EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0317

Регламент (ЕС) № 317/2010 на Комисията от 16 април 2010 година за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (текст от значение за ЕИП)

OJ L 97, 17.4.2010, p. 3–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/317/oj

17.4.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 97/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 317/2010 НА КОМИСИЯТА

от 16 април 2010 година

за приемане на спецификациите на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета от 9 март 1998 г. относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността (1), и по-специално член 4, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 31 относно статистиката и събирането на данни от Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания (наричана по-нататък „Конвенцията на ООН“), подписана от Европейската общност и всичките ѝ държави-членки, се определя, че държавите страни по Конвенцията се ангажират със събирането на подходяща информация, включително статистически и изследователски данни, за да могат да създават и прилагат политики в изпълнение на Конвенцията на ООН, включително разпоредбите в член 27, свързани с трудовата дейност и заетостта.

(2)

В своята резолюция от 17 март 2008 г. относно положението на хората с увреждания в Европейския съюз (2) Съветът подчертава, че статистическите данни относно уврежданията са необходими за създаване на цялостна представа за положение на хората с увреждания в Европа и че такива статистически и изследователски данни дават възможност да се изготвят добре обосновани политики по отношение на хората с увреждания, които да се прилагат на различните нива на управление. Съветът призовава държавите-членки и Комисията, в съответствие с техните компетенции, да осигурят започването на работата по Европейска стратегия за хората с увреждания, която да замени сегашния Европейски план за действие за хората с увреждания за периода 2004—2010 г., включително чрез оценяване на това как националните действия отразяват поетите от Европейската общност и държавите-членки ангажименти за пълно прилагане на европейско равнище на Конвенцията на ООН, като бъде обсъдено поставянето на последователни и съпоставими национални цели за постигането на крайната цел.

(3)

Необходим е пълен и съпоставим набор от данни относно заетостта на хората с увреждания, за да бъде наблюдаван напредъкът по прилагането на член 27 от Конвенцията на ООН и към постигането на целите на Европейската стратегия за заетост и Европейската стратегия за хората с увреждания, както и да бъде оценявана промяната на участието на хората с увреждания на пазара на труда.

(4)

Регламент (ЕО) № 365/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за приемане на програма от ad hoc модули за 2010, 2011 и 2012 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (3), включва ad hoc модул относно заетостта на хората с увреждания. Следва да бъде определен списъкът с променливи за този модул.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Подробният списък с променливи, които трябва да бъдат събрани през 2011 г. в рамките на ad hoc модула относно заетостта на хората с увреждания, е изложен в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.

Съставено в Брюксел на 16 април 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 3.

(2)  ОВ C 75, 26.3.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 112, 24.4.2008 г., стр. 22.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗВАДКОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА

Спецификации на ad hoc модула за 2011 г. относно заетостта на хората с увреждания

1.

Обхванати държави-членки и региони: всички.

2.

Променливите се кодират, както следва:

Кодовете на променливите в колона „Филтър“ на извадковото изследване на работната сила се отнасят до приложение III към Регламент (ЕО) № 377/2008 на Комисията от 25 април 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2009 г. нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи и за определянето на референтните тримесечия (1).

Име

Колона

Код

Описание

Филтър

HEALTHMA

197—198

 

Вид трайно здравословно състояние или болест (код на първи основен вид)

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

01

Проблеми, свързани с горните крайници (включително артрит или ревматизъм)

02

Проблеми, свързани с долните крайници (включително артрит или ревматизъм)

03

Проблеми, свързани с гърба или врата (включително артрит или ревматизъм)

04

Рак

05

Кожни заболявания, включително алергични реакции и тежко обезобразяване

06

Сърдечни проблеми и проблеми, свързани с кръвното налягане и кръвообращението

07

Проблеми в гръдната област или дихателни проблеми, включително астма и бронхит

08

Проблеми, свързани със стомаха, черния дроб, бъбреците или храносмилателната система

09

Диабет

10

Епилепсия (включително припадъци)

11

Силно главоболие, като напр. мигрена

12

Затруднения при заучаването (увреждане, свързано с четене, писане или в областта на математиката)

13

Хронично безпокойство

14

Депресия

15

Други проблеми на психична, нервна или емоционална основа

16

Други прогресивни болести (включително множествена склероза, заразяване с вируса ХИВ, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон)

17

Други трайни здравословни проблеми

18

Не се наблюдават трайни здравословни проблеми или болести

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

HEALTHSE

199—200

 

Вид трайно здравословно състояние или болест (код на втори основен вид)

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и HEALTHMA = 1—17

01

Проблеми, свързани с горните крайници (включително артрит или ревматизъм)

02

Проблеми, свързани с долните крайници (включително артрит или ревматизъм)

03

Проблеми, свързани с гърба или врата (включително артрит или ревматизъм)

