Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1167

Регламент (ЕО) № 1167/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 024 P. 292 - 294

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1167/oj

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1167/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за отхвърляне на здравни претенции за храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 17, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако не са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и не са включени в списъка на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешение на здравни претенции могат да бъдат подавани от ръководителите на хранителни предприятия до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган препраща валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-долу „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и излиза със становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията се произнася относно разрешаването на здравните претенции, като взема предвид становището на Органа.

(5)

На 13 февруари 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха от Органа четири становища по заявления за разрешение на здравни претенции. На 16 март 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха от Органа едно становище по заявление за разрешение на здравна претенция.

(6)

Две от становищата се отнасяха до заявления за претенции за намаляване на риска от заболяване, посочени в член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, а три становища се отнасяха до заявления за здравни претенции, свързани с развитието и здравето на децата, посочени в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006. Междувременно за едно заявление за разрешение на здравна претенция предстои да бъде взето решение.

(7)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на UNICER Bebidas de Portugal SGPS Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на минералната вода Melgaço® за намаляване нивото на кръвната захар (Въпрос № EFSA-Q-2008-219) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Редовната консумация на минерална вода Melgaço® намалява високото ниво на кръвната захар в организма“.

(8)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между употребата на минерална вода Melgaço® и заявения ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(9)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на Ocean Spray International Services (UK) Ltd. Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция относно въздействието на Ocean Spray Cranberry Products® върху инфекциите на пикочните пътища при жените (Въпрос № EFSA-Q-2008-117) (3). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Редовната консумация на 2 дози Ocean Spray дневно, всяка от които съдържа средно по 80 mg проантоцианидини от червена боровинка, спомага за намаляването на риска от инфекция на пикочните пътища при жените, като възпрепятства задържането на някои бактерии в пикочните пътища“.

(10)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между консумацията на Ocean Spray Cranberry Products® и заявения ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(11)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на Soremartec Italia S.R.L. Органът трябваше да излезе със становище по здравна претенция за въздействието на Kinder Chocolate® върху растежа (Въпрос № EFSA-Q-2008-283) (4). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Kinder Chocolate — шоколадът, който помага да растем“.

(12)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е налице причинно-следствена връзка между консумацията на Kinder Chocolate® и заявения ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(13)

След подаването на заявление по силата на член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 от страна на Plada Industriale S.R.L. Органът трябваше да се произнесе със становище по здравна претенция за въздействието на детски преходни храни с биоактивни съставки върху чревните неразположения (Въпрос № EFSA-Q-2008-270) (5). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Помага при леки чревни неразположения (колики, констипация, стомашно-чревни оплаквания)“.

(14)

Въз основа на предоставените данни Органът стигна до заключението, че не е установена причинно-следствена връзка между консумацията на детски преходни храни с точно определена комбинация от галакто-олигозахариди с къса верига, подкиселено мляко, нуклеотиди и бета-палмитат и приписвания му ефект. Съответно, тъй като претенцията не отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006, тя не следва да бъде разрешена.

(15)

При изработването на мерките, предвидени с настоящия регламент, беше обърнато внимание на коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията, по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(16)

В съответствие с член 28, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции, които са посочени в член 14, параграф 1, буква б) от него и които не са разрешени с решение съгласно член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, могат да продължат да се използват за период от шест месеца след приемането на настоящия регламент. Тъй като обаче заявленията не са били подадени преди 19 януари 2008 г., то не е изпълнено изискването по член 28, параграф 6, буква б) и преходният период, предвиден в посочения член, не е приложим. Съответно, за да се даде възможност на стопанските субекти в хранителната промишленост да се съобразят с изискванията, установени в настоящия регламент, следва да се предвиди преходен период от шест месеца.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравните претенции, посочени в приложението към настоящия регламент, не подлежат на включване в списъка на Общността с разрешените претенции, предвиден в член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Въпреки това здравни претенции като посочените в член 14, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1924/2006 и включени в приложението към настоящия регламент, могат да продължат да бъдат използвани за период от шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2009) 944, стр. 1—9.

(3)  The EFSA Journal (2009) 943, стр. 1—16.

(4)  The EFSA Journal (2009) 940, стр. 1—8.

(5)  The EFSA Journal (2009) 939, стр. 1—10.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТХВЪРЛЕНИ ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ

Заявление — имащи отношение разпоредби на Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храна

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

Минерална вода Melgaço®

„Редовната консумация на минерална вода Melgaço® намалява високото ниво на кръвната захар в организма“

Q-2008-219

Член 14, параграф 1, буква а) — здравна претенция за намаляване на риска от заболяване

Ocean Spray Cranberry Products®

„Редовната консумация на 2 дози Ocean Spray дневно, всяка от които съдържа средно по 80 mg проантоцианидини от червена боровинка, спомага за намаляването на риска от инфекция на пикочните пътища при жените, като възпрепятства задържането на някои бактерии в пикочните пътища“

Q-2008-117

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция за развитието и здравето на децата

Kinder Chocolate®

„ „Kinder Chocolate“ — шоколадът, който помага да растем“

Q-2008-283

Член 14, параграф 1, буква б) — здравна претенция за развитието и здравето на децата

Детски преходни храни с точно определена комбинация от галакто-олигозахариди с къса верига, подкиселено мляко, нуклеотиди и бета-палмитат

„Помага при леки чревни неразположения (колики, констипация, стомашно-чревни оплаквания)“

Q-2008-270


Top