EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0740

2009/740/ЕО: Решение на Комисията от 6 октомври 2009 година за предоставяне на дерогация на Франция в съответствие с Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500 — 2690  MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (нотифицирано под номер C(2009) 7514)

OJ L 263, 7.10.2009, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/740/oj

7.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/35


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2009 година

за предоставяне на дерогация на Франция в съответствие с Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността

(нотифицирано под номер C(2009) 7514)

(само текстът на френски език е автентичен)

(2009/740/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Решение № 676/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно регулаторната рамка за политиката на Европейската общност в областта на радиочестотния спектър (Решение за радиочестотния спектър) (1), и по-специално член 4, параграф 5 от него,

като взе предвид Решение 2008/477/ЕО на Комисията от 13 юни 2008 г. за хармонизиране на радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността (2), и по-специално член 2, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Решение 2008/477/ЕО държавите-членки трябва да определят и впоследствие да предоставят на неизключителна основа радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги, при условие че са спазени определени параметри, не по-късно от 13 декември 2008 г.

(2)

Член 2, параграф 2 от Решение 2008/477/ЕО постановява, че държавите-членки могат да поискат чрез дерогация преходни периоди, които могат да включват договорености за съвместно използване на радиочестотния спектър в съответствие с член 4, параграф 5 от Решение № 676/2002/ЕО.

(3)

Франция информира Комисията, че тъй като понастоящем тази радиочестотна лента е запазена изключително за използване от оборудване за мобилни електронни съобщения за нуждите на националната сигурност (системата RUBIS), тя не е в състояние да приложи своевременно изискванията на Решение 2008/477/ЕО.

(4)

С писмо от 15 декември 2008 г. Франция поиска временна дерогация от тези изисквания, за да може да продължи да използва това оборудване, докато изгражда нова система, използваща различна радиочестотна лента. С писмо от 29 юни 2009 г. бяха представени допълнителни уточнения във връзка с това искане.

(5)

Франция представи достатъчна техническа обосновка на своето искане, основаваща се по-конкретно на необходимостта от запазване на състоянието на пълна оперативност и непрекъснати функции на настоящата съобщителна система RUBIS в периода на миграцията, както и на необходимото време за набавянето чрез публична поръчка и за инсталирането на новото оборудване.

(6)

С приключването на първата фаза на прилагане на 1 януари 2012 г., радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz ще бъде предоставена за ползване в най-гъсто населените райони на Франция в съответствие с Решение 2008/477/ЕО. Втората фаза ще обхване всички останали райони, като радиочестотната лента в тях ще бъде освободена до 31 декември 2013 г., с изключение на Корсика, където диапазонът ще бъде предоставен за ползване до 31 май 2014 г.

(7)

Предвид плануваната продължителност на миграцията и за да се гарантира възможно най-кратък преходен период, френските органи започнаха процеса на миграция на 1 юли 2009 г.

(8)

Правилното управление на преходния период ще бъде подпомогнато от доклад за напредъка на миграцията и изпълнението на задълженията.

(9)

Членовете на Комитета по радиочестотния спектър посочиха на своето заседание на 2 октомври 2008 г., че не възразяват срещу тази преходна дерогация.

(10)

Поисканата дерогация няма да забави неоснователно прилагането на Решение 2008/477/ЕО и няма да създаде неправомерни разлики между държавите-членки в областта на конкуренцията или нормативното регулиране. Молбата е основателна и преходната дерогация би била подходящо средство за улесняване на пълното прилагане на Решение 2008/477/ЕО на Комисията,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото се разрешава на Франция да забави прилагането на Решение 2008/477/ЕО до 31 май 2014 г., като се съблюдават условията, посочени в член 2 и член 3.

Член 2

Франция следва да освободи радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz в най-гъсто населените райони на страната до 1 януари 2012 г. в съответствие с Решение 2008/477/ЕО, включително в региона Ile de France, като по този начин трябва да се обхване най-малко половината от населението на страната. В съответствие с Решение 2008/477/ЕО Франция следва да освободи радиочестотната лента 2 500—2 690 MHz във всички останали райони до 31 декември 2013 г., с изключение на Корсика, където тя ще бъде предоставена за ползване до 31 май 2014 г.

Член 3

Франция следва да представи до 1 януари 2012 г. първи доклад за изпълнението на Решение 2008/477/ЕО и втори такъв до 31 май 2014 г.

Член 4

Адресат на настоящото решение е Френската република.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2009 година.

За Комисията

Viviane REDING

Член на Комисията


(1)  ОВ L 108, 24.4.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 37.


Top