Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0641

2010/641/ЕС: Решение на Комисията от 22 октомври 2010 година за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане (нотифицирано под номер C(2010) 7183) Текст от значение за ЕИП

OJ L 280, 26.10.2010, p. 59–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/641/oj

26.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 280/59


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 22 октомври 2010 година

за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане

(нотифицирано под номер C(2010) 7183)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/641/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (1), и по-специално член 53, параграф 1, буква б), подточка i) от него,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2008/866/ЕО на Комисията от 12 ноември 2008 г. относно спешни мерки за спиране на вноса от Перу на някои двучерупчести мекотели за консумация от човека (2) бе прието поради това, че някои двучерупчести мекотели, внасяни от Перу, са били заразени с вируса на хепатит А (HAV) и са били идентифицирани като източник на заразяване с хепатит А при хора. Посоченото решение е прилагано първоначално до 31 март 2009 г., но периодът му на прилагане бе удължен до 30 ноември 2010 г. с Решение 2009/862/ЕО на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на Решение 2008/866/ЕО относно удължаване на неговия период на прилагане (3).

(2)

Перуанските власти предоставиха информация за предприетите коригиращи мерки, за да се подобри контролът върху производството на двучерупчести мекотели, предназначени за износ за Съюза.

(3)

През месец септември 2009 г. Комисията проведе проверка, за да оцени съществуващите системи за контрол, с които се регулира производството на двучерупчести мекотели и рибни продукти, предназначени за износ за Съюза. При проверката се стигна до заключението, че перуанските власти прилагат коригиращите мерки, за които съобщават в подадената от тях информация след появата на огнище на хепатит А. Към момента на извършване на проверката обаче тези мерки не бяха приложени в пълна степен.

(4)

Перуанските власти наскоро информираха Комисията, че са приключили с прилагането на коригиращите мерки. За да бъде защитено обаче здравето на потребителите, необходимо е да се продължи действието на предпазните мерки, установени с Решение 2008/866/ЕО, докато Комисията се увери, че перуанските власти са приключили прилагането на коригиращите мерки и достигне до заключението, че двучерупчестите мекотели, произвеждани в Перу и предназначени за износ за Съюза, отговарят на условията, предвидени в законодателството на Съюза.

(5)

Следователно e целесъобразно прилагането на Решение 2008/866/ЕО да се продължи до 30 ноември 2011 г., без да се накърняват правомощията на Комисията за промяна, отмяна или разширяване на обхвата на тези мерки с оглед на всяка нова информация, свързана с развитието на ситуацията в Перу, и в зависимост от резултата от проверките на нейните служби.

(6)

Следователно Решение 2008/866/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В член 5 от Решение 2008/866/ЕО датата „30 ноември 2010 г.“ се заменя с датата „30 ноември 2011 г.“

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 октомври 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 314, 1.12.2009 г., стр. 90.


Top