Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0147

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 147/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъже и жени) към Споразумението за ЕИП

OJ L 62, 11.3.2010, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 89 - 90

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/147(2)/oj

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 147/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XVIII (Здравословни и безопасни условия на труд, трудово законодателство и равно третиране на мъже и жени) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XVIII към Споразумението беше изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 51/2009 от 24 април 2009 г. (1)

(2)

Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (2) трябва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 21б (Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета) от приложение XVIII към Споразумението се създава следната точка:

„21в.

32004 L 0113: Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 г. относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги (ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37).

За целите на Споразумението разпоредбите на директивата се четат със следното адаптиране:

В членове 5 и 17 позоваването на „21 декември 2007 г.“ се чете като „30 юни 2010 г.“.“

Член 2

Текстовете на Директива 2004/113/ЕО на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 162, 25.6.2009 г., стр. 32.

(2)  ОВ L 373, 21.12.2004 г., стр. 37.

(3)  С отбелязани конституционни изисквания.


Съвместна декларация на договарящите се страни към Решение № 147/2009 за включването на Директива 2004/113/ЕО в Споразумението

„Директива 2004/113/ЕО е въз основа на член 13 от Договора за ЕО, който беше въведен с Договора от Амстердам и не е отразен в Споразумението за ЕИП. Включването на Директива 2004/113/ЕО в Споразумението за ЕИП не влияе върху обхвата на Споразумението за ЕИП.“


Top