EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0739

2009/739/ЕО: Решение на Комисията от 2 октомври 2009 година за определяне на практическите процедури за електронен обмен на информация между държавите-членки в съответствие с глава VI от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар (нотифицирано под номер C(2009) 7493) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 263, 7.10.2009, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 141 - 143

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/739/oj

7.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/32


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 2 октомври 2009 година

за определяне на практическите процедури за електронен обмен на информация между държавите-членки в съответствие с глава VI от Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно услугите на вътрешния пазар

(нотифицирано под номер C(2009) 7493)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/739/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно услугите на вътрешния пазар (1), и по-специално член 36, второто изречение от нея,

след като се консултира с Европейския надзорен орган по защита на данните,

като има предвид, че:

(1)

Обменът на информация между съответните компетентни органи е следствие от задължението за взаимно подпомагане и ефективно сътрудничество между държавите-членки, установено в членове 28—36 от Директива 2006/123/ЕО. За да функционира правилно, сътрудничеството между държавите-членки трябва да бъде подпомагано от технически средства, които позволяват пряка и бърза комуникация между техните компетентни органи. За тази цел член 34, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО предвижда, че Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, установява електронна система за обмен на информация между държавите-членки, като взема предвид съществуващите информационни системи.

(2)

Информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Решение 2004/387/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно оперативно съвместимо предоставяне на общоевропейски електронноправителствени услуги на публичните администрации, стопанските предприятия и гражданите (IDABC) (2), е електронен инструмент, който е предназначен да подпомага редица законодателни актове в областта на вътрешния пазар, за които е необходим обмен на информация между администрациите на държавите-членки. Тъй като IMI позволява сигурен и структуриран обмен на информация между компетентните органи по електронен път и чрез нея компетентните органи могат лесно да идентифицират съответния събеседник в друга държава-членка и да комуникират помежду си бързо и ефективно, е подходящо тази система да се използва за обмен на информация за целите на Директива 2006/123/ЕО.

(3)

За да могат компетентните органи на държавите-членки да обменят ефективно информация по електронен път, е необходимо да се определят практическите процедури за такъв обмен чрез IMI.

(4)

Освен искания за информация и осъществяване на проверки, инспекции и разследвания, както и предоставянето на отговор при такива искания, в Директива 2006/123/ЕО се предвиждат два специфични механизма за обмен на информация: обмен на информация относно сериозни специфични действия или обстоятелства, свързани с дейност по предоставяне на услуга, които могат да причинят сериозна вреда на здравето или безопасността на хората или на околната среда („предупреждения“) в съответствие с член 29, параграф 3 и член 32, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО, и обмен на информация относно извънредни мерки във връзка с безопасността на услуги („дерогации в конкретни случаи“) в съответствие с член 18 и член 35 от Директива 2006/123/ЕО.

(5)

Тъй като предупрежденията се отнасят най-вече за сериозни заплахи за здравето или безопасността на хората или на околната среда, доброто сътрудничество между компетентните органи в различните държави-членки е от съществено значение за отстраняването на съответната заплаха и за информиране на тези органи за предприетите действия от други органи, както и за преустановяването или продължаването на заплахата. За да се осигури ефективен надзор от страна на компетентните органи на доставчиците и на предоставяните от тях услуги, както и подходяща защита на личните данни, съдържащи се в предупрежденията, е необходимо да се предвиди преустановяване на предупреждения, които са отправени от държава-членка в съответствие с Директива 2006/123/ЕО, когато условията по член 29, параграф 3 и член 32, параграф 1 вече не съществуват. За държавите-членки следва да е възможно да отхвърлят предложения за преустановяване на предупреждение, когато заплахата за сериозна вреда за здравето или безопасността на хората или на околната среда продължава да съществува.

(6)

В съответствие с член 43 от Директива 2006/123/ЕО изпълнението и прилагането на посочената директива и особено разпоредбите за надзор се съобразяват с правилата за защита на личните данни, както са предвидени в Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (3), както и в съответствие с Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (4). В тази връзка обменът на информация по електронен път между държавите-членки следва да се осъществява в съответствие с правилата за защитата на личните данни, както са предвидени в директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО. Обработката на информация от Комисията следва да се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (5).

