална навигация: въздушно трасе, по което се използва Area Navigation (RNAV) за обслужване на въздушното движение.

TACAN

Трасе TACAN: въздушно трасе, по което се използва навигация TACAN за обслужване на въздушното движение.

22.

Към точка 7.4.2.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirRouteTypeValue

Стойност

Определение

ATS

Трасе ATS (обслужване на въздушното движение) съгласно описанието в ICAO, приложение 11.

NAT

Трасе North Atlantic Track (част от Organized Track System).

23.

Към точка 7.4.2.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirUseRestrictionValue

Стойност

Определение

reservedForMilitary

Обектът от въздушната мрежа е изключително за военна употреба.

temporalRestrictions

Прилагат се ограничения по време за употребата на обекта от въздушната мрежа.

24.

Към точка 7.4.2.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AirspaceAreaTypeValue

Стойност

Определение

ATZ

Airport Traffic Zone (зона на летищно движение). Въздушно пространство с определени размери, установено около летище за предпазване на летищното движение.

CTA

Control area (контролиран район). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от определена граница над земната повърхност.

CTR

Control zone (контролирана зона). Контролирано въздушно пространство, простиращо се нагоре от земната повърхност до определена горна граница.

D

Danger area (опасна зона). Въздушно пространство с установени размери, в пределите на което в определени периоди от време се осъществява дейност, представляваща опасност за полетите на въздухоплавателните средства.

FIR

Flight information region (район за полетна информация). Въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Може да се използва например за обслужване, предоставяно от повече от едно звено.

P

Prohibited area (забранена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са забранени.

R

Restricted area (ограничена зона). Въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са ограничени съгласно определени условия.

TMA

Terminal control area (летищен контролиран район). Контролиран район, установяван обикновено в място на събиране на трасета за обслужване на въздушното движение в околностите на едно или няколко големи летища. Използван главно в Европа по концепцията за гъвкаво използване на въздушното пространство.

UIR

Upper flight information region (UIR) (горен район за полетна информация). Горно въздушно пространство с определени размери, в границите на което се осигурява полетно-информационно обслужване и аварийно-оповестително обслужване. Всяка държава формулира свое определение за горно въздушно пространство.

25.

Към точка 7.4.2.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NavaidTypeValue

Стойност

Определение

DME

Distance Measuring Equipment (далекомерно оборудване).

ILS

Instrument Landing System (система за приземяване по прибори).

ILS-DME

ILS с инсталирано на същото място DME.

LOC

Localizer (курсов предавател).

LOC-DME

LOC с инсталирано на същото място DME.

MKR

Marker Beacon (маркерен радиофар).

MLS

Microwave Landing System (микровълнова система за кацане).

MLS-DME

MLS с инсталирано на същото място DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (ненасочен радиофар).

NDB-DME

NDB с инсталирано на същото място DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon и Marker Beacon (ненасочен радиофар и маркерен радиофар).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (радиофар на тактическата система за въздушна навигация — TACAN).

TLS

Transponder Landing System (транспондерна система за кацане).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Beacon (всенасочен УКВ радиофар).

VOR-DME

VOR с инсталирано на същото място DME.

VORTAC

VOR с инсталиран на същото място TACAN.

26.

Към точка 7.4.2.8 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове PointRoleValue

Стойност

Определение

end

Физически край на посока на пистата.

mid

Средната точка на пистата.

start

Физическо начало на посока на пистата.

threshold

Началото на частта от пистата, която е използваема за кацане.

27.

Към точка 7.4.2.9 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RunwayTypeValue

Стойност

Определение

FATO

Final Approach and Take Off Area (зона за краен етап за подход за кацане и за излитане) на вертолети.

runway

Писта за самолети.

28.

Към точка 7.4.2.10 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове SurfaceCompositionValue

Стойност

Определение

asphalt

Повърхност, състояща се от асфалтов слой.

concrete

Повърхност, състояща се от бетонен слой.

grass

Повърхност, състояща се от тревен слой.

29.

Към точка 7.5.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове CablewayTypeValue

Стойност

Определение

cabinCableCar

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачена кабина за превоз вътре в нея на групи от хора и/или товари от едно местоназначение до друго.

chairLift

Система за въжен транспорт, чийто превозни средства се състоят от окачени седалки за превоз на отделни лица или групи от хора от едно местоназначение до друго посредством стоманено въже, движещо се по затворена линия между две точки.

skiTow

Механизирана система за въжен транспорт, предназначена за теглене на скиори и сноубордисти по нанагорнище.

