Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0130

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 130/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 62, 11.3.2010, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 089 P. 366 - 366

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/130/oj

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/20


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 130/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално членове 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 28/2009 от 17 март 2009 г (1).

(2)

Директива 2008/58/ЕО на Комисията от 21 август 2008 година за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес за тридесети път на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (2) следва да бъде включена в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 1 (Директива № 67/548/ЕИО на Съвета) от глава ХV на приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 L 0058: Директива 2008/58/ЕО на Комисията от 21 август 2008 г. (ОВ L 246, 15.9.2008 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Директива 2008/58/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 130, 28.5.2009 г., стр. 21.

(2)  ОВ L 246, 15.9.2008 г., стр. 1.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top