Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0532

Регламент (ЕО) № 532/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007, за птичето месо с произход от Турция

OJ L 156, 19.6.2009, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/532/oj

19.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/20


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 532/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2009 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1383/2007, за птичето месо с произход от Турция

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1383/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 779/98 на Съвета относно откриване и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Турция (2), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1383/2007 бяха открити тарифни квоти за внос на продукти от сектора на птичето месо.

(2)

Заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец юни 2009 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2009 г., са за количества, по-малки от наличните. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества трябва да бъдат добавени към количествата, определени за следващия квотен подпериод,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления за лицензии за внос от квота с пореден номер 09.4103 по силата на Регламент (ЕО) № 1383/2007 и които трябва да се прибавят към подпериода от 1 октомври до 31 декември 2009 г., са 750 000 kg.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 юни 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 34.


Top