30.

Към точка 7.6.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfRailwayNodeValue

Стойност

Определение

junction

Железопътен възел, в който железопътната мрежа съдържа механизъм, състоящ се от железопътна линия с две подвижни релси и необходимите съединения, позволяващи на превозните средства да преминат от една линия към друга.

levelCrossing

Железопътен възел, в който железопътната мрежа се пресича от път на същото ниво.

pseudoNode

Железопътен възел, представляващ точка, в която един или повече атрибути на свързани към него железопътни връзки променят своята стойност, или точка, която е необходима за описване на геометрията на мрежата.

railwayEnd

Само една железопътна връзка е свързана към железопътния възел. Това означава края на железопътна линия.

railwayStop

Място в железопътната мрежа, където влаковете спират за товарене/разтоварване или за да могат пътници да се качат във влака или да слязат от него.

31.

Към точка 7.6.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RailwayTypeValue

Стойност

Определение

cogRailway

Система за железопътен транспорт, която позволява превозните средства да се движат по голям наклон и се състои от железопътна линия със зъбна релса (обикновено между ходовите релси), а превозните средства са оборудвани с едно или повече цевни зъбни колела или пиньони, които се зацепват в тази зъбна релса.

funicular

Система за железопътен транспорт, състояща се от въже, теглещо превозни средства по релси нагоре и надолу по много голям наклон. Изкачващите се и слизащите превозни средства взаимно се уравновесяват, когато това е възможно.

magneticLevitation

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която действа като направляваща за превозното средство и го поддържа посредством механизъм за магнитна левитация.

metro

Система за градски железопътен транспорт, използвана в големи градски райони, която е с отделен релсов път от другите транспортни системи, обикновено е с електрическо задвижване и в някои случаи движението се извършва под земята.

monorail

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която служи както за единствена опора, така и за направляваща.

suspendedRail

Система за железопътен транспорт, основаваща се на единична релса, която служи както за опора, така и за направляваща на окачено за нея превозно средство, движещо се по нейното протежение.

train

Система за железопътен транспорт, състояща се обикновено от две успоредни релси, по които мотриса или локомотив тегли редица от свързани едно с друго превозни средства за движението им по протежение на железопътната линия с цел превоз на товари или пътници от едно местоназначение до друго.

tramway

Система за железопътен транспорт, използвана в градски райони, която често е на нивото на улицата и споделя пътното пространство с моторни превозни средства и пешеходци. Трамваите обикновено са с електрическо задвижване.

32.

Към точка 7.6.3.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RailwayUseValue

Стойност

Определение

cargo

Използването на железопътната линия е изключително за товарни превози.

carShuttle

Използването на железопътната линия е изключително за превоз на автомобили.

mixed

Железопътната линия е за смесена употреба. Тя се използва за превоз на пътници и на товари.

passengers

Използването на железопътната линия е изключително за превоз на пътници.

33.

Към точка 7.7.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове AreaConditionValue

Стойност

Определение

inNationalPark

Ограничение за скоростта във вътрешността на национален парк.

insideCities

Ограничение за скоростта в градове.

nearRailroadCrossing

Ограничение на скоростта в близост до железопътен прелез.

nearSchool

Ограничение за скоростта в близост до училище.

outsideCities

Ограничение за скоростта извън градове.

trafficCalmingArea

Ограничение на скоростта в зона за успокояване на движението.

34.

Към точка 7.7.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfRoadNodeValue

Стойност

Определение

enclosedTrafficArea

Пътният възел се намира в затворена зона за движение на превозни средства и/или представлява такава зона. Зоната за движение на превозни средства представлява зона без вътрешна структура за правно определени посоки на движение. Към зоната са свързани поне два пътя.

junction

Три или повече пътни участъци се пресичат в пътния възел.

levelCrossing

Пътен възел, в който пътната мрежа се пресича от железопътна линия на същото ниво.

pseudoNode

Точно два пътни участъка са свързани към пътния възел.

roadEnd

Само един пътен участък е свързан към пътния възел. Това означава края на път.

roadServiceArea

Повърхност, граничеща с пътя и предназначена за предлагането на специални услуги за него.

roundabout

Пътният възел представлява част от кръгово кръстовище. Кръговото кръстовище е път под формата на кръг, по който е разрешено движение само в една посока.

trafficSquare

Пътният възел се намира в площад и/или представлява такъв. Площадът представлява район, който е ограничен (отчасти) от пътища, използва се за други цели, а не за движение на превозни средства, и не е кръгово кръстовище.

