EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1061

Делегиран регламент (ЕС) № 1061/2010 на Комисията от 28 септември 2010 година допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини Текст от значение за ЕИП

OJ L 314, 30.11.2010, p. 47–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 232 - 248

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1061/oj

30.11.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/47


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1061/2010 НА КОМИСИЯТА

от 28 септември 2010 година

допълващ Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно посочването на 19 май 2010 г. консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директива 2010/30/ЕС изисква Комисията да приеме делегирани актове относно етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и голямо различие на работни характеристики при еквивалентни функции.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на битови перални машини бяха установени с Директива 95/12/ЕО на Комисията от 23 май 1995 г. за прилагане на Директива 92/75/ЕИО на Съвета във връзка с етикетирането на битови перални машини по отношение на консумацията на енергия (2).

(3)

Консумираната от битовите перални машини електроенергия представлява значителен дял от общото потребление на енергия за битови нужди в Съюза. В допълнение към вече постигнатите подобрения на енергийната ефективност съществуват значителни възможности за по-нататъшно намаляване на консумацията на енергия от битови перални машини.

(4)

Директива 95/12/ЕО на Комисията следва да бъде отменена и с настоящия регламент следва да се въведат нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за производителите за по-нататъшно повишаване на енергийната ефективност на битовите перални машини и за ускорено преминаване на пазара към енергийно ефективни технологии.

(5)

Комбинираните битови перални и сушилни машини попадат в обхвата на Директива 96/60/ЕО на Комисията от 19 септември 1996 г. за изпълнение на Директива 92/75/ЕИО на Съвета относно енергийното етикетиране на битови комбинирани перални и сушилни машини (3) и поради това следва да бъдат изключени от обхвата на настоящата директива. Като се има предвид обаче, че те предлагат сходни функционални възможности като битовите перални машини, Директива 96/60/ЕО следва да се преразгледа възможно най-бързо.

(6)

Информацията, посочена на етикета, следва да бъде получена чрез надеждни, прецизни и възпроизводими методи на измерване, които се основават на признатите съвременни методи на измерване, включително, когато има такива, на хармонизираните стандарти, приети от европейските организации по стандартизация, изброени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти, както и на правила относно услугите на информационното общество (4).

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за битови перални машини.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изискванията по отношение на техническата документация и продуктовите фишове на битовите перални машини.

(9)

Освен това настоящият регламент следва да определи изискванията по отношение на информацията, която трябва да се предоставя за всички видове продажби от разстояние на битови перални машини, в рекламата за тях и рекламните материали с технически характер.

(10)

Уместно е да предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, при което да се вземе предвид технологичният напредък.

(11)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 95/12/ЕО към настоящия регламент, следва да се предвиди битовите перални машини, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, да бъдат считани за съобразени с Директива 95/12/ЕО.

(12)

Във връзка с това Директива 95/12/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна информация по отношение на битовите перални машини, захранвани от електрическата мрежа, както и за захранвани от електрическата мрежа битови перални машини, които могат да бъдат захранвани и от акумулаторни батерии, включително продавани за недомашно използване и битови перални машини за вграждане.

2.   Настоящият регламент не се отнася за комбинирани битови перални и сушилни машини.

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, установени в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„битова перална машина“ означава автоматична перална машина, която почиства и изплаква текстил, като използва вода, притежава също така функция за центрофугиране и е проектирана да бъде използвана главно за непрофесионални цели;

2.

„битова перална машина за вграждане“ означава битова перална машина, предназначена за монтиране в шкаф, в подготвена ниша в стената или на друго подобно място, за което е необходима мебелна крайна обработка;

3.

„автоматична перална машина“ означава перална машина, в която зареденото пране се обработва изцяло от машината, без да е необходима намеса на потребителя в който и да е момент от изпълнението на програмата;

4.

„комбинирана битова перална и сушилна машина“ означава битова перална машина, която притежава както функция за центрофугиране, така и средство за сушене на текстила — обикновено чрез нагряване и обръщане в барабан;

5.

„програма“ означава последователност от операции, които са определени предварително и които са обявени от доставчика като подходящи за пране на определени видове текстил;

6.

„цикъл“ означава цялостен процес на почистване, изплакване и центрофугиране, както е определен за избраната програма;

7.

