Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2009_156_R_0031_01

2009/473/ЕО: Решение на Съвета от 28 май 2009 година за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея
Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Гвинея и Европейската общност

OJ L 156, 19.6.2009, p. 31–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/31


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 28 май 2009 година

за сключване на Споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея

(2009/473/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 37 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Общността договори с Република Гвинея споразумение за партньорство в областта на рибарството, предоставящо на корабите на Общността възможности за риболов във водите, върху които Република Гвинея упражнява своя суверенитет или юрисдикция по отношение на рибарството.

(2)

В резултат на тези преговори бе парафирано ново споразумение за партньорство в областта на рибарството на 20 декември 2008 г.

(3)

Споразумението от 28 март 1983 г. в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и правителството на Република Гвинея, от друга страна, следва да се отмени с новото споразумение за партньорство в областта на рибарството.

(4)

За да не се прекъсват риболовните дейности на корабите на Общността, от основно значение е новото споразумение за партньорство в областта на рибарството да започне да се прилага възможно най-скоро. Двете страни парафираха в тази връзка споразумение под формата на размяна на писма относно временното прилагане считано от 1 януари 2009 г. на новото споразумение за партньорство в областта на рибарството.

(5)

От интерес за Общността е да бъде одобрено Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството.

(6)

Следва да се определи методът за разпределяне на възможностите за риболов между държавите-членки,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Общността Споразумението под формата на размяна на писма относно временното прилагане на Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея по отношение на риболова в крайбрежните води на Гвинея за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г. при условие приемането на решение от Съвета относно сключването на споразумението.

Текстът на посоченото споразумение под формата на размяна на писма е приложен към настоящото решение.

Член 2

1.   Възможностите за риболов, определени в протокола, се разпределят между държавите-членки, както следва:

а)

сейнери за риба тон:

Испания

15 кораба

Франция

11 кораба

Италия

2 кораба

б)

кораби за риболов с въдици:

Испания

8 кораба

Франция

4 кораба

2.   Ако заявленията за разрешение за риболов от държавите-членки, посочени в параграф 1, не изчерпват определените от протокола възможности за риболов, Комисията може да разгледа заявления за разрешение за риболов от всяка друга държава-членка.

Член 3

Държавите-членки, чиито кораби извършват риболов в рамките на посоченото в член 1 споразумение, нотифицират на Комисията количеството улов от всеки запас, уловено в риболовната зона на Република Гвинея, съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕО) № 500/2001 на Комисията от 14 март 2001 г. за установяването на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2847/93 на Съвета по отношение контрола на улова на риболовните кораби на Общността в териториалните води на трети страни и в открито море (1), до датата на влизане в сила на регламента, определящ подробните правила по смисъла на член 30 от Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (2), и след тази дата съгласно условията, предвидени в тези правила.

Член 4

Председателят на Съвета е оправомощен да посочи лицата, упълномощени да подпишат Споразумението под формата на размяна на писма, за да се обвърже Общността.

Съставено в Брюксел на 28 май 2009 година.

За Съвета

Председател

V. TOŠOVSKÝ


(1)  ОВ L 73, 15.3.2001 г., стр. 8.

(2)  Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до водите на Общността, изменящ регламенти (ЕИО) № 2847/93 и (ЕО) № 1627/94 и отменящ Регламент (ЕО) № 3317/94 (ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33).


СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

относно временното прилагане на споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Гвинея

Уважаеми господине,

Радвам се, че преговарящите от Република Гвинея и Европейската общност са постигнали консенсус за сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Гвинея и Европейската общност, както и на протокол, определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие и приложенията към него.

Като положително следствие от предходното споразумение резултатът от тези преговори ще затвърди нашите отношения в областта на рибарството и ще установи действителна рамка за партньорство с оглед развитие на политика на устойчиво и отговорно рибарство във водите на Гвинея. С оглед на това Ви предлагам да започнем паралелно провеждане на процедурите по одобрение и ратифициране на текстовете на споразумението, протокола, приложението и допълненията към него, по реда на действащите в Република Гвинея и в Европейската общност процедури, които са необходими за влизането им в сила.

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на корабите на Общността във водите на Гвинея и като се основавам на парафираните на 20 декември 2008 г. споразумение и протокол, определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г., имам честта да Ви уведомя, че правителството на Република Гвинея изразява готовност да прилага временно това споразумение и протокол, считано от 1 януари 2009 г. в очакване на неговото влизане в сила съгласно член 19 от споразумението, при условие че Европейската общност е готова да направи същото.

В този случай е ясно, че първата вноска от финансовото съдействие, определено в член 2 от протокола, следва да бъде направена преди 30 ноември 2009 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Европейската общност по отношение на това временно прилагане.

Приемете, господине, най-дълбоките ми почитания.

 

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо със следното съдържание:

„Радвам се, че преговарящите от Република Гвинея и Европейската общност са постигнали консенсус за сключването на Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Република Гвинея и Европейската общност, както и на протокол, определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие и приложенията към него.

Като положително следствие от предходното споразумение резултатът от тези преговори ще затвърди нашите отношения в областта на рибарството и ще установи действителна рамка за партньорство с оглед развитие на политика на устойчиво и отговорно рибарство във водите на Гвинея. С оглед на това Ви предлагам да започнем паралелно провеждане на процедурите по одобрение и ратифициране на текстовете на споразумението, протокола, приложението и допълненията към него, по реда на действащите в Република Гвинея и в Европейската общност процедури, които са необходими за влизането им в сила.

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности на корабите на Общността във водите на Гвинея и като се основавам на парафираните на 20 декември 2008 г. споразумение и протокол, определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г., имам честта да Ви уведомя, че правителството на Република Гвинея изразява готовност да прилага временно това споразумение и протокол, считано от 1 януари 2009 г. в очакване на неговото влизане в сила съгласно член 19 от споразумението, при условие че Европейската общност е готова да направи същото.

В този случай е ясно, че първата вноска от финансовото съдействие, определено в член 2 от протокола, следва да бъде направена преди 30 ноември 2009 г.

Ще Ви бъда благодарен, ако потвърдите съгласието на Европейската общност по отношение на това временно прилагане.“

Имам честта да потвърдя съгласието на Европейската общност за такова временно прилагане.

Приемете, господине, най-дълбоките ми почитания.

 


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

в областта на рибарството между Република Гвинея и Европейската общност

РЕПУБЛИКА ГВИНЕЯ,

наричана по-долу „Гвинея“,

и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричана по-долу „Общността“,

наричани заедно по-долу „Страните“,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД близките взаимоотношения на сътрудничество между Общността и Гвинея, по-специално в контекста на Споразумението от Котону и взаимното си желание да засилят тези взаимоотношения;

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД желанието на двете страни чрез сътрудничеството си да насърчават отговорната експлоатация на рибните ресурси;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД разпоредбите на Конвенцията на ООН по морско право;

РЕШЕНИ да прилагат решенията и препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан;

КАТО СЪЗНАВАТ важността на принципите, установени от Кодекса за поведение за отговорно рибарство, приет на конференцията на ФАО през 1995 г.;

РЕШЕНИ да си сътрудничат в свой взаимен интерес, в полза на установяването на отговорен риболов, с оглед на дълготрайното опазване и устойчива експлоатация на морските биологични ресурси.

УВЕРЕНИ, че това сътрудничество трябва да се основава на взаимно допълващи се инициативи и действия, предприети както съвместно, така и поотделно от страните, като се осигурява последователност на политиките и съгласуване на усилията;

КАТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ за тази цел да започнат диалог по приетата от правителството на Гвинея секторна политика в областта на рибарството и да установят подходящите средства за осигуряването на ефективното изпълнение на тази политика, както и на участието в процеса на икономическите оператори и гражданското общество;

КАТО ЖЕЛАЯТ да определят реда и условията за упражняване на риболовни дейности от кораби на Общността във водите на Гвинея, както и по отношение на помощта от Общността за установяването на отговорен риболов в тези води;

ТВЪРДО РЕШЕНИ да развиват по-тясно икономическо сътрудничество в областта на риболовната промишленост и свързаните дейности чрез учредяване и развитие на смесени дружества с участието на предприятия от двете страни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Предмет

Настоящото споразумение установява принципите, правилата и процедурите за:

икономическото, финансовото, техническото и научното сътрудничество в областта на рибарството с цел насърчаване на отговорен риболов в риболовните зони на Гвинея, за да се гарантират опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси и развитието на риболовния сектор в Гвинея,

условията за достъп на риболовните кораби на Общността до риболовните зони на Гвинея,

сътрудничеството по отношение на реда и условията за контрол на рибарството в риболовните зони на Гвинея с оглед осигуряване на спазването на горепосочените условия, ефективността на мерките за опазване и управление на рибните ресурси и борбата срещу незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов,

партньорствата между предприятията с цел да се развиват икономически дейности във взаимен интерес в сектора на рибарството и на свързаните с него дейности.