35.

Към точка 7.7.3.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfWayValue

Стойност

Определение

bicycleRoad

Път, за който единствените разрешени превозни средства са велосипедите.

dualCarriageway

Път с физически разделени пътни платна независимо от броя на лентите за движение, който не е автомагистрала.

enclosedTrafficArea

Зона без вътрешна структура за правно определени посоки на движение. Към зоната са свързани поне два пътя.

entranceOrExitCarPark

Път, специално предназначен за влизане в зона за паркиране или за нейното напускане.

entranceOrExitService

Път, използван само за влизане в зона за обслужване или за нейното напускане.

freeway

Път, който не се пресича на едно ниво с други пътища.

motorway

Път, за който обикновено са валидни предписания по отношение на навлизането в него и използването му. Той разполага с две или повече предимно физически разделени платна и не се пресича на едно ниво с други пътища.

pedestrianZone

Зона с пътна мрежа, която е предназначена специално за използване от пешеходци.

roundabout

Път под формата на кръг, по който е разрешено движение само в една посока.

serviceRoad

Път, който върви успоредно на и се свързва с път с относително важна свързваща функция и е предназначен специално за осигуряване на достъп от свързаните към него пътища до пътища със слаба свързваща функция в неговата околност.

singleCarriageway

Път, движението по който не е разделено от физически обект.

slipRoad

Път, предназначен специално за достъп до друг път или за излизане от него.

tractorRoad

Устроен път, използваем само от трактори (селскостопански или горски машини) или превозни средства с повишена проходимост (с по-голям просвет, големи колела и задвижване и на 4-те колела).

trafficSquare

Район, който е ограничен (отчасти) от пътища, използва се за други цели, а не за движение на превозни средства, и не е кръгово кръстовище.

walkway

Път, запазен за използване от пешеходци и затворен за редовно движение на превозни средства чрез физическа бариера.

36.

Към точка 7.7.3.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RoadPartValue

Стойност

Определение

carriageway

Частта от пътя, която е запазена за движение.

pavedSurface

Частта от пътя, която е павирана.

37.

Към точка 7.7.3.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RoadServiceTypeValue

Стойност

Определение

busStation

Пътят обслужва автобусна спирка.

parking

Пътят обслужва съоръжение за паркиране.

restArea

Пътят обслужва зона за почивка.

toll

Зона, в която се предоставят услуги, свързани с такси, например издаване на талон или плащане на таксата.

38.

Към точка 7.7.3.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RoadSurfaceCategoryValue

Стойност

Определение

paved

Път с твърда павирана повърхност.

unpaved

Непавиран път.

39.

Към точка 7.7.3.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ServiceFacilityValue

Стойност

Определение

drinks

Предлагат се напитки.

food

Предлага се храна.

fuel

Предлага се гориво.

picnicArea

Има зона за пикник.

playground

Има детска площадка.

shop

Има магазин.

toilets

Има тоалетни.

40.

Към точка 7.7.3.8 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове SpeedLimitSourceValue

Стойност

Определение

fixedTrafficSign

Източникът е постоянен пътен знак (специфично за обекта административно предписание, изрично ограничение за скоростта).

regulation

Източникът е нормативен акт (национален нормативен акт, правило или „подразбиращо се ограничение за скоростта“).

variableTrafficSign

Източникът е променлив пътен знак.

41.

Към точка 7.7.3.9 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове VehicleTypeValue

Стойност

Определение

allVehicle

Всякакви превозни средства, без да се включват пешеходци.

bicycle

Двуколесно превозно средство, задвижвано с педали.

carWithTrailer

Лек автомобил с прикачено ремарке.

deliveryTruck

Относително малък товарен автомобил, използван главно за доставка на стоки и материали.

emergencyVehicle

Превозно средство, използвано за реагиране в спешни случаи, включително, но не само полицейско, линейка или пожарен автомобил.

employeeVehicle

Превозно средство, управлявано от служител на организация и използвано съгласно процедури, установени във въпросната организация.

facilityVehicle

Превозно средство, предназначено за използване в определена зона в рамките на частен имот или на район с ограничен достъп.