„времетраене на програмата“ означава времето, изтекло от стартирането на програмата до завършване на нейното изпълнение (с изключение на закъснение, програмирано от крайния потребител);

8.

„номинален капацитет“ означава максималната маса в килограми, обявена от доставчика през интервали от 0,5 кг сух текстил от конкретен вид, която може да бъде обработена в битова перална машина по избраната програма, когато е поставена в съответствие с инструкциите на доставчика;

9.

„частичен товар“ означава половината от номиналния капацитет на битова перална машина за дадена програма;

10.

„остатъчно съдържание на влага“ означава количеството влага, съдържащо се в прането след края на фазата на центрофугиране;

11.

режим „изключена“ означава състоянието, когато битовата перална машина е изключена чрез средства за управление или превключватели на машината, които са достъпни за крайния потребител и са предназначени за задействане от него по време на нормалната ѝ употреба, като при това състояние се постига най-малка консумация на електроенергия и то може да се запази неопределено време, докато битовата перална машина е свързана към източник на захранване и използвана в съответствие с инструкциите на доставчика; когато липсват достъпни за крайния потребител средства за управление или превключватели, режим „изключена“ означава състоянието на битовата перална машина след нейното автоматично връщане към устойчива консумация на електроенергия;

12.

режим „оставена включена“ означава режимът на най-ниска консумация на електроенергия, който може да се запази неопределено време след завършване на изпълнението на програмата без по-нататъшна намеса на крайния потребител освен изваждане на прането от битовата перална машина;

13.

„еквивалентна битова перална машина“ означава предлаган на пазара модел на битова перална машина със същите номинален капацитет, технически и експлоатационни характеристики, консумация на енергия и вода и издаван въздушен шум по време на пране и центрофугиране като друг модел на битова перална машина, предлаган на пазара под различен търговски кодов номер от същия доставчик;

14.

„краен потребител“ означава ползвател, който закупува или се очаква да закупи битова перална машина;

15.

„място на продажба“ означава място, където се излагат или предлагат за продажба битови перални машини, дават се под наем или се предлагат на изплащане.

Член 3

Отговорности на доставчиците

Доставчиците гарантират, че:

а)

всяка битова перална машина се доставя с отпечатан етикет, чийто формат и информацията върху който съответстват на посоченото в приложение I;

б)

се предоставя продуктов фиш съгласно приложение II;

в)

на органите на държавите-членки и Комисията се предоставя, при поискване от тяхна страна, техническата документация, посочена в приложение III;

г)

във всяка реклама за определен модел битова перална машина е посочен класът на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

д)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова перална машина, е посочен класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 4

Отговорности на търговците

Търговците гарантират, че:

а)

всяка битова перална машина на мястото на продажба е с етикет, поставен от доставчиците в съответствие с член 3, буква а) на външната предна или горна стена на битовата перална машина, така че да се вижда ясно;

б)

битови перални машини, предлагани за продажба, под наем или на изплащане по начин, по който не се очаква крайният потребител да разгледа съответния продукт, се търгуват с информацията, която доставчиците трябва да предоставят в съответствие с приложение IV;

в)

във всяка реклама за определен модел битова перална машина се посочва нейния клас на енергийна ефективност, ако рекламата включва информация, свързана с енергопотреблението или цената;

г)

във всички рекламни материали с технически характер, които описват специфичните технически параметри на определен модел битова перална машина, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

Член 5

Измервателни методи

Информацията, подлежаща на предоставяне съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими процедури на измерване, които са съобразени с общопризнатите измервателни методи на съвременно техническо равнище.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За оценяване на съвместимостта на обявените клас на енергийна ефективност, годишна консумация на енергия, годишна консумация на вода, клас на ефективност на сушене с центрофугиране, консумация на енергия в режим „изключен“ и в режим „оставен включен“, времетраене на режима „оставена включена“, остатъчно съдържание на влага, скорост на центрофугиране и издаван въздушен шум държавите-членки прилагат процедурата, предвидена в приложение V.

Член 7

Преразглеждане

Комисията преразглежда настоящия регламент с оглед на технологичния напредък не по-късно от четири години след влизането му в сила. При преразглеждането по-специално трябва да се оценят посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 95/12/ЕО се отменя, считано от 20 декември 2011 г.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 20 април 2012 г.

