Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0681

Регламент (ЕО) № 681/2009 на Съвета от 27 юли 2009 година за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с нов износител на Регламент (ЕО) № 192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат с произход, inter alia , от Малайзия, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

OJ L 197, 29.7.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 054 P. 265 - 266

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/681/oj

29.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 197/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 681/2009 НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

за прекратяване на процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“ на Регламент (ЕО) № 192/2007 на Съвета за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат с произход, inter alia, от Малайзия, за повторно налагане на митото по отношение на вноса от един износител от тази държава и за прекратяване на регистрирането на този внос

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) („основният регламент“), и по-специално член 11, параграф 4 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултация с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

А.   ПРЕДХОДНА ПРОЦЕДУРА

(1)

С Регламент (ЕО) № 192/2007 (2) Съветът, след като проведе разследване за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките, наложи окончателно антидъмпингово мито върху вноса в Общността на някои видове полиетиленов терефталат („PET“), с произход, inter alia, от Малайзия. Действащите мерки се състоят от митническа ставка в размер на 160,1 EUR/тон, с изключение на няколко изрично посочени дружества, по отношение на които се прилагат индивидуални митнически ставки. Съгласно същия регламент антидъмпингови мита бяха наложени и върху вноса на PET с произход от Индия, Индонезия, Република Корея, Тайланд и Тайван. Първоначалните мерки бяха наложени в резултат на разследване („първоначалното разследване“), с Регламент (ЕО) № 2604/2000 (3).

Б.   НАСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА

1.   Искане за преразглеждане

(2)

Впоследствие в Комисията постъпи искане за образуване на процедура по преразглеждане на Регламент (ЕО) № 192/2007 във връзка с „нов износител“, подадено съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент от Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD („заявителят“). Заявителят заяви, че не е изнасял някои видове PET за Общността през разследвания период, на който са основани антидъмпинговите мерки, т.е. периодът от 1 октомври 1998 г. до 30 септември 1999 г. („първоначално разследван период“), и че не е бил свързан с никой от производителите износители на определени видове PET, по отношение на които се прилагат горепосочените антидъмпингови мерки. Освен това заявителят твърди, че е започнал да изнася някои видове PET за Общността след края на първоначално разследвания период.

2.   Образуване на процедура по преразглеждане във връзка с „нов износител“

(3)

Комисията разгледа доказателствата prima facie, представени от заявителя, и ги сметна за достатъчни, за да оправдаят образуването на процедура по преразглеждане съгласно член 11, параграф 4 от основния регламент. След консултация с Консултативния комитет и след като на засегнатото производство на Общността бе дадена възможност да представи коментари, с Регламент (ЕО) № 1082/2008 (4) Комисията образува процедура по преразглеждане на Регламент (ЕО) № 192/2007 по отношение на заявителя.

(4)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 1082/2008 антидъмпинговото мито в размер на 160,1 EUR/тон, наложено с Регламент (ЕО) № 192/2007 върху вноса на някои видове PET, произвеждани и продавани за износ за Общността от заявителя, бе отменено. Същевременно, съгласно член 14, параграф 5 от основния регламент, на митническите власти бе разпоредено да предприемат съответни мерки за регистрация на този внос.

3.   Разглеждан продукт

(5)

Разглежданият продукт, предмет на настоящото преразглеждане, е същият като този от първоначалното разследване, т.е. PET с вискозитетен индекс 78 ml/g или повече съгласно стандарт ISO 1628-5, попадащ в код по КН 3907 60 20.

4.   Засегнати страни

(6)

Комисията уведоми официално производството на Общността, заявителя и представителите на страната износител за образуването на процедурата по преразглеждане. На заинтересованите страни беше дадена възможност да представят писмено своите становища и да бъдат изслушани.

(7)

Комисията изпрати въпросник на заявителя и получи отговор в рамките на определения за целта срок. Тя издири и провери всички необходими сведения за определяне на наличието на дъмпинг и направи проверка на място в помещенията на заявителя.

5.   Период на разследването за преразглеждане

(8)

Периодът на разследването за преразглеждане във връзка с „нов износител“ обхвана периода от 1 октомври 2007 г. до 30 септември 2008 г.

В.   ОТТЕГЛЯНЕ НА ИСКАНЕТО ЗА ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С „НОВ ИЗНОСИТЕЛ“

(9)

Със свое писмо от 22 април 2009 г., адресирано до Комисията, заявителят официално оттегли искането си за преразглеждане във връзка с „нов износител“, без да предостави конкретна обосновка.

(10)

Поради това Комисията не съумя да определи индивидуалния дъмпингов марж и митническа ставка на заявителя. Следователно беше направено заключението, че вносът в Общността на PET с вискозитетен индекс 78 ml/g или повече съгласно стандарт ISO 1628-5, попадащ в код по КН 3907 60 20, с произход от Малайзия, произвеждан и продаван за износ в Общността от Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, следва да подлежи на обмитяване с антидъмпинговото мито, важащо за цялата страна и приложимо по отношение на „всички останали дружества“ в Малайзия (в размер на 160,1 EUR/тон), наложено с Регламент (ЕО) № 192/2007, и следователно тази митническа ставка следва да бъде повторно наложена.

Г.   НАЛАГАНЕ НА АНТИДЪМПИНГОВОТО МИТО С ОБРАТНА СИЛА

(11)

В светлината на гореизложените констатации антидъмпинговото мито, което се прилага по отношение на Eastman Chemical (Malaysia) SDN.BHD, се налага с обратна сила, считано от датата на образуването на процедурата по преразглеждане върху вноса на разглеждания продукт, който е подлежал на регистриране съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

Д.   РАЗГЛАСЯВАНЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕРКИТЕ

(12)

Заявителят и останалите засегнати страни бяха информирани за основните факти и съображения, на които се основаваше намерението за повторно налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове PET с произход, inter alia, от Малайзия, произвеждани и продавани за износ в Общността от Eastman Chemical Malaysia SDN.BHD, и за налагане на това мито с обратна сила върху вноса, подложен на регистрационен режим. Техните коментари бяха разгледани и взети под внимание в случаите, в които това бе счетено за уместно.

(13)

Настоящото преразглеждане не засяга датата, на която изтича действието на мерките, наложени с Регламент (ЕО) № 192/2007, съгласно член 11, параграф 2 от основния регламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Процедурата по преразглеждане във връзка с „нов износител“, образувана с Регламент (ЕО) № 1082/2008, се прекратява и антидъмпинговото мито, което съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 192/2007 е приложимо по отношение на „всички останали дружества“ в Малайзия, се налага повторно по отношение на вноса, определен в член 1 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

2.   Антидъмпинговото мито, приложимо в съответствие с член 1 от Регламент (ЕО) № 192/2007 по отношение на „всички останали дружества“ в Малайзия, се налага, считано от 6 ноември 2008 г. върху вноса на някои видове полиетиленов терефталат, регистриран в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

3.   На митническите органи се възлага да преустановят регистрационния режим за вноса, прилаган в съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 1082/2008.

4.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митните сборове, освен ако не е предвидено друго.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 59, 27.2.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 301, 30.11.2000 г., стр. 21.

(4)  ОВ L 296, 5.11.2008 г., стр. 5.


Top