farmVehicle

Превозно средство, обикновено използвано във връзка със селскостопански дейности.

highOccupancyVehicle

Превозно средство, броят на пътниците в което отговаря (или превишава) определения минимален брой на пътниците.

lightRail

Подобно на влак превозно средство, чието използване е ограничено от железопътна мрежа в рамките на ограничена зона.

mailVehicle

Превозно средство, което събира, превозва или доставя поща.

militaryVehicle

Превозно средство, разрешено от военен орган.

moped

Дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем под 50 кубични сантиметра, чиято максимална скорост не превишава 45 km/h (28mph).

motorcycle

Дву- или триколесно превозно средство, оборудвано с двигател с вътрешно горене с обем над 50 кубични сантиметра, чиято максимална скорост превишава 45 km/h (28mph).

passengerCar

Малко превозно средство, предназначено за частен превоз на хора.

pedestrian

Лице, движещо се пеша.

privateBus

Превозно средство, предназначено за превоз на големи групи от хора, което е частна собственост или наето.

publicBus

Превозно средство, предназначено за превоз на големи групи от хора, за което обикновено са характерни оповестени маршрути и разписания.

residentialVehicle

Превозно средство, чийто собственик живее (или пребивава) на определена улица или в определен район на град.

schoolBus

Превозно средство, използвано по поръчка на училище за превоз на учащи се.

snowChainEquippedVehicle

Превозно средство, оборудвано с вериги за сняг.

tanker

Товарен автомобил с повече от две оси, използван за превоз на течни или газообразни товари в насипно състояние.

taxi

Превозно средство, лицензирано за наемане, което обикновено е оборудвано с брояч.

transportTruck

Товарен автомобил за превоз на стоки на голямо разстояние.

trolleyBus

Подобно на автобус превозно средство за масов транспорт, закачено за електрическа мрежа за захранване с енергия.

vehicleForDisabledPerson

Превозно средство със съответно обозначение като предназначено за лица с увреждания.

vehicleWithExplosiveLoad

Превозно средство, транспортиращо експлозивен товар.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Превозно средство, транспортиращо опасен товар, различен от експлозивен или замърсяващ водите.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Превозно средство, транспортиращо замърсяващ водите товар.

42.

Към точка 7.7.3.10 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове WeatherConditionValue

Стойност

Определение

fog

Ограничението на скоростта важи при наличието на мъгла.

ice

Ограничението на скоростта важи при наличието на заледяване.

rain

Ограничението на скоростта важи при дъжд.

smog

Ограничението на скоростта важи при наличието на смог в известно количество.

snow

Ограничението на скоростта важи при наличието на сняг.

43.

Към точка 7.8.3.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FerryUseValue

Стойност

Определение

cars

Фериботът превозва леки автомобили.

other

Фериботът е за превози, различни от тези на пътници, леки автомобили, товарни автомобили или влакове.

passengers

Фериботът превозва пътници.

train

Фериботът превозва влакове.

trucks

Фериботът превозва товарни автомобили.

44.

Към точка 7.8.3.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове FormOfWaterwayNodeValue

Стойност

Определение

junctionFork

Инфраструктурни елементи, при които един транспортен поток от плавателни съдове пресича друг транспортен поток от плавателни съдове, или точки, в които транспортни потоци от плавателни съдове се разделят или обединяват.

lockComplex

Шлюз или група от шлюзове, предназначени за повдигане и спускане на плавателни съдове между водни пространства на различни нива по речни и канални водни пътища.

movableBridge

Мост, който може да бъде повдигнат или завъртян, за да се позволи преминаването на кораби.

shipLift

Машина за транспортиране на плавателни съдове между водни басейни с различна височина над морското равнище, използвана като алтернатива на каналните шлюзове.

waterTerminal

Мястото, където стоките се трансбордират.

turningBasin

Място, където канал или тесен воден път е разширен, за да се позволи на плавателни съдове да обърнат.

45.

Към точка 8.4.2.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове HydroNodeCategoryValue

Стойност

Определение

boundary

Възел, използван за свързване на различни мрежи.

flowConstriction

Мрежов възел, който няма отношение към мрежовата топология сам по себе си, но е свързан с представляваща интерес хидрографска точка или съоръжение, или с изкуствен обект, влияещ върху потока в мрежата.

flowRegulation

Мрежов възел, който няма отношение към мрежовата топология сам по себе си, но е свързан с представляваща интерес хидрографска точка или съоръжение, или с изкуствен обект, регулиращ потока в мрежата.

junction

Възел, в който съвпадат три или повече връзки.

outlet

Краен възел на поредица от взаимосвързани участъци.

source

Начален възел на поредица от взаимосвързани участъци.