04

Рак

05

Кожни заболявания, включително алергични реакции и тежко обезобразяване

06

Сърдечни проблеми и проблеми, свързани с кръвното налягане и кръвообращението

07

Проблеми в гръдната област или дихателни проблеми, включително астма и бронхит

08

Проблеми, свързани със стомаха, черния дроб, бъбреците или храносмилателната система

09

Диабет

10

Епилепсия (включително припадъци)

11

Силно главоболие, като напр. мигрена

12

Затруднения при заучаването (увреждане, свързано с четене, писане или в областта на математиката)

13

Хронично безпокойство

14

Депресия

15

Други проблеми на психична, нервна или емоционална основа

16

Други прогресивни болести (включително множествена склероза, заразяване с вируса ХИВ, болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон)

17

Други трайни здравословни проблеми

18

Не се наблюдават други трайни здравословни проблеми или болести

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

DIFFICMA

201—202

 

Първо по значимост затруднение, свързано с основната дейност (код на най-важното затруднение)

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

01

Виждане, дори при носене на очила

02

Чуване, дори при използването на слухов апарат

03

Ходене, изкачване на стълби

04

Седене или стоене

05

Запомняне, съсредоточаване

06

Общуване, например разбиране или ясно изразяване

07

Посягане или протягане

08

Повдигане и носене

09

Накланяне

10

Задържане, хващане или обръщане

11

Не се наблюдава

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

DIFFICSE

203—204

 

Второ по значимост затруднение, свързано с основната дейност (код на второто по важност затруднение)

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и DIFFICMA = 1—10

01

Виждане, дори при носене на очила

02

Чуване, дори при използването на слухов апарат

03

Ходене, изкачване на стълби

04

Седене или стоене

05

Запомняне, съсредоточаване

06

Общуване, например разбиране или ясно изразяване

07

Посягане или протягане

08

Повдигане и носене

09

Накланяне

10

Задържане, хващане или обръщане

11

Не се наблюдава

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMHOURS

205

 

Здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята) е/са причина за ограничения брой часове на седмица, които лицето може да отработи

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да, здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите)

2

Да, затруднението(ята), свързано(и) с дейността

3

Да, и двете — здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) и затруднението(ята), свързано(и) с дейността

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMTYPEW

206

 

Здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята) е/са причина за ограничението на лицето по отношение на видовете трудова дейност (например срещане на проблеми при носенето на тежки товари, работа на открито, дълго седене), които то може да извършва

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да, здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите)

2

Да, затруднението(ята), свързано(и) с дейността

3

Да, и двете — здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) и затруднението(ята), свързано(и) с дейността

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMTRANS

207

 

Здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята) е/са причина за ограничението на лицето по отношение на придвижването му към и от работното място

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да, здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите)

2

Да, затруднението(ята), свързано(и) с дейността

3

Да, и двете — здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) и затруднението(ята), свързано(и) с дейността

4

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NEEDHELP

208

 

Поради здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята), свързано(и) с дейността, лицето се нуждае от (незаето лице)/ползва (наето лице) персонална помощ, за да може да се придвижва към и от работното място

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NEEDADAP

209

 

Поради здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята), свързано(и) с дейността, лицето се нуждае от (незаето лице)/ползва (наето лице) специално оборудване или се нуждае (незаето лице)/се ползва (наето лице) от адаптация на работното място, за да може да извършва трудова дейност

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

NEEDORGA

210

 

Поради здравословното(ите) състояние(я)/болестта(ите) или затруднението(ята), свързано(и) с дейността, лицето се нуждае (незаето лице)/се ползва (наето лице) от специални работни договорености, за да може да извършва трудова дейност (например работни позиции, позволяващи работа във седнало положение, дистанционна трудова дейност, гъвкаво работно време или по-малко натоварена трудова дейност)

Всички лица на възраст между 15 и 64 години и (HEALTHMA = 1—17 или DIFFICMA = 1—10)

1

Да

2

Не

9

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор

LIMREAS

211—212

 

Основна причина за наличието на ограничение по отношение на трудовата дейност (брой часове, вид, придвижване до и от работното място), която не е следствие на трайните здравословни състояния/болестите или затрудненията, свързани с основната дейност

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

01

Липса на квалификация/опит

02

Липса на подходящи възможности за работа

03

Липса или лошо състояние на транспортните връзки към и от работното място

04

Липса на гъвкавост от страна на работодателя

05

Свързана с получаването на обезщетения

06

Семейни отговорности/отговорности за полагане на грижи

07

Лични причини

08

Друга причина

09

Не съществуват ограничения по отношение на трудовата дейност

99

Не се прилага (не е включено във филтъра)

Празно

Без отговор


Име

Колона

Код

Описание

Филтър

 

213/218

 

Коефициент на претегляне за ad hoc модула за 2010 г. (по избор)

Всички лица на възраст от 15 до 64 години

0000—9999

Колони 213—216 съдържат разрядите на цялата част

00—99

Колони 217—218 съдържат разрядите на дробната част


(1)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 57.


Top