Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1163

Регламент (ЕО) № 1163/2009 на Комисията от 30 ноември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 314, 1.12.2009, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; отменен от 32012R0530

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1163/oj

1.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 314/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1163/2009 НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери

(текст от значение за ЕИП)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 417/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 18 февруари 2002 г. относно ускореното въвеждане на изисквания за двукорпусни или еквивалентни конструкции за еднокорпусни петролни танкери (1), и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 417/2002 се позовава на определенията и стандартите, посочени в приложение I към Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (наричана по-долу „Marpol“).

(2)

На 15 октомври 2004 г. Комитетът по опазване на морската околна среда (КОМОС) на Международната морска организация започна цялостно преразглеждане без изменение по същество на приложение I към конвенцията Marpol. Преразгледаното приложение влезе в сила на 1 януари 2007 г.

(3)

На 24 март 2006 г. КОМОС измени също така определението за тежки нефтопродукти, фигуриращо в правило 21.2 от приложение I към конвенцията Marpol. Това изменение влезе в сила на 1 август 2007 г.

(4)

Регламент (ЕО) № 417/2002 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за безопасни морета и предотвратяване на замърсяването от кораби,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 417/2002 се изменя, както следва:

1.

Член 3 се заменя със следния текст:

„Член 3

Определения

За целта на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Marpol 73/78“ означава Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби от 1973 г., изменена с протокола към нея от 1978 г., в актуализираните им версии;

2.

„петролен танкер“ означава петролен танкер съгласно определението в правило 1.5 от приложение I към Marpol 73/78;

3.

„дедуейт“ означава дедуейт съгласно определението в правило 1.23 от приложение I към Marpol 73/78;

4.

„петролен танкер категория 1“ означава петролен танкер с дедуейт 20 000 тона или повече, който превозва суров нефт, мазут, тежко дизелово гориво или смазочни масла като товар, или петролен танкер с дедуейт 30 000 тона или повече, който превозва нефтопродукти, различни от горепосочените, и който не отговаря на изискванията, посочени в правила 18.1—18.9, 18.12—18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 и 35.3 от приложение I към Marpol 73/78;

5.

„петролен танкер категория 2“ означава петролен танкер с дедуейт 20 000 тона или повече, който превозва суров нефт, мазут, тежко дизелово гориво или смазочни масла като товар, или петролен танкер с дедуейт 30 000 тона или повече, който превозва нефтопродукти, различни от горепосочените, който отговаря на изискванията, посочени в правила 18.1—18.9, 18.12—18.15, 30.4, 33.1, 33.2, 33.3, 35.1, 35.2 и 35.3 от приложение I към Marpol 73/78, и който е оборудван с контейнери с изолиран баласт и защитно положение (SBT/PL);

6.

„петролен танкер категория 3“ означава петролен танкер с дедуейт 5 000 тона или повече, но по-малко от посочените стойности в определения 4 и 5;

7.

„еднокорпусен петролен танкер“ означава петролен танкер, който не отговаря на изискванията за двукорпусна или еквивалентна конструкция в съответствие с правила 19 и 28.6 от приложение I към Marpol 73/78;

8.

„двукорпусен петролен танкер“ означава:

а)

петролен танкер с дедуейт 5 000 тона или повече, който отговаря на изискванията за двукорпусна или еквивалентна конструкция съгласно правила 19 и 28.6 от приложение I към Marpol 73/78 или на изискванията в правило 20.1.3 от приложение I към Marpol 73/78; или

б)

петролен танкер с дедуейт 600 тона или повече, но по-малко от 5 000 тона, оборудван с контейнери или пространства с двойно дъно съгласно изискванията на правило 19.6.1 от приложение I към Marpol 73/78 и със странични контейнери или пространства, разположени съгласно изискванията на правило 19.3.1 и отговарящи на изискванията за разстоянието w, посочени в правило 19.6.2 от приложение I към Marpol 73/78;

9.

„възраст“ означава възрастта на кораба, изразена в брой години, изминали от датата на доставката му;

10.

„тежко дизелово гориво“ означава дизелово гориво съгласно определението в правило 20 от приложение I към Marpol 73/78;

11.

„мазут“ означава тежките фракции или вторичните продукти от суров нефт или смесите от тези продукти съгласно определението в правило 20 от приложение I към Marpol 73/78;

12.

„тежки нефтопродукти“ означава:

а)

продукти от суров нефт с плътност над 900 kg/m3 при температура 15 °С (2);

б)

нефтопродукти, различни от продуктите от суров нефт, с плътност над 900 kg/m3 при температура 15 °С или с кинематичен вискозитет над 180 mm2/s при температура 50 °С (3);

в)

асфалт и катран и емулсиите им.

2.

В член 4, параграф 2 препратката към „параграф 1, буква в) от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.1.3 от приложение I към Marpol 73/78“.

3.

В член 7 препратката към „параграф 5 от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.5 от приложение I към Marpol 73/78“.

4.

Член 9 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2:

i)

препратката към „параграф 5 от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.5 от приложение I към Marpol 73/78“;

ii)

препратката към „параграф 8, буква б) от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.8.2 от приложение I към Marpol 73/78“;

б)

в параграф 3 препратката към „параграф 8, буква а) от ревизираното правило 13Ж от приложение I към Marpol 73/78“ се заменя с препратка към „правило 20.8.1 от приложение I към Marpol 73/78“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2009 година.

За Комисията

Antonio TAJANI

Заместник-председател


(1)  ОВ L 64, 7.3.2002 г., стр. 1.

(2)  Съответстващо на градуси по АРI (Американски петролен институт), по-малко от 25,7.

(3)  Съответстващо на кинематичен вискозитет над 180 cSt.“;


Top