2.   Битови перални машини, пуснати на пазара преди 20 декември 2011 г. трябва да отговарят на разпоредбите на Директива 95/12/ЕО.

3.   Ако се приеме мярка за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5) по отношение на изискванията за екопроектиране на битови перални машини, битовите перални машини, отговарящи на разпоредбите на тази мярка за прилагане по отношение на изискванията за ефективност на изпиране и на разпоредбите на настоящия регламент, и които са пуснати на пазара или предлагани за продажба, наемане или покупка на изплащане преди 20 декември 2011 г., се считат за отговарящи на изискванията на Директива 95/12/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 20 декември 2011 г. Член 3, букви г) и д) и член 4, букви б), в) и г) обаче се прилагат от 20 април 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 септември 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 47, 24.2.1996 г., стр. 35.

(3)  ОВ L 266, 18.10.1996 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ

Image

(1)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова перална машина от други модели от същата търговска марка или име на доставчик;

III.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение VI, точка 1; върхът на стрелката, която съдържа означението за класа на енергийна ефективност на битовата перална машина, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение VII;

V.

среднопретеглената годишна консумация на вода (AWC ) в литра за година, закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение VII;

VI.

номинален капацитет в kg за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и пълен товар — по-малката от двете стойности;

VII.

класът на ефективност на сушене с центрофугиране, както е посочено в точка 2 от приложение VI;

VIII.

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар.

(2)

Оформлението на етикета трябва да е в съответствие с точка 2. Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕТИКЕТА

Задължителното оформление на етикета е представено на фигурата по-долу.

Image

Като:

а)

Етикетът трябва да бъде широк най-малко 110 mm и висок най-малко 220 mm. Ако етикетът е отпечатан в по-голям формат, неговото съдържание въпреки това трябва да остава съразмерно с посоченото в спецификациите по-горе.

б)

Фонът е бял.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Дебелина на линията: 5 пункта — цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергийно лого: цвят: X-00-00-00.

Пиктограма, както е изобразена: Комбинация от логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 92 mm; височина: 17 mm.

Image

Разделителна линия за допълнителните символи: 1 пункт; цвят: синьозелен 100 % — дължина: 92,5 mm.

Image

Скала „A—G“

Стрелка: височина: 7 mm; празно пространство: 0,75 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Шрифт на текста: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели; Символи „+“: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, главни букви, бели, разположени на един единствен ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 26 mm; височина: 14 mm; 100 % черно;

Шрифт на текста: удебелен шрифт Calibri 29 пункта, главни букви, бели; Символи „+“: удебелен шрифт Calibri 18 пункта, главни букви, бели, разположени в един единствен ред.

Image

Енергия: шрифт на текста: нормален шрифт Calibri 11 пункта, главни букви, 100 % черни.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на енергия:

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 42 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 17 пункта, 100 % черен.

Image

Среднопретеглена годишна консумация на вода:

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 16 пункта, 100 % черен.

Image

Номинален капацитет

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 16 пункта, 100 % черен.

Image

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Пиктограма, както е изобразена

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: нормален шрифт Calibri, 16 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен и удебелен шрифт Calibri, 22 пункта, хоризонтална скала 75 %, 100 % черен.

Image

Издаван въздушен шум

Пиктограми, както са изобразени

Рамка: 2 пункта; цвят: синьозелен 100 % — заоблени ъгли: 3,5 mm.

Стойност: удебелен шрифт Calibri 24 пункта, 100 % черен; и нормален шрифт Calibri, 16 пункта, 100 % черен.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Image

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 92 x 15 mm.

Image

Номер на регламента: удебелен шрифт Calibri 12 пункта, 100 % черен.


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш

1.

Информацията в продуктовия фиш на битовата перална машина се предоставя в следната последователност и се включва в брошурата за продукта или друга литература, придружаваща продукта:

а)

име или търговска марка на доставчика;

б)

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел битова перална машина от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

в)

номинален капацитет в kg памук за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за програмата за памук при 40 °C и пълен товар — по-малката от двете стойности;

г)

клас на енергийна ефективност в съответствие с приложение VI, точка 1;

д)

когато на битовата перална машина е присъдена „екомаркировката на ЕС“ съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010, тази информация може да бъде добавена.

