EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0930

Регламент (ЕС) № 930/2010 на Комисията от 18 октомври 2010 година за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí salašnícky údený syr (ХТСХ)]

OJ L 273, 19.10.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 98 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/930/oj

19.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 273/5


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 930/2010 НА КОМИСИЯТА

от 18 октомври 2010 година

за вписване на название в Регистъра на храните с традиционно специфичен характер [Ovčí salašnícky údený syr (ХТСХ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер (1), и по-специално член 9, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 8, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 509/2006 заявката за регистрация на названието „Ovčí salašnícky údený syr“, подадена от Словакия, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 9 от Регламент (ЕО) № 509/2006, названието следва да се регистрира.

(3)

Не беше поискана защита във връзка с член 13, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 509/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 305, 16.12.2009 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Продукти, изброени в приложение I към Договора, предназначени за консумация от човека:

Клас 1.3.   Сирена

СЛОВАКИЯ

Ovčí salašnícky údený syr (ХТСХ)


Top