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение:

а)

„органите на Гвинея“ означава Министерството на рибарството;

б)

„органите на Общността“ означава Европейската комисия;

в)

„риболовна зона на Гвинея“ означава води под юрисдикцията на Гвинея по отношение на риболова. Риболовната дейност на корабите на Общността, предвидена в настоящото споразумение, се упражнява единствено в зоните, в които риболовът е разрешен от законодателството на Гвинея;

г)

„риболовен кораб“ означава всеки кораб, оборудван с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси;

д)

„кораб на Общността“ означава риболовен кораб, плаващ под знамето на държава-членка на Общността и регистриран в Общността;

е)

„смесена комисия“ означава комисия, съставена от представители на Общността и на Гвинея, във вида, определен в член 10 от настоящото споразумение;

ж)

„претоварване“ означава прехвърлянето на целия улов и/или на част от него от един риболовен кораб на друг в пристанище и/или на рейд;

з)

„необичайни обстоятелства“ означава обстоятелства, различни от природни явления, които не подлежат на разумно контролиране от една от страните и които възпрепятстват упражняването на риболовна дейност във водите на Гвинея;

и)

„морски лица от АКТБ“ означава морски лица, които са граждани на държава, която не е европейска и която е подписала Споразумението от Котону. Следователно морско лице от Гвинея е морско лице от АКТБ;

й)

„надзорът“ означава Национален център за надзор и закрила на рибарството (НЦНЗР);

к)

„Делегацията“ означава Делегацията на Европейската комисия в Гвинея;

л)

„корабособственик“ означава всяко лице, което е правно отговорно за риболовния кораб;

м)

„разрешение за риболов“: означава правото да се упражняват риболовни дейности през определен период в определена зона или определен риболовен район и в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 3

Принципи и цели, залегнали в основата на изпълнението на настоящото споразумение

1.   Страните поемат задължението да насърчават отговорния риболов в риболовните зони на Гвинея въз основа на принципите за недискриминиране между различните флоти в тези води, без да се засягат споразуменията, сключени между развиващите се държави в даден географски регион, включително и реципрочните споразумения в областта на рибарството.

2.   Страните поемат задължението да затвърдят принципите на диалог и предварителни консултации, по-специално по отношение на изпълнението на секторната политика в областта на рибарството, от една страна, и на политиките и мерките на Общността, които имат влияние върху рибарството на Гвинея, от друга страна.

3.   Страните си сътрудничат също така при осъществяването на ex-ante, текущи и ex-post оценки, предприети по съвместна или едностранна инициатива на мерките, програмите и действията, изпълнявани въз основа на разпоредбите от настоящото споразумение.

4.   Страните се ангажират да осигурят прилагането на настоящото споразумение съгласно принципите за добро икономическо и социално управление, със стремеж да се допринесе за създаването на работни места в Гвинея и за опазване на рибните ресурси.

5.   И по-специално наемането на морски лица от АКТБ на борда на кораби на Общността се урежда от Декларация за основните принципи и права в областта на труда на Международната организация на труда (МОТ), която се прилага по право за съответните договори и общите условия на труд. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на работниците на колективно договаряне и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

Член 4

Сътрудничество в научната област

1.   За срока на споразумението Общността и Гвинея ще полагат усилия за наблюдение на изменението на състоянието на ресурсите в риболовната зона на Гвинея.

2.   Въз основа на препоръките и резолюциите, приети в рамките на всички компетентни международни организации за развиване и управление на риболова и предвид най-добрите налични научни становища, двете страни провеждат консултации в рамките на предвидената в член 10 от споразумението смесена комисия, при необходимост след провеждане на научно заседание и по взаимно съгласие, за предприемане на мерки за устойчиво управление на рибните ресурси по отношение на дейността на корабите на Общността.

3.   Страните се задължават да се консултират помежду си било пряко, включително и на подрегионално равнище, било в рамките на компетентните международни организации, с оглед осигуряване на управлението и опазването на биологичните ресурси в Атлантическия океан и на сътрудничеството в рамките на съответните научни изследвания.

Член 5

Достъп на риболовните кораби на Общността до риболовните зони във водите на Гвинея

1.   В съответствие с настоящото споразумение и включените в него протокол и приложение Гвинея поема задължението да разреши на корабите на Общността да упражняват риболовни дейности в своята риболовна зона.

2.   Регламентираните с настоящото споразумение риболовни дейности се подчиняват на действащите законови и подзаконови актове в Гвинея. Органите на Гвинея нотифицират на Общността всяко изменение на посочените актове. Без да се засягат разпоредбите, за които двете страни биха могли да се договорят, корабите на Общността трябва да започнат да спазват изменението на правната уредба в срок един месец от нотифицирането на изменението ѝ.

3.   Гвинея се ангажира да вземе всички подходящи мерки за ефективното прилагане на предвидените в протокола разпоредби относно контрола на риболова. Корабите на Общността оказват съдействие на компетентните органи на Гвинея при извършването на контрола.

4.   Общността се задължава да предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира, че нейните кораби спазват разпоредбите на настоящото споразумение и на законодателството, уреждащо рибарството във водите под юрисдикцията на Гвинея, съгласно Конвенцията на ООН по морско право.

Член 6

Условия за упражняване на риболовна дейност — клауза за изключителни права

1.   Корабите на Общността могат да упражняват риболовни дейности в риболовната зона на Гвинея само ако притежават валидно разрешение за риболов, издадено от Гвинея в рамките на настоящото споразумение и приложения към него протокол.

2.   По отношение на категориите риболов, които не са предвидени от действащия протокол, както и във връзка с проучвателния риболов разрешения за риболов могат да бъдат издадени на кораби на Общността от министерството. Същевременно предоставянето на тези разрешения подлежи на положително становище от двете страни.

3.   Процедурата за получаване на разрешение за риболов за даден кораб, приложимите такси и начините на плащане от страна на собственика на кораба са определени в приложението към протокола.

Член 7

Финансово съдействие

1.   Съгласно реда и условията, определени в протокола и неговите приложения, Общността предоставя финансово съдействие на Гвинея. Това единно финансово съдействие е определено въз основа на два елемента, отнасящи се до:

а)

достъпа на плавателните съдове на Общността до водите и рибните ресурси на Гвинея, и

б)

финансова подкрепа от Общността за установяване на национална политика в областта на рибарството, основана на отговорен риболов и устойчиво използване на рибните ресурси във водите на Гвинея.

2.   Частта от единното финансово съдействие, посочена в параграф 1, буква б), се определя в зависимост от целите, установени по взаимно съгласие между страните и в съответствие с разпоредбите, определени в протокола, които да се постигнат в секторната политика по рибарство, разработена от правителството на Гвинея, и от годишната и многогодишната програма за нейното изпълнение.

3.   Общността предоставя всяка година финансовото съдействие съгласно условията на настоящия протокол и съгласно разпоредбите на настоящото споразумение и протокол относно евентуалната промяна на техния размер поради:

а)

необичайни обстоятелства;

б)

определено по взаимно съгласие между страните намаляване на възможностите за риболов, предоставяни на кораби на Общността в приложение на мерки за управление на съответните запаси, счетени за необходими за опазването и устойчивата експлоатация на ресурса въз основа на най-добрите съществуващи научни становища;

в)

определено по взаимно съгласие между страните увеличаване на възможностите за риболов, предоставени на корабите на Общността, ако въз основа на най-добрите налични научни становища състоянието на ресурсите го позволява;

г)

съвместна преоценка на условията за финансова подкрепа за изпълнение на секторната политика в областта на рибарството в Гвинея, когато това е оправдано от гледна точка на установените от страните резултати от годишната и многогодишната програма;

д)

денонсиране на настоящото споразумение съгласно разпоредбите на член 15 от него;

е)

спиране прилагането на настоящото споразумение съгласно разпоредбите на член 14 от него.

