Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0531

Регламент (ЕО) № 531/2009 на Комисията от 18 юни 2009 година относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

OJ L 156, 19.6.2009, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/531/oj

19.6.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 156/18


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 531/2009 НА КОМИСИЯТА

от 18 юни 2009 година

относно издаването на лицензии за внос, за които са подадени заявления през първите седем дни на месец юни 2009 г. в рамките на тарифната квота, открита съгласно Регламент (ЕО) № 1384/2007 за птиче месо с произход от Израел

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (2), и по-специално член 7, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1384/2007 на Комисията от 26 ноември 2007 г. за установяване на правилата за прилагане на Регламент (ЕО) № 2398/96 на Съвета относно откриване и управление на някои тарифни квоти за внос в Общността на продукти в сектора на птичето месо с произход от Израел (3), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

заявленията за лицензии за внос, подадени през първите седем дни на месец юни 2009 г. за подпериода от 1 юли до 30 септември 2009 г., са за количества, по-малки от наличните квоти. Поради това е целесъобразно да се определят количествата, за които не са били подадени заявления, като тези количества трябва да бъдат добавени към количествата, определени за следващия квотен подпериод,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, за които не са подадени заявления и които трябва да се добавят към количествата, определени за подпериода от 1 октомври до 31 декември 2009 г., са посочени в приложението.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 19 юни 2009 година

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 юни 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 309, 27.11.2007 г., стр. 40.


ПРИЛОЖЕНИЕ

№ на групата

Пореден №

Коефициент на разпределение за подадените заявления за лицензии за внос за подпериода от 1.7.2009-30.9.2009

(%)

Незаявени количества, които се добавят към количествата за подпериода от 1.10.2009-31.12.2009

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Не се прилага: заявленията са за количества, по-малки от наличните.

(2)  Не се прилага: в Комисията няма получено заявление за лиценз.


Top