46.

Към точка 8.5.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове CrossingTypeValue

Стойност

Определение

aqueduct

Тръба или изкуствен канал, предназначени за транспортиране на вода от отдалечен източник, обикновено гравитачно, за снабдяване с прясна вода, селскостопанска и/или промишлена употреба.

bridge

Структура, която свързва две места и осигурява преминаването на транспортен маршрут над теренно препятствие.

culvert

Затворен канал за преминаване на воден поток под път.

siphon

Тръба, използвана за прехвърляне на течност от едно ниво към друго, по-ниско ниво, като се използва различието в налягането на течността за покачване на стълба от течността до по-високо ниво, преди тя да падне към изхода.

47.

Към точка 8.5.4.2 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове HydrologicalPersistenceValue

Стойност

Определение

dry

Пълен и/или рядко течащ, обикновено само по време на силен валеж и/или непосредствено след това.

ephemeral

Пълен и/или течащ по време на валеж и непосредствено след това.

intermittent

Пълен и/или течащ през част от годината.

perennial

Пълен и/или течащ непрекъснато през цялата година, тъй като неговото корито е разположено под нивото на подпочвените води.

48.

Към точка 8.5.4.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове InundationValue

Стойност

Определение

controlled

Периодично наводнявано пространство поради регулирането на нивото на водата, задържана от бент.

natural

Пространство, което периодично се покрива с придошла вода, като се изключват води, свързани с приливите.

49.

Към точка 8.5.4.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове ShoreTypeValue

Стойност

Определение

boulders

Големи каменни блокове, изгладени от водата или ерозирали от времето.

clay

Твърда, здраво слепена почва с дребнозърнеста структура, състояща се главно от хидратирани алуминосиликати, която става по-пластична при добавяне на вода и може да се формова и изсушава.

gravel

Малки изгладени от водата или натрошени камъни.

mud

Мека влажна почва, прах и/или други земни материали.

rock

Камъни с всякакви размери.

sand

Зърнест материал, състоящ се от малки ерозирали късчета от (главно силикатни) скали, който е по-фин от чакъла и по-едър от грубо смляно зърно.

shingle

Малки, несвързани, закръглени, изгладени от водата камъчета, по-специално натрупаните на морски бряг.

stone

Парчета от скала или минерално вещество (различно от метал) с определена форма и размер, които обикновено са изкуствено оформени и се използват за някаква специална цел.

50.

Към точка 8.5.4.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове WaterLevelValue

Стойност

Определение

equinoctialSpringLowWater

Нивото на отлива по време на максимални приливи и отливи в близост до равноденствие.

higherHighWater

Най-високият от приливите (или единичен прилив) в определено лунно денонощие, дължащ се на въздействието на деклинацията A1 на луната и слънцето.

higherHighWaterLargeTide

Средната стойност на най-високите приливи — по един за всяка от 19-те години на наблюдения.

highestAstronomicalTide

Най-високото ниво при прилив, чието достигане може да бъде прогнозирано за средни метеорологични условия и за каквато и да е комбинация от астрономически условия.

highestHighWater

Най-високото водно ниво, измерено на дадено място.

highWater

Най-високото ниво на водната повърхност, достигнато на дадено място през един приливно-отливен цикъл.

highWaterSprings

Условно ниво, приближаващо се до това за средната стойност на приливите по време на максимални приливи и отливи.

indianSpringHighWater

Прието за нулево ниво на повърхността, приближаващо се до нивото за средната стойност на по-високите полуденонощни приливи по време на максимални приливи и отливи.

indianSpringLowWater

Прието за нулево ниво на повърхността, приближаващо се до нивото за средната стойност на по-ниските полуденонощни отливи по време на максимални приливи и отливи.

localDatum

Условно ниво, определено от властите на местно пристанище, спрямо което те измерват водното ниво и височината на приливите и отливите.

lowerLowWater

Най-ниският от отливите (или единичен отлив) в определено лунно денонощие, дължащ се на въздействието на деклинацията A1 на луната и слънцето.