Член 8

Насърчаване на сътрудничеството на ниво икономически оператори и гражданско общество

1.   Страните насърчават икономическото, научното и техническото сътрудничество в областта на рибарството и свързаните с него сектори. Те провеждат консултации за координиране на различните действия, които могат да бъдат предприети за целта.

2.   Страните се задължават да насърчават обмена на информация за риболовните техники и съоръжения, методите за съхранение и преработка на рибните продукти.

3.   Страните се стремят да създават условия, благоприятни за укрепване на взаимоотношенията между своите предприятия в техническо, икономическо и търговско отношение, чрез създаването на подходяща за развитието на стопанска дейност и инвестиции среда.

4.   По-специално страните насърчават учредяването на смесени предприятия, основано на взаимния интерес, и при неизменно спазване на действащото законодателство в Общността и Гвинея.

Член 9

Административно сътрудничество

Договарящите страни, в желанието си да обезпечат ефективността на мерките за управлението и опазване на рибните ресурси:

разработват административно сътрудничество, за да гарантират, че корабите им спазват разпоредбите на настоящия протокол и правната уредба, уреждаща морската риболовна дейност в Гвинея, всяка една от страните в аспектите, които се отнасят до нея,

си сътрудничат с оглед предотвратяване и борба с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов, по-специално чрез обмен на информация и тясно административно сътрудничество.

Член 10

Смесена комисия

1.   Създава се смесена комисия, която да наблюдава и контролира прилагането на настоящото споразумение. Смесената комисия изпълнява следните функции:

а)

следи за изпълнението, тълкуването и доброто прилагане на споразумението, както и за разрешаването на споровете;

б)

осигурява наблюдение и оценка на приноса на споразумението за партньорство за изпълнение на секторната политика по рибарство на Гвинея;

в)

осигурява необходимата връзка за обсъждане на въпросите от общ интерес в областта на рибарството;

г)

служи за форум за приятелско уреждане на спорове, породени от тълкуването и прилагането на споразумението;

д)

при необходимост преразглежда възможностите за риболов и съответно размера на финансовото съдействие;

е)

определя условията за риболов съгласно разпоредбите на протокола;

ж)

определя практическите параметри на административното сътрудничество, предвидено в член 9 от настоящото споразумение;

з)

всяка друга функция, за която страните се договарят по взаимно съгласие да ѝ възложат, включително и в областта на борбата срещу незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов и на административното сътрудничество.

2.   Смесената комисия заседава поне веднъж годишно алтернативно в Гвинея и в Общността, като председателството се осигурява от страната домакин. Смесената комисия се събира на извънредно заседание по искане на една от страните.

Член 11

Географска зона на прилагане

От една страна, настоящото споразумение се прилага на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при предвидените в посочения договор условия, а от друга страна — на територията на Гвинея и във водите, които са под юрисдикцията на Гвинея.

Член 12

Срок на действие

Настоящото споразумение се сключва за срок от 4 години, считано от датата на неговото влизане в сила; то се подновява с мълчаливо съгласие за идентични периоди, освен при денонсиране по реда на член 15.

Член 13

Уреждане на спорове

Договарящите страни се консултират в случай на спор относно тълкуването и/или прилагането на настоящото споразумение.

Член 14

Спиране

1.   Прилагането на настоящото споразумение може да бъде спряно по инициатива на една от страните в случай на сериозно разногласие относно прилагането на предвидените в него разпоредби. Спирането изисква писмена нотификация от заинтересованата страна за намерението ѝ най-малко три месеца преди датата, на която спирането поражда действие. След получаване на тази нотификация страните провеждат консултации с оглед приятелското уреждане на спора.

2.   Размерът на финансовото съдействие, посочено в член 7, се намалява пропорционално и prorata temporis за срока на спирането.

Член 15

Денонсиране

1.   Настоящото споразумение може да бъде денонсирано от една от страните при необичайни събития, между които намаляване на съответните запаси, установяване на намалено ниво на предоставените на корабите на Общността възможности за риболов от страна на Гвинея или неспазване на ангажиментите, поети от страните по отношение на борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов.

2.   Заинтересованата страна нотифицира писмено другата страна за намерението си да денонсира споразумението поне шест месеца преди изтичането на първоначалния срок на прилагане или на всеки допълнителен срок.

3.   С изпращането на посочената в параграф 2 нотификация започват консултации между страните.

4.   За годината, през която денонсирането поражда действие, посоченото в член 7 финансово съдействие се намалява пропорционално и prorata temporis.

Член 16

Протокол и приложение

Протоколът и приложението представляват неделима част от настоящото споразумение.

Член 17

Приложими разпоредби от националното законодателство

Дейностите на риболовните кораби на Общността във водите на Гвинея се уреждат от законодателството, приложимо в Гвинея, освен ако не е предвидено друго в споразумението, в настоящия протокол, заедно с приложението, и в допълненията към него.

Член 18

Отмяна

На датата на влизането му в сила настоящото споразумение отменя и заменя Споразумението в областта на рибарството между Европейската икономическа общност и Република Гвинея относно риболова в крайбрежните води на Гвинея от 28 март 1983 г.

Член 19

Влизане в сила

Настоящото споразумение, съставено в два екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен, влиза в сила на датата, на която страните по него се нотифицират писмено за приключване на съответните техни вътрешни процедури, необходими за целта.

ПРОТОКОЛ

определящ възможностите за риболов и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението между Европейската общност и Република Гвинея относно риболова в крайбрежните води на Гвинея, за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2012 г.

Член 1

Срок на прилагане и възможности за риболов

1.   От 1 януари 2009 г. и за срок 4 години възможностите за риболов, предоставени по силата на член 5 от Споразумението, се определят за далекомигриращите видове (видове, изброени в приложение 1 към Конвенцията на Обединените нации от 1982 г.), както следва:

сейнери за риба тон с дълбоко замразяване: 28 кораба,

кораби за риболов с въдици: 12 кораба.

2.   От втората година на прилагане на настоящия протокол и след съвместна оценка на състоянието на запасите от скариди и на управлението на риболова в Гвинея в тази категория могат да бъдат предоставени възможности за риболов за траулерите за скариди в размер на 800 тона БРТ на тримесечие на годишна основа при следните условия:

въвеждането на прозрачно управление на достъпа до риболовните райони на скариди и особено на риболовното усилие, упражнявано от националните и чуждестранните флоти върху този вид. За тази цел Гвинея ще представя всяка година преди 31 октомври обобщаваща таблица на риболовното усилие върху този вид във водите на Гвинея,

въвеждането на план за надзор, наблюдение и контрол във водите на Гвинея,

научен анализ на състоянието на ресурса и резултати от научните кампании, чиито резултати ще бъдат съобщавани всяка година, и в същото време информации за риболовното усилие.

Условията за риболов на тази категория ще бъдат определяни по взаимно съгласие всяка година преди издаването на разрешенията за риболов и във всички случаи преди изплащането на годишното допълнително финансово съдействие, пропорционално на увеличаването на възможностите за риболов, предвидено в член 2 от настоящия протокол.

3.   Параграфи 1 и 2 се прилагат при условията на разпоредбите на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

4.   Корабите, плаващи под знамето на държава-членка на Европейската общност, могат да извършват риболовна дейност в риболовната зона на Гвинея само с валидно разрешение за риболов, издадено от Гвинея, в рамките на настоящия протокол и съгласно описаните в приложението към него условия.

Член 2

Финансово съдействие — начини на плащане

1.   Посоченото в член 7 от Споразумението финансово съдействие се състои, от една страна, за срока, посочен в член 1, параграф 1, от годишна сума от 325 000 EUR, която съответства на референтен тонаж от 5 000 тона годишно, и от друга страна, от специфична годишна сума от 125 000 EUR, предназначена за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Гвинея в областта на рибарството. Тази специфична сума е неразделна част от единното финансово съдействие (1), определено в член 7 от Споразумението.

Ако бъдат отпуснати допълнителни възможности за риболов съгласно разпоредбите, предвидени в член 1, параграф 2, финансовото съдействие, предвидено в член 7 от Споразумението, включва също за срока, посочен в член 1, параграф 2, сума в размер 300 000 EUR годишно, пропорционална на увеличаването на възможностите за риболов.

