EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0621

2010/621/ЕС: Решение на Съвета от 8 октомври 2010 година за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

OJ L 273, 19.10.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 197 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/621/oj

19.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 273/2


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 октомври 2010 година

за подписване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

(2010/621/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 77, параграф 2, буква а) във връзка с член 218, параграф 5 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

С цел да хармонизират своите визови политики с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 539/2001 от 15 март 2001 г. за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (1), някои държави-членки премахнаха визите за гражданите на Федеративна република Бразилия („Бразилия“) преди своето присъединяване към Съюза, тъй като Бразилия е в списъка на третите държави, чиито граждани са освободени от задължението за виза.

(2)

По конституционни причини Бразилия не може да премахне визите за тези държави-членки едностранно, а се налага да бъде сключено споразумение за премахване на визите, което да бъде ратифицирано от бразилския парламент.

(3)

Бразилия има двустранни споразумения за премахване на визите с повечето държави-членки, сключени преди тяхното присъединяване към Съюза или преди създаването на общата визова политика. Четири държави-членки обаче нямат сключено в миналото двустранно споразумение за премахване на визите и поради това Бразилия все още изисква от гражданите на тези държави-членки да представят виза за краткосрочно пребиваване.

(4)

От самото естество на общата визова политика и от изключителната външна компетентност на Съюза в тази област произтича, че само Съюзът може да договаря и сключва споразумения за премахване на визи, но не и отделните държави-членки.

(5)

Предвид нереципрочното третиране от страна на Бразилия на някои държави-членки с Решение от 18 април 2008 г. Съветът разреши на Комисията да договори споразумение между Съюза и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване, така че да се гарантира реципрочно премахване на визите.

(6)

Преговорите за изготвяне на споразумението бяха започнати на 2 юли 2008 г. и приключиха на 19 ноември 2009 г.

(7)

При условие на сключването му на по-късна дата Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти, парафирано в Брюксел на 28 април 2010 г., следва да бъде подписано.

(8)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не взема участие в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (2); следователно Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(9)

Настоящото решение представлява развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (3); следователно Ирландия не участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейския съюз подписването на Споразумението между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти („Споразумението“) при условие на сключването му (4).

Член 2

Председателят на Съвета се оправомощава да посочи лицето(ата), упълномощено(и) да подпише(ат) Споразумението от името на Съюза при условие на сключването му.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Люксембург на 8 октомври 2010 година.

За Съвета

Председател

M. WATHELET


(1)  ОВ L 81, 21.3.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 20.

(4)  Текстът на Споразумението ще бъде публикуван заедно с решението за сключването му.


Top