lowerLowWaterLargeTide

Средната стойност на най-ниските отливи, по един за всяка от 19-те години на наблюдения.

lowestAstronomicalTide

Най-ниското ниво при отлив, чието достигане може да бъде прогнозирано за средни метеорологични условия и за каквато и да е комбинация от астрономически условия.

lowestLowWater

Условно ниво, отговарящо на най-ниския отлив, измерен на дадено място, или малко по-ниско.

lowestLowWaterSprings

Условно ниво, отговарящо на най-ниското водно ниво, измерено на дадено място по време на максимални приливи и отливи в продължение на по-малко от 19 години.

lowWater

Приближение за средната стойност на отливите, възприето като референтно равнище за ограничен регион независимо от по-точно определяне впоследствие.

lowWaterDatum

Приближение за средната стойност на отливите, възприето като стандартна характеристика за ограничена зона.

lowWaterSprings

Ниво, приближаващо се до това за средната стойност на отливите по време на максимални приливи и отливи.

meanHigherHighWater

Средната височина на по-високите полуденонощни приливи на дадено място за период от 19 години.

meanHigherHighWaterSprings

Средната височина на по-високите полуденонощни приливи по време на максимални приливи и отливи на дадено място.

meanHigherLowWater

Средната стойност на височината на по-високите полуденонощни отливи за всеки лунен ден, измерени през един период National Tidal Datum Epoch.

meanHighWater

Средната височина на всички приливи на дадено място за период от 19 години.

meanHighWaterNeaps

Средната височина на приливите по време на минимални приливи и отливи.

meanHighWaterSprings

Средната височина на приливите по време на максимални приливи и отливи.

meanLowerHighWater

Средната стойност на височината на по-ниските полуденонощни приливи за всеки лунен ден, измерени през един период National Tidal Datum Epoch.

meanLowerLowWater

Средната височина на по-ниските полуденонощни отливи на дадено място за период от 19 години.

meanLowerLowWaterSprings

Средната височина на по-ниските полуденонощни отливи по време на максимални приливи и отливи на дадено място.

meanLowWater

Средната височина на всички отливи на дадено място за период от 19 години.

meanLowWaterNeaps

Средната височина на отливите по време на минимални приливи и отливи.

meanLowWaterSprings

Средната височина на отливите по време на максимални приливи и отливи.

meanSeaLevel

Средната височина на морската повърхност при наблюдателна станция за приливите и отливите, измерена спрямо фиксирано, предварително определено референтно равнище.

meanTideLevel

Средноаритметична стойност на средния прилив и средния отлив.

meanWaterLevel

Средна стойност на всички почасово измерени водни нива за периода, за който са налични записи от измервания.

nearlyHighestHighWater

Условно ниво, приближаващо се до най-високото водно ниво, наблюдавано на дадено място, обикновено еквивалентно на максималния прилив.

nearlyLowestLowWater

Условно ниво, приближаващо се до най-ниското водно ниво, наблюдавано на дадено място, обикновено еквивалентно на Indian spring low water.

tropicHigherHighWater

Най-високият от приливите (или единичен прилив), възникващ полумесечно, когато въздействието на максималната деклинация на луната е най-силно.

tropicLowerLowWater

Най-ниският от отливите (или единичен отлив), възникващ полумесечно, когато въздействието на максималната деклинация на луната е най-силно.

51.

Към точка 9.4.1 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове DesignationSchemeValue

Стойност

Определение

emeraldNetwork

Защитеният обект има обозначение по Emerald Network.

IUCN

Защитеният обект има класификация по класификационната схема на International Union for Conservation of Nature (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси).

nationalMonumentsRecord

Защитеният обект има класификация по класификационната схема на National Monuments Record.

natura2000

Защитеният обект има обозначение съгласно Директивата за местообитанията (92/43/ЕИО) или Директивата за птиците (79/409/ЕИО).

ramsar

Защитеният обект има обозначение съгласно Конвенцията от Рамсар.

UNESCOManAndBiosphereProgramme

Защитеният обект има обозначение съгласно програмата на UNESCO Man and Biosphere („Човекът и биосферата“).

UNESCOWorldHeritage

Защитеният обект има обозначение съгласно UNESCO World Heritage Convention (Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство).

52.