е)

среднопретеглена годишна консумация на енергия (AEC ) в kWh за година, закръглена до най-близкото цяло число; Тя се описва като: „Консумация на енергия X kWh за година, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар и консумация при режими с ниска мощност. Действителната консумация на енергия ще зависи от това как се използва машината.“;

ж)

консумация на енергия (Et,60 , Et,60½ , Et,40½ ) при стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар и частичен товар, както и при стандартната програма за памук при 40 °C при частичен товар;

з)

среднопретеглена консумация на мощност в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“;

и)

среднопретеглена годишна консумация на вода (AW C) в литра за година, закръглена до най-близкото цяло число; тя се описва като: „Консумация на вода X литра за година, въз основа на 220 стандартни цикъла на пране за програми за памук при 60 °C и 40 °C при пълен и при частичен товар. Действителната консумация на вода ще зависи от това как се използва машината.“;

й)

клас на ефективност на сушене с центрофугиране, определен в съответствие с приложение VI, точка 2, представен като: „клас Х на ефективност на сушене с центрофугиране по скала от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно)“; това може да бъде изразено по други начини, при условие че е ясно, че скалата е от G (най-малко ефикасно) до A (най-ефикасно);

к)

максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности;

л)

указание, че „стандартна програма за памук при 60 °C“ и „стандартна програма за памук при 40 °C“ са стандартните програми за изпиране, за които се отнася информацията на етикета и в продуктовия фиш, че тези програми са подходящи за почистване на нормално замърсено памучно пране и че това са най-ефикасните програми по отношение на своята комбинирана консумация на енергия и вода;

м)

времетраенето на „стандартна програма за памук при 60 °C“ при пълен и при частичен товар и на „стандартна програма за памук при 40 °C“ при частичен товар в минути, закръглено към последната започната минута;

н)

времетраенето на режима „оставена включена“ (Tl ), ако битовата перална машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия;

о)

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

п)

ако битовата перална машина е предназначена да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Един фиш може да съдържа информация за множество модели битови перални машини на един и същи доставчик.

3.

Информацията във фиша може да бъде представена под формата на копие на етикета — цветно или черно-бяло. В такъв случай трябва да се даде и информацията съгласно точка 1, която не е посочена в етикета.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

1.

Техническата документация, упомената в член 3, буква в), трябва да включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела на пералната машина, което да позволи неговото еднозначно и лесно идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

идентификация и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

указание дали моделът на битова перална машина отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране, както следва: „Този продукт отделя/не отделя сребърни йони по време на цикъла на изпиране.“;

ж)

следните технически параметри, подлежащи на измерване:

i)

консумация на енергия,

ii)

времетраене на програмата,

iii)

консумация на вода,

iv)

консумация на мощност в режим „изключена“,

v)

консумация на мощност в режим „оставена включена“,

vi)

времетраене на режим „оставена включена“,

vii)

остатъчно съдържание на влага,

viii)

издаван въздушен шум,

ix)

максимална скорост на центрофугиране;

з)

резултатите от изчисленията, направени в съответствие с приложение VII.

2.

В случай че информацията, посочена в техническата документация за конкретен модел на битова перална машина, е получена чрез изчисление въз основа на конструктивното решение или чрез екстраполация на данни за други еквивалентни битови перални машини или по двата начина, документацията следва да включва подробно описание на тези изчисления и/или екстраполации, както и на проведените от доставчиците изпитвания за проверка на точността на извършените изчисления. Информацията трябва да включва и списък на всички други еквивалентни модели битови перални машини, информацията за които е получена на същата основа.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена, в случаите когато не се очаква крайният потребител да разгледа предлагания продукт

1.

Информацията, посочена в член 4, буква б), се предоставя в следната последователност:

а)

номиналният капацитет в kg памук за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и пълен товар — по-малката от двете стойности;

б)

класът на енергийна ефективност, както е определен в приложение VI, точка 1;

в)

среднопретеглената годишна консумация на енергия в kWh на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 1, буква в);

г)

среднопретеглената годишна консумация на вода в литри на година, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с приложение VII, точка 2, буква а);

д)

класът на ефективност на сушене с центрофугиране в съответствие с приложение VI, точка 2;

е)

максималната скорост на центрофугиране, постигана за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-малката от двете стойности, и остатъчното съдържание на влага, постигано за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар — по-голямата от двете стойности;

ж)

издаван въздушен шум, изразен в dB(A) при нулево ниво 1 pW, закръглен до най-близкото цяло число, през фазите на пране и центрофугиране на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

з)

ако битовата перална машина е произведена с предназначение да бъде уред за вграждане — указание за това.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е във формата и последователността, уточнени в приложение II.