Към посочените по-горе суми се добавя и специфичната вноска на Общността в размер 600 000 EUR през първата година, 400 000 EUR през втората и 300 000 EUR през следващите години, предназначена за подсилване на системата за наблюдение, контрол и надзор в риболовните зони на Гвинея и с оглед да се позволи на Гвинея да придобие система за сателитно наблюдение най-късно до 30 юни 2010 г. Тази вноска се управлява в съответствие с разпоредбите, предвидени в член 7 от настоящия протокол.

2.   Горепосоченият параграф 1 се прилага при условията на разпоредбите на членове 4, 5, 6 и 7 от настоящия протокол.

3.   Общността плаща общата сума, определена в параграф 1 (тоест 1 050 000 EUR през първата година и, ако е приложимо, 1 150 000 EUR през втората година и 1 050 000 EUR през следващите години), всяка година за срока на прилагане на настоящия протокол (2). Тези сумите не засягат измененията на възможностите за риболов или включването на нови възможности за риболов, които могат да бъдат решени в съответствие с разпоредбите на членове 4 и 5 от настоящия протокол.

4.   Ако общият размер на улова от корабите на Общността в риболовните зони на Гвинея превиши референтния тонаж, размерът на годишното финансово съдействие се увеличава с 65 EUR за всеки допълнителен тон улов. Все пак общата годишна сума, плащана от Общността, не може да превишава с два пъти сумата, посочена в параграф 3 (тоест 1 050 000 EUR през първата година и, ако е приложимо, 1 150 000 EUR през втората година и 1 050 000 EUR през следващите години). Когато уловът от кораби на Общността превиши количеството, съответстващо на удвоената обща годишна сума, дължимата сума за превишаващото това ограничение количество улов се плаща на следващата година.

5.   Плащането на финансовото съдействие, определено в параграф 1, се извършва най-късно до 30 ноември 2009 г. за първата година и най-късно до 1 февруари — за следващите години.

6.   При спазване на разпоредбите на член 6 разпределянето на тези средства се решава в рамките на Закона за финансите на Гвинея, освен по отношение на специфичната вноска, предвидена в член 2, параграф 1, трета алинея от настоящия протокол и която по тази причина е от изключителната компетенция на органите на Гвинея.

7.   Плащанията, предвидени в настоящия член, се превеждат по единна сметка на държавната хазна, открита в Централната банка на Гвинея, чиито координати се съобщават всяка година от министерството, освен по отношение на специфичната вноска, предвидена в член 2, параграф 1, трета алинея, която се превежда директно по сметката на Националния център за надзор и закрила на рибарството и първата година след приемане на програмата за тези средства от двете страни.

Член 3

Сътрудничество за отговорен риболов — научно сътрудничество

1.   Страните по настоящия протокол се задължават да насърчават отговорния риболов във водите на Гвинея въз основа на принципите за недискриминация между различните флоти в тези води.

2.   За срока на настоящия протокол Общността и органите на Гвинея полагат усилия с цел наблюдение развитието на състоянието на ресурсите в риболовната зона на Гвинея.

3.   Двете страни поемат задължението да насърчават сътрудничеството на подрегионално равнище с оглед отговорен риболов, и по-специално в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, както и всяка друга компетентна подрегионална или международна организация.

4.   Съгласно член 4 от Споразумението и предвид най-добрите налични научни становища страните провеждат консултации в рамките на предвидената в член 10 от Споразумението смесена комисия с цел приемане по взаимно съгласие, а при нужда и след евентуално провеждане на научно заседание на подрегионално равнище, на мерки, целящи устойчиво управление на рибните ресурси и засягащи дейностите на корабите на Общността. Тези мерки ще вземат предвид препоръките и резолюциите, приети в рамките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан.

Член 4

Преразглеждане по взаимно съгласие на възможностите за риболов

1.   Възможностите за риболов, посочени в член 1, могат да бъдат увеличени по взаимно съгласие, доколкото според заключенията на научното заседание, предвидено в член 3, параграф 4 от настоящия протокол, това увеличение няма да засегне устойчивото управление на ресурсите на Гвинея. В такъв случай финансовото съдействие, посочено в член 2, параграф 1, се увеличава пропорционално и prorata temporis.

2.   Обратно, в случай че страните се споразумеят за намаляване на възможностите за риболов, посочени в член 1, размерът на финансовото съдействие също се намалява пропорционално и prorata temporis.

3.   Разпределението на възможностите за риболов между различните категории кораби също може да бъде преразгледано след консултации между страните и по взаимно съгласие при спазване на евентуални препоръки на научното заседание, посочено в член 3, параграф 4 от настоящия протокол, относно управлението на запасите, които могат да бъдат засегнати от такова преразпределение. Страните се споразумяват да актуализират съответния размер на финансовото съдействие, ако преразпределението на възможностите за риболов го налага.

Член 5

Други възможности за риболов

1.   В случай че корабите на Общността са заинтересовани от риболовни дейности, които не са посочени в член 1, Общността ще се консултира с Гвинея за евентуално разрешение за извършване на тези нови дейности. Където е уместно, страните се договарят относно условията, приложими по отношение на тези нови възможности за риболов, и ако е необходимо, правят изменения на настоящия протокол и на приложението към него.

2.   Страните могат да провеждат съвместни кампании за проучвателен риболов в риболовните зони на Гвинея след становище на научното заседание, предвидено в член 3, параграф 4 от настоящия протокол. За тази цел те провеждат консултации по искане на една от страните и определят, конкретно за всеки случай, новите ресурси, условията и другите съответни параметри.

3.   Двете страни осъществяват проучвателния риболов в съответствие с научните, административните и финансовите параметри, приети по взаимно съгласие. Разрешенията за проучвателен риболов се издават с цел извършване на експерименти и най-много за две кампании от по шест месеца, считано от датата, определена по взаимно съгласие между страните.

4.   Когато страните стигнат до заключението, че проучвателните кампании са довели до положителни резултати по отношение на запазването на екосистемите и опазването на морските биологични ресурси, нови възможности за риболов биха могли да бъдат предоставени на корабите на Общността по реда на процедурата за преразглеждане по взаимно съгласие, предвидена в член 4 от настоящия протокол, и до изтичане на срока на действие на протокола, и в зависимост от допустимото риболовно усилие. Финансовото съдействие се увеличава съответно.

Член 6

Спиране и преразглеждане на плащането на финансовото съдействие при необичайни обстоятелства

1.   Когато различни от природни явления необичайни обстоятелства възпрепятстват риболовните дейности в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Гвинея, Европейската общност може да спре плащането на финансовото съдействие, предвидено в член 2, параграф 1 от настоящия протокол.

2.   Решението за спиране в случаите, предвидени в параграф 1 по-горе, се взема след консултации между страните в срок два месеца, считано от искането на една от тях, и при условие че Общността е изплатила всичките дължими суми към момента на спирането.

3.   Плащането на финансовото съдействие се подновява веднага щом страните установят по взаимно съгласие след консултации, че обстоятелствата, довели до спиране на риболовните дейности, вече не са налице и/или че условията позволяват възобновяване на риболовните дейности.

4.   При спиране на плащането на финансовото съдействие валидността на дадените на корабите на Общността разрешения за риболов се удължава със срок, равен на срока, през който риболовните дейности са били спрени.

Член 7

Насърчаване на отговорния риболов във водите на Гвинея

1.   Цялото финансово съдействие, както и специфичната вноска, определени в член 2, параграф 1 от настоящия протокол, допринасят всяка година за подпомагане и изпълнение на предприетите инициативи в рамките на секторната политика в областта на рибарството, изготвена от правителството на Гвинея, одобрени от двете страни въз основа на условията, описани по-долу.

Управлението на съответната сума от Гвинея се основава на идентифицирането от двете страни по взаимно съгласие и съгласно текущите приоритети на политиката в областта на рибарството на Гвинея с оглед гарантиране на устойчиво и отговорно управление на сектора, на целите и на съответната годишна и многогодишна програма, в съответствие с параграф 2 по-долу, особено що се отнася до контрола и надзора, управлението на ресурсите и подобряването на хигиената на морските продукти и засилването на капацитета за контрол на компетентните органи.