Към точка 9.4.3 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове IUCNDesignationValue

Стойност

Определение

habitatSpeciesManagementArea

Защитеният обект е класифициран като територия за опазване на местообитания/видове (habitat species management area) съгласно класификационната схема на IUCN (Международния съюз за защита на природата и природните ресурси).

managedResourceProtectedArea

Защитеният обект е класифициран като защитена територия с устойчиво използване на природните ресурси (managed resource protected area) съгласно класификационната схема на IUCN.

nationalPark

Защитеният обект е класифициран като национален парк (national park) съгласно класификационната схема на IUCN.

naturalMonument

Защитеният обект е класифициран като природен паметник (natural monument) съгласно класификационната схема на IUCN.

ProtectedLandscapeOrSeascape

Защитеният обект е класифициран като защитен сухоземен или морски пейзаж (protected landscape or seascape) съгласно класификационната схема на IUCN.

strictNatureReserve

Защитеният обект е класифициран като строг природен резерват (strict nature reserve) съгласно класификационната схема на IUCN.

wildernessArea

Защитеният обект е класифициран като територия с дива природа (wilderness area) съгласно класификационната схема на IUCN.

53.

Към точка 9.4.4 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове NationalMonumentsRecordDesignationValue

Стойност

Определение

agricultureAndSubsistence

Защитеният обект е класифициран като селскостопански паметник или паметник, свързан с прехраната (agricultural or subsistence monument), съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

civil

Защитеният обект е класифициран като граждански паметник (civil monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

commemorative

Защитеният обект е класифициран като възпоменателен паметник (commemorative monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

commercial

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на търговията (commercial monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

communications

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на съобщенията (communications monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

defence

Защитеният обект е класифициран като военен паметник (defence monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

domestic

Защитеният обект е класифициран като местен паметник (domestic monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

education

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на образованието (education monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

gardensParksAndUrbanSpaces

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на градините, парковете или градското пространство (garden, park or urban space monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

healthAndWelfare

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на здравеопазването и благосъстоянието (health and welfare monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

industrial

Защитеният обект е класифициран като индустриален паметник (industrial monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

maritime

Защитеният обект е класифициран като морски паметник (maritime monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

monument

Защитеният обект е класифициран като паметник с до известна степен некласифицирана форма (monument with some unclassified form) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

recreational

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на развлечението (recreational monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

religiousRitualAndFunerary

Защитеният обект е класифициран като религиозен, ритуален или погребален паметник (religious, ritual or funerary monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

settlement

Защитеният обект е класифициран като селище (settlement) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

transport

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на транспорта (transport monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

waterSupplyAndDrainage

Защитеният обект е класифициран като паметник в областта на водоснабдяването и канализацията (water supply and drainage monument) съгласно класификационната схема на National Monuments Record.

54.

Към точка 9.4.5 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове Natura2000DesignationValue

Стойност

Определение

proposedSiteOfCommunityImportance

Защитеният обект е предложен за обект от значение за Общността (Site of Community Importance — SCI) по „Натура 2000“.

proposedSpecialProtectionArea

Защитеният обект е предложен за специална защитена зона (Special Protection Area — SPA) по „Натура 2000“.

siteOfCommunityImportance

Защитеният обект е определен за обект от значение за Общността (Site of Community Importance — SCI) по „Натура 2000“.

specialAreaOfConservation

Защитеният обект е определен за специална зона за съхранение (Special Area of Conservation — SAC) по „Натура 2000“.

specialProtectionArea

Защитеният обект е определен за специална защитена зона (Special Protection Area — SPA) по „Натура 2000“.

55.

Към точка 9.4.6 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка с кодове RamsarDesignationValue

Стойност

Определение

ramsar

Защитеният обект е обозначен съгласно Конвенцията от Рамсар.

56.

Към точка 9.4.7 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка на кодове UNESCOManAndBiosphereProgrammeDesignationValue

Стойност

Определение

biosphereReserve

Защитеният обект е обозначен като биосферен резерват (Biosphere Reserve) съгласно програмата „Човекът и биосферата“.

57.

Към точка 9.4.8 се добавя следната таблица:

Позволени стойности за списъка на кодове UNESCOWorldHeritageDesignationValue

Стойност

Определение

cultural

Защитеният обект е обозначен като обект на световното културно наследство.

mixed

Защитеният обект е обозначен като смесен обект на световното наследство.

natural

Защитеният обект е обозначен като обект на световното природно наследство.


Top