3.

Размерът и шрифтът, с които се отпечатва или показва цялата информация, посочена в настоящото приложение, са четливи.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите-членки следва да изпитат единична бройка битова перална машина. Ако измерените параметри не отговарят на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, следва да се проведат измервания върху още три допълнителни броя битови перални машини. Средноаритметичната стойност на измерванията за тези три броя битови перални машини трябва да отговаря на обявените от доставчика стойности в границите, определени в таблица 1, с изключение на консумацията на енергия, измерената стойност на която трябва да не е по-голяма с повече от 6 % от номиналната стойност на Et .

В противен случай конкретният модел и всички други модели на еквивалентни битови перални машини трябва да бъдат считани за несъответстващи на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Органите на държавите-членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими измервателни процедури, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

Таблица 1

Измерван параметър

Контролни допустими отклонения

Годишна консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност (1) на AEC с повече от 10 %.

Консумация на енергия

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Et с повече от 10 %.

Времетраене на програмата

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tt с повече от 10 %.

Консумация на вода

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Wt с повече от 10 %.

Остатъчно съдържание на влага

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на D с повече от 10 %.

Скорост на центрофугиране

Измерената стойност не трябва да е по-малка от номиналната стойност с повече от 10 %.

Консумация на енергия в режим „изключена“ и в режим „оставена включена“

Ако измерената стойност за консумация на енергия Po и Pl е над 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 10 %. Ако измерената стойност за консумацията на енергия Po и Pl е равна на или по-малка от 1,00 W, тя не трябва да е по-голяма от номиналната стойност с повече от 0,10 W.

Времетраене на режима „оставена включена“

Измерената стойност не трябва да е по-голяма от номиналната стойност на Tl с повече от 10 %.

Издаван въздушен шум

Измерената стойност трябва да отговаря на номиналната стойност.


(1)  „Номинална стойност“ означава стойността, обявена от доставчика.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност и класове на ефективност на сушене с центрофугиране

1.   КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Класът на енергийна ефективност на дадена битова перална машина се определя на базата на нейния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно посоченото в таблица 1.

Индексът на енергийна ефективност (EEI) на дадена битова перална машина се определя в съответствие с точка 1 от приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност

A+++ (най-ефикасно)

EEI < 46

A++

46 ≤ EEI < 52

A+

52 ≤ EEI < 59

A

59 ≤ EEI < 68

B

68 ≤ EEI < 77

C

77 ≤ EEI < 87

D (най-ниска ефективност)

EEI ≥ 87

2.   КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА СУШЕНЕ С ЦЕНТРОФУГИРАНЕ

Класът на ефективност на сушене с центрофугиране на дадена битова перална машина се определя на базата на остатъчното съдържание на влага (D) съгласно посоченото в таблица 2.

Остатъчното съдържание на влага (D) на дадена битова перална машина се определя в съответствие с точка 3 от приложение VII.

Таблица 2

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Клас на ефективност на сушене с центрофугиране

Остатъчно съдържание на влага (%)

А (най-ефективен)

D < 45

B

45 ≤ D < 54

C

54 ≤ D < 63

D

63 ≤ D < 72

E

72 ≤ D < 81

F

81 ≤ D < 90

G (най-ниска ефективност)

D ≥ 90


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса на енергийна ефективност, годишната консумация на вода и остатъчното съдържание на влага

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляване на индекса на енергийна ефективност (EEI) на даден модел битова перална машина среднопретеглената годишна консумация на енергия от една битова перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C при пълен и при частичен товар и за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар се съпоставя с нейната стандартна годишна консумация на енергия.

а)

Индексът на енергийна ефективност (EEI) се изчислява, както следва, и се закръглява до първия знак след десетичната запетая:

Formula

където:

AEC

=

годишната консумация на енергия от битовата перална машина;

SAEC

=

стандартната годишна консумация на енергия от битовата перална машина.

