Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0120

Решение 2010/120/ОВППС на Съвета от 25 февруари 2010 година за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан и Пакистан

OJ L 49, 26.2.2010, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/120(1)/oj

26.2.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 49/28


РЕШЕНИЕ 2010/120/ОВППС НА СЪВЕТА

от 25 февруари 2010 година

за удължаване и изменение на мандата на специалния представител на Европейския съюз за Афганистан и Пакистан

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 31, параграф 2 и член 33 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 24 юли 2008 г. Съветът прие Съвместно действие 2008/612/ОВППС (1) за назначаване на г-н Ettore F. SEQUI за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Афганистан за периода от 1 септември 2008 г. до 28 февруари 2009 г.

(2)

На 16 февруари 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/135/ОВППС (2) за удължаване на мандата на СПЕС за Афганистан до 28 февруари 2010 г.

(3)

Въз основа на преглед на Съвместно действие 2009/135/ОВППС на 15 юни 2009 г. Съветът прие Съвместно действие 2009/467/ОВППС (3), с което мандатът на СПЕС за Афганистан се разширява и обхваща и Пакистан.

(4)

Мандатът на СПЕС следва да бъде удължен до 31 март 2010 г.

(5)

СПЕС за Афганистан и Пакистан ще изпълнява мандата си в контекста на ситуация, която може да се влоши и да попречи на постигането на целите на общата външна политика и политика на сигурност, определени в член 21 от Договора,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Съвместно действие 2009/467/ОВППС се изменя, както следва:

1.

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Специален представител на Европейския съюз

Г-н Ettore F. SEQUI се назначава за специален представител на Европейския съюз (СПЕС) за Афганистан и Пакистан до 31 март 2010 г.“;

2.

В член 2 буква д) се заменя със следното:

„д)

оказва подкрепа за работата в региона на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ВП).“

3.

Член 4 се заменя със следното:

„Член 4

Изпълнение на мандата

1.   СПЕС отговаря за изпълнението на мандата, като действа под ръководството на ВП.

2.   Комитетът по политика и сигурност (КПС) поддържа тесни връзки със СПЕС и е основното му звено за контакт със Съвета. КПС предоставя стратегически насоки и политически указания на СПЕС в рамките на неговия мандат, без това да засяга правомощията на ВП.“

4.

Член 5, параграфи 1 и 2 се заменя със следното:

„1.   Референтната финансова сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с мандата на СПЕС в периода от 1 март 2009 г. до 31 март 2010 г., е в размер на 2 830 000 EUR.“

„2.   Разходите, финансирани от предвидената в параграф 1 сума, са допустими от 1 март 2009 г. Управлението на разходите се извършва в съответствие с процедурите и правилата, приложими към общия бюджет на Европейския съюз.“

5.

Член 6, параграф 1 се заменя със следното:

„1.   В рамките на своя мандат и предоставените финансови средства СПЕС отговаря за сформирането на екипа си. Екипът включва експерти по конкретни въпроси на политиката в зависимост от изискванията на мандата. СПЕС предоставя своевременно на Съвета и Комисията актуална информация за състава на своя екип.“

6.

Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Делегациите на Съюза и/или държавите-членки, в зависимост от случая, осигуряват логистична подкрепа в региона.“

7.

В член 10 буква г) се заменя със следното:

„г)

гарантиране, че всички одобрени препоръки, направени в резултат на извършените редовни оценки на сигурността, са изпълнени, и представяне пред ВП, Съвета и Комисията на писмени доклади относно тяхното изпълнение, както и относно други въпроси, свързани със сигурността, в рамките на междинните доклади и доклада за изпълнението на мандата.“

8.

Член 11 се заменя със следното:

„Член 11

Доклади

СПЕС представя редовни устни и писмени доклади пред ВП и КПС. При необходимост СПЕС докладва също така пред работните групи на Съвета. Редовните писмени доклади се разпространяват чрез мрежата COREU. По препоръка на ВП или КПС СПЕС може да представя доклади пред Съвета по външни работи (СВР).“

9.

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Координация

1.   СПЕС съдейства за цялостната политическа координация на Съюза. Той съдейства за осигуряване на съгласуваност при използването на всички инструменти на Съюза на мястото на мисията, за да се постигнат целите на политиката на Съюза. Действията на СПЕС се съгласуват с тези на Комисията, както и с действията на СПЕС за Централна Азия. СПЕС провежда редовни брифинги за мисиите на държавите-членки и делегациите на Съюза.

2.   На място се поддържат тесни връзки с ръководителите на делегациите на Съюза и с ръководителите на мисии на държавите-членки. Те полагат всички възможни усилия, за да съдействат на СПЕС при изпълнението на неговия мандат. СПЕС предоставя политически насоки на местно равнище на ръководителя на полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL АФГАНИСТАН). СПЕС и командващият цивилните операции се консултират взаимно в зависимост от нуждите. СПЕС също така осъществява връзка с други участници на международно и регионално ниво, представени на място.“

Член 2

В края на мандата СПЕС представя на ВП, Съвета и Комисията доклад за изпълнението на мандата.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Прилага се от 1 март 2010 година.

Член 4

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 февруари 2010 година.

За Съвета

Председател

A. PÉREZ RUBALCABA


(1)  ОВ L 197, 25.7.2008 г., стр. 60.

(2)  ОВ L 46, 17.2.2009 г., стр. 61.

(3)  ОВ L 151, 16.6.2009 г., стр. 41.


Top