(7)

С цел да се осигури високо равнище на защита на личните данни при действието на IMI, Комисията прие Решение 2008/49/ЕО от 12 декември 2007 г. относно защитата на личните данни при въвеждането на информационна система за вътрешния пазар (IMI) (6) и Препоръка 2009/329/ЕО от 26 март 2009 г. относно насоки за защита на данните за информационна система за вътрешния пазар (IMI) (7).

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 40 от Директива 2006/123/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Използване на IMI за обмен на информация

1.   Информационната система за вътрешния пазар (IMI) се използва за обмен по електронен път на информация между държавите-членки за целите на съблюдаването на разпоредбите относно административното сътрудничество, установени в глава VI от Директива 2006/123/ЕО, като се предвиждат:

а)

искания за информация и осъществяване на проверки, инспекции и разследвания, както и предоставянето на отговор при такива искания, в съответствие с глава VI от Директива 2006/123/ЕО;

б)

предупреждения, в съответствие с член 29, параграф 3 и член 32, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО;

в)

искания и нотификации в конкретни случаи, в съответствие с процедурата в член 35, параграф 2, параграф 3 и параграф 6 от Директива 2006/123/ЕО.

2.   IMI координаторите, посочени в член 8 от Решение 2008/49/ЕО, могат да бъдат определяни като звена за връзка, които са предвидени в член 28, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО.

Член 2

Функции на IMI във връзка с искания за информация и осъществяване на проверки, инспекции и разследвания, както и предоставянето на отговор при такива искания

За целите на искания за информация и осъществяване на проверки, инспекции и разследвания, както и предоставянето на отговор при такива искания, IMI предвижда следните действия:

а)

изпращане на искания;

б)

изпращане на искания за допълнителна информация;

в)

приемане на искания;

г)

препращане на искания;

д)

отговор на искания;

Член 3

Функции на IMI във връзка с предупреждения

1.   За целите на обмена на информация при предупреждения IMI предвижда следните действия:

а)

изпращане на предупреждения, когато са изпълнени установените в член 29, параграф 3 и член 32, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО условия;

б)

изпращане на искания за допълнителна информация при предупреждения;

в)

оттегляне на предупреждения, които са изпратени без да са изпълнени установените в член 29, параграф 3 и член 32, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО условия;

г)

поправяне на съдържащата се в предупрежденията информация;

д)

изпращане на предложения за преустановяване на предупреждения;

е)

отхвърляне на предложения за преустановяване на предупреждения;

ж)

преустановяване на предупреждения, когато установените в член 29, параграф 3 и член 32, параграф 1 от Директива 2006/123/ЕО условия вече не са изпълнени;

2.   За целите на изпращането на други държави-членки на предупреждения и свързана с тях информация и за получаване на предупреждения от други държави-членки, в IMI е предвидена функцията на координатор по предупрежденията. Функцията координатор по предупрежденията може да се осъществява от действащите лица във връзка с IMI, които са предвидени в член 7 и член 8 от Решение 2008/49/ЕО.

3.   Преди изтриването от системата в съответствие с изложената в член 4 от Решение 2008/49/ЕО процедура информацията, включително личните данни, съдържащи се в предупреждението, което вече е преустановено, не могат да бъдат видени от нито един потребител на IMI.

Член 4

Функции на IMI във връзка с механизма за дерогации за конкретни случаи

За целите на обмена на информация относно дерогации за конкретни случаи IMI предвижда следните действия:

а)

изпращане на искане до държавата-членка на установяване в съответствие с член 35, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО;

б)

отговор на искане, изпратено в съответствие с член 35, параграф 2 от Директива 2006/123/ЕО;

в)

изпращане на нотификация на Комисията и на държавата-членка на установяване в съответствие с член 35, параграф 3 и член 35, параграф 6 от Директива 2006/123/ЕО;

г)

автоматично информиране на координатора относно действията, предвидени в букви а), б) и в).

Член 5

Защита на личните данни

Обработката на лични данни за целите на обмена на информация по електронен път между държавите-членки се осъществява в съответствие с Директива 95/46/ЕО и Директива 2002/58/ЕО.

Обработката на лични данни от Комисията се осъществява в съответствие с Регламент (ЕО) 45/2001.

Член 6

Адресати

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 2 октомври 2009 година.

За Комисията

Charlie McCREEVY

Член на Комисията


(1)  ОВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 181, 18.5.2004 г., стр. 25.

(3)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(4)  ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37.

(5)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 13, 16.1.2008 г., стр. 18.

(7)  ОВ L 100, 18.4.2009 г., стр. 12.


Top