б)

Стандартната годишна консумация на енергия (SAEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

SAEC = 47,0 × c + 51,7

където:

c

=

номинален капацитет на битовата перална машина за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар или за стандартната програма за памук при 40 °C и пълен товар — взема се по-малката от двете стойности.

в)

Среднопретеглената годишната консумация на енергия (AEC ) се изчислява в kWh/годишно, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

i)

Formula

където:

Et

=

среднопретеглена консумация на енергия;

Po

=

среднопретеглена мощност в режим „изключена“;

Pl

=

среднопретеглена мощност в режим „оставена включена“;

Tt

=

среднопретегрено времетраене на програмата;

220

=

общ брой на стандартните цикли на изпиране за година.

ii)

Когато битовата перална машина е оборудвана със система за автоматично управление на консумацията на енергия; при която битовата перална машина се връща автоматично в режим „изключена“ след завършване на програмата, среднопретеглената годишна консумация на енергия (AEC ) се изчислява, като се взема предвид действителното времетраене на режима „оставена включена“, съгласно следната формула:

Formula

където:

Tl

=

времетраене на режима „оставена включена“.

г)

Среднопретеглената консумация на енергия (Et ) се изчислява в kWh, както следва, и се закръглява до третия знак след десетичната запетая:

Et = [3 × Et,60 + 2 × Et,60½ + 2 × Et,40½ ]/7

където:

Et,60

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Et,60½

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Et,40½

=

консумацията на енергия за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

д)

Среднопретеглената мощност в режим „изключена“ (Po ) се изчислява във W, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Po = (3 × Po,60 + 2 × Po,60½ + 2 × Po,40½ )/7

където:

Po,60

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Po,60½

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Po,40½

=

мощност в режим „изключена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

е)

Среднопретеглената мощност в режим „оставена включена“ (Pl ) се изчислява във W, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Pl = (3 × Pl,60 + 2 × Pl,60½ + 2 × Pl,40½ )/7

където:

Pl,60

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Pl,60½

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Pl,40½

=

мощност в режим „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

ж)

Среднопретегленото времетраене на програмата (Tt ) се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

Tt = (3 × Tt,60 + 2 × Tt,60½ + 2 × Tt,40½ )/7

Където:

Tt,60

=

времетраене на стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Tt,60½

=

времетраене на стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Tt,40½

=

времетраене на стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар.

з)

Среднопретегленото времетраене на режима „оставена включена“ (Tl ) се изчислява в минути, както следва, и се закръглява към последната започната минута:

Tl = (3 × Tl,60 + 2 × Tl,60½ + 2 × Tl,40½ )/7

където:

Tl,60

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Tl,60½

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Tl,40½

=

времетраене на режима „оставена включена“ за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНАТА ГОДИШНА КОНСУМАЦИЯ НА ВОДА

а)

Среднопретеглената годишна консумация на вода (AWC ) от дадена битова перална машина се изчислява, както следва, и се закръглява към цяло число:

AWc = Wt × 220

където:

Wt

=

среднопретеглена консумация на вода;

220

=

общ брой на стандартните цикли на изпиране за година.

б)

Среднопретеглената консумация на вода (Wt ) се изчислява в литри, както следва, и се закръглява до цялото число:

Wt = (3 × Wt,60 + 2 × Wt,60½ + 2 × Wt,40½ )/7

където:

Wt,60

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар;

Wt,60½

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар;

Wt,40½

=

консумация на вода за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар;

3.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОПРЕТЕГЛЕНОТО ОСТАТЪЧНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВЛАГА

Среднопретегленото остатъчно съдържание на влага (D) за дадена битова перална машина се изчислява в проценти, както следва, и се закръглява към следващия цял процент.

D = (3 × D60 + 2 × D60½ + 2 × D40½ )/7

където:

D60

е остатъчното съдържание на влага за стандартната програма за памук при 60 °C и пълен товар, в проценти и закръглено към следващия цял процент;

D60½

е остатъчното съдържание на влага за стандартната програма за памук при 60 °C и частичен товар, в проценти и закръглено към следващия цял процент;

D40½

е остатъчното съдържание на влага за стандартната програма за памук при 40 °C и частичен товар, в проценти и закръглено към следващия цял процент.


Top