2.   По предложение на Гвинея и с цел изпълнението на предходния параграф, веднага след като настоящият протокол влезе в сила и не по-късно от три месеца след тази дата Общността и Гвинея се договарят в рамките на предвидената в член 10 от споразумението смесена комисия за многогодишна секторна програма и подробни правила за прилагането ѝ, включително и по-конкретно:

а)

годишни и многогодишни насоки, въз основа на които се изчислява процентът на финансовото съдействие, посоченo в параграф 1 по-горе, и специфичните суми за ежегодното провеждане на инициативи;

б)

годишните и многогодишните цели, които да бъдат постигнати, с оглед насърчаване на отговорен и устойчив риболов, като се вземат под внимание приоритетите, определени от Гвинея в националната ѝ политика в областта на рибарството или в други политики, свързани или имащи въздействие върху насърчаването на отговорен и устойчив риболов;

в)

критериите и процедурите за изготвяне на годишна оценка на постигнатите резултати.

3.   Все пак двете страни се съгласяват да наблегнат специално на дейностите за оказване на подкрепа за наблюдението, контрола и надзора върху рибарството, включително надзора върху водите на Гвинея по морски и въздушен път, въвеждането на система за сателитно наблюдение (VMS) на риболовните кораби, подобряване на правната рамка, както и прилагането ѝ по отношение на нарушенията.

4.   Всяко предложение за изменение на многогодишната секторна програма или за използване на специфичните суми за провежданите ежегодно инициативи подлежи на одобрение от двете страни в рамките на смесената комисия.

5.   Всяка година Гвинея предоставя равностойността на сумата, посочена в параграф 1, за изпълнение на многогодишната програма. За първата година от прилагането на протокола това предоставяне следва да бъде съобщено на Общността възможно най-бързо и във всички случаи преди одобряване на многогодишната секторна програма в рамките на смесената комисия. За всяка следваща година Гвинея съобщава това на Общността не по-късно от 31 януари на предходната година.

6.   В случай че съвместната годишна оценка на резултатите от изпълнението на многогодишната секторна програма дава основания за това, Европейската общност може да извърши корекция на сумата, предназначена за подкрепа и изпълнение на секторната политика на Гвинея в областта на рибарството, която е част от финансовото съдействие, посочено в член 2, параграф 1 от настоящия протокол, за да адаптира действителния размер на отделяните за изпълнение на програмата финансови средства в съответствие с тези резултати.

7.   Общността си запазва правото да спре плащането на специфичната вноска, предвидена в член 2, параграф 1, трета алинея от настоящия протокол, когато резултатите, получени от първата година от прилагането на протокола, освен ако има необичайни и надлежно обосновани обстоятелства, не отговарят на програмата вследствие на оценката, извършена в рамките на смесената комисия.

Член 8

Спорове — спиране прилагането на протокола

1.   Всеки спор между страните относно тълкуването на разпоредбите от настоящия протокол и във връзка с неговото прилагане е предмет на консултации между страните в рамките на предвидената в член 10 от споразумението смесена комисия, ако е необходимо — на извънредно заседание.

2.   Без да се засягат разпоредбите на член 9, прилагането на протокола може да бъде спряно по инициатива на една от страните, ако спорът между последните бъде счетен за сериозен и проведените по реда на параграф 1 консултации в рамките на смесената комисия не са довели до приятелско уреждане на спора.

3.   Спирането на прилагането на протокола подлежи на нотифициране в писмена форма от заинтересованата страна на намерението ѝ най-малко три месеца преди датата, на която спирането ще породи действие.

4.   В случай на спиране страните продължават да провеждат консултации с цел приятелско уреждане на противопоставящия ги спор. След постигане на приятелско уреждане на спора прилагането на протокола се възобновява и размерът на финансовата компенсация се намалява пропорционално и prorata temporis в зависимост от срока, през който прилагането на протокола е било спряно.

Член 9

Спиране на прилагането на протокола поради неизвършено плащане

При спазване на разпоредбите на член 6, ако Общността не извърши предвидените в член 2 плащания, прилагането на настоящия протокол може да бъде спряно при следните условия:

а)

компетентните органи на Гвинея нотифицират на Европейската комисия липсата на плащане. Последната извършва подходящи проверки и при необходимост осъществява плащането в рамките на максимален срок от 60 работни дни считано от датата на получаване на нотификацията;

б)

при липса на плащане или на подходящо основание за липсата на плащане в рамките на срока, предвиден в член 2, параграф 5 от настоящия протокол, компетентните органи на Гвинея имат право да спрат прилагането на протокола. Те незабавно уведомяват Европейската комисия за това;

в)

с извършване на съответното плащане прилагането на протокола се възобновява.

Член 10

Приложими разпоредби от националното законодателство

Дейностите на корабите на Общността във водите на Гвинея се уреждат от приложимото законодателство в Гвинея, освен ако не е предвидено друго в споразумението, настоящия протокол и приложението и допълненията към него.

Член 11

Клауза за преразглеждане

1.   В случай на значителни промени в политическите насоки, довели до сключването на настоящия протокол, едната от страните може да поиска преразглеждане на неговите разпоредби с оглед на евентуалното им изменение.

2.   Заинтересованата страна нотифицира писмено на другата намерението си да започне преразглеждане на разпоредбите на настоящия протокол.

3.   Най-късно 60 работни дни след нотификацията двете страни започват консултации в тази връзка. Ако не бъде постигнато съгласие за преразглеждането на разпоредбите, заинтересованата страна може да денонсира протокола съгласно член 14 от него.

Член 12

Отмяна

Настоящият протокол и приложенията към него отменят и заменят действащия протокол в областта на рибарството, както и Рамковото споразумение между Европейската икономическа общност и Гвинея относно риболова в крайбрежните води на Гвинея.

Член 13

Срок на действие

Настоящият протокол и неговите приложения се прилагат за срок 4 години, считано от 1 януари 2009 г., освен ако не бъде денонсиран в съответствие с член 14.

Член 14

Денонсиране

В случай на денонсиране на протокола заинтересованата страна нотифицира писмено на другата намерение си да прекрати действието на протокола най-малко шест месеца преди датата, на която денонсирането поражда действие. Изпращането на нотификацията по предходния параграф води до започване на консултации между страните.

Член 15

Влизане в сила

1.   Настоящият протокол и приложението към него влизат в сила на датата, на която страните се нотифицират взаимно за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Те са приложими считано от 1 януари 2009 г.


(1)  Към сумата на финансовото съдействие, посочена в член 1, първа алинея, се добавя стойността на вноските, предвидени в глава II от настоящото приложение, получени пряко от Гвинея и които се оценяват на 118 000 EUR годишно без таксите, свързани с приноса за надзор и научни изследвания.

(2)  Към тези суми се добавят сумите, предвидени в глава II от настоящото приложение, получени пряко от Гвинея и които се оценяват на 118 000 EUR годишно без таксите, свързани с приноса за надзор и научни изследвания.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия за риболов на риба тон в риболовната зона на Гвинея от кораби на Общността

ГЛАВА I

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА РИБОЛОВ

РАЗДЕЛ 1

Издаване на разрешения за риболов

1.

Само отговарящи на изискванията кораби могат да получат разрешение за риболов в риболовната зона на Гвинея.

2.

За да отговаря даден кораб на изискванията, корабособственикът, капитанът и самият кораб не трябва да имат наложена забрана за риболовни дейности в Гвинея. Те трябва да са изправни по отношение на администрацията на Гвинея, доколкото трябва да са изпълнили всички предходни задължения, произтичащи от риболовните им дейности в Гвинея в рамките на сключени с Общността споразумения в областта на рибарството, особено по отношение на качването на морски лица на борда.

3.

Компетентните органи на Общността представят по електронен път пред Министерството на рибарството в Гвинея заявление за всеки кораб, желаещ да извършва риболов по силата на споразумението, най-малко 30 дни преди началната дата на срока на валидност, за който се кандидатства.

4.

Заявленията се представят пред Министерството на рибарството в съответствие с формулярите, чийто образец е даден в допълнение I. Органите на Гвинея вземат всички необходими мерки, за да се запази поверителността при обработката на получените чрез заявлението за разрешение за риболов данни. Тези данни се използват изключително в контекста на изпълнението на споразумението в областта на рибарството.

5.

Всяко заявление за разрешение за риболов се придружава от следните документи:

доказателство за извършено авансово фиксирано по размер плащане за срока на валидност на разрешението,

всеки друг документ или сертификат, който се изисква по силата на конкретните разпоредби, приложими в зависимост от вида кораб в съответствие с настоящия протокол.

