EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0933

Регламент (ЕО) № 933/2009 на Комисията от 6 октомври 2009 година относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета по отношение на отварянето и управлението на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

OJ L 263, 7.10.2009, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 68 - 69

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/933/oj

7.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 263/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 933/2009 НА КОМИСИЯТА

от 6 октомври 2009 година

относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета по отношение на отварянето и управлението на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148 във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета от 7 април 1998 година относно вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 4115/86 и за изменение на Регламент (ЕО) № 3010/95 (2), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция от 25 февруари 1998 г. относно търговския режим на селскостопанските продукти (3) бе установен преференциален режим, приложим спрямо вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Турция.

(2)

С Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 година за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно отваряне и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция (4), заменил Регламент (ЕО) № 1396/98 (5), се отвориха тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо и се определиха правилата за управление.

(3)

Резултатите от прилагането в други селскостопански сектори на принципа, основан на хронологичния ред („първи пристигнал, първи обслужен“), се оказаха положителни и с оглед на административното опростяване е уместно отсега нататък квотата, на която настоящият регламент се позовава, да бъде управлявана според посочения в член 144, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1234/2007 метод. Това следва да се извършва в съответствие с членове 308а, 308б и 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 година за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (6).

(4)

Предвид свързаните с прехвърлянето от една система за управление към друга особености е необходимо квотата, посочена в настоящия регламент, да не бъде считана за критична по смисъла на член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Все пак не може да се изключи евентуалността тя да стане критична по смисъла на посочения член вследствие на нови обстоятелства.

(5)

Необходимо е следователно Регламент (ЕО) № 1383/2007 да бъде отменен и заменен с нов регламент. Уместно е обаче посоченият регламент да остане в сила за удостоверенията за внос, издадени за периодите на квоти за внос, предшестващи обхванатите от настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   С настоящия регламент се открива тарифната квота, посочена в приложението, за внос на продукти от сектора на птичето месо.

Тарифната квота е открита на годишна основа за периода от 1 януари до 31 декември („период на квота за внос“).

2.   Посочената в приложението към настоящия регламент квота се управлява в съответствие с членове 308а, 308б и 308в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2454/93. Член 308в, параграфи 2 и 3 от посочения регламент не се прилага.

Член 2

За пускането в свободно обращение на внесените продукти по силата на квотата, предвидена в приложението към настоящия регламент, се изисква представяне на доказателство за произход в съответствие с разпоредбите на член 16 от Протокол № 3 към Решение № 1/98 на Съвета за асоцииране ЕО—Турция.

Член 3

Регламент (ЕО) № 1383/2007 се отменя. Той продължава обаче да се прилага за права, произхождащи от удостоверения, издадени преди 1 януари 2010 г., до датата на изтичане на срока на тяхната валидност.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 6 октомври 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 113, 15.4.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 86, 20.3.1998 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 34.

(5)  ОВ L 187, 1.7.1998 г., стр. 41.

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Пореден номер

Код по КН

Мито за тарифна квота

(в евро за тон)

Годишна тарифна квота

(в тонове нетно тегло)

09.0244

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


Top