Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0122

Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 122/2009 от 4 декември 2009 година за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

OJ L 62, 11.3.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 87 - 88

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/122(2)/oj

11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 122/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) и приложение II (Технически наредби, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 105/2009 от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Приложение II към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 78/2009 от 3 юли 2009 г. (2)

(3)

Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 г. за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин и флудиоксонил във и върху определени продукти (3), поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39, ще бъде включен в Споразумението.

(4)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

В точка 40 (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава II на приложение I към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 R 0256: Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 г. (ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 3), поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39.“

Член 2

В точка 54щщш (Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета) от глава XII на приложение II към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32009 R 0256: Регламент (ЕО) № 256/2009 на Комисията от 23 март 2009 г. (ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 3), поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39.“

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕО) № 256/2009, поправен в ОВ L 208, 12.8.2009 г., стр. 39, на исландски и на норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 81, 27.3.2009 г., стр. 3.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.


Top