6.

Таксата се заплаща по определена от органите на Гвинея сметка в съответствие с член 2, параграф 7 от протокола.

7.

Таксите включват всички национални и местни такси, с изключение на таксата за принос за надзор над риболова, таксата за принос за морски изследвания и разходите за обслужване. Що се отнася до таксите за надзор и научни изследвания, те ще се прилагат пропорционално на действителното присъствие в риболовната зона на Гвинея и ще се плащат от операторите при крайното отчитане на таксите в съответствие с разпоредбите на раздел 2 от настоящото приложение.

По искане на Гвинея и до подписването на протокол VMS с Общността последната ще предостави на Гвинея сателитните данни от периодите на присъствие в риболовната зона на Гвинея с оглед да се изчислят таксите, които да бъдат заплатени от корабособствениците като принос за надзора.

8.

Разрешенията за риболов за всички кораби се издават на корабособствениците или на техните представители с посредничеството на Делегацията на Европейската комисия в Гвинея в срок 15 работни дни, считано от датата на получаване на всички документи, посочени в точка 5 по-горе, от Министерството на рибарството в Гвинея.

9.

Разрешението за риболов се издава на името на конкретен кораб и не може да бъде прехвърляно.

10.

По искане на Европейската общност и където бъде доказано наличието на форсмажорни обстоятелства, разрешението за риболов за даден кораб може все пак да бъде заменено с ново разрешение за риболов на името на друг кораб от същата категория като първия измежду посочените в член 1 от протокола категории, без да е дължима нова такса. В този случай изчисляването на улова за определяне на евентуалното допълнително плащане се извършва въз основа на общия улов на двата кораба.

11.

Корабособственикът, който замества другия кораб, или негов представител връща анулираното разрешение за риболов на Министерството на рибарството в Гвинея чрез посредничеството на Делегацията на Европейската комисия.

12.

Новото разрешение за риболов поражда действие на датата на връщане на анулираното разрешение от корабособственика в Министерството на рибарството в Гвинея. Делегацията на Европейската комисия в Гвинея се информира за прехвърлянето на разрешението за риболов.

13.

Във всеки един момент разрешението за риболов трябва да бъде съхранявано на борда. Европейската общност поддържа и актуализира проект на списък на корабите, за които е подадено заявление за разрешение за риболов в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол. Този проект на списък се нотифицира на органите на Гвинея веднага след изготвянето му и впоследствие — при всяко актуализиране. При получаване на проекта на списъка от органите на Гвинея и нотифицирането от Комисията на авансовото плащане корабът се включва от съответния компетентен орган на Гвинея в списък на корабите, на които е разрешено да извършват риболов, и списъкът се изпраща до отговорните за контрола на риболова органи. В този случай заверено копие от списъка се изпраща на корабособственика и се съхранява на борда вместо разрешението за риболов, докато то бъде издадено.

14.

Двете страни се договарят да насърчават въвеждането на система за разрешения за риболов, изключително основаваща се на електронен обмен на всички описани по-горе данни и документи. Двете страни се договарят за насърчаване на бързата подмяна на разрешението за риболов на хартиен носител с електронен еквивалент като списъка на корабите, получили разрешение за риболов в риболовната зона на Гвинея.

15.

В рамките на смесената комисия страните се задължават да заменят в настоящия протокол всяко позоваване на БРТ с БТ и да коригират съответно всички засегнати от това изменение разпоредби. Тази замяна ще бъде предшествана от подходящи технически консултации между страните.

РАЗДЕЛ 2

Условия на разрешението за риболов — такси и авансови плащания

1.

Разрешенията за риболов са валидни за срок една година. Те могат да бъдат подновявани.

2.

Таксата е определена на 35 EUR на тон, уловен в рамките на риболовната зона на Гвинея, за сейнери за риба тон и 25 EUR за кораби за риболов с въдици.

3.

Разрешенията за риболов се издават, след като следните предварително фиксирани суми се платят на компетентните национални органи:

4 025 EUR за сейнери за риба тон, съответстващи на таксите, дължими за 115 тона годишно,

500 EUR за кораб за риболов с въдици, съответстващи на таксите, дължими за 20 тона годишно.

4.

Най-късно до 15 юни всяка година държавите-членки съобщават на Европейската комисия тонаж на улова от изтеклата година, потвърден от определените в точка 5 по-долу научни институти.

5.

Крайното отчитане на дължимите за година n такси се изготвя от Европейската комисия най-късно до 31 юли на годината n + 1 въз основа на декларациите за улова, изготвени от всеки корабособственик и потвърдени от научните институти, отговарящи за проверяването на данните за улова в държавите-членки, като например Institut de Recherche pour le Développement (IRD), Instituto Español de Oceanografia (IEO), Instituto Português de Investigação Marítima (IPIMAR) и Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura (CNSHB). Крайното отчитане се предава чрез Делегацията на Европейската комисия.

6.

Крайното отчитане се съобщава веднага на корабособствениците и на Министерството на рибарството в Гвинея.

7.

Всяко допълнително плащане за уловените количества, превишаващи 115 тона за сейнерите за риба тон и 20 тона за корабите за риболов с въдици, се извършва от корабособствениците на компетентните национални органи на Гвинея най-късно до 31 август на година n + 1 по сметката, посочена в раздел 1, параграф 6 от настоящата глава, на база 35 EUR на тон за сейнерите и 25 EUR за корабите за риболов с въдици.

8.

Ако обаче сумата при окончателното отчитане е по-ниска от авансово платената сума, посочена в точка 3 от настоящия раздел, съответният остатък не се възстановява на корабособственика.

ГЛАВА II

РИБОЛОВНИ ЗОНИ

Корабите на Общността ще могат да извършват риболов във водите отвъд 12 морски мили от изходните линии и, ако е приложимо — отвъд 20-метровата изобата за сейнерите за риба тон и за корабите за риболов с въдици.

ГЛАВА III

РЕЖИМ ЗА ДОКЛАДВАНЕ НА УЛОВА

1.

Продължителността на рейса на корабите на Общността в риболовната зона на Гвинея за целите на настоящото приложение се определя като:

периода между момента на влизане и напускане на риболовната зона на Гвинея, или

периода между момента на влизане в риболовната зона на Гвинея и претоварване или/и разтоварване на суша в Гвинея.

2.

Всички кораби с разрешение за риболов във водите на Гвинея по споразумението са длъжни да съобщават улова си на Министерството на рибарството в Гвинея, така че съответните органи да могат да проверяват количеството улов, което се потвърждава от компетентните научни институти в съответствие с процедурата, посочена в глава I, раздел 2, точка 5 от настоящото приложение. Условията за съобщаване на улова са следните:

2.1.

През едногодишния период на валидност на разрешението за риболов по смисъла на глава I, раздел 2 от настоящото приложение декларациите посочват количеството на улова, осъществен от кораба при всеки рейс. Оригиналът на декларацията се предава на материален носител на Министерството на рибарството в Гвинея в рамките на 45 дни след края на последния рейс за посочения по-горе период. Освен това информацията се изпраща по факс (+ 224 30413660) или по електронна поща (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Корабите декларират улова си чрез формуляр, съответстващ на бордовия дневник, чийто образец фигурира в допълнение 3. Изразът „Извън риболовната зона на Гвинея“ се вписва задължително в бордовия дневник за периодите, през които съответният кораб не е бил в риболовната зона на Гвинея.

2.3.

Формулярите се попълват четливо и се подписват от капитана на кораба или от неговия законен представител.

2.4.

Декларациите относно улова трябва да са достоверни, за да допринесат за проследяването на изменението в състоянието на запасите.

3.

При неспазване на предвидените в настоящата глава разпоредби правителството на Гвинея си запазва правото да спре действието на разрешението за риболов на заподозрения кораб до приключването на процедурата и да наложи на корабособственика санкцията, предвидена в действащата правна уредба на Гвинея. Европейската комисия и държавата-членка на флага се информират.

4.

Двете страни се договарят да насърчават въвеждането на система за деклариране на улова, изключително основана на електронен обмен на всички описани по-горе данни и документи. Двете страни се договарят да насърчават бързата замяна на писменото деклариране (бордови дневник) с равностоен документ под формата на електронен файл.

ГЛАВА IV

ПРЕТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ

Двете страни си сътрудничат с цел подобряване на възможностите за претоварване и разтоварване в пристанищата на Република Гвинея.

1.

Разтоварване

Корабите на Общността за улов на риба тон, които разтоварват улова си в пристанище на Република Гвинея, ползват отстъпка от 5 EUR на тон улов в риболовната зона на Република Гвинея от таксата, чийто размер е посочен в глава I, раздел 2, параграф 2 от приложението.

При продажба на риболовни продукти на предприятие за преработка на Република Гвинея се ползва допълнителна отстъпка от 5 EUR.

Този механизъм ще се прилага за всеки кораб на Общността до най-много 50 % от крайното отчитане на улова (определено в глава III от приложението) от първата година на прилагане на настоящия протокол нататък.

2.

Условията за упражняване на контрол върху разтоварения или претоварения улов ще бъдат определени по време на първото заседание на смесената комисия.

3.

Оценка

Размерът на финансовите стимули и максималният процент от крайно отчетения улова подлежат на актуализация в рамките на смесената комисия, в зависимост от социално-икономическото въздействие на операциите по разтоварване, извършени през съответната година.

ГЛАВА V

НАЕМАНЕ НА МОРСКИ ЛИЦА

1.

В рамките на сезона за риболов на риба тон в риболовната зона на Гвинея корабособствениците се задължават да наемат най-малко 20 % морски лица от АКТБ, като морските лица от Гвинея се ползват с приоритет. В случай на неспазване на тези разпоредби съответните корабособственици ще могат да бъдат считани за неотговарящи на условията за получаване на разрешение за риболов от Гвинея в съответствие с разпоредбите на раздел 1 от настоящото приложение.

2.

Корабособствениците се стремят да наемат допълнителни морски лица от Гвинея.

3.

Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за принципите и основните права в областта на труда се прилага по право за наетите на корабите на Общността морски лица. Това се отнася по-специално за свободата на сдружаване и ефективното признаване на правото на колективно договаряне на работниците и за премахване на дискриминацията в областта на заетостта и упражняването на професия.

4.

Трудовите договори на морските лица от АКТБ, копие от които се предоставя на подписалите ги, се изготвят между представителя/ите на корабособственика и морските лица и/или техните синдикати или представители. Тези договори гарантират на морските лица възможността да се ползват от приложимия за тях режим на социална сигурност, включително застраховка „Живот“ и застраховка за болест и злополука.

5.

Заплатите на морските лица от АКТБ са за сметка на корабособствениците. Те се определят по взаимно съгласие между корабособствениците и морските лица и/или синдикатите им или техни представители. Същевременно условията на заплащане на морските лица от АКТБ не могат да бъдат по-лоши от тези, приложими за екипажите от техните съответни държави, и при никакви обстоятелства няма да бъдат под стандартите на МОТ. Минималната гарантирана брутна заплата на морските лица от държави извън Общността, наети на борда на сейнери за риба тон с дълбоко замразяване в рамките на споразумение за партньорство за риболов между ЕО и трета държава, ще бъде равна на минималната основна заплата, определена от резолюцията на МОТ, приложима за търговския флот в Конвенцията за морски труд. Тази гарантирана заплата ще бъде вписана в трудовите договори. Все пак ако Конвенцията за риболовния сектор предвижда по-благоприятни разпоредби по отношение на минималната заплата или социалните права, отколкото Конвенцията за морски труд, то тогава ще се прилага тя.

6.

Всяко наето на борда на кораб на Общността морско лице трябва да се яви пред капитана на определения кораб в деня преди предложената за наемане дата. При неявяване на морското лице в предвидения за наемане ден и час корабособственикът автоматично се освобождава от задължението си да наеме това морско лице.

ГЛАВА VI

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ

Корабите спазват мерките и препоръките, които са приети от Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан за региона, по отношение на риболовните съоръжения, техните технически спецификации и всяка друга техническа мярка, приложима към риболовните им дейности.

ГЛАВА VII

НАБЛЮДАТЕЛИ

1.

Корабите с разрешение за риболов във водите на Гвинея в рамките на споразумението вземат на борда си наблюдатели, определени от компетентната регионална организация в областта на рибарството, при следните условия:

1.1.

по искане от компетентен орган корабите на Общността приемат на борда си посочен от този орган наблюдател с оглед проверка на улова, извършен във водите на Гвинея;

1.2.

компетентният орган изготвя списък на корабите, на които ще бъдат качени наблюдатели, както и списък на наблюдателите, които ще бъдат качени на борда им. Тези списъци се актуализират. Те се изпращат на Европейската комисия веднага след съставянето им и на всеки три месеца впоследствие при тяхно евентуално актуализиране;

1.3.

компетентният орган информира съответните корабособственици или техни представители за името на определения да бъде качен на борда на кораба им наблюдател при издаване на разрешението за риболов или най-късно до 15 дни преди предвидената за качването на наблюдателя дата.

2.

Присъствието на наблюдателя на борда не превишава един рейс. Същевременно по искане от компетентните органи на Гвинея престоят може да обхване няколко рейса в зависимост от средната продължителност на предвидените рейсове за съответния кораб. Искането се прави от компетентния орган при съобщаване името на определения да се качи на съответния кораб наблюдател.

3.

Условията, при които наблюдателят се качва на борда, се определят по взаимно съгласие между корабособственика или неговия представител и компетентния орган.

4.

Наблюдателят се качва на борда в избрано от корабособственика пристанище в началото на първия рейс в риболовната зона на Гвинея след нотифициране на списъка на определените кораби.

5.

В срок две седмици и с десетдневно предизвестие съответните корабособственици информират за пристанищата и датите, които са предвидени за качване на наблюдателите на борда.

6.

Когато наблюдателите са качени на борда от пристанище извън подрегиона, пътните им разходи следва да бъдат за сметка на корабособственика. Ако кораб с регионален наблюдател напусне регионалната риболовна зона, се вземат всички мерки, за да се осигури възможно най-бързото връщане на наблюдателя за сметка на корабособственика.

7.

Ако наблюдател не се яви на датата и часа, най-късно до дванайсет часа след определения час, които са договорени за качването му, корабособственикът се освобождава автоматично от задължението си да качи на борда този наблюдател.

8.

На борда наблюдателят се третира като офицер. Когато корабът оперира във водите на Гвинея, наблюдателят извършва следните задачи:

8.1.

наблюдава риболовните дейности на корабите;

8.2.

проверява позицията на корабите, извършващи риболовни дейности;

8.3.

извършва дейности по вземане на биологични проби в рамките на научни програми;

8.4.

записва данни за използваните риболовни съоръжения;

8.5.

проверява записаните в бордовия дневник данни за улова от водите на Гвинея;

8.6.

проверява процента на съпътстващия улов и изготвя прогноза на количеството изхвърляне от видовете, които се търгуват;

8.7.

изпраща до компетентния орган по някой от определените за целта начини данните за улова, в това число и обема на основния и съпътстващия улов на борда.

9.

Капитанът прави всичко, което зависи от него, за да осигури физическа безопасност и благоприятни условия за наблюдателя при изпълнение на неговите задължения.

10.

Наблюдателят разполага с всички условия, необходими за упражняване на функциите му. Капитанът му осигурява достъп до средствата за комуникация, които са необходими за изпълнение на задълженията му, до пряко свързаните с риболовните дейности на кораба документи, включително бордовия дневник и навигационната книга, както и до тези части от кораба, които са необходими за упражняване на функциите му в качеството на наблюдател.

11.

По време на престоя си на борда наблюдателят:

11.1.

предприема всички необходими мерки с цел неговото качване, както и присъствието му на борда да не прекъсват или възпрепятстват риболовните дейности;

11.2.

пази имуществото и оборудването, които се намират на борда, и спазва поверителността на всички документи, които принадлежат на съответния кораб.

12.

В края на периода на наблюдение и преди да напусне кораба, наблюдателят изготвя доклад за дейността си, който предоставя на компетентните органи с копие до Европейската комисия. Той го подписва в присъствието на капитана, който може да добави или да поиска да бъдат добавени всички наблюдения, които счита за полезни, последвани от подписа му. При слизане от борда научният наблюдател връчва копие от доклада си на капитана.

13.

Разходите за настаняване и прехрана на наблюдателите се поемат от корабособственика при условията, предвидени за офицерите, в съответствие с практическите възможности на кораба.

14.

Заплатата и социалните осигуровки на наблюдателя се поемат от Министерството на рибарството. Корабособственикът заплаща на Националния център за надзор и закрила на рибарството по 15 EUR за всеки ден, през който на борда на кораба има наблюдател.

15.

В най-кратък срок двете страни ще проведат консултации с трети заинтересовани държави за определянето на система от регионални наблюдатели и избор на компетентна регионална организация в областта на рибарството. До въвеждането на система от регионални наблюдатели корабите с разрешение за риболовна дейност в риболовната зона на Гвинея в рамките на Споразумението ще качват на борда си вместо регионални наблюдатели определените съгласно горепосочените правила от компетентните органи на Гвинея наблюдатели.

ГЛАВА VIII

КОНТРОЛ

1.

В съответствие с раздел 1, точка 13 от настоящото приложение Европейската общност води актуализиран проект на списък на корабите, на които е издадено разрешение за риболов по силата на разпоредбите на настоящия протокол. Този списък се нотифицира на органите на Гвинея, които са отговорни за контрола на риболова, веднага след изготвянето му и впоследствие — при всяко негово актуализиране.

2.

При получаване на проекта на списък и нотификацията за авансовото плащане, посочено в глава I, раздел 2, точка 3 от настоящото приложение, изпратено от Европейската комисия до органите на крайбрежната държава, корабът се вписва от съответния компетентен орган на Гвинея в списък на корабите с разрешение за риболов и този списък се изпраща на отговорните за контрола на риболова органи. В този случай заверено копие от списъка може да бъде получено от корабособственика и да се съхранява на борда вместо разрешение за риболов, докато то бъде издадено.

3.

Влизане и напускане на зоната

3.1.

Корабите на Общността нотифицират най-малко 3 часа предварително на компетентните органи на Гвинея, отговорни за контрола на риболова, намерението си да влязат или да напуснат риболовната зона на Гвинея и декларират общото количество улов и видове риба на борда.

3.2.

При нотифициране за излизане всеки кораб съобщава и позицията си. Препоръчително е уведомяването да се извършва по факс (+ 224 30 41 36 60) или по електронна поща (cnspkaly@yahoo.fr) или, при невъзможност, чрез радиовръзка (позивна на Националния център за надзор и закрила на рибарството).

3.3.

Кораб, който извършва риболовна дейност, без да е информирал компетентния орган на Гвинея, се счита за кораб нарушител.

3.4.

Номерата на факса, телефона, както и адресът на електронната поща се съобщават при издаване на разрешението за риболов.

4.

Контролни процедури

4.1.

Капитаните на корабите на Общността, упражняващи риболовни дейности в риболовната зона на Гвинея, осигуряват достъп и оказват съдействие при изпълнение на задълженията на всеки служител, отговарящ за инспекцията и контрола на риболовните дейности в Гвинея.

4.2.

Присъствието на борда на тези служители не превишава времето, необходимо за изпълнение на тяхната задача.

4.3.

След приключване на инспекцията и контрола се издава удостоверение на капитана на кораба.

5.

Сателитен контрол

Съгласно разпоредбите в допълнение 2 всички кораби на Общността, упражняващи риболовна дейност в рамките на настоящото споразумение, ще подлежат на сателитен контрол. Тези разпоредби влизат в сила на десетия ден след нотификацията от правителството на Гвинея до Делегацията на Европейската общност в Гвинея за започване на дейността на Националния център за надзор на рибарството (CNSP) на Гвинея.

6.

Проверка на кораб

6.1.

В срок от 36 часа компетентните органи на Гвинея уведомяват държавата на флага на кораба и Европейската комисия за всяко задържане за проверка и наложена санкция на кораб на Общността в риболовната зона на Гвинея.

6.2.

Едновременно с това държавата на флага и Европейската комисия получават кратък доклад, представящ обстоятелствата и причините, довели до това задържане за проверка.

7.

Протокол от проверката

7.1.

След като компетентният орган на Гвинея е съставил протокола, капитанът на кораба трябва да го подпише.

7.2.

Подписването не засяга правото и средствата за защита на капитана, от които той може да се възползва срещу твърдението за нарушение. При отказ да подпише документа той е длъжен да посочи писмено причините за отказа, след което инспекторът поставя забележка „отказал да подпише“.

7.3.

Капитанът отвежда кораба до пристанището, указано от органите на Гвинея. В случай на незначително нарушение компетентният орган на Гвинея може да позволи на проверявания кораб да продължи своите риболовни дейности.

8.

Съвещание при задържане за проверка

8.1.

Преди разглеждането на каквато и да е мярка срещу капитана или екипажа на кораба или по отношение на товара и оборудването с цел, различна от тази за съхраняване на доказателства във връзка с предполагаемото нарушение, в рамките на един работен ден от получаването на посочената по-горе информация се провежда съвещание между Европейската комисия и компетентните органи на Гвинея с евентуално участие на представител на засегнатата държава-членка.

8.2.

На това съвещание страните обменят документи или сведения, които биха могли да бъдат от полза за изясняването на обстоятелствата около констатираните факти. Корабособственикът или неговият представител се уведомява за резултата от съвещанието, както и за всички мерки, произтичащи от проверката.

9.

Ред и условия на задържането за проверка

9.1.

Преди започване на съдебно производство се търси уреждане на предполагаемото нарушение чрез помирителна процедура. Тя приключва най-късно до три работни дни след проверката.

9.2.

При помирителна процедура размерът на глобата се определя в съответствие със законодателството на Гвинея.

9.3.

Ако случаят не е могъл да бъде уреден чрез помирителна процедура и се предаде на компетентната съдебна инстанция, банковата гаранция, която е определена, като се вземат под внимание разходите по задържането за проверка, размерът на глобите и обезщетенията, които могат да се изискат от нарушителите, се превежда от корабособственика в посочена от компетентните органи на Гвинея банка.

9.4.

Банковата гаранция е неотменима до края на съдебното производство. Освобождава се, ако процедурата завърши с оправдателно решение. По същия начин, в случай на решение, налагащо глоба в размер, по-малък от дадената гаранция, остатъкът се освобождава от компетентните органи на Гвинея.

9.5.

Отмяната на запора се връчва на кораба и неговият екипаж получава разрешение да напусне пристанището:

след изпълнение на задълженията, произтичащи от помирителната процедура,

или след внасяне на банковата гаранция, посочена в точка 9.3 по-горе, и нейното приемане от компетентните органи на Гвинея до приключване на съдебното производство.

10.

Претоварване

10.1.

Всеки кораб на Общността, желаещ да осъществи претоварване на улова във водите на Гвинея, извършва тази операция в пристанищата и/или на рейд до пристанищата на Гвинея.

10.2.

Корабособствениците на тези кораби трябва да нотифицират на компетентните органи на Гвинея поне 24 часа по-рано следните данни:

имената на риболовните кораби, които ще извършват претоварване,

името, номер на ИМО и флага на транспортния товарен кораб,

тонажа на улова по видове, който ще се претоварва,

датата и мястото на претоварване.

10.3.

Претоварването се счита за излизане от риболовната зона на Гвинея. Капитаните на кораби трябва да предоставят на компетентните органи на Гвинея декларации за улова и да ги уведомят дали ще продължат риболова или ще напуснат риболовната зона на Гвинея.

10.4.

Всяка друга операция по претоварване, която не е предвидена в горепосочените точки, е забранена в риболовната зона на Гвинея. На нарушителите на тази разпоредба се налагат предвидените от действащото законодателство на Гвинея санкции.

11.

Капитаните на кораби на Общността, извършващи операции по разтоварване или претоварване в пристанище на Гвинея, позволяват и улесняват контрола на тези операции от а инспекторите на Гвинея. След всяка инспекция или проверка на капитана на кораба се издава удостоверение.

Допълнения

1.

Формуляр за заявление за разрешение за риболов.

2.

Приложими разпоредби за системата за сателитно наблюдение на корабите (VMS) и координати на риболовната зона на Гвинея.

3.

Бордови дневник на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан.

Допълнение 1

Image

Image

Допълнение 2

Двете страни по споразумението ще се консултират впоследствие в рамките на смесената комисия, за да определят разпоредбите, приложими към системата за сателитно наблюдение (VMS), и координатите на риболовната зона на Гвинея.

Допълнение 3

Image


Top